Baggrund

DSAM bliver hyppigt bedt om at udpege repræsentanter til eksterne arbejdsgrupper. Indtil videre har vi som oftest fundet kandidater i vores kendte netværk, men vi vil gerne tilstræbe en bredere rekruttering. Det er en målsætning for det kommende år at skabe en ny procedure herfor, og vi vil arbejde på, at interesserede medlemmer kan blive inddraget i dette arbejde.

Der redegøres hermed for, hvilke fora der typisk er tale om og arbejdsopgavens omfang. Fokus er på de mere faglige udpegninger. DSAM er også repræsenteret i politiske fora, men her finder vi gerne kandidater i bestyrelsen og/eller repræsentantskabet.

Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR)

I disse år udarbejdes en lang række NKR. Dette er systematisk udarbejdede faglige anbefalinger, der kan bruges som beslutningsstøtte af sundhedspersonale. Retningslinjerne behandler udvalgte aspekter af diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper, hvor der er fundet særlig anledning til at afdække evidensen. I udarbejdelsen af NKR gennemgås og vurderes videnskabelig evidens på konkrete spørgsmål, og resultater fra denne analyse resulterer i en række konkrete anbefalinger. I arbejdet indgår uddannelse i vurderingsværktøjet GRADE, og det er en fordel, hvis man har en vis videnskabelig skoling. Det vigtigste er dog, at man kan bidrage med et fornuftigt almenmedicinsk synspunkt. Der er en del mødeaktivitet forbundet med dette arbejde (typisk seks til ti møder af fire til seks timers varighed), og der vil være en del læseopgaver. Arbejdet honoreres af Sundhedsstyrelsen (SST).

Den Nationale Rekommandationsliste (NRL)

Den Nationale Rekommandationsliste har til formål at støtte lægers ordination, hvad angår valget mellem tilgængelige lægemidler inden for en terapeutisk gruppe. Listen indeholder generelt ikke behandlingsvejledninger. Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) har ansvar for NRL, og der er specialistgrupper for alle sygdomsområder. Medlemmer udpeges for tre år ad gangen med mulighed for genudpegning. Mødekadencen er som udgangspunkt et til to møder pr. år, suppleret med flere møder efter behov. Alle møder finder sted uden for arbejdstiden og vil ofte blive afholdt i tidsrummet kl. 16.00-19.00 i Sundhedsstyrelsen. Arbejdet honoreres af SST/IRF.

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS)

RADS skal sikre, at patienter tilbydes lige adgang til behandling med dyr sygehusmedicin under hensyntagen til rationel farmakoterapi, samt at der skabes et fælles fagligt nationalt grundlag for anvendelse af dyr sygehusmedicin.

RADS kan desuden påtage sig opgaver og udarbejde fælles regionale behandlings-vejledninger på områder, der ikke er kendetegnet ved anvendelse af dyr sygehus-medicin. Det er her, almen medicin medvirker. RADS nedsætter fagudvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledninger, der endeligt godkendes af RADS.
Der afholdes fire til seks møder (eller indtil konsensus i fagudvalget er nået) af ca. seks timers varighed. Møderne foregår i København og arbejdet honoreres af RADS/Danske Regioner.

Andre udvalg 

Ovenfor er omtalt de udvalg/råd, som DSAM løbende bliver bedt om at udpege kandidater til. DSAM bliver også med mellemrum bedt om at udpege repræsentanter til ad hoc-opgaver for Sundhedsstyrelsen, patientforeninger mv. Omfang og honorering varierer fra opgave til opgave.

Hvad betyder det at repræsentere DSAM?

Vi beder om, at man bidrager med sin almenmedicinske faglighed og medvirker til, at almen praksis’ tilgang til patientbehandling indgår i arbejdet. Det kan være svært at beskrive denne almenmedicinske faglighed konkret, men det er vigtigt, at man forsøger at skelne mellem, hvad man mener er realistisk for almen praksis generelt og egne specifikke interesser og ambitioner for faget.

Fokus for DSAM er den almenmedicinske faglighed. Der kan være et misforhold mellem det fagligt optimale og de (typisk tids- og personalemæssige) ressourcer, vi har i almen praksis. Mange udvalg er mere rådgivende end bestemmende.

Det kan betyde, at resultatet af udvalgsarbejdet mere beskriver en idealtilstand, end hvad der praktisk er realiserbart, og/eller hvad der ligger inden for overenskomstens rammer, aktuelt er især omsætningsloftet. Der kan være dilemmaer, som må vurderes konkret i dialog med DSAM’s sekretariat og bestyrelse.

Honorering

Arbejde i nævnte udvalg og arbejdsgrupper honoreres efter nedenstående satser.

Honorering vedrørende arbejde med NKR:
Der ydes honorar for følgende: mødetimer, effektive mødeforberedelsestimer (op til to timer pr. mødetime), deltagelse i obligatorisk metodeundervisning og transporttid, som ligger inden for klinikkens åbningstid. Honoraret er altomfattende. Dog ydes der transportgodtgørelse i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens rejsevejledning, der tager udgangspunkt i statens regler for rejsegodtgørelse.

Arbejdsgruppemedlemmer skal være privatpraktiserende speciallæger med egen klinik, for at der kan ydes honorar i henhold til denne aftale. Honoraret, som er på 730 kr. i timen, håndteres skattemæssigt som B-indkomst.

Honorering for andet arbejde end NKR:
Praktiserende læger, der deltager i arbejdsgrupper nedsat af Sundhedsstyrelsen, honoreres via konsulentkontrakter. Taksten er fastsat til 1.020 kr. inklusive forberedelse og 690 kr. eksklusive forberedelse.

Praktiserende læger, der er medlem af kollegiale organer, dvs. råd, nævn, kommissioner, udvalg, bestyrelser o.l., der er nedsat i henhold til lovgivningen, honoreres efter reglerne om særskilt vederlag. Retningslinjer og honorarsatser fremgår af Lægeforeningens hjemmeside. Rejseudgifter refunderes i henhold til Sundhedsstyrelsens rejsevejledning, der tager udgangspunkt i statens regler for rejsegodtgørelse.