mandag 1. januar 2018 kl. 19:45 | Anders Beich | 15 kommentarer

DSAM fraråder praktiserende læger at udskrive cannabis som medicin

I dag den 1. januar 2018 træder en forsøgsordning med medicinsk cannabis i kraft. Ordningen giver alle læger mulighed for at udskrive en ny type cannabisprodukter, som ikke tidligere har været lovlige i Danmark. Formålet med forsøgsordningen er at give patienter en lovlig mulighed for at afprøve behandling med medicinsk cannabis, hvis de ikke har haft gavn af godkendt medicin.

Hvilke konkrete produkter der er tilgængelige i forsøgsordningen afhænger af fremstillerne af cannabisprodukter. Det er fremstillerne, som beslutter, hvilke cannabisprodukter de ønsker at importere til Danmark og dermed vil stille til rådighed for lægers ordination. Udbuddet af cannabisprodukter vil således kunne ændre sig i løbet af den 4- årige forsøgsordning.

De cannabisprodukter, der indgår i forsøgsordningen, er ikke godkendte lægemidler. Hverken i Danmark eller i andre lande. Produkterne er sjældent testede i kliniske forsøg, og det betyder, at vi som læger ikke har samme viden om virkninger og bivirkninger, som man har ved godkendt medicin.

Det vil blandt andet sige, at lægen skal tage det fulde ansvar for ordinationen og f.eks. selv vurdere den enkelte patients dosering. Der er hverken en indlægsseddel eller et produktresumé at tage udgangspunkt i, når lægen skal vurdere mulighederne for positiv effekt eller risikoen for bivirkninger hos den enkelte patient.

Ved ordination af medicinsk cannabis er der skærpet informationspligt for lægen, da der er tale om en medicinsk behandling, hvor den kliniske evidens for virkning og bivirkninger ikke er fuldt afklaret. Lægen har derfor pligt til klart at oplyse, at der er tale om en behandling, hvor den kliniske evidens for virkning og bivirkninger ikke er entydigt afklaret. Det skal derudover oplyses, at brug af cannabis er associeret med en øget risiko for udvikling af psykose, depression, selvmord og trafikulykker. Endvidere er der risiko for påvirkning af koncentration og hukommelse. Ved langvarigt brug af medicinsk cannabis kan der hos kroniske smertepatienter udvikles afhængighed, hvilket der skal være opmærksomhed omkring både ved behandlingsstart og under behandlingen.

Lægemiddelstyrelsen har lavet en vejledning om forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Den indeholder Lægemiddelstyrelsens faglige vurdering af relevante behandlingsmuligheder med medicinsk cannabis. De skriver om den:

"Da der på mange områder mangler tilstrækkelig viden, kan vejledningen ikke betragtes som en egentlig behandlingsvejledning. Vejledningen indeholder heller ikke produktspecifik information om de cannabisprodukter, der er omfattet af forsøgsordningen, men er baseret på den eksisterende viden om THCs og CBDs virkninger og bivirkninger."

DSAM har af hensyn til patienternes sikkerhed fra starten frarådet forsøgsordningen, men til gengæld støttet gennemførelse af egentlige forsøg med cannabis som medicin. DSAM fraråder derfor nu, hvor ordningen alligevel træder i kraft, de praktiserende læger at tage ansvaret for at udskrive cannabis, ligesom vi også fraråder at overtage ansvaret for receptudskrivning i tilfælde, hvor andre speciallæger har opstartet udskrivning af cannabisprodukter.

Det må være op til den enkelte læge at vurdere, om medicinsk cannabis skal anvendes i behandlingen. DSAMs indstilling skal betragtes som en faglig opbakning til de læger, der ikke ønsker at tage ansvaret for at udskrive cannabis som medicin på det grundlag, som forsøgsordningen giver.

Af hensyn til den betydelige arbejdsbyrde vi kan forvente med rådgivning og information af de patienter, der måtte have fået store forventninger til forsøgsordningen, har vi udfærdiget en informationsskrivelse, som forklarer baggrunden for, at DSAM fraråder de praktiserende læger at udskrive cannabis som medicin i forbindelse med forsøgsordningen. Den kan evt. udleveres til patienten.

