DSAM Logo

Formiddag

1. Gå glad på arbejde – og hjem igen!

Moderatorer: Stine Helgstrand og Kasper Lorenz Johansen
Oplægsholdere: Anette Fischer Pedersen, Gunver Lillevang og Eva Damsgaard (ledelsesudviklingskonsulent, CAPIO CONSULT ApS)

Arbejdsglæden blandt praktiserende læger har i de seneste to trivselsundersøgelser været under pres og op imod 38 pct. har udvist tegn på udbrændthed. Skræmmende tal, men måske behøver det ikke gå så galt. På denne session vil vi præsentere, hvordan det er gået med arbejdsglæden siden den første undersøgelse, og diskutere nye måder, vi kan organisere os på – med fokus på arbejdsglæde og et godt arbejdsliv.

2. Defensiv medicin – en skyggeside af lægearbejdet

Moderator: Claus Rendtorff
Mette Arbjørn, Merethe Kirstine Andersen (seniorforsker, SDU) og Inge Kristensen (direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed)

Defensiv medicin er et produkt af flere strømninger i det moderne sundhedsvæsen. Fænomenet har tæt sammenhæng med den politisk/administrative kulturs indmarch i sundhedsvæsenet. Workshoppen vil belyse årsager til defensiv medicin og sammenhængen med uvished i det kliniske arbejde. Betydningen for læge-patientforholdet og patientsikkerheden vil blive diskuteret.

3. Det gør en forskel, at vi kender hinanden – over hele linjen

Moderator: Maria Bundgaard 
Oplægsholder: Henrik Prinds Rasmussen

Hvad kommer der ud af kendskab til hinanden i klyngerne og i de lokale samarbejdsfora i det tværsektorielle sundhedsvæsen? Hør resultaterne fra forskningen i klyngerne. Der tages afsæt i de første studier. Få inspiration og eksempler fra klyngeland om samarbejde internt i klyngen og med de lokale samarbejdspartnere.

4. Medicinstuderende i almen praksis, hvad kan vi forvente af hinanden?

Moderator: Roar Maagaard
Oplægsholdere: Annette Engsig og Sanne Rasmussen 

De medicinstuderende har få dages klinikophold i almen praksis, og såvel studerende som tutorlæger ønsker, at de får et godt udbytte af opholdet - og indsigt i almen praksis. Hvordan kan det lykkes? Der er forventninger til opholdet fra begge sider, hvordan opfyldes de bedst?

I 2020 blev der afholdt en workshop om det gode klinikophold i almen praksis, og med udgangspunkt i denne vil vi søge at gøre de gensidige forventninger tydeligere - OG høre jeres bud på, hvordan vi så sammen gør klinikopholdene i almen praksis endnu bedre!

5. Seksuel trivsel i coronaens skygge

Moderator: Hasse Kristensen 
Oplægsholder: Majken Højrup Wiborg, afdelingslæge ved urologisk afdeling, Esbjerg Sygehus og phd-studerende

I denne session vil du få viden om og inspiration til at turde tale om seksualitet og sexliv med dine patienter. I skyggen af coronavirus, hvor kropskontakt er blevet et tabu, er det blevet endnu vigtigere at styrke intimiteten og seksualiteten i de nære relationer. Vi vil fortælle om, hvordan kroniske og alvorlige sygdomme samt bivirkninger og behandlinger kan påvirke seksualitet og sexliv, og hvilke konsekvenser det kan få for den psykiske trivsel og for parforholdet. Der gives viden om og inspiration til samtalen om seksualitet og sexliv samt medicinsk behandling og seksuelle hjælpemidler.

6. Vejledninger - Dyspepsi og Akuthåndbogen

Moderator: Jette Kolding Kristensen
Oplægsholdere: Dorte Jarbøl og Peter Haastrup (dyspepsi) samt Rasmus Køster-Rasmussen (akuthåndbog/telefonvisitation) 

DSAM har en lang tradition for at udgive vejledninger. På denne session vil vi præsentere en opdateret dyspepsivejledning og og opdateret Akuthåndbog.

Dyspepsivejledning
DSAM-vejledningen om dyspepsi fra 2009 er blevet opdateret, og vi giver en oversigt over de væsentligste ændringer og anbefalinger.

Det er særligt på medicinområdet, der er ny viden om bivirkninger og risiko for både over- og underforbrug. Vi vil også give en opdatering på udrednings- og håndteringsstrategier, når patienterne henvender sig med dyspepsi og reflukssymptomer.

Akuthåndbogen og telefonvisitation.dk
Kliniske situationer passer sjældent ned i et firkantet skema. Hver situation er unik, og kolleger, som er gode til at telefonvisitere, trækker ofte på mange års erfaring. Men uanset om man er grøn i faget eller grå i toppen kan alle have gavn af en ultrakortfattet fremstilling af en visitationsguldstandard som inspiration til at træffe en hurtig god beslutning. Hør, hvad der nyt i DSAM's to opdaterede visitationsværktøjer.

Vi vil få præsenteret de vigtigste budskaber i forhold til brugen af akuthåndbogen og visitationsguiden i vores kliniske praksis. Der vil blive rig mulighed til at stille spørgsmål til arbejdsgrupperne bag vejledningerne.

7. Opfølgning på formiddagens keynote med Margaret McCartney

Moderatorer: Anders Beich og Anne Møller
Oplægsholder: Margaret McCartney

Vi følger op på debatten i plenumsessionen, men vil også inkludere andre temaer, herunder "almen praksis i en COVID-19-æra". Vi vil introducere Margaret McCartneys øvrige interesseområder og tage udgangspunkt i den nye virkelighed med coronapandemi. Denne session holdes på engelsk. 

