DSAM er jævnligt høringsberettiget i diverse lovforslag, ændringer til vejledninger m.v. Sekretariatet vurderer hver enkelt høringssag og beslutter, om den pågældende sag skal behandles på et bestyrelsesmøde.

Herunder er samlet de høringssvar, DSAM har afgivet de seneste år. 

2017

Måned

Høringssvar

September Høringssvar vedrørende baggrundsnotat for farmakologisk behandling af type 2-diabetes til Den Nationale Rekommandationsliste (NRL)
August Høringssvar vedrørende NKR for udredning og behandling/rehabilitering af patienter med generaliserende smerter i bevægeapparatet
  Høringssvar til forsøgsordning med medicinsk cannabis
Juni Høringssvar på udkast til bekendtgørelse om Nationalt Patientindeks (NPI)
  DSAM's vurdering af udkast til fagligt oplæg til National Handleplan for Diabetes 2017-2020
  Høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse og vejledning om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister
  Høringssvar til Den Nationale Rekommandationsliste – baggrundsnotat for impetigo
Maj Høringssvar vedrørende NKR kronisk ødem i underekstremiteterne
  Svar på forespørgsel fra LVS vedrørende Sundhedsplatformen
  Høringssvar vedrørende NKR lumbal spinalstenose
  Svar på forespørgsel fra LVS vedrørende SST's visitationsretningslinje for fedmekirurgi
  Høringssvar vedrørende ICD 11
  Høringssvar til forslag til lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis
  Svar på forespørgsel fra LVS vedrørende "Vælg Klogt"
  Høringssvar vedrørende udkast til nationale mål om antibiotikaing til mennesker
April Svar på forespørgsel fra LVS vedrørende KBU-forløb
Marts Svar på forespørgsel fra LVS vedrørende habilitet og sponsorering af årsmøder
  Svar på spørgsmål i forbindelse med National kortlægning af området for Personlig Medicin
  Høringssvar til udkast vedrørende adgang til registerdata hos Sundhedsstyrelsens Forskerservice
Februar Høringssvar vedrørende ”Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren”
  Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (tvangsbehandlingsloven)
Januar Høringssvar vedrørende anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske lænderygsmerter
  Høringssvar vedrørende målepunkter for almen praksis anvendt i Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn
  Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om praktiserende kiropraktorers mulighed for henvisning til billeddiagnostiske undersøgelser
  Høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmeplejen

2016

Måned

Høringssvar

December Høringssvar til udkast til ændring af sundhedsloven (bedre brug af helbredsoplysninger m.v.)
Oktober Høringssvar til Medicinrådets metoder
  Høringssvar vedrørende Planlægning af sundhedsberedskab - vejledning til regioner og kommuner
  Høringssvar til Telemedicinsk understøttelse af behandlingstilbud til mennesker med KOL - Anbefalinger for målgruppe, sundhedsfagligt indhold samt ansvar og samarbejde
  Høringssvar til Dimensionering af speciallægeuddannelsen 2018-2022 - bilag 1 + bilag 2
  Høringssvar til National Demenshandlingsplan 2025
  Høringssvar til National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af organisk delirium
  Høringssvar til forslag til lov om ændring af regionernes finansiering
September Høringssvar til forslag til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL
  Høringssvar til National klinisk retningslinje for ikke‐kirurgisk behandling af nyopståede nakkesmerter
  Forespørgsel vedrørende allergiområdet
August Høringssvar til udkast til to bekendtgørelser om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister og Lægemiddeladministrationsregister med vejledning
  Høringssvar til National klinisk retningslinje for behandling af angst hos børn og unge
Juli Høringssvar vedrørende retningslinjer for fosterdiagnostik
  Høringssvar til NKR for ernærings- og træningsindsatser til ældre med funktionsnedsættelse og underernæring eller risiko herfor
  Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om sundhedspersoners indberetningspligt af beslutninger om anvendelse af personlige alarm‐ og pejlesystemer samt tilbageholdelse og tilbageførsel af patienter efter sundhedsloven og bekendtgørelse om personlige alarm‐ og pejlesystemer efter sundhedsloven
Juni Høringssvar vedrørende National klinisk retningslinje for brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling
  Høringssvar vedrørende National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft
Maj Høringssvar vedrørende National klinisk retningslinje for anoreksi
  Høringssvar til SDS vedrørende Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser samt Bekendtgørelse om indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen
  Høringssvar til LVS vedrørende Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser samt Bekendtgørelse om indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen
  Høringssvar vedrørende National klinisk retningslinje for Hofteartrose – ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter THA
  Høringssvar vedrørende national klinisk retningslinje for fedmekirurgi
  Høringssvar vedrørende national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter 
  Høringssvar vedrørende faglig visitationsretningslinje for ADHD voksne
 April Høringssvar vedrørende ny bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper
 Marts Høringssvar over National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af unipolar depression
 Februar Høringssvar til Anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom
  Høringssvar over Lovforslag om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
  Høringssvar over National klinisk retningslinje for meniskpatologi i knæet
Januar Høringssvar til forslag til lov om ændring af sundhedsloven
  Høringssvar vedrørende RKKP's anbefalinger til drift af kliniske kvalitetsdatabaser
  Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres.... 
  Høringssvar over Diabetes - Anbefalinger for opsporing, diagnostik, behandling, rehabilitering og opfølgning 

 

2015

Måned

Høringssvar

December Høringssvar over National klinisk retningslinje for obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD)
November Høringssvar over National klinisk retningslinje for psoriasis
  Høringssvar over National klinisk retningslinje om urininkontinens hos kvinder
  Høringssvar over KOL - Anbefalinger for tidlig opsporing, behandling, rehabilitering og opfølgning
  Høringssvar over National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af lumbal rodpåvirkning
Oktober Høringssvar over revision af MRSA-vejledning (fælles PLO/DSAM svar) 
September Høringssvar om ny DRG-grupperingslogik 2017
  Høringssvar over NIR Håndbog for Almen Praksis
Juli Høringssvar over Sundhedsstyrelsens udkast til ny publikation: "Anbefalinger om forebyggelse, diagnose og behandling af seksuelt overførbare infektioner 2015"
Juni Høringssvar over National klinisk retningslinje for nonfarmakologisk behandling af astma hos børn og unge
Maj Høringssvar over National klinisk retningslinje for behandling af høfeber
April Høringssvar over forslag til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL
Marts Høringssvar over National klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type
  Høringssvar over National klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi
  Høringssvar over NKR for ikke-kirurgisk behandling af rodpåvirkning i nakken med udstrålende symptomer til armen (cervikal radikulopati)
  Høringssvar over forslag til lov om ændring af arkivloven
  Høringssvar over National klinisk retningslinje for behandling af mennesker med skizofreni og komplekse forløb
  Høringssvar over National klinisk retningslinje for mellemørebetændelse og trommehindedræn 
  Høringssvar om materialer vedrørende forebyggelse i almen praksis og på sygehus
 Januar Høringssvar over udkast til håndbog om forebyggelse på ældreområdet 
  Høringssvar over Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for rengøring i sundheds- og plejesektoren samt dagtilbud og skoler 
  Høringsvar over Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab 
  Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven