fredag 21. december 2018 kl. 16:58 af Anders Beich | 1 Kommentar

Kære alle

Tak for i år.

2018 blev endnu et travlt år for faget almen medicin og almen praksis,

både med opbyggelige takter og med en del udfordringer og forhindringer for vores fag. Det har selvfølgelig affødt, at DSAM har haft rigeligt at tage sig til, både i den defensive, ofte lidt aktivistiske afdeling og i afdelingen for korporatisme og konstruktivt samarbejde. Assertiv almen medicin.

Vores fag er nærmest som en organisme, og DSAM udøver så nok fagets immunforsvar. Et velafbalanceret immunforsvar betjener homøostasen - en egenskab ved ethvert åbent system, der gør det muligt at ændre det indre miljø sådan, at stabile forhold kan fastholdes. Udadtil er det immunforsvarets opgave at ”patruljere og advare” og ”finde og angribe indtrængere” (ifølge Patienthåndbogen). Det skal forbygge at det allostatiske load bliver for stort over tid. På den anden side skal immunsystemet jo helst heller ikke overreagere og skabe kronisk inflammation.

I de fleste tilfælde gør immunsystemet jo det, der er nødvendigt, og vi lever lykkeligt uvidende om de mange antigener, som hele tiden bekæmpes og udryddes af vores forsvarssystem og de parallelle anabole processer, der tager over. Sådan er det med meget af DSAM’s arbejde. Det gøres i grupper, råd og udvalg, hvor DSAM-medlemmer er udpeget til at fremføre og forsvare vores fags principper og formål, forsvare os mod pseudoarbejde og bidrage med forslag til god klinisk praksis eller skrive med på høringssvar. Om alt fra håndtering af specifikke tilstande til organisering af sundhedsvæsenet. Sekretariatet koordinerer og pudser af. Vigtigt rugbrødsarbejde, som ofte foregår under radaren, og som mange lægger hjerteblod og tid i, og som vores dygtige medarbejdere i sekretariatet i min optik servicerer så flot.

En gang imellem bryder en infektion ud i lys lue og immunforsvaret er på overarbejde: For eksempel når et politisk flertal vedtager, at patienter skal kunne få cannabisplantedele på recept hos egen læge, eller vedtager et tolkegebyr, som primært rammer vores faglighed, patientsikkerheden, og påfører os administrativt Sisyfosarbejde. Når sundhedsloven prioriterer registre og tvungen datadeling til blandede formål over hensynet til fortrolighed og tillid. Når forskere oversælger registersammenhænge i pressen som ny viden og sender en kvart million patienter med hypertension til ekstra konsultationer hos egen læge. Når lovgivning pålægger egen læge uendeligt attestarbejde, som kommunerne siden kan se bort fra. Når et andet lægespeciale, en patientforening eller en myndighed uden behørig dokumentation går i gang med en rutinemæssig kritik af almen praksis. Så arbejder immunforsvaret – ”patruljerer og advarer, finder og angriber indtrængere” – også nogle gange med presseopmærksomhed, og bagefter lidt bedre rustet til assertiv almen medicin.

Det er en balance og prioritering – kræfterne er ikke uendelige – og den vedvarende indsats i forhold til kvalitetsudvikling, forskning og uddannelse skal tilgodeses. 2019 skulle gerne komme til at stå i kvalitetens, sammenholdets, samarbejdets og selvværdets tegn. Vi er efterspurgte, og sundhedsvæsenet kan ikke klare sig uden os. Ingen kan gøre det bedre, end vi gør det.

2019: Klynger, realistisk medicin og borgerrettet kampagne for faget

Klyngerne og kvalitetsprogrammet for almen praksis skulle gerne resultere i bedre arbejdsmiljø, sammenhold og fælles identitetsskabelse som forudsætning for kvalitetsudvikling. Enkelte beslutningstagere er bekymrede for, om data- og indikatorarbejdet går for langsomt, men heldigvis og forventeligt er tilbagemeldingerne fra klynger i opstart positive, og projektideer og forslag til data blomstrer ud af, at vi sætter os sammen. Det så vi på DSAM’s årsmøde, og det hører vi fra klyngerne. Vigtigheden af, at lægerne ejer klyngen, kan næppe overdrives. Organisationerne skal stille sig til rådighed og facilitere, men ejerskab og energien skal komme fra klyngen. Sundhedsministeren, regionerne og andre med overdreven styringstrang skal holde sig i skindet, hvis de vil noget godt med denne proces. Respekten for vores faglighed og dømmekraft må tilbage, hvis tilliden skal genskabes og vedligeholdes. Vores bidrag skal være, at vi beskriver og løfter kvaliteten sammen. DSAM’s Kvalitetsudvalg arbejder i flere arbejdsgrupper aktivt både med indikatorudvikling, patientsikkerhed og med en opsamling af tidligere erfaringer med kvalitetsprojekter i almen praksis, alt sammen til inspiration.

Der er pres på almen praksis, og efterspørgslen på ydelser stiger, uden at lægekapaciteten følger med. Velovervejet indføring af flere fagligheder i almen praksis er muligvis et af svarene, men organisationerne i faget har med lidt forskellige synsvinkler også gang i at arbejde med prioritering og principper for fremtidens fordeling af de tilgængelige ressourcer i almen praksis.

