DSAM er jævnligt høringsberettiget i diverse lovforslag, ændringer til vejledninger m.v. Sekretariatet vurderer hver enkelt høringssag og beslutter, om den pågældende sag skal behandles på et bestyrelsesmøde.

Herunder er samlet de høringssvar, DSAM har afgivet de seneste år. 

Herunder er en oversigt over modtagne høringer, som DSAM har gennemgået og ikke har haft bemærkninger til.

2018

Måned

Høringer

Januar

Udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 470 af 23. maj 2016 om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande samt ændring af vejledning nr. 9733 af 5. juli 2016 (SUM)

Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og lov om kliniske forsøg med lægemidler (Frit valg til genoptræning og gebyrlettelser for kliniske forsøg med lægemidler) (SUM)

Udkast til lovforslag om godtgørelse til andenhånds-eksponerede asbestofre (SUM)

Udkast til nye bekendtgørelser og ny vejledning som følge af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/161 om sikkerhedselementerne på humanmedicinske lægemidlers emballage m.v. (Lægemiddelstyrelsen)

 

 

2017

Måned

Høringssvar

December

Svar på forespørgsel fra LSV vedrørende NKR

Høringssvar vedrørende Revideret vejledning om medikamentel palliation i terminalfasen

Høringssvar vedrørende Forslag til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til behandling af overaktiv blæresyndrom og inkontinens

November

Høringssvar vedrørende ""Tidlig opsporing af ældre med fokus på helbredstilstand og funktionsevne. Anbefalinger til arbejdsgange og anvendelse af redskaber”

Høringssvar (i samarbejde med PLO) vedrørende målepunkter for det risikobaserede tilsyn i 2018

Høringssvar vedrørende Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom

Oktober Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger ved medicinsk cannabis og behandling af bivirkningsindberetninger
  Høringssvar vedrørende Forløbsprogrammer for børn og unge med depression og angst
  Høringssvar vedrørende Anbefalinger for den palliative indssats
  Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af sundhedsloven (organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.)
September Høringssvar vedrørende baggrundsnotat for farmakologisk behandling af type 2-diabetes til Den Nationale Rekommandationsliste (NRL)
August Høringssvar vedrørende NKR for udredning og behandling/rehabilitering af patienter med generaliserende smerter i bevægeapparatet
  Høringssvar til forsøgsordning med medicinsk cannabis
Juni Høringssvar på udkast til bekendtgørelse om Nationalt Patientindeks (NPI)
  DSAM's vurdering af udkast til fagligt oplæg til National Handleplan for Diabetes 2017-2020
  Høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse og vejledning om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister
  Høringssvar til Den Nationale Rekommandationsliste – baggrundsnotat for impetigo
Maj Høringssvar vedrørende NKR kronisk ødem i underekstremiteterne
  Svar på forespørgsel fra LVS vedrørende Sundhedsplatformen
  Høringssvar vedrørende NKR lumbal spinalstenose
  Svar på forespørgsel fra LVS vedrørende SST's visitationsretningslinje for fedmekirurgi
  Høringssvar vedrørende ICD 11
  Høringssvar til forslag til lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis
  Svar på forespørgsel fra LVS vedrørende "Vælg Klogt"
  Høringssvar vedrørende udkast til nationale mål om antibiotikaing til mennesker
April Svar på forespørgsel fra LVS vedrørende KBU-forløb
Marts Svar på forespørgsel fra LVS vedrørende habilitet og sponsorering af årsmøder
  Svar på spørgsmål i forbindelse med National kortlægning af området for Personlig Medicin
  Høringssvar til udkast vedrørende adgang til registerdata hos Sundhedsstyrelsens Forskerservice
Februar Høringssvar vedrørende ”Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren”
  Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (tvangsbehandlingsloven)
Januar Høringssvar vedrørende anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske lænderygsmerter
  Høringssvar vedrørende målepunkter for almen praksis anvendt i Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn
  Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om praktiserende kiropraktorers mulighed for henvisning til billeddiagnostiske undersøgelser
  Høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmeplejen

2016

Måned

Høringssvar

December Høringssvar til udkast til ændring af sundhedsloven (bedre brug af helbredsoplysninger m.v.)
Oktober Høringssvar til Medicinrådets metoder
  Høringssvar vedrørende Planlægning af sundhedsberedskab - vejledning til regioner og kommuner
  Høringssvar til Telemedicinsk understøttelse af behandlingstilbud til mennesker med KOL - Anbefalinger for målgruppe, sundhedsfagligt indhold samt ansvar og samarbejde
  Høringssvar til Dimensionering af speciallægeuddannelsen 2018-2022 - bilag 1 + bilag 2
  Høringssvar til National Demenshandlingsplan 2025
  Høringssvar til National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af organisk delirium
  Høringssvar til forslag til lov om ændring af regionernes finansiering
September Høringssvar til forslag til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL
  Høringssvar til National klinisk retningslinje for ikke‐kirurgisk behandling af nyopståede nakkesmerter
  Forespørgsel vedrørende allergiområdet
August Høringssvar til udkast til to bekendtgørelser om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister og Lægemiddeladministrationsregister med vejledning
  Høringssvar til National klinisk retningslinje for behandling af angst hos børn og unge
Juli Høringssvar vedrørende retningslinjer for fosterdiagnostik
  Høringssvar til NKR for ernærings- og træningsindsatser til ældre med funktionsnedsættelse og underernæring eller risiko herfor
  Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om sundhedspersoners indberetningspligt af beslutninger om anvendelse af personlige alarm‐ og pejlesystemer samt tilbageholdelse og tilbageførsel af patienter efter sundhedsloven og bekendtgørelse om personlige alarm‐ og pejlesystemer efter sundhedsloven
Juni Høringssvar vedrørende National klinisk retningslinje for brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling
  Høringssvar vedrørende National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft
Maj Høringssvar vedrørende National klinisk retningslinje for anoreksi
  Høringssvar til SDS vedrørende Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser samt Bekendtgørelse om indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen
  Høringssvar til LVS vedrørende Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser samt Bekendtgørelse om indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen
  Høringssvar vedrørende National klinisk retningslinje for Hofteartrose – ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter THA
  Høringssvar vedrørende national klinisk retningslinje for fedmekirurgi
  Høringssvar vedrørende national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter 
  Høringssvar vedrørende faglig visitationsretningslinje for ADHD voksne
 April Høringssvar vedrørende ny bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper
 Marts Høringssvar over National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af unipolar depression
 Februar Høringssvar til Anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom
  Høringssvar over Lovforslag om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
  Høringssvar over National klinisk retningslinje for meniskpatologi i knæet
Januar Høringssvar til forslag til lov om ændring af sundhedsloven
  Høringssvar vedrørende RKKP's anbefalinger til drift af kliniske kvalitetsdatabaser
  Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres.... 
  Høringssvar over Diabetes - Anbefalinger for opsporing, diagnostik, behandling, rehabilitering og opfølgning 

 

2017 - høringssvar ikke afgivet på nedenstående høringer

Måned

Høringer

December

Ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter (SUM via LVS)

Udkast til lovforslag om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (SUM)

NRL for farmakologisk behandling af kroniske nociceptive smerter (SST-IRF)

November

Oplæg til Handlingsplan for en styrket lægemiddelovervågning 2017-2019 (SUM via LVS)

Ændring af bekendtgørelser om hhv. distribution af læge-midler, indberetning af oplysninger til lægemiddelstatstik samt adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger – im-plementering af forsøgsordning med medicinsk cannabis (SUM)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder (SUM)

Udkast til fem bekendtgørelser udstedt i medfør af lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (SST) - denne høring besvares af PLO

Ny gebyrmodel for regionerne - udkast til revideret bekendtgørelse og vejledning om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder (SST)

Udkast til revideret bekendtgørelse og vejledning om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. (Styrelsen for Patientsikkerhed)

Oktober

Bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling

Udkast til ændring af bekendtgørelse om Medicinpriser og leveringsforhold m.v. vedr. § 11 (SUM)

NKR for Behandling med trommehindedræn - evt. opdatering (SST)

NKR for Analinkontinens hos voksne - evt. opdatering (SST)

Forløbsprogrammer for børn og unge med ADHD (SST)

Nyt forslag til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL (Medicintilskudsnævnet)

Bekendtgørelse om apotekers og sygehusapotekers fremstilling af cannabisslutprodukter (SUM)

Forslag til lov om ioniserende stråling og strålingsbeskyttelse (SUM)

Bekendtgørelse om import af  cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter (SUM)

Forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelse (SST)

Udkast til lovforslag om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (SUM)

Nye regler om fjernelse af tatovering (Styrelsen for Patientsikkerhed)

September

Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og forsorgshjem (Socialstyrelsen)

Vejledning om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger (SUM)

August

NKR for forebyggelse af fald hos ældre (SST)

Udkast til lovforslag om ændring af lægemiddelloven, apotekerloven og lov om medicinsk udstyr (SUM)

Forslag til lov om ophævelse af forbud mod dobbeltdonation og ændring af kastrationsregler (SUM)

NKR for udredning og behandling af Epilepsi hos børn og unge - opdatering (SST)

Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven(SUM)

Udkast til målepunkter for psykiatriske sygehuse anvendt i Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn