DSAM Logo

DSAM er jævnligt høringsberettiget i diverse lovforslag, ændringer til vejledninger m.v. Sekretariatet vurderer hver enkelt høringssag og beslutter, om den pågældende sag skal behandles på et bestyrelsesmøde.

Herunder er samlet de høringssvar, DSAM har afgivet de seneste år. 

2022

Måned Høringssvar
December
November
 
 
Oktober
 
September
 
 
 
August
 
 
 
 
 
Juli
Juni
Maj
April
 
Strategi 2022-2026 for danskernes knoglesundhed (Videnscenter for Knoglesundhed)
Marts Udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (Etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg m.v.) (SUM)
  Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige) (SUM)
  Indstilling om optagelse af tramadol på bekendtgørelsen om euforiserende stoffer (SST)
Februar Bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur (SUM)
Januar Redegørelse til Folketinget om anvendelse af epidemiloven (SUM)
  Lovforslag om ændring af lov om sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (SUM)

2021

Måned Høringssvar
December Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for Almen Praksis (SSI)
  Tre udsendte høringer om lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis (SUM og LMST)
  Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer (Flytning af cannabis fra liste A til liste B og dyrkning af cannabis i medicinsk øjemed) (SUM)
November Ny bekendtgørelse om forretningsorden for Medicintilskudsnævnet
  Forslag til lov om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og forskellige andre love (SUM)
  Anbefalinger vedr. tværsektorielle forløb til mennesker med spiseforstyrrelser (SST)
Oktober Vejledning om gratis influenzavaccination (SST)
  Vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme (SST)
September Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper (SUM)
August Seponeringslisten 2022 (IRF/SST)
  Forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis (SUM)
  Bekendtgørelse om pilotprojekt om udveksling af oplysninger i forbindelse med høreapparatsbehandling i høremappen samt graviditet i graviditetsmappen (LVS)
Juli Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko. Vejledning til kommuner, sygehus og almen praksis (SST) Bilag til høringssvaret
Juni NRL for hormonal kontraception og for hormonbehandling i klimakterie og menopause (IRF/SST)
  Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved brug af telemedicin (STPS)
  Vejledning om journalføring for almen praksis og speciallægepraksis (STPS)
Maj Bekendtgørelse om gratis vaccination mod COVID-19 (etablering af en tilvalgsordning) (SUM)
  Vejledning om vaccination mod COVID-19 (SST)
  Bekendtgørelse om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v. (regler om det digitale sundhedskort) (SUM)
April Udkast til vejledning om helbredskrav til kørekort (STPS)
  NKR for udredning og behandling af diabetisk fodsår (SST)
  National vejledning i analgesi og sedation til akutte procedurer hos børn (diverse)
  Bekendtgørelse om pilotprojekt om indberetning til Sundhedsdatastyrelsens samlede indsats for data i det nære sundhedsvæsen (SUM)
Marts Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper (SUM)
  Rapport om kræftindsatsen i almen praksis (FEAP Odense)
  Udkast til ny vejledning til bekendtgørelse om mærkning m.m. af lægemidler (Lægemiddelstyrelsen)
Februar NKR om ICS til KOL (Dansk Lungemedicinsk Selskab & Medicinfunktionen for Region Hovedstaden)
  Udkast til bekendtgørelse om lægemiddelberedskabet (SUM)
  Ændringsforslag til lovforslag om epidemiloven L 134 (SUM)
Januar NKR for ikke-medicinsk behandling af hovedpine (Nationalt Videnscenter for Hovedpine)
  Kortlægning af aktører der udarbejder sundhedsfaglige anbefalinger og behandlingsvejledninger (SST)
  Forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven) (L 134) (SUM)