Realistisk medicin er importeret fra Skotland ligesom klyngerne. De er nogle år foran i en proces der ligner vores. I Skotland anvendes begrebet Realistic Medicine med et vist held bredt for hele sundhedsvæsenet. Hovedideen bag Realistic Medicine er, at ved at behandle alle patienter individuelt (forskelligt) opnås en større lighed og sundhedsmæssig gevinst for den enkelte patient, som får det, og kun det, der er brug for. Den patient, der skal modtage sundhedstilbuddet, er centrum for beslutningstagningen om behandlingen af den personlige og individuelt tilpassede plan. Det medfører samtidig, at irrelevante og måske endda skadelige indsatser ikke sættes i værk, og dermed spares der samtidig tid, penge og personale. Ved at reducere det spild, der er ved unødvendige behandlinger og undersøgelser, kan der frigøres ressourcer til mere omsorg for svagere og potentielt sårbare grupper. Vi må se i øjnene, at ’jo før jo bedre’, ’jo mere jo bedre’ og ’for en sikkerheds skyld’ ofte ikke gør nogen gavn. Rettidighed, differentieret indsats og for patientens skyld bør det nok snarere hedde i fremtiden.

DSAM vil forsøge at samle de forskellige interessenter, som alle arbejder for fagets udvikling og interesser, så vi koordinerer og flugter indsatserne for, at almen praksis forsat kan være et godt sted at fungere som læge, at det almenmedicinske speciale fortsat vil være attraktivt, og at vi sammen får indkredset, hvad de største udfordringer er, hvordan vi prioriterer ”lige” adgang i et sundhedsvæsen med fri adgang, og hvordan vi får samlet fagets kræfter fra ”børs til katedral” i et overordnet projekt, der måske skal have overskriften ”Realistisk (almen) medicin”.
PLO har også taget hul på populationsomsorg, efterspørgsel og demografi, og DSAM samarbejder i en arbejdsgruppe, der har til formål at få beskrevet, hvad der giver sundhed, og hvad der bare er beskæftigelse af alt det, vi laver i almen praksis. Kan vi måske etablere en to-do-liste og måske en not-to-do-liste som en start på en kulturændring i sundhedsvæsenet?

Kampagnen ”Det gør en forskel, at vi kender hinanden” er opfølgeren til pilotkampagnen ”Hvis din læge ikke var her”, som blev testet på Folkemødet 2018. Denne gang bruger vi nogle penge på at synliggøre kontinuitetens betydning for borgerne, som går rundt derude og tror, at netop deres læge, som er noget helt specielt, er undtagelsen, der bekræfter reglen. Kontinuitet betyder ikke bare noget positivt for tryghed, tillid, sundhed, sygelighed og færre indlæggelser, det betyder noget for overlevelse konkluderede en oversigtsartikel i BMJ for nylig. Kampagnen skal stille skarpt på disse forhold, så kontinuitet kan anerkendes som en del af vores faglighed. Vi har brug for befolkningens opbakning, ikke bare som enkeltlæger, men samlet set og som repræsentanter for vores fag.

Der er nok at tage sig til i DSAM, og alle, der ønsker at bidrage, skal bare melde sig under fanerne.
Med denne lille status over udvalgte emner ønskes du en glædelig jul og et godt nytår.

Bedste hilsener
Anders Beich

Læs mere og kommentér
onsdag 4. juli 2018 kl. 18:18 af Anders Beich | 0 Kommentarer

Der er fundet potentielt sundhedsskadelige (carcinogene) urenheder i flere varianter af medicin med det aktive stof valsartan (A2A) som typisk gives for hypertension og hjertesvigt.

Patienter, der er i behandling med de berørte lægemidler (det er Valsartan fra 3 firmaer, altså ikke alle valsartan produkter), er af Lægemiddelstyrelsen blevet bedt om at kontakte deres læge snarest muligt for at blive skiftet over på anden medicin. Man har optalt, at det handler om ca 1200 patienter i alt, så det må jo i gennemsnit være mindre end een patient per praksis. 

De tre firmaers produkter kan findes på følgende liste:

Al salg af de berørte lægemidler er ved at blive stoppet fra de danske apoteker, og det er muligt at tilbagekaldelsen kommer til at komme helt ud på enkeltbrugerniveau

Jeg har i dag været i kontakt med Lægemiddelstyrelsen, som netop har lagt denne pressemeddelelse på deres hjemmeside:

Det fremgår heraf hvilke foranstaltninger ift skift til anden leverandør eller evt til anden A2A der anbefales..
Mere om sagen så snart vi ved mere. Nu skulle der være så vi kan handle på en sag, der nok bliver stor i pressen.

mvh
Anders Beich

 

Læs mere og kommentér
tirsdag 29. maj 2018 kl. 17:11 af Anders Beich | 7 Kommentarer

STUDIE OM KRÆFT OG BLODTRYKSMEDICIN ER ENDNU EN PRÆFAKTUEL NYHED

Forskeres trang til at præsentere registerundersøgelser som ny viden i pressen bekymrer patienterne helt uden grund og fører til grundløse konsultationer hos deres læge. Derfor anbefaler DSAM, at patienterne henvender sig direkte til forskeren bag studiet.

Et nyt dansk registerstudie (1) har fundet, at personer med modermærkekræft lidt oftere behandles med den blodtrykssænkende medicin hydrochlorthiazid (HCT) end personer, der ikke har modermærkekræft (HCT indgår typisk i kombinationspræparater med andre midler mod forhøjet blodtryk).

Studiet er et såkaldt case-kontrolstudie, hvor hypoteser til sygdomsårsager kan findes ved at sammenligne en gruppe af syge personer med en kontrolgruppe af raske. Denne type undersøgelse er meget svag ift. at afsløre årsagssammenhænge. Dette studie finder, at de personer, der havde modermærkekræft, lidt oftere også var i behandling med HCT end de personer i kontrolgruppen, som ikke havde modermærkekræft.

Lægemiddelstyrelsen har læst og vurderet studiet
”Det påviser ikke en endegyldig sammenhæng mellem HCT og modermærkekræft,” er deres konklusion. Studiet kommer til at indgå i EU’s bivirkningskomités igangværende evaluering af sikkerheden ved HCT. Evalueringen forventes at ligge klar senere i 2018.

Lægemiddelstyrelsen giver følgende anbefaling til læger:
1) Behandlingen med HCT bør ikke stoppes hos velbehandlede patienter.
2) Der kan være grund til at overveje andre behandlingsmuligheder til nye patienter eller i forbindelse med justering af behandlingen for patienter, som ikke er velbehandlede.

DSAM mener:
- Resultaterne har ingen relevans for rådgivning om blodtryksbehandling på individniveau på nuværende tidspunkt.
- Forskellene i forekomst af modermærkekræft mellem behandlede og ikke-behandlede er meget små.
- Man har forsømt at undersøge mange andre faktorer hos deltagerne, bl.a. den allervigtigste udefrakommende årsag til modermærkekræft – overdreven soldyrkning, solskoldninger og solariebrug.
- Når resultaterne er blevet vurderet af de europæiske myndigheder, vil vi selvfølgelig se på dem igen og overveje, hvorledes de kan indgå i rådgivningen af patienter i almen praksis.

DSAMs anbefaling til de praktiserende læger
Når nogle forskere går direkte i pressen og har svært ved at skelne resultater fra viden, så ender vi endnu en gang op med ekstra arbejde med rådgivning af skræmte borgere i en hårdt presset sektor. Præfaktuelle nyheder skuffer patienterne, fordi de kommer til os, og vi ikke kan rådgive fornuftigt i forhold til netop deres situation og behandling. Vi spilder alles tid.
DSAM foreslår derfor, efter dialog med forskeren Anton Pottegaard, at patienterne, der henvender sig til os, henvises direkte til ham. Hans kontaktoplysninger kan findes her:

http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/anton-pottegaard(addfc2c1-4fc9-44cd-8087-bce3bc986652).html


Han kan så tage en teoretisk diskussion med de patienter, der måtte have brug for det. Der er ikke basis for konkret rådgivning om medicin på individniveau ud fra sådanne studier, og det må vi holde fast i.

Med venlig hilsen

Anders Beich,

fmd. Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)

(1) Pottegaard A et al. Use of hydrochlorothiazide and risk of malignant melanoma. JAMA 2018

PS: efter ønske fra Anton Pottegaard har jeg 310518 ændret lidt i denne blog og bringer linket til hans kontaktoplysninger i stedet for at anføre dem direkte her i bloggen.

Læs mere og kommentér
torsdag 15. februar 2018 kl. 23:21 af Anders Beich | 1 Kommentar

Siden sommeren 2017 har DSAM deltaget i to høringer vedrørende et pilotprojekt om et såkaldt Nationalt Patient Index (NPI), som ganske bemærkelsesværdigt for et pilotprojekt skulle gennemføres ved lov.

Første høring vedrørte en central kalenderoversigt over 50.000 patienter, hvis formål angiveligt var, at hjælpe borgere med komplekse forløb i sundhedsvæsenet. I den anledning påpegede DSAM, at det næppe var det egentlige formål med NPI i et debatindlæg i Altinget, Dette blev forsøgt skudt ned af både Danske Patienter og Lægeforeningen, som ikke så nogen problemer, og mente at DSAMs ”kritik af patientindeks er skudt over målet”.

Den seneste høring af NPI-lovforslag vedrører såkaldte Patientrapporterede oplysninger (PRO-data) for alle danskere, som nu skal rummes i selv samme NPI. DSAM har på den måde både forudsagt og kunnet følge med i, hvorledes formål og afgrænsning af NPI-pilotprojektet har forandret sig. Fra starten var DSAM’s bekymring, at projektets formål kunne skride og at afgrænsning af patientpopulationen kunne udvides. DSAM’s bekymringer har desværre vist sig at holde mere end stik og snarere at skyde under end over målet.

Oprindeligt var formålet med NPI-pilotprojektet altså deling af patientaftaler i forbindelse med programmet Digitalt samarbejde om komplekse patientforløb og vedrørte ca. 50.000 patienter. Nu inkluderes såkaldte PRO-data for alle danskere og det egentlige formål med NPI synes nu at være et helt andet og dog stadigt uklart.

Det fremgår af Sundhedsloven §193b, at NPI er klargjort til at indeholde nærmest alle tænkelige registreringer af danskernes helbredsoplysninger. Det er åbenbart, at formålet for NPI-pilotprojekt, fra i udgangspunktet at være smalt, siden kan bredes ud til at omfattende alle typer data. Tilsyneladende gælder det også datatyper, der normalt slet ikke reguleres af Sundhedsloven, så som kalenderaftaler og PRO-data.

Vi ved hverken om PRO-data kan bruges af lægen eller gavne patienten

Der foreligger på nuværende tidspunkt kun sparsom viden/evidens omkring effekt af brugen af PRO-data. Dermed findes der ikke entydige resultater, der kan sige noget om gavn af PRO-data i forhold til omfang af dataindsamling, ressourceforbrug, ulemper og fordele for patient, læge og samfund, og det afspejler sig i DSAM’s politik på området (3).