Eftermiddag

8. Stress, angst og depression i coronaens skygge

Moderator: Claus Rendtorff
Oplægsholder: Kaj Sparle Christensen og Anette Fischer Pedersen

Coronapandemien har haft en lang række negative følgevirkninger, såvel fysiske som mentale. Konsekvenserne viser sig hos både patienter og personale i almen praksis. De mentale følgevirkninger kommer til udtryk i stress, angst og depression. På denne session vil vi give et bud på, hvordan vi rationelt forebygger, diagnosticerer og behandler disse tilstande.

9. Professionsetik – hvor skal vi hen, og hvorfor skal vi det?

Oplægsholdere: Niels Saxtrup, Marianne Dam Lenz og Benny Ehrenreich

Vi ved alle, hvad den praktiserende læges profession er, og hvordan vi arbejder.
Vi har en central rolle i samfundet og arbejder som læger under et politisk mandat. Men er vi skarpe nok på at forstå os selv og forklare den forståelse for vores omverden? Ofte føler vi os ikke forstået.
Hvad er vores forhold til vores patienter, til samfundet – og til hinanden. Hvor meget kan vi enes om i vores kollegiale fællesskab, og hvor går grænserne for, hvad vi kan rumme i fællesskabet?
En afklaring kan måske føre til bedre aftaler med samfundet – og færre træthedsbrud hos os selv.
Kom og vær med til at diskutere et oplæg til en formuleret professionsetik for faget.

10. Prioritering ved multimorbiditet - hvordan kan vi arbejde med en årlig overblikskonsultation hos patienter med flere kroniske sygdomme?

Moderator: Jette Kolding Kristensen
Oplægsholdere: Bolette Friderichsen og Anne Arreskov

En stor del af konsultationerne i almen praksis omhandler kroniske sygdomme eller tilstande. Herunder også opfølgning af patienter med cancer. Det forventes, at det i årene frem vil være en stadig større andel, da vores patientpopulation bliver ældre, får flere kroniske sygdomme og tilstande, bedre behandling og prognose ved cancer, samtidig med at stadig flere afsluttes fra sygehusambulatorierne til opfølgning hos den praktiserende læge.  

Begrebet årsstatus af kronisk sygdom dækker over en lang række fællestræk i håndteringen af kronisk sygdom og tilstande i almen praksis. Kernen i en årsstatus er målsætningsarbejdet for både behandling og livsstil. Men hvad gør vi, når vi møder patienten med mange forskellige kroniske sygdomme og tilstande. Hvordan bevarer vi - og patienten - overblikket?

11. Rettidig diagnostik – en almenmedicinsk udfordring

Moderator: Anne Møller
Oplægsholder: John Brodersen

I almen praksis møder vi patienter fra en uselekteret population, hvor prævalensen af alvorlig sygdom er meget lav. Mange patienter henvender sig med symptomer og bekymringer, der er almene og kan have diffus karakter, og de skal håndteres efter devisen i DSAM’s 2. pejlemærke: ”Vi finder og behandler de syge og lader de raske være raske”, dvs. at vi hverken skal skræmme unødigt eller iværksætte undersøgelsesprogrammer, der ikke giver værdi for patienten. Dette er den store diagnostiske udfordring i almen praksis, hvor ingen diagnostiske tests er perfekte. Hvordan får vi denne kliniske hverdag til at passe ind i kravet om tidlig sygdomsopsporing via diverse diagnostiske pakker?

12. Søvnsygdomme - hvad stiller vi op i almen praksis, og hvornår skal patienten henvises?

Moderator: Mads Koch
Oplægsholdere: Rune Frandsen, speciallæge i klinisk fysiologi og næstformand i Dansk Selskab for Søvnmedicin, og Mathias Rejkjær Sarkez-Knudsen, reservelæge på Dansk Center for Søvnmedicin

Vi gennemgår de vigtigste søvnsygdomme, som er gode at kende for praktiserende læger. Vi vil tage en mere teoretisk gennemgang af søvn, som skal hjælpe med at forstå, hvorfor vi bruger en tredjedel af vores liv i denne farlige tilstand. Hvem skal henvises, og hvem skal der tages hånd om andre steder. Vi skal diagnostisere Tornerose og diskutere, om en musling drømmer. Vi skal også forudse, hvem der udvikler Parkinsons sygdom om 10 år.

13. Forskningstræning – præsentation af praksisnære projekter

Moderator: Dorte Jarbøl
Oplægsholdere: Luise Jessen Lundorf, uddannelsesregion Nord, Anja Strehlau og Anne Frank, uddannelsesregion Syd og Morten Buus-Nielsen fra uddannelsesregion Øst.

Har du tænkt over, hvordan man formulerer sit eget forskningsprojekt? Eller er du nysgerrig efter at vide, hvad uddannelseslægerne laver, når de er afsted til forskningstræning? Alle læger i hoveduddannelse til almen medicin gennemfører et kursus i forskningstræning. Her formulerer de et praksisrelevant forskningsspørgsmål, der efterfølgende undersøges videnskabeligt. I denne session præsenteres tre udvalgte forskningstræningsprojekter, der er gennemført i løbet af forskningstræningskurset.

14. FAQta-ark – om UVI og PTSD

Moderator: Sofie Lodahl Gjessing 
Oplægsholdere: Anne Holm (UVI) og Lise Dyhr (PTSD)

DSAM har en lang tradition for at udgive vejledninger, og som noget nyt også korte komprimerede FAQta-ark. Denne session vil præsentere FAQta-arkene om PTSD og UVI. Vi vil få præsenteret de vigtigste budskaber i forhold til håndtering af disse tilstande i vores kliniske praksis. Der vil blive rig mulighed til at stille spørgsmål til arbejdsgrupperne bag vejledningerne.