Baggrund:

I DSAM's Forskningsudvalg har vi diskuteret rekruttering og fastholdelse af forskere til det almenmedicinske forskningsmiljø.

Vores erfaring er, at det kan være vanskeligt at vide, hvilke områder og kompetencer der er hensigtsmæssige at erhverve sig i løbet af sin karriere i forsknings- og universitetsmiljøet.

Som led i videreformidling af vores erfaringer, har vi forsøgt at skitsere nedenstående områder, der forhåbentlig kan være en hjælp til planlægning af karriereforløbet. Kompetencerne skal ikke betragtes som gældende krav, men beskriver de elementer, der ved bedømmelse af ansøgere til akademiske stillinger typisk lægges vægt på.
  

Forslag til karrierevejledning i forbindelse med adjunkturer, lektorater og professorater i det almenmedicinske miljø

Udarbejdet af DSAMs Forskningsudvalg den 26.-27. marts 2010 / Dorte Jarbøl

 

Adjunkt

Lektor

Professor

Publikationer, anden videnskabelig aktivitet

Videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

8-10 internationalt publicerede originalarbejder efter ph.d. (almenmedicinsk relevans).

Høj grad af original

videnskabelig produktion på internationalt niveau (min. 35 originalarbejder).

Stigende forskningsproduktivitet.

Ligelig fordeling mellem 1., 2. og sidste forfatterskab.

Kan demonstrere erfaring med forskellige metoder.

Publikationer i forskellige tidsskrifter og indenfor forskellige emner.

Publikationer i tidsskrifter med høj impact factor.

Udvikling af nye forskningsområder.

Forskeruddannelse/ vejledning

 

Ingen formelle krav, men god idé med vejledning ved forskningstræning i speciallægeuddannelsen, kandidatspecialer,

Forskerår-studerende etc.

Ingen formelle krav, men god idé med vejledning af ph.d.-studerende.

Omfattende vejledning af stipendiater og/eller forskeruddannelse (ph.d.).

Hoved- og medvejledning.

Vejledning efter anden aftale, herunder f.eks. doktorander, specialestuderende, praktiserende læger etc.

Bidrag til forskeruddannelses-kurser.

Ledelsesmæssige og administrative funktioner

 

Ingen formelle krav, men god idé med tillidsposter, f.eks. Ph.d.-forum, FYAM, forskningsudvalg, Regionsbestyrelse, TR, praksisudvalg, samarbejdsudvalg, studienævn, foreningsarbejde.

Ingen formelle krav, men god idé med tillidsposter: f.eks. DSAM,

kursusledelse på universitetet/ ph.d.-kurser, faglige råd/udvalg/
arbejdsgrupper

Redaktøropgaver.

 

Samarbejde på tværs af sundhedsvæsenet.

Ledelsesmæssig og administrativ erfaring.

Uddannelse i forskningsledelse.

Formandskab af udvalg, nævn og arbejdsgrupper (f.eks. fakultetsråd, studienævn).

Medlemskab i faglige udvalg og råd i ind- og udland.

Ledelse af forskningsgrupper

Fondsbestyrelser/forskningsråd.

Evalueringer

 

 

 

Bedømmelse/peer-review-opgaver

 

 

Bedømmelse/peer-review-opgaver. 

Medlemskab af videnskabelige redaktionskomitéer.

 

Medlemskab af bedømmelsesudvalg for ansøgere til professor-, lektor- og adjunktstillinger.

Bedømmelsesudvalg for akademiske afhandlinger (dr.med., ph.d., prisopgaver, specialer).

Medlem af forskningsråd, videnskabelige fondsbestyrelser o.lign.

Forskningsformidling

Videnskabelige foredrag, workshops og posters.

Foredrag og/eller artikler i populærvidenskabelig sammenhæng.

Chairman ved internationale videnskabelige konferencer.

 

 

Inviteret som foredragsholder ved internationale konferencer.

Internationale kontakter

 

Ingen krav, men god idé f.eks. via EGPRN.

 

Deltagelse i internationale forskningsprogrammer.
Forskningssamarbejde - artikler/ansøgninger.

Internationale workshops.

Forskningsfinansiering

 

Ingen krav

Ingen krav

Hovedansøger, medansøger større fondstildelinger (>500.000) fra offentlige og private fonde.

Undervisning

Ingen krav, men

se undervisningsporteføjle*

Teoretisk/

pædagogisk kursus for universitetsansatte.

Omfattende undervisningserfaring præ- og postgraduat.

Se undervisningsporteføjle*

Ansvarlig for administration, udvikling af nye uddannelser, undervisningsmateriale og supervision af undervisere.

Se undervisningsporteføjle*

Andet

Awards/priser tildelt på baggrund af forsknings- eller undervisningsmæssige kvalifikationer.

Erfaring fra flere forskningsmiljøer.

Awards/priser tildelt på baggrund af forsknings- eller undervisningsmæssige kvalifikationer.

Erfaring fra flere forskningsmiljøer.

Awards/priser tildelt på baggrund af forsknings- eller undervisningsmæssige kvalifikationer.

Erfaring fra flere forskningsmiljøer.

Faglige kvalifikationer på grundlag af eventuel professionsrettet uddannelse

Kandidatuddannelse.

Klinisk erfaring.

Speciallæge i almen medicin.

Klinisk arbejde som praktiserende læge.

Klinisk efteruddannelse.

 

SDU-link:

Vejledning til undervisningsportefølje (teaching portfolio)
http://www1.sdu.dk/health/jobs/vejledning/disposition.php

Supplerende vejledning til ansøgning:
http://www1.sdu.dk/health/jobs/vejledning/komans.php