2020

Måned Høringssvar
December Udkast til ændring af Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) (STPS)
  Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven, tatoveringsloven, lov om lægemidler og forskellige andre love (SUM)
  Medicinsk teknologivurdering for influenzavaccination (SST)
  Bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister (SUM)
November Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med multiple sklerose (SST)
  Vidensråd for Forebyggelses rapport om forebyggelse af overvægt blandt børn og unge (VFF) 
  Udkast til forslag til lov om epidemier (epidemiloven) (SUM)
Oktober Svar til deltagelse i tværfaglig kvalificering i forbindelse med proces for udvælgelse af patientgrupper til helgenomsekventering (LVS)
  Udkast til vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge (STPS)
September NKR vedrørende non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse (DCFH)
  Anbefalinger til organiseringen af fødeområdet (SST)
  Vejledning til læger om gratis influenzavaccination (SST)
  Projektbeskrivelse for Lærings- og Kvalitetsteam vedr. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (LKT - Region Midt)
  Udkast til lovforslag om generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile (SUM)
  NKR for for behandling af autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge (SST)
August Bekendtgørelse om influenzavaccinationer (SUM) 
  Forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd – Anbefalinger og inspiration til ældreplejen (SST)
  Udkast til lovforslag om videregivelse af lægemiddeloplysninger til forsknings- og statistikformål (SUM)
  NKR for behandling af patienter med langvarige ikke-traumatiske skuldersmerter (SST)
  NRL - Farmakologisk behandling af angsttilstande (SST)
  Udkast til lovforslag om digitalt supplement til sundhedskortet, opdatering af Statens Serum Instituts formål og opgaver m.v. (SUM)
Juni Udkast til bekendtgørelse om videregivelse af patientjournaloplysninger (SUM)
  Svar på forespørgsel vedrørende PRO-data (LVS)
  Klinisk vejledning om tidlig sorgstøtte i palliativ indsats (DMCG-PAL)
  Klinisk vejledning om spædbørn i Kiropraktorpraksis (DKS)
  Revideret vejledning til læger om gratis pneumokokvaccination (SST)
  Bekendtgørelse om pneumokokvaccinationer (SUM)
  NKR for behandling af angstlidelser hos voksne (SST)
April NKR om undersøgelse og behandling af børn med stramt tungebånd (Komiteen for Sundhedsoplysning)
  Vejledning til læger om gratis pnemokokvaccination (SST)
  Bekendtgørelser om gratis pneumokokvaccinationer til risikogrupper samt kighostevaccinationer til gravide (SUM)
  Bidrag til evaluering af forsøgsordning for medicinsk cannabis (Lægemiddelstyrelsen)
Marts Udkast til bekendtgørelser om sundhedsvidenskabelig forskning (SUM)
  Informationsmateriale om osteonekrose i kæberne (STPS)
  Ændring af bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet (SUM)
  NKR for forebyggelse af tryksår hos voksne og unge over 18 år (Region Midt)
  Medicintilskudsnævnets Anbefalinger til tilskudsstatus for insuliner (DKMA)
  Udkast til vejledning for behandlerfarmaceuters genordination (STPS)
Februar NKR for vanskeligt behandlelig depression (CNDR)
 

Vejledning om anvendelse af tvang m.v. i psykiatrien og Vejledning om registrering af tvang m.v. i psykiatrien (SST)

 

Udkast til ny sundhedspolitik på vegne af de danske lægestuderende - Lægedækning og Rekruttering til Udkantsdanmark

 

Kommissorium for Det Nationale Antibiotikaråd 2020-2022 (SUM)

Januar  

Retningslinjer for svangreomsorgen (SST)

               

Udkast til bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 16, i lov om ændring af sundhedsloven samt udkast til bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur (SUM)

 

Revideret vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme (SST)

  

Dimensionering af speciallægeuddannelsen 2021-2025 samt bilag (SST)

         Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade (SST)
  Forespørgsel vedr. revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opoider) (Medicintilskudsnævnet)
  Forslag til model for et Behandlingsråd (Danske Regioner)

 

