Forum for Yngre Almenmedicinere er DSAM's gruppe af yngre læger, der er under uddannelse til speciallæge i almen medicin eller som forsker inden for specialet.

FYAM udgør i alt ca. 680 af DSAM's ca. 3400 medlemmer.

FYAM er organiseret i FYAM-udvalget, som har 7 medlemmer og 3 suppleanter, som bliver valgt på FYAM årsmødet. Det tilstræbes, at der er en ligelig fordeling med et medlem fra hver Region foruden formanden. Et medlem er udpeget af DSAM's bestyrelse.

FYAM repræsenteres med mindst et medlem i de 5 nyoprettede DSAM-regionsbestyrelser.

Formanden + et medlem af FYAM-udvalget er medlem af DSAM's bestyrelse.

Herudover er FYAM repræsenteret i DSAM's stående udvalg: Uddannelsesudvalget, Kvalitetsudviklingsudvalget, Forskningsudvalget og Internationalt udvalg.

FYAM er bl.a. også repræsenteret i Styregruppen for Lægedage, som er et fælles PLO/DSAM-udvalg.

FYAM har sin egen yngre læge-redaktør af DSAM's medlemsblad Practicus. I særnummeret Intro-Practicus kan du læse meget mere om DSAM og FYAM. Intro-Practicus kan vederlagsfrit rekvireres fra DSAM's sekretariat.

FYAM nedsætter arbejdsgrupper til løsning af ad hoc-opgaver, f.eks. planlægningen af vores årsmøde og andre aktiviteter. Arbejdsgrupperne refererer direkte til FYAM-udvalget.