Videnscenter for brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (VIBIS), som hører under Danske Patienter, har imidlertid lavet en rapport, der anbefaler brug af PRO-data (4). Det kan undre, da der kun findes få lodtrækningsforsøg, der evaluerer effekten af PRO-data, og de der findes (5,6) kan ikke vise gavnlig effekt for patient-outcome. I en oversigtsartikel bliver det konkluderet at effekten af PRO-data er dårligt undersøgt (7) og i en systematisk gennemgang konkluderes, at der er metodiske problemer, usikkerhed om definition af begreberne og mulige gevinster når vi taler om PRO-data (8).

Med fare for endnu en gang at blive kaldt gammeldags og imod udvikling i sundhedsvæsen (og det der er værre), så vil jeg alligevel fremføre, at rækkefølgen for nye tiltag og ideer bør være, at man i robuste forsøg først viser at noget nyt er brugbart, ikke skader og er til gavn for patienten, hvorefter man så kan tale om, hvordan og i hvilken skala man indfører det nye. 

Dette udmærkede princip vendes i disse år på hovedet. Man vedtager at indføre nye tiltag og sågar behandlinger, hvorefter man begynder at tænke over, hvordan man kan dokumentere mulige gevinster. Velkommen til fortiden og afprofessionalisering af sundhedsvæsenet. Velkommen til skjulte formål og retorisk manipulation af sundhedsvæsenet og dets udøvere.

Der synes for indeværende ikke grundlag for at gøre PRO-data til en formaliseret og integreret del af patientjournalen. Derimod synes PRO-data oplagt til brug for indsamling af data til forskning og kvalitetsudvikling. Det kunne man så sige åbent i stedet for endnu en gang at foregive, at det er for at bedre patientbehandlingen, at man ønsker at indføre data, som skal lagres i en national database.

Ros til ministeren - Samtykke til deltagelse i NPI for almen praksis.

DSAM er som bekendt af den opfattelse, at danske borgere skal have mulighed for at samtykke ved overgivelse/videregivelse af følsomme helbredsoplysninger. Det er ikke tidssvarende at centralisere borgernes følsomme sundhedsoplysninger, uden at inddrage patienten i beslutninger. Derfor vil DSAM gerne rose ministeren for at sikre indhentelse af samtykke inden datadeling til NPI fra patienter i almen praksis. Nu mangler vi så at sikre borgerne mulighed for at følge med i hvad deres data rent faktisk bruges til og af hvem (logning), hvis vi altså skal kunne kalde samtykket ”informeret” og få borgerne til at sige ja.

DSAM vil opfordre til at også patienter i det sekundære sundhedsvæsen tildeles ret til samtykke og transparens inden datadeling til NPI. Det bør for alle patienter være et udgangspunkt, at indsamling og videregivelse af følsomme oplysninger beror på et reelt samtykke. Samtykket sikrer patienten den bedste retsstilling og vil samtidig give disse data legitimitet ift. andre formål end behandlingen.

DSAM finder det slående og uden fortilfælde, at man lader NPI, et midlertidigt pilotprojekt, hjemle i en bekendtgørelse for deling af personoplysninger. Pilot- og forsøgsprojekter skal i stedet hjemles i et informeret patientsamtykke og pilotprojekter bør prøvekøres efter aftale med udøverne af sundhedsydelser, og ikke efter administrativt påbud i en bekendtgørelse.

Journalen som arbejdsredskab for behandling og lægens ansvar

Patientjournalen er som udgangspunkt alene et behandlingsredskab og har som formål, at tjene til behandling af patienten. Data uden klare formål skal derfor ikke forurene journalen. En læge må derfor individuelt kunne afgøre om enkelte PRO-data er behandlingsmæssigt relevante og ansvar for opfølgning, må derved tilfalde ordinerende læge. Flertallet af PRO-data vil ikke tjene noget aktuelt behandlingsformål og skal derfor hverken ordineres eller reguleres af Sundhedsloven.

Pilotprojekter som NPI kan rejse tvivl om kvaliteten af data i patientjournalen og om lægens ansvar for de indrapporterede PRO-data af ubeskrevet validitet, særligt i forhold til ansvar for at følge op på det indrapporterede. Med de mange sager der har været hvor Styrelsen for Patientsikkerhed har rejst kritik af journalføringen, er der ikke brug for indførelse af flere registreringspligter, der kan munde ud i kritik og som kan skabe uklarhed om brug af journalen.

Uklare formål giver forvirring

Da der ikke foreligger en klar projektbeskrivelse af NPI-pilotprojekt, er det ikke muligt at afgrænse formålet med NPI. Der er i Bekendtgørelsen ikke angivet et klart formål med at registrere PRO-data i NPI og formålet er derfor frit overladt til sundhedsvæsenets aktører. Der kan altså være alle mulige formål, kun opfindsomhed sætter grænser og NPI-pilotprojektet fremstår derved ikke sagligt. Bekendtgørelsen opfylder derfor ikke kravene til lovgivningsmæssig kvalitet.

Desuden ønsker DSAM at understrege, at læger i almen praksis ikke kan forpligtes til at være behjælpelige med at indtaste eller bruge PRO-data, som de ikke selv har ordineret.

MVH

Anders Beich, fmd.


Referencer
1. https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/220255ed-d141-4dba-9751-f188741955d6/Bekendtgørelse.pdf
2. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/39
3. http://www.dsam.dk/flx/dsam_mener/holdninger_og_politikker/dsam-s-politik-i-forhold-til-patientrapporterede-observationer-pro-data/
4. https://danskepatienter.dk/files/media/Publikationer%20-%20Egne/B_ViBIS/A_Rapporter%20og%20undersøgelser/program_pro-rapport.pdf
5. http://bmjopen.bmj.com/content/5/7/e008325
6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11009745?access_num=11009745&link_type=MED&dopt=Abstract
7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23504544?access_num=23504544&link_type=MED&dopt=Abstract
8. https://cora.ucc.ie/bitstream/handle/10468/2038/Maria%20Boyce-%20PROMs%20thesis%2c%202014.pdf?sequence=2&isAllowed=y
9. https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/220255ed-d141-4dba-9751-f188741955d6/Bekendtgørelse.pdf

Læs mere og kommentér
mandag 1. januar 2018 kl. 19:45 af Anders Beich | 18 Kommentarer

DSAM fraråder praktiserende læger at udskrive cannabis som medicin

I dag den 1. januar 2018 træder en forsøgsordning med medicinsk cannabis i kraft. Ordningen giver alle læger mulighed for at udskrive en ny type cannabisprodukter, som ikke tidligere har været lovlige i Danmark. Formålet med forsøgsordningen er at give patienter en lovlig mulighed for at afprøve behandling med medicinsk cannabis, hvis de ikke har haft gavn af godkendt medicin.

Hvilke konkrete produkter der er tilgængelige i forsøgsordningen afhænger af fremstillerne af cannabisprodukter. Det er fremstillerne, som beslutter, hvilke cannabisprodukter de ønsker at importere til Danmark og dermed vil stille til rådighed for lægers ordination. Udbuddet af cannabisprodukter vil således kunne ændre sig i løbet af den 4- årige forsøgsordning.

De cannabisprodukter, der indgår i forsøgsordningen, er ikke godkendte lægemidler. Hverken i Danmark eller i andre lande. Produkterne er sjældent testede i kliniske forsøg, og det betyder, at vi som læger ikke har samme viden om virkninger og bivirkninger, som man har ved godkendt medicin.

Det vil blandt andet sige, at lægen skal tage det fulde ansvar for ordinationen og f.eks. selv vurdere den enkelte patients dosering. Der er hverken en indlægsseddel eller et produktresumé at tage udgangspunkt i, når lægen skal vurdere mulighederne for positiv effekt eller risikoen for bivirkninger hos den enkelte patient.

Ved ordination af medicinsk cannabis er der skærpet informationspligt for lægen, da der er tale om en medicinsk behandling, hvor den kliniske evidens for virkning og bivirkninger ikke er fuldt afklaret. Lægen har derfor pligt til klart at oplyse, at der er tale om en behandling, hvor den kliniske evidens for virkning og bivirkninger ikke er entydigt afklaret. Det skal derudover oplyses, at brug af cannabis er associeret med en øget risiko for udvikling af psykose, depression, selvmord og trafikulykker. Endvidere er der risiko for påvirkning af koncentration og hukommelse. Ved langvarigt brug af medicinsk cannabis kan der hos kroniske smertepatienter udvikles afhængighed, hvilket der skal være opmærksomhed omkring både ved behandlingsstart og under behandlingen.

Lægemiddelstyrelsen har lavet en vejledning om forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Den indeholder Lægemiddelstyrelsens faglige vurdering af relevante behandlingsmuligheder med medicinsk cannabis. De skriver om den:

"Da der på mange områder mangler tilstrækkelig viden, kan vejledningen ikke betragtes som en egentlig behandlingsvejledning. Vejledningen indeholder heller ikke produktspecifik information om de cannabisprodukter, der er omfattet af forsøgsordningen, men er baseret på den eksisterende viden om THCs og CBDs virkninger og bivirkninger."

DSAM har af hensyn til patienternes sikkerhed fra starten frarådet forsøgsordningen, men til gengæld støttet gennemførelse af egentlige forsøg med cannabis som medicin. DSAM fraråder derfor nu, hvor ordningen alligevel træder i kraft, de praktiserende læger at tage ansvaret for at udskrive cannabis, ligesom vi også fraråder at overtage ansvaret for receptudskrivning i tilfælde, hvor andre speciallæger har opstartet udskrivning af cannabisprodukter.

Det må være op til den enkelte læge at vurdere, om medicinsk cannabis skal anvendes i behandlingen. DSAMs indstilling skal betragtes som en faglig opbakning til de læger, der ikke ønsker at tage ansvaret for at udskrive cannabis som medicin på det grundlag, som forsøgsordningen giver.

Af hensyn til den betydelige arbejdsbyrde vi kan forvente med rådgivning og information af de patienter, der måtte have fået store forventninger til forsøgsordningen, har vi udfærdiget en informationsskrivelse, som forklarer baggrunden for, at DSAM fraråder de praktiserende læger at udskrive cannabis som medicin i forbindelse med forsøgsordningen. Den kan evt. udleveres til patienten.