2019

Måned Høringssvar
December NKR om om urininkontinens hos kvinder
  Nye patientgrupper til helgenomsekventering under NGC's infrastruktur
  Forespørgsel vedr. godkendelse af databehandleraftaler i forbindelse med forskningsprojekter
  Bekendtgørelse om forvaltningslovens anvendelse på virksomhed der udøves af Sundhed.dk og MedCom
November Bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde
  Livsstilsintervention ved svær overvægt. Anbefalinger for kommunale tilbud til børn og voksne
  NKR for behandling af håndeksem - evt. opdatering
  NKR for ikke-kirurgisk behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter - evt. opdatering
  NKR for forebyggelse og behandling af organisk delirium - evt. opdatering
  NKR for behandling af angst hos børn og unge - evt. opdatering
  RKKP - prioritering 2021 og evaluering
Oktober Kommentarer til pjece "Korrekt håndtering af medicin"
  NKR for ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger - evt opdatering
  Ændring af vejledninger om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg og afbrydelse af behandling
  Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger
September NBV for håndtering af risiko for kardiovaskulær sygdom hos patienter med artrit (RA, PsA og axSpA)
  NKR for behandling af anorexia nervosa - evt. opdatering
August Input til fremtiden for Nationale Kliniske Vejledninger til LVS
  Vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende
Juli Opdatering af Seponeringslisten
  National behandlingsvejledning (NBV): Vaccination af patienter med inflammatorisk artrit (PsA, SpA & RA, voksne med juvenil Artrit)
  Dokument vedrørende allergi og vaccination fra SSI
Maj Udkast til vejledning om videregivelse af oplysninger fra Implantatregisteret
  Målepunkter for det sundhedsfaglige tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed for 2019
  Allergi Task Force - uddannelse og kompetenceopbygning indenfor allergi
  Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade
  NKR for behandling af nyopståede lændesmerter - evt. opdatering
  Revideret bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler
  Faktaark til sundhedsprofessionelle - HPV informationsindsats
April Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hovedpinesygdomme
  NKR for screening og behandling af non-alkoholisk fedtlever
  Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Oprettelse af Ankenævnet for Tilsynsafgørelser)
  Indikatorer for Databasen for Familiær Hyperkolesterolæmi (DFH)
  Udkast til NKR for systematisk opfølgning af patienter i opioid behandling
  Krav og faglige anbefalinger til organiseringen af fødeområdet
Marts NKR for Non-farmakologisk behandling af unipolar depression - evt. opdatering
  Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for nøglepersoner
  Medicinsk teknologivurdering (MTV) for HPV-vaccination af drenge
  Udkast til bekendtgørelser mm. som følge af lov om oprettelse af Nationalt Genom Center
  Udkast til vilkår for videregivelse af personoplysninger fra Datatilsynet
  Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr
  NKR for celleforandringer på livmoderhalsen med specielt fokus på kvinder over 60 år 
Februar                  Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger
  RRKP-strategi for 2019-2022
  Bekendtgørelsesændringer vedr. lov nr. 1519 - Lov om ændring af lov med forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer + bilag
  NKR for Psoriasis - evt. opdatering
  Kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen - ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje og vejledning om kommunale akutfunktioner 
  NKR for Rehabilitering til patienter med atrieflimren, atrieflagren m.v. 
  NKR for Meniskpatologi i knæet - evt. opdatering
  NKR for urininkontinens hos kvinder - evt. opdatering
  Bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet
Januar Vejledning om hovedpine i kiropraktorpraksis - Dansk Selskab for Kiropraktik
  Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper
  Indsamling af emner til NKR på psykiatriområdet 2019

 

2018

Måned

Høringssvar

December

Høringssvar vedrørende lovforslag til ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsloven (styrkelse af borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskning)

 

Høringssvar vedrørende udkast til forslag om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., sundhedsloven og forskellige andre love

 

Høringssvar til bekendtgørelsesændringer vedr. L 62 - ændring af lov med forsøgsordning med medicinsk cannabis (eksport af cannabisbulk, brug af pesticider og kontraktudlægning) 

