DSAM er jævnligt høringsberettiget i diverse lovforslag, ændringer til vejledninger m.v. Sekretariatet vurderer hver enkelt høringssag og beslutter, om den pågældende sag skal behandles på et bestyrelsesmøde.

Herunder er samlet de høringssvar, DSAM har afgivet de seneste år. 

2019

Måned Høringssvar
December NKR om om urininkontinens hos kvinder
  Nye patientgrupper til helgenomsekventering under NGC's infrastruktur
  Forespørgsel vedr. godkendelse af databehandleraftaler i forbindelse med forskningsprojekter
  Bekendtgørelse om forvaltningslovens anvendelse på virksomhed der udøves af Sundhed.dk og MedCom
November Bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde
  Livsstilsintervention ved svær overvægt. Anbefalinger for kommunale tilbud til børn og voksne
  NKR for behandling af håndeksem - evt. opdatering
  NKR for ikke-kirurgisk behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter - evt. opdatering
  NKR for forebyggelse og behandling af organisk delirium - evt. opdatering
  NKR for behandling af angst hos børn og unge - evt. opdatering
  RKKP - prioritering 2021 og evaluering
Oktober Kommentarer til pjece "Korrekt håndtering af medicin"
  NKR for ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger - evt opdatering
  Ændring af vejledninger om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg og afbrydelse af behandling
  Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger
September NBV for håndtering af risiko for kardiovaskulær sygdom hos patienter med artrit (RA, PsA og axSpA)
  NKR for behandling af anorexia nervosa - evt. opdatering
August Input til fremtiden for Nationale Kliniske Vejledninger til LVS
  Vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende
Juli Opdatering af Seponeringslisten
  National behandlingsvejledning (NBV): Vaccination af patienter med inflammatorisk artrit (PsA, SpA & RA, voksne med juvenil Artrit)
  Dokument vedrørende allergi og vaccination fra SSI
Maj Udkast til vejledning om videregivelse af oplysninger fra Implantatregisteret
  Målepunkter for det sundhedsfaglige tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed for 2019
  Allergi Task Force - uddannelse og kompetenceopbygning indenfor allergi
  Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade
  NKR for behandling af nyopståede lændesmerter - evt. opdatering
  Revideret bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler
  Faktaark til sundhedsprofessionelle - HPV informationsindsats
April Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hovedpinesygdomme
  NKR for screening og behandling af non-alkoholisk fedtlever
  Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Oprettelse af Ankenævnet for Tilsynsafgørelser)
  Indikatorer for Databasen for Familiær Hyperkolesterolæmi (DFH)
  Udkast til NKR for systematisk opfølgning af patienter i opioid behandling
  Krav og faglige anbefalinger til organiseringen af fødeområdet
Marts NKR for Non-farmakologisk behandling af unipolar depression - evt. opdatering
  Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for nøglepersoner
  Medicinsk teknologivurdering (MTV) for HPV-vaccination af drenge
  Udkast til bekendtgørelser mm. som følge af lov om oprettelse af Nationalt Genom Center
  Udkast til vilkår for videregivelse af personoplysninger fra Datatilsynet
  Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr
  NKR for celleforandringer på livmoderhalsen med specielt fokus på kvinder over 60 år 
Februar                  Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger
  RRKP-strategi for 2019-2022
  Bekendtgørelsesændringer vedr. lov nr. 1519 - Lov om ændring af lov med forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer + bilag
  NKR for Psoriasis - evt. opdatering
  Kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen - ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje og vejledning om kommunale akutfunktioner 
  NKR for Rehabilitering til patienter med atrieflimren, atrieflagren m.v. 
  NKR for Meniskpatologi i knæet - evt. opdatering
  NKR for urininkontinens hos kvinder - evt. opdatering
  Bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet
Januar Vejledning om hovedpine i kiropraktorpraksis - Dansk Selskab for Kiropraktik
  Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper
  Indsamling af emner til NKR på psykiatriområdet 2019

 

2020

Herunder er en oversigt over modtagne høringer, som DSAM har gennemgået og ikke har haft bemærkninger til.

Måned Høringer
Januar  

Bekendtgørelser vedr. HPV-vaccination til drenge og unge mænd (catch-up programmer) (SUM)

 

 

   
 

 

2019

Herunder er en oversigt over modtagne høringer, som DSAM har gennemgået og ikke har haft bemærkninger til.

Måned Høringer
December Lovforslag om ændring af sundhedsloven (Udstedelse og anvendelse af sundhedskortet og Statens Serum Instituts forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme mv.) (SUM)
November Bekendtgørelse om kontrolforanstaltninger mod poliovirus og materiale, der potentielt indeholder infektiøst poliovirus (SUM)
  Bekendtgørelse om Hygiejnekursus for tatovører (SSI)
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation (LVS)

 

Tre bekendtgørelser særligt vedrørende implementering af ordningen for behandlerfarmaceuter (Lægemiddelstyrelsen)

 

Anbefalinger til tilskudsstatus for lægemidler mod osteoporose (Medicintilskudsnævnet)

 

NRL - Baggrundsnotat for farmakologisk behandling af akutte muskuloskeletale smerter (IRF/SST)

Oktober

Forslag til liste over tryghedsskabende velfærdsteknologi (Socialstyrelsen)

 

Lov om ændring af tatoveringsloven (Regulering af tatovørområdet samt undtagelser fra loven for personer i exitforløb) (SUM)

 

Lovforslag om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Udvidelse af virksomhedsområdet for tandplejere) (SUM)

 September

NKR for behandling af aldersbetinget grå stær (SST)

 

Bekendtgørelser vedr. ændringslove til lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (psykiatriloven) (SUM)

 

Forslag til ændringer af Medicinrådet (LVS)

 

Vejledning om samtykke til transplantation og transplantationsrelateret forskning (LVS)

 

Anbefalinger for transitionsforløb fra børne- og ungeområdet til voksenområdet i sygehusregi (SST)

 

Vejledning om internationale vaccinationsattester (SST)

 

Ændret bekendtgørelse vedr. udsendelse af påmindelser om børnevaccinationer (SST)

 

National kompetenceprofil for fysioterapeuter der arbejder med akutte medicinske patienter (Danske Fysioterapeuter)

Juli

Bekendtgørelser vedr. lov nr. 1555 af 18. december 2018 (ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love) (LVS)

 

Bekendtgørelser om lov nr. 507 af 1. maj 2019 om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Styrket indsats på høreapparatsområdet) (SUM)

 

NKR for iltbehandling til den akut syge voksne patient (SST)

 

Målepunktssæt for digitale sundhedsfaglige behandlingssteder (STPS)

 

DRG-takster for 2020 (SDS)

Juni

Evaluering af Medicinrådet (LVS)

Maj

Tilskudsstatus for androgene, antiandrogene og prolaktinhæmmende lægemidler (Medicintilskudsnævnet)

 

Vejledning m.v. om opkrævning af betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark (SUM)

 

Ændring af bekendtgørelse nr. 498 af 13. maj 2018 om bl.a. anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter (SUM)

 

Ændring af bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr og tilhørende vejledninger (LVS)

April

Grupperingslogikken for DRG 2020 (SDS)

 

Bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation (LVS)

Marts

NRL - stressinkontinens hos kvinder (SST)

 

Bekendtgørelse om vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling med assisteret reproduktion (SUM)

Februar

Forslag til nye behandlingsvejledninger til Medicinrådet (LVS)

Januar  

NRL - farmakologisk behandling af osteoporose (SST)

 

Bekendtgørelser om autorisation af læger, tandlæger og visse andre sundhedspersoner, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS (SUM)

 

Bekendtgørelse om fjernelse af tatovering ved anvendelse af metoder, der ikke er laser (STPS)

 

National kompetenceprofil for fysioterapeuter med funktion i skadestuen (Danske Fysioterapeuter)

 

2018

Måned

Høringssvar

December

Høringssvar vedrørende lovforslag til ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsloven (styrkelse af borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskning)

 

Høringssvar vedrørende udkast til forslag om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., sundhedsloven og forskellige andre love

 

Høringssvar til bekendtgørelsesændringer vedr. L 62 - ændring af lov med forsøgsordning med medicinsk cannabis (eksport af cannabisbulk, brug af pesticider og kontraktudlægning) 

November

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om behandlingsfarmaceuters virksomhedsområde samt udkast til bekendtgørelse om uddannelse til behandlerfarmaceut

  Høringssvar vedrørende Afdækning af problemstillinger i forhold til adgang til journaldata i forbindelse med forskning
 

Høringssvar vedrørende Bekendtgørelsesændringer vedr. L 62 (ændring af lov med forsøgsordning med medicinsk cannabis) og L 63 (behandlerfarmaceuter)

 

Høringssvar vedrørende diverse bekendtgørelser om medicintilskud

 

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om behandlingstestamenter udstedt i medfør af lov nr. 254 af 6. april 2018 samt høring over ændring af vejledninger om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg og afbrydelse af behandling

 

Høringssvar vedrørende NKR for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type

 

 

Høringssvar vedrørende Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens

 

Oktober

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet og påmindelser til forældre vedr. børnevaccination)

 

 

Høringssvar vedrørende Vejledning i allergen immunterapi

Høringssvar vedrørende Oplæg til Regionale Datastøttecentre

Høringssvar vedrørende Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Høringssvar vedrørende Retningslinjer for udredning af antibiotika-allergi med særligt fokus på penicilliner

Høringssvar vedrørende NKR for demens og medicinprioritering

 

September

 

Høringssvar vedrørende NKR for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge

Høringssvar vedrørende NKR for opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter

Høringssvar vedrørende udkast til Vejledning om Epikriser

Høringssvar til NKR for forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser hos personer med demens 

Høringssvar til NRL - farmakologisk behandling af unipolar depression blandt voksne

Høringssvar vedrørende DomæneAnalyseModel af planer & indsatser, aftaler og stamkort i sundhedsvæsenet (DAM)

 

August

Høringssvar vedrørende Deponeringslisten 2018-2019

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer

Høringssvar til udkast til lovforslag om certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet

Høringssvar til Listen med lægemidler til gen-ordination ved behandlerfarmaceut - Listen med kommentarer

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler

Høringssvar til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love
 

Juli

Høringssvar til Anbefalinger vedrørende palliative indsatser til børn, unge og deres familier

Høringssvar vedrørende lovforslag om kontrolforanstaltninger mod poliovirus, opsplitning af lægemiddelpakninger til veterinær brug og gebyr for visse opgaver vedr. medicinsk udstyr

Høringssvar vedrørende national klinisk retningslinje om behandling af alkoholafhængighed

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne)

 

Juni

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Indførelse af forsøgsordning med risikodeling i medicintilskudssystemet)

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse udstedt i medfør af lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

Høringssvar vedrørende Bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven

 

Maj

Høringssvar vedrørende ændring af to vejledninger om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling

Høringssvar til udkast vedr. vejledning i medikamentel palliation til patienter med livstruende sygdom

 

April

Høringssvar vedrørende 8 bekendtgørelsesudkast vedrørende konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven mv.
Høringssvar 1Høringssvar 2 - Høringssvar 3 - Høringssvar 4 - Høringssvar 5 - Høringssvar 6 - Høringssvar 7 - Høringssvar 8

Høringssvar vedrørende NKR Generaliserede smerter i bevægeapparatet

Høringssvar vedrørende vejledning om forebyggelse af spredning af CPO

 

Marts

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper

 

Februar

Høringssvar vedrørende forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om registrering af den enkelte borgers patientrapporterede oplysninger (PRO-data) og selvmålte data i Nationalt patientindeks (NPI)

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand)

Høringssvar vedrørende Farmakologisk behandling af fedme og overvægt - Den Nationale Rekommandationsliste (NRL)

Svar på henvendelse fra SST vedrørende Screening for Abdominalt Aorta Aneurysme

 

Januar

Høringssvar vedrørende Reviderede anbefalinger for livmoderhalskræftscreening

Høringssvar vedrørende Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

Høringssvar vedrørende Udkast til bekendtgørelse om speciallæger og bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger (akutmedicin)

Herunder er en oversigt over modtagne høringer, som DSAM har gennemgået og ikke har haft bemærkninger til.

2017

Måned

Høringssvar

December

Svar på forespørgsel fra LSV vedrørende NKR

Høringssvar vedrørende Revideret vejledning om medikamentel palliation i terminalfasen

Høringssvar vedrørende Forslag til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til behandling af overaktiv blæresyndrom og inkontinens

November

Høringssvar vedrørende ""Tidlig opsporing af ældre med fokus på helbredstilstand og funktionsevne. Anbefalinger til arbejdsgange og anvendelse af redskaber”

Høringssvar (i samarbejde med PLO) vedrørende målepunkter for det risikobaserede tilsyn i 2018

Høringssvar vedrørende Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom

Oktober Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger ved medicinsk cannabis og behandling af bivirkningsindberetninger
  Høringssvar vedrørende Forløbsprogrammer for børn og unge med depression og angst
  Høringssvar vedrørende Anbefalinger for den palliative indssats
  Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af sundhedsloven (organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.)
September Høringssvar vedrørende baggrundsnotat for farmakologisk behandling af type 2-diabetes til Den Nationale Rekommandationsliste (NRL)
August Høringssvar vedrørende NKR for udredning og behandling/rehabilitering af patienter med generaliserende smerter i bevægeapparatet
  Høringssvar til forsøgsordning med medicinsk cannabis
Juni Høringssvar på udkast til bekendtgørelse om Nationalt Patientindeks (NPI)
  DSAM's vurdering af udkast til fagligt oplæg til National Handleplan for Diabetes 2017-2020
  Høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse og vejledning om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister
  Høringssvar til Den Nationale Rekommandationsliste – baggrundsnotat for impetigo
Maj Høringssvar vedrørende NKR kronisk ødem i underekstremiteterne
  Svar på forespørgsel fra LVS vedrørende Sundhedsplatformen
  Høringssvar vedrørende NKR lumbal spinalstenose
  Svar på forespørgsel fra LVS vedrørende SST's visitationsretningslinje for fedmekirurgi
  Høringssvar vedrørende ICD 11
  Høringssvar til forslag til lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis
  Svar på forespørgsel fra LVS vedrørende "Vælg Klogt"
  Høringssvar vedrørende udkast til nationale mål om antibiotikaing til mennesker
April Svar på forespørgsel fra LVS vedrørende KBU-forløb
Marts Svar på forespørgsel fra LVS vedrørende habilitet og sponsorering af årsmøder
  Svar på spørgsmål i forbindelse med National kortlægning af området for Personlig Medicin
  Høringssvar til udkast vedrørende adgang til registerdata hos Sundhedsstyrelsens Forskerservice
Februar Høringssvar vedrørende ”Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren”
  Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (tvangsbehandlingsloven)
Januar Høringssvar vedrørende anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske lænderygsmerter
  Høringssvar vedrørende målepunkter for almen praksis anvendt i Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn
  Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om praktiserende kiropraktorers mulighed for henvisning til billeddiagnostiske undersøgelser
  Høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmeplejen