Der er bred enighed om at tilstræbe højest mulig kvalitet i almen praksis. Almenmedicinsk forskning er en vigtig forudsætning for at fremme kvaliteten i almen praksis. I forhold til specialets størrelse og spændvidde er der kun lavet sparsom forskning. De undersøgelses- og behandlingsmetoder, der ligger til grund for det almenmedicinske arbejde er ofte baseret på forskningsresultater fra sekundærsektoren og det er tvivlsomt, hvorvidt resultaterne umiddelbart kan overføres til ”vore patienter”, da vores population er vidt forskellig fra sygehusenes. Det er derfor nødvendigt at sikre udviklingen af selvstændig forskning i almen praksis. Det er endvidere af stor betydning, at forskningsresultater formidles og forsøges implementeret i dagligdagen.

Forskningsudvalget er et af de fem faste udvalg under DSAM. Forskningsudvalget består af en formand udpeget af DSAMs bestyrelse, en repræsentant fra bestyrelsen, et medlem udpeget af DSAM, et medlem af PLO's bestyrelse og et medlemmer fra hver af de fire forskningsmiljøer i henholdsvis København, Odense, Ålborg og Århus. Endvidere deltager en række observatører, herunder repræsentant for DAK-E samt repræsentanter for yngre forskere svarende til tre FYAM- observatører og formanden fra Ph.d.-forum.

Forskningsudvalgets opgaver er fortrinsvis af politisk art med det sigte at fremme forskning indenfor almen praksis. Herunder sikre de bedst mulige vilkår for dansk almen medicinsk forskning organisatorisk og økonomisk. Udvalget arbejder for at fremme formidling og implementering af forskningsresultater samt at sikre forskningens naturlige tilstedeværelse i den præ- og postgraduate uddannelse. Desuden er det en hovedopgave for forskningsudvalget at rådgive DSAM inden for nævnte områder. Udvalgets formand deltager i DSAMs bestyrelsesmøder. Udvalget har de seneste år arbejdet med forskerrekruttering, fastholdelse og karriereplanlægning samt initieret udvikling af en håndbog for projektmagere. Udvalget repræsenterer DSAM i EGPRNs (European General Practice Research Network) rådgivende udvalg og formanden for DSAM repræsenterer traditionelt de danske medlemmer i EGPRNs repræsentantskab.

Se Forskningsudvalgets sammensætning her.