Den vedhæftes her i pdf-format til evt. udskrift og udlevering.

med venlig hilsen og GODT NYTÅR

Anders Beich
Formand DSAM

 

lørdag 23. december 2017 kl. 12:23 | Anders Beich | 0 kommentarer

Så nærmer jul og nytår sig hastigt, og formandskabet vil gerne sige mange tak for året, der er gået. Det har været et begivenhedsrigt år med formandsvalg, ny bestyrelse, en OK18 m.m., og næste år ser ud til at blive et ligeså spændende og travlt år. 2017 blev også året, hvor der blev valgt nyt repræsentantskab, bestyrelsen blev rekonstitueret, og der blev afholdt et velbesøgt og vellykket årsmøde.

Der er heldigvis så meget at skrive om, at det er svært at vælge, men her kommer nogle nedslagspunkter fra året der gik, som selvfølgelig slet ikke er dækkende, og lidt om 2018 også.

.

Demokratiet i DSAM mere solidt
Valget skete henover efteråret, hvor man f.eks. i Practicus kunne læse om de mange forskellige kandidater fra alle fem regioner. Det kunne man helt frem til d. 21. september, hvor valgprocenten blev historisk høj, for hele 46 procent af jer brugte jeres stemme. Tak til alle jer, der stemte. Vi håber, at I vil bruge den igen ved næste valg i 2018 og opfordre jeres kolleger til at stemme også.


Kvalitet og klynger
DSAM hilste også den nye OK18 velkommen, som bl.a. betyder, at kvalitetsudviklingsarbejdet fremover primært skal foregå i klynger. Et stort stykke arbejde omkring dette venter forude, hvor DSAMs fokus vil være på meningsfyldte kvalitetsmål og evalueringsmetoder i arbejdet.

Grundet det klyngebaserede kvalitetsprogram har både PLO og DSAM haft behov for at opprioritere kvalitetsarbejdet ved bl.a. at omorganisere det fælles kvalitetsudvalg til to hurtigarbejdende og effektive kvalitetsudvalg i hver sin organisation, der kan levere skarpe input til forskellige formål. Det er et arbejde, vi glæder os meget til for alvor at komme i gang med.

.
Arbejdet med patienten er vigtigst
2017 blev året, hvor DSAM kæmpede for patientens ret til at bevare selvbestemmelse, privatliv og fortrolighed, selv om man gør brug af sundhedsvæsenet, og for lægers ret til at sætte patienten i fokus og ikke at blive afkrævet at bruge den største del af vores tid på utallige opgaver, afledt af politiske overbud og databureaukrati, som skyder forbi målet i almen praksis. Genomcenter, cannabis som medicin og handlingsplaner for enkeltsygdomme vi i forvejen håndterer godt, er nogle af de sager, der har fået pressens opmærksomhed. DSAM har lagt kræfter i at udarbejde politikker, der skal sikre at indsamling af RKKP-data, PRO-data og anvendelse af beslutningsstøtte ikke tager al vores tid og forstyrrer konsultationerne. Vi arbejder på, at de såkaldte risikobaserede tilsyn bliver relevante, når nu de skal være der. Det sidste er vi endnu ikke i mål med, og vi er meget opmærksomme på, at disse tilsyn opleves mildest talt blandet af vores medlemmer, og at nogle af de ting der påpeges intet har med hverken patientsikkerhed eller læring at gøre.

.
Først og fremmest ikke skade
2018 bliver året, hvor DSAM er medvært for den internationale kongres ´Preventing Overdiagnosis´. Overdiagnosticering og i det hele taget forebyggelse af indsatser, som ikke gavner men alene skader patienterne, er langt vanskeligere at formidle, end præfaktuelle anprisninger af tidlig indsats, opsporing og patientgørelse blandt raske. Vi bør følge DSAM´s pejlemærke om at lade de raske være raske og dermed give dem håb og opmuntring til at forblive og holde sig raske, frem for at gøre flere til patienter med endnu flere risikodiagnoser, som belaster sundhedsvæsenet og den enkelte, uden at gavn kan dokumenteres.
Til kongressen vil du møde oplægsholdere på højt internationalt niveau. Det er 6. år kongressen afholdes, og første gang kongressen afholdes i Danmark. Vi glæder os, og sekretariatet er godt i gang med forberedelserne. https://www.preventingoverdiagnosis.net/?p=1617
Vores årsmøde kommer til at handle om kvalitet – selvfølgelig – og vi har lagt os i selen og spurgt bredt ud blandt selskabets medlemmer om, hvad der ville kunne få hver enkelt til at deltage i DSAMs årsmødet. Tak til alle jer, der bød ind på dette survey. Vi håber, at vi kan trække endnu flere af huse til årsmødet 2018.

.
Tak for i år
Tak for året der gik til alle, der har lagt arbejdstimer i arbejdet i DSAM i utroligt mange sammenhænge som f.eks. vejledningsgrupper, råd, udvalg, arbejdsgrupper, følgegrupper – listen er meget længere. Uden medlemmernes indsats kan vi ikke sikre, at de almenmedicinske interesser sikres der, hvor det er nødvendigt, og det bliver flere og flere steder.
Særligt tak til et flittigt sekretariat for en kæmpe indsats med at holde styr på alle tropperne. Tak for alle tilbagemeldinger, både de positive og de kritiske. Vi sætter stor pris på disse i bestyrelse og formandskab. Stille gik det ikke af i 2017, men det tyder da på at DSAM er ”still alive and well”.

.
Glædelig Jul og Godt Nytår til alle

.
Bedste hilsener
Annette Houmand og Anders Beich

 

 

fredag 8. december 2017 kl. 09:03 | Anders Beich | 17 kommentarer

Blog af formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, Anders Beich

I øjeblikket er der et boom af sundhedsnyheder i pressen, der tager udgangspunkt i enkeltresultater fra typisk registerundersøgelse, som knap nok eller netop er publiceret videnskabeligt samme dag. Typisk påvises en eller anden risiko ved et medicinsk præparat. I Dansk Selskab for Almen Medicin er vi helt opmærksomme på, at pressens sundhedshistorier påvirker patienter til at kontakte deres læge eller i værste fald bare fravælge at tage deres medicin.

I DSAM oplever vi flere gange om ugen, at journalister henvender sig med en pressemeddelelse om sådan en ny-publiceret undersøgelse i hånden og afkræver svar på, hvad de praktiserende læger nu vil gøre ved, at undersøgelsen f.eks. viser, at hormonel prævention kan kædes sammen med øget risiko for depression, kræft og selvmordsforsøg. Senest kæder et studie brugen af blodtryksmedicin sammen med øget risiko for hudkræft, og i dag har vi modtaget en henvendelse om et studie, der viser, at antabus skulle være virksomt mod kræft.

Som formand for selskabet med mange opgaver, kan det være svært at følge med mængden af ny-publicerede studier, der parallelpubliceres i pressen selv samme dag, de bringes for første gang nogen sinde i et videnskabeligt tidsskrift. Jeg har flere fået tilsendt et mange sider langt nyt studie sent om aftenen, fordi et interview ventede dagen efter. Nogle gange får vi præsenteret et nyt studie kun med ganske få timer til at svare, så det kan være svært at nå rundt i de mulige nuanceringer, som der stort set altid er brug for.

Det lykkes langt fra altid, men vi forsøger dog altid, med god hjælpe fra vores pressemedarbejder, at få nuancerne, patienten, almen praksis kompleksitet og flere perspektiver med ind i historien, men det stopper ikke risikoen for, at der kommer et ekstra pres på de praktiserende lægers hverdag, når vi modtager opkald fra bekymrede patienter, som vil vide, om deres medicin er sikker.

Jeg ved, at de fleste af os er kede af det pres, som det store pressefokus på sundhedsnyheder af denne karakter skaber hos både bekymrede patienter og travle læger. Det bedste råd, jeg kan give, er at vi på bedste pædagogiske vis henviser til at resultaterne ikke er færdigvurderede, vedbliver at forklare og nuancerne for vores patienter. Jeg ved godt, at det tager tid, men vid, at vi i DSAM hele tiden arbejder for, at vi, i de sager hvor vi inviteres til at kommentere, vil blive ved med at korrigere, nuancere og justere, så linjerne trækkes mindre hårdt op.

