Formiddag

1. Prioritering ved multimorbiditet - hvordan kan vi arbejde med en årlig overblikskonsultation hos patienter med flere kroniske sygdomme?

Moderator: Jette Kolding Kristensen
Oplægsholdere: Bolette Friderichsen og Anne Arreskov

En stor del af konsultationerne i almen praksis omhandler kroniske sygdomme eller tilstande samt opfølgning på patienter med cancer. Antallet af patienter med flere kroniske sygdomme og cancer vil stige pga. øget levealder og flere, der overlever kræft. Kernen i en årsstatus er målsætningsarbejdet for både behandling og livsstil. Vi ønsker på sessionen at diskutere anvendeligheden af en årlig overblikskonsultation, hvor vi sammen med patienten kan prioritere indsatsen.

2. Opfølgning på formiddagens keynote med Margaret McCartney

Moderatorer: Anders Beich og Anne Møller
Oplægsholder: Margaret McCartney

Margaret McCartney er inviteret til at deltage i en session, der følger op på debatten om kontiuitet ved åbningssessionen, men som også vil inkludere andre temaer. Vi vil introducere Margaret McCartneys øvrige interesseområder og tage udgangspunkt i den nye virkelighed med coronapandemi og blandt andet diskutere risiko for over- og underdiagnostik.

3. Professionsetik: Hvor skal vi hen? Og hvorfor skal vi det?

Oplægsholdere: Niels Saxtrup, Marianne Dam Lenz og Benny Ehrenreich

Hvordan forklarer vi for os selv og vores omverden, hvad en praktiserende læges opgaver er - og ikke er?

Vi er en profession, der har en samfundsmæssig mission forankret i et politisk mandat, vi leverer organiseret lægearbejde, og vi har kollegialt organiseret os fagligt og politisk. Som praktiserende læger har vi særlige privilegier og pligter. Vi håndterer mange beslutninger, og der vil altid være brug for den praktiserende læge. For at kunne blive stærkere i vores virke og at få f.eks. overenskomsterne til at bevæge sig i en retning, som vi finder er den fagligt rigtige, må vi have en klarere rettesnor end blot gode aftaler om penge og opgaver.

Vi har i DSAM et fagligt rum, hvor vi kan drøfte vores fags udvikling i en professionsetik. Det vil vores workshop handle om - kom og vær med.

4. Lad os gøre de studerendes praktik i almen medicin endnu bedre!

Moderator: Roar Maagaard
Oplægsholdere: Annette Engsig og Sanne Rasmussen 

De medicinstuderendes klinikophold i almen praksis er det tidspunkt, hvor vi for alvor kan promovere vores speciale til de kommende læger. De studerende efterspørger klare mål for, hvad de kan forvente at få ud af opholdet. De praktiserende læger efterspørger klare retningslinjer for og ideer til, hvordan de bedst kan tilrettelægge opholdet. Lad og sammen prøve at komme disse spørgsmål nærmere.

I denne workshop ønsker vi at skabe en dialog om ønsker og forventninger til klinikopholdet, men også hvad vi som almen praksis kan levere. Der vil være et oplæg fra de ansvarlige på to af landets universiteter: Hvad gør de for at forbedre undervisningen og opholdene? og hvad forventer de af tutorlægerne?

Denne workshop vil udvikle ideer og formulere en idebank, som kan bruges af såvel underviserne på universitetet, tutorlægerne i praksis og de studerende. 

5. Seksuel trivsel i coronaens skygge

Moderator: Hasse Kristensen 
Oplægsholder: Anette Højer Mikkelsen, sygeplejerske på Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital

I denne session vil du få viden om og inspiration til at turde tale om seksualitet og sexliv med dine patienter. I skyggen af coronavirus, hvor kropskontakt er blevet et tabu, er det blevet endnu vigtigere at styrke intimiteten og seksualiteten i de nære relationer. Vi vil fortælle om, hvordan kroniske og alvorlige sygdomme samt bivirkninger og behandlinger kan påvirke seksualitet og sexliv, og hvilke konsekvenser det kan få for den psykiske trivsel og for parforholdet. Der gives viden om og inspiration til samtalen om seksualitet og sexliv samt medicinsk behandling og seksuelle hjælpemidler.

6. Det gør en forskel, at vi kender hinanden – over hele linjen

Moderator: Maria Bundgaard 
Oplægsholder: Henrik Prinds Rasmussen

Hvad kommer der ud af kendskab til hinanden i klyngerne og i de lokale samarbejdsfora i det tværsektorielle sundhedsvæsen? Hør resultaterne fra forskningen i klyngerne. Der tages afsæt i de første kvalitative studier. Få inspiration og eksempler fra klyngeland om samarbejde internt i klyngen og med de lokale samarbejdspartnere.

