DSAM's Forskningsudvalg arbejder for de bedst mulige vilkår for dansk almenmedicinsk forskning. Det overordnede mål er at sikre det forskningsmæssige grundlag for en fortsat høj faglighed og mulighed for hele tiden at fremme kvaliteten i arbejdet i almen praksis. I forhold til specialets størrelse og brede er der kun lavet sparsom forskning, og der er stort behov for fortsat at udbygge vores forskningsområder samt sikre den fortsatte udvikling af en fri og selvstændig forskning i almen praksis. Det er endvidere af stor betydning, at forskningsresultaterne formidles og søges implementeret i dagligdagen, samt følges op af kvalitetsudviklingsprojekter og efteruddannelse. 

Forskningsudvalget er et af de fem faste udvalg under DSAM. Forskningsudvalget består af en formand udpeget af DSAM's bestyrelse, en repræsentant fra bestyrelsen, et medlem udpeget af DSAM, et medlem af PLO's bestyrelse og et medlemmer fra hver af de fire forskningsmiljøer i henholdsvis København, Odense, Ålborg og Århus. Endvidere deltager en række observatører, herunder repræsentant for DAK-E samt repræsentanter for yngre forskere svarende til tre FYAM- observatører og formanden fra Ph.d.-forum.

Forskningsudvalgets opgaver er fortrinsvis af politisk art med det sigte at fremme forskning inden for almen praksis, herunder at sikre de bedst mulige vilkår for dansk almenmedicinsk forskning organisatorisk og økonomisk. Udvalget arbejder for at fremme formidling og implementering af forskningsresultater samt at sikre forskningens naturlige tilstedeværelse i den præ- og postgraduate uddannelse. Desuden er det en hovedopgave for forskningsudvalget at rådgive DSAM inden for nævnte områder. Udvalgets formand deltager i DSAM's bestyrelsesmøder. Udvalget har de seneste år arbejdet med forskerrekruttering, fastholdelse og karriereplanlægning samt initieret udvikling af en håndbog for projektmagere. Udvalget repræsenterer DSAM i EGPRN's (European General Practice Research Network) rådgivende udvalg, og formanden for DSAM repræsenterer traditionelt de danske medlemmer i EGPRN's repræsentantskab.

Yderligere oplysning kan indhentes formanden for Forskningsudvalget, Dorte Jarbøl på e-mail: djarbol@health.sdu.dk