Vi vil også i sekretariatet fortsat forsøge at opfordre journalister til at sikre en grundig research, inden de publicerer sensationsnyheder, der mest af alt skaber unødig bekymring hos borgerne og koster samfundet mange penge. 

Det er yderst sjældent at et forskningsresultat i sig selv er banebrydende eller bør få os til at ændre praksis.
Et hvert forskningsresultat er i bedste fald et bidrag til sandheden, en byggeklods i det store spil. Hvordan denne klods passer ind i spillet skal ikke afgøres af de forskere, der selv har bedrevet forskningen.

Der er forskningsmæssigt påvist en klar tendens til, at forskere ser på egne frembringelser med andre (mere positivt stemte og mindre kritiske) øjne end på andres forskning. En betydelig del af konklusionerne i videnskabelige artikler kan ikke underbygges af de data, der fremlægges, og den videnskabelige publikation i tidsskrifter for fagfolk er vel en slags fordøjelsesproces og mulighed for diskussion og relativering af resultaternes kvalitet, tyngde og betydning for det felt de omhandler - og for praksis.

Vi planlægger en presseindsats, som prøver at perspektivere og sætte spørgsmålstegn ved det principielt uhensigtsmæssige i denne form for præmatur forskningsformidling, som jeg mener, det er udtryk for, når man bypasser den videnskabelige debat, ved at gå direkte i pressen med sine egne (over-)fortolkninger af egne resultater.

God weekend - pyh

Anders Beich

onsdag 13. september 2017 kl. 08:33 | Anders Beich | 5 kommentarer

 
Almen praksis berøres særligt af mange nye krav om indrapportering af data til centrale registre, fordi vi baserer vores arbejde på evidens (det handler om sygdom) og relation (det handler om patienten) og er så afhængige af at have god forskningsbaseret viden OG patientens tillid som rodfæstes i fortrolighed i relationen, hvis vi fortsat skal kunne gøre nytte for patient og samfund. Der er en delikat balance mellem disse to behov.

ETIK – ANSVAR - HÅNDVÆRK
Det er derfor DSAM er så aktive i forhold til at kommentere og påpege at det ikke er problemfrit at ”lade data flyde”, som det hed forleden i en leder i Dagens Medicin. Når den sidste kerne af tavshedspligt og fortrolighed trues (etik), når den enkelte praktiserende læges dataansvar kan blive vanskeligt at leve op til (juridisk ansvar), eller når tid til at spørge ind til patientens tanker, bekymringer og forventninger (håndværket) må vige for registrering eller stillingtagen til spørgeskemadata, som er væltet over i lægens journal udefra, så er det DSAMs opgave at påpege, at det er problematisk for udøvelsen af vores fag.

NATIONALT PATIENT INDEKS – IKKE KUN FOR KOMPLEKSE PATIENTFORLØB
Den seneste kilde til punktering af fortroligheden, Nationale Patient Index (NPI) skydes i gang med et begrænset pilotprojekt om fælles aftalekalender for 50.000 multisyge med komplekse sygdomsforløb. Projektet beskrives i en bekendtgørelse, men NPI er beregnet til og har lovhjemmel til at rumme alle tænkelige oplysninger inkl. journaltekst fra alle steder i sundhedsvæsnet. NPI ikke er umiddelbart reguleret af anden lovgivning end sundhedsloven, hvor sundhedsministeren til enhver tid fastsætter hvilke oplysninger vi i almen praksis skal levere til NPI.
Perspektiverne ridses op af Sundhedsdatastyrelsens direktør Lisbeth Nielsen, som siger, at det alene vil være »dedikerede oplysninger«, der skal ind i registeret. I udgangspunktet er det heller ikke meningen, at NPI skal rumme oplysninger om alle borgere, om end det måske »godt kan ende sådan på et tidspunkt«, siger hun." Men allerede nu forlyder det, at for at for at lave pilotprojektet for 50.000 borgere med komplekse forløb, så er det nødvendigt at samle kalenderdata for alle 5.8 mil. danskere, hvilket mere end antyder, at NPI ikke kun handler om komplekse sygdomsforløb.


PATIENTER ØNSKER RETTEN TIL PRIVATLIV BEVARET
Det kan være endnu vanskeligere at overskue, hvilken betydning de mange kommende patientindeksdata, kliniske databaser, medicindata og patientrapporterede oplysninger (PRO-data) vil få i forhold til det tekniske omkring databeskyttelse og så det rent etiske og samfundsmæssige ift. fortrolighed og retten til at gå til lægen, uden at man skal betale med sit privatliv.
De fleste af os vil nok forvente, at sundhedsvæsenet deler de oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan få den bedst mulige behandling, hvis vi bliver syge. På den anden side regner vi nok også med, at lægen har tavshedspligt og overholder den. Vi ved fra flere spørgeundersøgelser, at et flertal af patienterne ønsker at have kontrol ved et samtykke til deling af journaldata til forskellige formål, især når det ikke drejer sig direkte om behandlingsformål, vil nogle gerne have lov til at beskytte deres privatliv.

BIG DATA versus NÆRHEDSETIK
Samtidig ved vi, at mange interessenter ønsker meget mere datadeling i sundhedsvæsenet til brug for politiske satsninger, kontrol, forskning, business og udvikling, og at der altså hele tiden iværksættes nye veje for indsamling af journaloplysninger, som ikke er stramt reguleret af persondatalovgivning eller forordninger. Danmark har en meget liberal lovgivning og regulering af adgang til sundhedsdata, også i forhold til landene vi plejer at sammenligne os med. Vi er i meget høj grad en kultur baseret på tillid og det skulle gerne kunne være sådan i fremtiden.
Når vi som praktiserende læger fungerer på overgangen mellem privatliv og sundhedsvæsen, så er fortroligheden en forudsætning for denne tillid. Rigtig mange konsultationer handler om mangesidige og private problemer, der ikke passer på nogen diagnose, og borgeren kan efter en afklarende konsultation gå hjem uden at blive patient og regner vel i høj grad konsultationen som fortrolig. Hvis nærhedsetikken og fortroligheden punkteres, så er denne vigtige mulighed for borgeren tabt og samtidig er lægens mulighed for at kunne fungere som effektiv visitator for sundhedsvæsenet i fare. Vi er nødt til at have patienten med til at beslutte, hvis vi skal bevare tilliden: Hvilke oplysninger må deles med hvem og til hvilke formål.

GENNEMSIGTIGHED OG SAMTYKKE NØDVENDIGT
Det er tid til ordentlig diskussion, og åbenhed om, hvilke formål samfundet ønsker at bruge danskernes sundhedsdata til. NPI aftalekalenderen er bare et eksempel. Lige nu oprettes der alle mulige kilder til indsamling af fuldt personidentificerbare sundhedsdata fra hele sundhedsvæsenet, under påskud af specielle behov ift. behandling, som i den grad savner proportionalitet og evidensgrundlag, og som i høj grad kan ødelægge læge-patient fortroligheden i almen praksis.
Lad os få vedtaget et samtykke, så alle kan føle sig trygge ved systemet og borgerne har mulighed for at sige fra over for formål med datadeling, som de ikke er trygge ved. Så kan vi nemlig få gang i den datadeling, der er nødvendig og gavnlig til udviklingsformål. Det er i den grad muligt at lave god forskning også under en samtykkeordning. Det er vist i lande, der allerede har indført samtykke. 
Det er også tid til en diskussion af, hvad den praktiserende læge bedst bruger sin tid til, og hvor meget tid det er rimeligt at allokere til systematisk registrering af adfærd, livsstil, risici, psykisk trivsel, familieforhold, arbejde, funktionsevne etc. Når man spørger patienterne, så ønsker de først og fremmest, at vi bruger den tid, vi har til rådighed på at lytte og forstå deres problemer, og selvfølgelig finde ud af om de er syge. Det sidste gør vi bedst, hvis de tør betro sig til os i al fortrolighed.