7. Forskningstræning – præsentation af praksisnære projekter

Moderator: Dorte Jarbøl
Oplægsholdere: Luise Jessen Lundorf, uddannelsesregion Nord, Line Sindal, uddannelsesregion Øst, Anja Strehlau og Anne Frank, uddannelsesregion Syd

Har du tænkt over, hvordan man formulerer sit eget forskningsprojekt? Eller er du nysgerrig efter at vide, hvad uddannelseslægerne laver, når de er afsted til forskningstræning? Alle læger i hoveduddannelse til almen medicin gennemfører et kursus i forskningstræning. Her formulerer de et praksisrelevant forskningsspørgsmål, der efterfølgende undersøges videnskabeligt. I denne session præsenteres tre udvalgte forskningstræningsprojekter, der er gennemført i løbet af forskningstræningskurset:

  • Nord: At hænge fast i et mønster. Et kvalitativt studie af hvordan det opleves som voksen at have haft en opvækst med alkoholisme.
  • Øst: Mycoplasmapodning i almen praksis
  • Syd: Epikrise eller episk krise

Eftermiddag

8. Defensiv medicin – en skyggeside af lægearbejdet

Moderator: Claus Rendtorff
Mette Arbjørn, Merethe Kirstine Andersen og Inge Kristensen, direktør i PS!

Defensiv medicin er et produkt af flere strømninger i det moderne sundhedsvæsen. Fænomenet har tæt sammenhæng med den politisk/administrative kulturs indmarch i sundhedsvæsenet. Workshoppen vil belyse årsager til defensiv medicin og sammenhængen med uvished i det kliniske arbejde. Betydningen for læge-patientforholdet og patientsikkerheden vil blive diskuteret.

9. Rettidig diagnostik – en almenmedicinsk udfordring

Moderator: Anne Møller
Oplægsholder: John Brodersen

I almen praksis møder vi patienter fra en uselekteret population, hvor prævalensen af alvorlig sygdom er meget lav. Mange af disse patienter henvender sig med symptomer og bekymringer, der er almene og kan have diffus karakter. Disse patienter skal håndteres efter devisen i DSAM's 2. pejlemærke; ”Vi finder og behandler de syge og lader de raske være raske”, dvs. at vores tilgang ved rettidig diagnostik skal være ikke at skræmme unødigt og ikke at iværksætte belastende undersøgelsesprogrammer, der ikke giver værdi for patienten. Dette er den store diagnostiske udfordring i almen praksis, hvor ingen diagnostiske test er perfekte. Hvordan får vi som praktiserende læger denne kliniske hverdag til at passe ind i kravet om tidlig sygdomsopsporing via diverse diagnostiske pakker?

10. Vejledninger og FAQta-ark – om UVI og PTSD

Moderator: Jette Kolding Kristensen
Oplægsholdere: Lise Dyhr, Anne Holm 

DSAM har en lang tradition for at udgive vejledninger, og som noget nyt vil der nu også komme korte komprimerede FAQta-ark. På denne session præsenteres de nye FAQta-ark om PTSD og UVI. Vi vil få præsenteret de vigtigste budskaber i forhold til håndtering af disse tilstande i vores kliniske praksis. Der vil blive rig mulighed til at stille spørgsmål til arbejdsgrupperne bag vejledningerne.

11. Søvnsygdomme - hvad stiller vi op i almen praksis, og hvornår skal patienten henvises?

Moderator: Mads Koch
Oplægsholdere: Rune Frandsen, speciallæge i klinisk fysiologi og næstformand i Dansk Selskab for Søvnmedicin, og Mathias Rejkjær Sarkez-Knudsen, reservelæge på Dansk Center for Søvnmedicin

Vi gennemgår de vigtigste søvnsygdomme, som er gode at kende for praktiserende læger. Vi vil tage en mere teoretisk gennemgang af søvn, som skal hjælpe med at forstå, hvorfor vi bruger en tredjedel af vores liv i denne farlige tilstand. Hvem skal henvises og hvem skal tages hånd om andre steder. Vi skal diagnostisere Tornerose og diskutere om en musling drømmer. Vi skal også forudse, hvem der udvikler Parkinsons sygdom om 10 år.

12. Gå glad på arbejde – og hjem igen!

Moderatorer: Stine Helgstrand og Kasper Lorenz Johansen
Oplægsholdere: Anette Fischer Pedersen, Eva Damsgaard og Gunver Lillevang

En session om arbejdsglæde blandt praktiserende læger.
Arbejdsglæden blandt praktiserende læger nåede et lavpunkt ved en undersøgelse i 2016, hvor 38 procent udviste tegn på udbrændthed. Skræmmende tal, men måske behøver det ikke gå så galt. På denne session vil vi præsentere, hvordan det er gået med arbejdsglæden siden den første undersøgelse, og diskutere nye måder, vi kan organisere os på - med fokus på arbejdsglæde og et godt arbejdsliv.

13. Workshop for DSAM-udpegede - erfaringsudveksling og dialog

Moderator: Lotte Hvas
Oplægsholder: Anders Beich, Louise Hørslev

Workshoppen er for alle jer, der er udpeget til at repræsentere DSAM udadtil i forskellige styrelser og arbejdsgrupper, eller måske kunne tænke jer at være det. Der bliver rig lejlighed til at udveksle erfaringer og samtidig vil der være mulighed for dialog med DSAM’s formand og sekretariat i forhold til ønsker og behov for det fremtidige samarbejde.