Den vedhæftes her i pdf-format til evt. udskrift og udlevering.

med venlig hilsen og GODT NYTÅR

Anders Beich
Formand DSAM

 

Læs mere og kommentér
lørdag 23. december 2017 kl. 12:23 af Anders Beich | 0 Kommentarer

Så nærmer jul og nytår sig hastigt, og formandskabet vil gerne sige mange tak for året, der er gået. Det har været et begivenhedsrigt år med formandsvalg, ny bestyrelse, en OK18 m.m., og næste år ser ud til at blive et ligeså spændende og travlt år. 2017 blev også året, hvor der blev valgt nyt repræsentantskab, bestyrelsen blev rekonstitueret, og der blev afholdt et velbesøgt og vellykket årsmøde.

Der er heldigvis så meget at skrive om, at det er svært at vælge, men her kommer nogle nedslagspunkter fra året der gik, som selvfølgelig slet ikke er dækkende, og lidt om 2018 også.

.

Demokratiet i DSAM mere solidt
Valget skete henover efteråret, hvor man f.eks. i Practicus kunne læse om de mange forskellige kandidater fra alle fem regioner. Det kunne man helt frem til d. 21. september, hvor valgprocenten blev historisk høj, for hele 46 procent af jer brugte jeres stemme. Tak til alle jer, der stemte. Vi håber, at I vil bruge den igen ved næste valg i 2018 og opfordre jeres kolleger til at stemme også.


Kvalitet og klynger
DSAM hilste også den nye OK18 velkommen, som bl.a. betyder, at kvalitetsudviklingsarbejdet fremover primært skal foregå i klynger. Et stort stykke arbejde omkring dette venter forude, hvor DSAMs fokus vil være på meningsfyldte kvalitetsmål og evalueringsmetoder i arbejdet.

Grundet det klyngebaserede kvalitetsprogram har både PLO og DSAM haft behov for at opprioritere kvalitetsarbejdet ved bl.a. at omorganisere det fælles kvalitetsudvalg til to hurtigarbejdende og effektive kvalitetsudvalg i hver sin organisation, der kan levere skarpe input til forskellige formål. Det er et arbejde, vi glæder os meget til for alvor at komme i gang med.

.
Arbejdet med patienten er vigtigst
2017 blev året, hvor DSAM kæmpede for patientens ret til at bevare selvbestemmelse, privatliv og fortrolighed, selv om man gør brug af sundhedsvæsenet, og for lægers ret til at sætte patienten i fokus og ikke at blive afkrævet at bruge den største del af vores tid på utallige opgaver, afledt af politiske overbud og databureaukrati, som skyder forbi målet i almen praksis. Genomcenter, cannabis som medicin og handlingsplaner for enkeltsygdomme vi i forvejen håndterer godt, er nogle af de sager, der har fået pressens opmærksomhed. DSAM har lagt kræfter i at udarbejde politikker, der skal sikre at indsamling af RKKP-data, PRO-data og anvendelse af beslutningsstøtte ikke tager al vores tid og forstyrrer konsultationerne. Vi arbejder på, at de såkaldte risikobaserede tilsyn bliver relevante, når nu de skal være der. Det sidste er vi endnu ikke i mål med, og vi er meget opmærksomme på, at disse tilsyn opleves mildest talt blandet af vores medlemmer, og at nogle af de ting der påpeges intet har med hverken patientsikkerhed eller læring at gøre.

.
Først og fremmest ikke skade
2018 bliver året, hvor DSAM er medvært for den internationale kongres ´Preventing Overdiagnosis´. Overdiagnosticering og i det hele taget forebyggelse af indsatser, som ikke gavner men alene skader patienterne, er langt vanskeligere at formidle, end præfaktuelle anprisninger af tidlig indsats, opsporing og patientgørelse blandt raske. Vi bør følge DSAM´s pejlemærke om at lade de raske være raske og dermed give dem håb og opmuntring til at forblive og holde sig raske, frem for at gøre flere til patienter med endnu flere risikodiagnoser, som belaster sundhedsvæsenet og den enkelte, uden at gavn kan dokumenteres.
Til kongressen vil du møde oplægsholdere på højt internationalt niveau. Det er 6. år kongressen afholdes, og første gang kongressen afholdes i Danmark. Vi glæder os, og sekretariatet er godt i gang med forberedelserne. https://www.preventingoverdiagnosis.net/?p=1617
Vores årsmøde kommer til at handle om kvalitet – selvfølgelig – og vi har lagt os i selen og spurgt bredt ud blandt selskabets medlemmer om, hvad der ville kunne få hver enkelt til at deltage i DSAMs årsmødet. Tak til alle jer, der bød ind på dette survey. Vi håber, at vi kan trække endnu flere af huse til årsmødet 2018.

.
Tak for i år
Tak for året der gik til alle, der har lagt arbejdstimer i arbejdet i DSAM i utroligt mange sammenhænge som f.eks. vejledningsgrupper, råd, udvalg, arbejdsgrupper, følgegrupper – listen er meget længere. Uden medlemmernes indsats kan vi ikke sikre, at de almenmedicinske interesser sikres der, hvor det er nødvendigt, og det bliver flere og flere steder.
Særligt tak til et flittigt sekretariat for en kæmpe indsats med at holde styr på alle tropperne. Tak for alle tilbagemeldinger, både de positive og de kritiske. Vi sætter stor pris på disse i bestyrelse og formandskab. Stille gik det ikke af i 2017, men det tyder da på at DSAM er ”still alive and well”.