November

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om behandlingsfarmaceuters virksomhedsområde samt udkast til bekendtgørelse om uddannelse til behandlerfarmaceut

  Høringssvar vedrørende Afdækning af problemstillinger i forhold til adgang til journaldata i forbindelse med forskning
 

Høringssvar vedrørende Bekendtgørelsesændringer vedr. L 62 (ændring af lov med forsøgsordning med medicinsk cannabis) og L 63 (behandlerfarmaceuter)

 

Høringssvar vedrørende diverse bekendtgørelser om medicintilskud

 

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om behandlingstestamenter udstedt i medfør af lov nr. 254 af 6. april 2018 samt høring over ændring af vejledninger om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg og afbrydelse af behandling

 

Høringssvar vedrørende NKR for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type

 

Høringssvar vedrørende Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens

Oktober

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet og påmindelser til forældre vedr. børnevaccination)

 

 

Høringssvar vedrørende Vejledning i allergen immunterapi    
Høringssvar vedrørende Oplæg til Regionale Datastøttecentre    
Høringssvar vedrørende Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser   
Høringssvar vedrørende Retningslinjer for udredning af antibiotika-allergi med særligt fokus på penicilliner     
Høringssvar vedrørende NKR for demens og medicinprioritering      

September

 

Høringssvar vedrørende NKR for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge    
Høringssvar vedrørende NKR for opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter    
Høringssvar vedrørende udkast til Vejledning om Epikriser      
Høringssvar til NKR for forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser hos personer med demens      
Høringssvar til NRL - farmakologisk behandling af unipolar depression blandt voksne     
Høringssvar vedrørende DomæneAnalyseModel af planer & indsatser, aftaler og stamkort i sundhedsvæsenet (DAM)   

August

Høringssvar vedrørende Deponeringslisten 2018-2019   
Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer    
Høringssvar til udkast til lovforslag om certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet    
Høringssvar til Listen med lægemidler til gen-ordination ved behandlerfarmaceut - Listen med kommentarer    
Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler    
Høringssvar til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love 

Juli

Høringssvar til Anbefalinger vedrørende palliative indsatser til børn, unge og deres familier   
Høringssvar vedrørende lovforslag om kontrolforanstaltninger mod poliovirus, opsplitning af lægemiddelpakninger til veterinær brug og gebyr for visse opgaver vedr. medicinsk udstyr     
Høringssvar vedrørende national klinisk retningslinje om behandling af alkoholafhængighed     
Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne)   

Juni

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Indførelse af forsøgsordning med risikodeling i medicintilskudssystemet)   
Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse udstedt i medfør af lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile     
Høringssvar vedrørende Bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven 

Maj

Høringssvar vedrørende ændring af to vejledninger om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling    
Høringssvar til udkast vedr. vejledning i medikamentel palliation til patienter med livstruende sygdom       

April

Høringssvar vedrørende 8 bekendtgørelsesudkast vedrørende konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven mv.
Høringssvar 1Høringssvar 2 - Høringssvar 3 - Høringssvar 4 - Høringssvar 5 - Høringssvar 6 - Høringssvar 7 - Høringssvar 8    
Høringssvar vedrørende NKR Generaliserede smerter i bevægeapparatet   
Høringssvar vedrørende vejledning om forebyggelse af spredning af CPO    

Marts

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper 

Februar

Høringssvar vedrørende forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft    
Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om registrering af den enkelte borgers patientrapporterede oplysninger (PRO-data) og selvmålte data i Nationalt patientindeks (NPI)    
Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand)    
Høringssvar vedrørende Farmakologisk behandling af fedme og overvægt - Den Nationale Rekommandationsliste (NRL)   Svar på henvendelse fra SST vedrørende Screening for Abdominalt Aorta Aneurysme       

Januar

Høringssvar vedrørende Reviderede anbefalinger for livmoderhalskræftscreening     
Høringssvar vedrørende Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler    
Høringssvar vedrørende Udkast til bekendtgørelse om speciallæger og bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger (akutmedicin)