Så svaret er nej, vi er ikke dataforskrækkede, vi er bare omhyggelige med at forsvare fagets kerne i en tid, hvor det unuancerede svar på alle spørgsmål er: Flere data. 

med venlig hilsen

Anders Beich

 

 

søndag 3. september 2017 kl. 23:27 | Anders Beich | 2 kommentarer

 
I forbindelse med repræsentantskabsmødet 2016 blev DSAMs bestyrelse af det nyvalgte repræsentantskab pålagt at arbejde med vedtægtsændringer, der skulle klarlægge forhold omkring medlemskab, valgbarhed, habilitet, afstemninger mm.
Motivationen for at arbejde med vedtægterne var, at der med jævne mellemrum dukkede spørgsmål op om selskabet, som vi ikke kunne finde svar på i vedtægterne, samtidig med at der på efterårsrepræsentantskabsmødet 2016 var stillet et forslag om ændringer ift. habilitet og valgbarhed, som blot førte til en ikke-konstruktiv og følelsesladet debat.
Forårsrepræsentantskabet 2017 diskuterede atter de områder, der kunne arbejdes med i DSAMs vedtægter, og jeg synes faktisk det foregik i en god atmosfære. Mødet var vejledende Lovgruppen, der blev nedsat omkring nytår, og som skulle arbejde konkret med forslag til ændringer i vedtægterne.
.
Lovgruppen har for få uger siden fremlagt nogle ændringsforslag for bestyrelsen, som man må sige har desværre affødt nogle reaktioner, som jeg har lyst til at tage brodden af her. Forslagene, som under alle omstændigheder kun ville kunne vedtages med 2/3 af repræsentantskabets stemmer, var tænkt som forsøg på ændringer, der kunne sikre selskabets legitimitet og repræsentativitet ift. fagets udøvere, som primært er praktiserende læger med klinikansvar, og som jo dermed er dem, der berøres mest direkte af selskabets beslutninger og arbejde i fremtiden.
Flere andre videnskabelige selskaber har vedtægter, som opererer med et antal pladser i de styrende forsamlinger, som er øremærket hhv. klinikere og forskere, med henblik på sikring af repræsentativitet og af mindretalsinteresser. Men forslagene fra DSAMs lovgruppe virkede helt utilsigtet meget mere ekskluderende end nogen måske havde forestillet sig. Alene diskussionerne affødte nogle meget dårlige vibrationer og er tilsyneladende af nogle blevet fortolket, som et forsøg på at holde bestemte DSAM’er ude af de styrende forsamlinger. Det vil jeg gerne hermed afkræfte.
.
I formandskabet har vi set i bakspejlet nok ikke været tæt nok på processen i lovgruppen og havde dermed ikke forstået, at de forslag der måtte komme, ville kunne afføde nogle helt andre reaktioner blandt nogle kolleger end tilsigtet. Vi må konstatere, at tiden ikke er inde til at diskutere så potentielt følelsesladede emner i vores fagligt videnskabelige selskab på så konkret et niveau.
Vi ønsker at alle, der brænder for, ønsker at lægge kræfter i, forske i, skabe kvalitet for og udvikle almen medicin, skal føle sig hjemme og kunne stille op i selskabet, uden på nogen måde at føle sig holdt udenfor eller uønsket. Der er mere end nogensinde brug for, at alle, der arbejder for faget, støtter op om selskabets arbejde fremadrettet.
De foreløbige formuleringer, der handler om ydernumre og praksisejerskab, vil, som resultat af en debat i bestyrelsen, ikke blive medtaget som forslag til næste repræsentantskabsmøde. Diskussionen og vedtægtsarbejdet omkring repræsentativitet, mindretalsbeskyttelse og habilitet, kan genoptages hvis det nye repræsentantskab ønsker det og giver mandat til at arbejde videre med området.

.
Jeg er personligt ked af, hvis især forskergruppen har set dette lovarbejde som et forsøg på at holde dem udenfor, hvilket jo ville være ganske absurd i et fagligt-videnskabeligt selskab. Forskningen skal være der for fagets udvikling, ligesom kvalitetsarbejdet og arbejdet med uddannelse i almen medicin på alle niveauer.
På det kommende repræsentantskabsmøde vil der derfor kun blive tale om forslag, der kan lodde stemningen ift i hvilken retning, der skal arbejdes med vedtægterne, så de sikrer et demokratisk DSAM med repræsentativitet og at de forskellige særinteresser, som faget rummer, repræsenteres i selskabets styrende organer.
Det handler ikke om at holde nogen udenfor, men meget om holde alle indenfor og at sikre balance, ved demokratisk samtale. Dialog mener vi i formandskabet ikke vi kan få nok af. Hvis processen skal lykkes, kræver det, at alle bliver mere lydhøre, aktivt tilbagemeldende, og at ingen føler sig hævet over andre, uanset hovedbeskæftigelse indenfor faget almen medicin.

 

 I ugens løb kom Melatonin til unge atter i søgelyset.

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at stadig flere børn og unge får Melatonin på recept for søvnbesvær. Andelen af børn og unge mellem 15 og 24 år, der indløste en recept på melatonin, steg nemlig med 20% fra 2015 til 2016. Det sker på trods af, at der har været fokus på at nedbringe brugen af melatonin blandt børn og unge, og praktiserende læger kom straks i søgelyset som synderne.

Stigningen er problematisk, mener flere. Sundhedsdatastyrelsens tal viser også, at ca. 25% af de unge får melatonin, selvom de ikke har en diagnose, som typisk ville berettige til at forsøge melatonin.
Melatonin har meget få og ikke alvorlige bivirkninger ved kort tids behandling, men det er ikke undersøgt hvad det gør ved f.eks. hormonsystemet når man behandler i længere tid.

Jeg mener, at jeg fik fokus rettet mod problemet (flere og flere unge med symptomer på mistrivsel og stress – heriblandt søvnbesvær) i stedet for mod den ikke optimale løsning, som Melatonin jo er - det ved vi godt.

Døm selv, hvis du orker. 24Syv var først ude med historien og den spredte sig til DR i ugens løb.

http://www.radio24syv.dk/programmer/55-minutter/18116118/hvorfor-har-stadig-flere-unge-behov-for

 

mvh
Anders Beich, fmd

søndag 9. juli 2017 kl. 10:53 | Anders Beich | 3 kommentarer

Denne handlingsplan kom som en overraskelse i den forgangne uge, skønt DSAM har været repræsenteret i Rådet, der har udarbejdet den. Der har ikke været nogen tilbagemeling eller høring. Jeg havde end ikke læst rapporten før jeg blev bedt om nu og her kommentarer. Hurtig læsning afslørede at ambitionerne der berører almen praksis handler om knap 24% færre indløste recepter og at penicillin V skal udgøre 36% i stedet for 31%.
Jeg var slet ikke forberedt godt nok og blev (korrekt) citeret for at sige, at vi i DSAM mener, at det er realistisk at skære ned på antibiotikarecepter i almen praksis, selvom vi allerede gør det godt set i international sammenhæng, og at det kunne være udmærket med nogle mål. Jeg pointerede nogle forudsætninger for at det ville kunne lykkes, men dem blev der godt nok ikke meget plads til:
.
Der er nok noget at hente i bedre diagnostik og mere watchfull waiting ift f.eks. øvre luftvejsinfektioner og UVI ved gråzonetilfælde, hvor der ikke er absolut indikation for behandling med anitibiotika. MEN: det kræver jo at lægen skal være tryg ved at vælge observation (delegation) i stedet for at være på "den sikre side" og så skride til behandling.
.
F.eks. skal forældre nok have (mere) ro/tid til at observere deres barn (omsorgsdage?). Plejepersonale skal have kompetencer og tid til at observere ældre medborgere med banal UVI og forebygge UVI. Det er ikke gratis at overgå til mere ”økologiske” løsninger. I Sverige indløses markant færre recepter på antibiotika end i DK, men der har børnefamilier også rigtig mange omsorgsdage til rådighed.
.
Det er svært at forstå for politikere, at vi vurderer den enkelte situation, også når vi træffer beslutning om at anbefale enten penicillin eller observation. De tror det ”rigtige” svar findes – og at vi bare skal lære det at kende og stå fast. Der er tale om en klassisk bio-psyko-social vurdering (chance for biologisk effekt? Risiko for komplikationer? Kompetencer hos den vi delegerer observationen til? Situationen i hjemmet / på plejehjemmet? Compliance? ……)
.
Vores kliniske skøn er virkelig baseret på vurdering af mange faktorer – og svært at formidle og sælge i tiden.
Det lykkedes ikke rigtigt i denne sag, hvor det blev kortklippet i de fleste sammenhænge og kom til at fremstå, som om vi bare skal tage os sammen og blive klogere. Det vil jeg gerne beklage.

.
Hvad kan vi så lære i DSAM af denne sag? I hvert fald to ting:


1) Formidling af den almenmedicinske tilgang kræver grundig forberedelse HVER gang.
2) At vi i ledelsen skal have endnu bedre interaktion med de kolleger. der udpeges af DSAM til råd, udvalg og grupper, så vi kan give mandat og få de nødvendige tilbagemeldinger i tide.

mvh

Anders Beich, fmd

 


Det er DSAM’s vurdering at et centralt registrer ikke kan løse problemet for patienter, der farer vild i aftaler og komplekse forløb.
NPI (Nationalt Patientindeks) er et påtænkt nyt register, i første omgang med oplysninger vedrørende bestilte tider. Det er planen, at NPI med tiden skal indeholde alle helbredsoplysninger, herunder medicin, vaccination, journal, laboratoriesvar o.a. NPI har dermed potentiale til at blive et redskab til generel overvågning bl.a. til skade for læge-patientforholdet.

Anvendelsen af tidsbestillingsskemaet i almen praksis er meget kompleks.

DSAM har fået svar fra over 300 kolleger omkring anvendelsen af tidsbestillingsskemaet i journalen. DSAM fraråder, at der bliver lavet en central løsning for tidsbestilling (som ved FMK og DDV).

DSAM tilbyder via høringssvaret, at rådgive vedrørende projekt omkring brugen af tidsskema i almen praksis, med henblik på en fornuftig integration med en central aftaleoversigt og udvælgelse af relevante tidsbestillinger for udvalgte patientgrupper.

Du kan se DSAM´s høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om NPI her:

http://www.dsam.dk/files/305/h36_2017_hoeringssvar_udkast_til_bekendtgoerelse_om_nationalt_patientindeks_npi_.pdf


mvh næstformand Annette Houmand
 

fredag 30. juni 2017 kl. 08:26 | Anders Beich | 2 kommentarer

Lægekonsulent Thomas Birk Kristiansen og jeg har en kronik i Jyllandsposten i dag. Vi ønsker at lægge op til debat om hensigtsmæssig brug af midler til sundhedsområdet. Diabetesområdet er på mange måder en success og vi riskerer at vi bidrager til sygeliggørelse af raske, hvis den diabeteshandlingsplan, der er på vej, kommer til at fokusere på prædiabetes og systematisk opsporing på baggrund af usikre tal. 

Vi ønsker desuden, jf. vores pejlemærker, at man kanaliserer pengene derhen hvor de kan gøre størst gavn. Her ved vi, at der findes grupper, f.eks. psykiatriske patienter, der ikke får deres bid af sundhedskagen, fordi de ikke ydes den nødvendige ekstra omsorg, som de skal have, for at kunne passe deres sygdom. 

http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE9690617/diabetesepidemien-er-en-falsk-nyhed/

 

med venlig hilsen

Anders Beich, fmd.

En ændring til bekendtgørelse og vejledning om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister (LSR) er i høring.

Vi forsøger at dæmme op for at flere og flere får adgang til følsomme persondata. Især receptudstederne, lægernes følsomme personoplysninger er i fokus.

Med ændringen i bekendtgørelsen og vejledningen udvides adgangen og formålene, der mangler gennemsigtighed, og der mangler kvalificeret vurdering af om væsentlighedskriterier er opfyldt, når man ønsker at udlevere følsomme personoplysninger på læger.

Læger må have samme ret som andre borgere til beskyttelse af deres personhenførbare oplysninger. Det har vi ikke, hvis denne bekendtgørelse med tilhørende vejledning vedtages i nuværende form.

PLO bakker op om DSAMs høringssvar, som du kan se her:

http://www.dsam.dk/files/305/h34_2017_hoeringssvar_vedr._bekendtgoerelse_og_vejledning_om_lsr.pdf