.
Glædelig Jul og Godt Nytår til alle

.
Bedste hilsener
Annette Houmand og Anders Beich

 

 

Læs mere og kommentér
fredag 8. december 2017 kl. 09:03 af Anders Beich | 17 Kommentarer

Blog af formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, Anders Beich

I øjeblikket er der et boom af sundhedsnyheder i pressen, der tager udgangspunkt i enkeltresultater fra typisk registerundersøgelse, som knap nok eller netop er publiceret videnskabeligt samme dag. Typisk påvises en eller anden risiko ved et medicinsk præparat. I Dansk Selskab for Almen Medicin er vi helt opmærksomme på, at pressens sundhedshistorier påvirker patienter til at kontakte deres læge eller i værste fald bare fravælge at tage deres medicin.

I DSAM oplever vi flere gange om ugen, at journalister henvender sig med en pressemeddelelse om sådan en ny-publiceret undersøgelse i hånden og afkræver svar på, hvad de praktiserende læger nu vil gøre ved, at undersøgelsen f.eks. viser, at hormonel prævention kan kædes sammen med øget risiko for depression, kræft og selvmordsforsøg. Senest kæder et studie brugen af blodtryksmedicin sammen med øget risiko for hudkræft, og i dag har vi modtaget en henvendelse om et studie, der viser, at antabus skulle være virksomt mod kræft.

Som formand for selskabet med mange opgaver, kan det være svært at følge med mængden af ny-publicerede studier, der parallelpubliceres i pressen selv samme dag, de bringes for første gang nogen sinde i et videnskabeligt tidsskrift. Jeg har flere fået tilsendt et mange sider langt nyt studie sent om aftenen, fordi et interview ventede dagen efter. Nogle gange får vi præsenteret et nyt studie kun med ganske få timer til at svare, så det kan være svært at nå rundt i de mulige nuanceringer, som der stort set altid er brug for.

Det lykkes langt fra altid, men vi forsøger dog altid, med god hjælpe fra vores pressemedarbejder, at få nuancerne, patienten, almen praksis kompleksitet og flere perspektiver med ind i historien, men det stopper ikke risikoen for, at der kommer et ekstra pres på de praktiserende lægers hverdag, når vi modtager opkald fra bekymrede patienter, som vil vide, om deres medicin er sikker.

Jeg ved, at de fleste af os er kede af det pres, som det store pressefokus på sundhedsnyheder af denne karakter skaber hos både bekymrede patienter og travle læger. Det bedste råd, jeg kan give, er at vi på bedste pædagogiske vis henviser til at resultaterne ikke er færdigvurderede, vedbliver at forklare og nuancerne for vores patienter. Jeg ved godt, at det tager tid, men vid, at vi i DSAM hele tiden arbejder for, at vi, i de sager hvor vi inviteres til at kommentere, vil blive ved med at korrigere, nuancere og justere, så linjerne trækkes mindre hårdt op.

Vi vil også i sekretariatet fortsat forsøge at opfordre journalister til at sikre en grundig research, inden de publicerer sensationsnyheder, der mest af alt skaber unødig bekymring hos borgerne og koster samfundet mange penge. 

Det er yderst sjældent at et forskningsresultat i sig selv er banebrydende eller bør få os til at ændre praksis.
Et hvert forskningsresultat er i bedste fald et bidrag til sandheden, en byggeklods i det store spil. Hvordan denne klods passer ind i spillet skal ikke afgøres af de forskere, der selv har bedrevet forskningen.

Der er forskningsmæssigt påvist en klar tendens til, at forskere ser på egne frembringelser med andre (mere positivt stemte og mindre kritiske) øjne end på andres forskning. En betydelig del af konklusionerne i videnskabelige artikler kan ikke underbygges af de data, der fremlægges, og den videnskabelige publikation i tidsskrifter for fagfolk er vel en slags fordøjelsesproces og mulighed for diskussion og relativering af resultaternes kvalitet, tyngde og betydning for det felt de omhandler - og for praksis.

Vi planlægger en presseindsats, som prøver at perspektivere og sætte spørgsmålstegn ved det principielt uhensigtsmæssige i denne form for præmatur forskningsformidling, som jeg mener, det er udtryk for, når man bypasser den videnskabelige debat, ved at gå direkte i pressen med sine egne (over-)fortolkninger af egne resultater.

God weekend - pyh

Anders Beich

Læs mere og kommentér
onsdag 13. september 2017 kl. 08:33 af Anders Beich | 5 Kommentarer

Almen praksis berøres særligt af mange nye krav om indrapportering af data til centrale registre, fordi vi baserer vores arbejde på evidens (det handler om sygdom) og relation (det handler om patienten) og er så afhængige af at have god forskningsbaseret viden OG patientens tillid som rodfæstes i fortrolighed i relationen, hvis vi fortsat skal kunne gøre nytte for patient og samfund. Der er en delikat balance mellem disse to behov.

ETIK – ANSVAR - HÅNDVÆRK
Det er derfor DSAM er så aktive i forhold til at kommentere og påpege at det ikke er problemfrit at ”lade data flyde”, som det hed forleden i en leder i Dagens Medicin. Når den sidste kerne af tavshedspligt og fortrolighed trues (etik), når den enkelte praktiserende læges dataansvar kan blive vanskeligt at leve op til (juridisk ansvar), eller når tid til at spørge ind til patientens tanker, bekymringer og forventninger (håndværket) må vige for registrering eller stillingtagen til spørgeskemadata, som er væltet over i lægens journal udefra, så er det DSAMs opgave at påpege, at det er problematisk for udøvelsen af vores fag.

NATIONALT PATIENT INDEKS – IKKE KUN FOR KOMPLEKSE PATIENTFORLØB
Den seneste kilde til punktering af fortroligheden, Nationale Patient Index (NPI) skydes i gang med et begrænset pilotprojekt om fælles aftalekalender for 50.000 multisyge med komplekse sygdomsforløb. Projektet beskrives i en bekendtgørelse, men NPI er beregnet til og har lovhjemmel til at rumme alle tænkelige oplysninger inkl. journaltekst fra alle steder i sundhedsvæsnet. NPI ikke er umiddelbart reguleret af anden lovgivning end sundhedsloven, hvor sundhedsministeren til enhver tid fastsætter hvilke oplysninger vi i almen praksis skal levere til NPI.
Perspektiverne ridses op af Sundhedsdatastyrelsens direktør Lisbeth Nielsen, som siger, at det alene vil være »dedikerede oplysninger«, der skal ind i registeret. I udgangspunktet er det heller ikke meningen, at NPI skal rumme oplysninger om alle borgere, om end det måske »godt kan ende sådan på et tidspunkt«, siger hun." Men allerede nu forlyder det, at for at for at lave pilotprojektet for 50.000 borgere med komplekse forløb, så er det nødvendigt at samle kalenderdata for alle 5.8 mil. danskere, hvilket mere end antyder, at NPI ikke kun handler om komplekse sygdomsforløb.


PATIENTER ØNSKER RETTEN TIL PRIVATLIV BEVARET
Det kan være endnu vanskeligere at overskue, hvilken betydning de mange kommende patientindeksdata, kliniske databaser, medicindata og patientrapporterede oplysninger (PRO-data) vil få i forhold til det tekniske omkring databeskyttelse og så det rent etiske og samfundsmæssige ift. fortrolighed og retten til at gå til lægen, uden at man skal betale med sit privatliv.
De fleste af os vil nok forvente, at sundhedsvæsenet deler de oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan få den bedst mulige behandling, hvis vi bliver syge. På den anden side regner vi nok også med, at lægen har tavshedspligt og overholder den. Vi ved fra flere spørgeundersøgelser, at et flertal af patienterne ønsker at have kontrol ved et samtykke til deling af journaldata til forskellige formål, især når det ikke drejer sig direkte om behandlingsformål, vil nogle gerne have lov til at beskytte deres privatliv.

BIG DATA versus NÆRHEDSETIK
Samtidig ved vi, at mange interessenter ønsker meget mere datadeling i sundhedsvæsenet til brug for politiske satsninger, kontrol, forskning, business og udvikling, og at der altså hele tiden iværksættes nye veje for indsamling af journaloplysninger, som ikke er stramt reguleret af persondatalovgivning eller forordninger. Danmark har en meget liberal lovgivning og regulering af adgang til sundhedsdata, også i forhold til landene vi plejer at sammenligne os med. Vi er i meget høj grad en kultur baseret på tillid og det skulle gerne kunne være sådan i fremtiden.
Når vi som praktiserende læger fungerer på overgangen mellem privatliv og sundhedsvæsen, så er fortroligheden en forudsætning for denne tillid. Rigtig mange konsultationer handler om mangesidige og private problemer, der ikke passer på nogen diagnose, og borgeren kan efter en afklarende konsultation gå hjem uden at blive patient og regner vel i høj grad konsultationen som fortrolig. Hvis nærhedsetikken og fortroligheden punkteres, så er denne vigtige mulighed for borgeren tabt og samtidig er lægens mulighed for at kunne fungere som effektiv visitator for sundhedsvæsenet i fare. Vi er nødt til at have patienten med til at beslutte, hvis vi skal bevare tilliden: Hvilke oplysninger må deles med hvem og til hvilke formål.

GENNEMSIGTIGHED OG SAMTYKKE NØDVENDIGT
Det er tid til ordentlig diskussion, og åbenhed om, hvilke formål samfundet ønsker at bruge danskernes sundhedsdata til. NPI aftalekalenderen er bare et eksempel. Lige nu oprettes der alle mulige kilder til indsamling af fuldt personidentificerbare sundhedsdata fra hele sundhedsvæsenet, under påskud af specielle behov ift. behandling, som i den grad savner proportionalitet og evidensgrundlag, og som i høj grad kan ødelægge læge-patient fortroligheden i almen praksis.
Lad os få vedtaget et samtykke, så alle kan føle sig trygge ved systemet og borgerne har mulighed for at sige fra over for formål med datadeling, som de ikke er trygge ved. Så kan vi nemlig få gang i den datadeling, der er nødvendig og gavnlig til udviklingsformål. Det er i den grad muligt at lave god forskning også under en samtykkeordning. Det er vist i lande, der allerede har indført samtykke. 
Det er også tid til en diskussion af, hvad den praktiserende læge bedst bruger sin tid til, og hvor meget tid det er rimeligt at allokere til systematisk registrering af adfærd, livsstil, risici, psykisk trivsel, familieforhold, arbejde, funktionsevne etc. Når man spørger patienterne, så ønsker de først og fremmest, at vi bruger den tid, vi har til rådighed på at lytte og forstå deres problemer, og selvfølgelig finde ud af om de er syge. Det sidste gør vi bedst, hvis de tør betro sig til os i al fortrolighed.

Så svaret er nej, vi er ikke dataforskrækkede, vi er bare omhyggelige med at forsvare fagets kerne i en tid, hvor det unuancerede svar på alle spørgsmål er: Flere data. 

med venlig hilsen

Anders Beich

 

 

Læs mere og kommentér
søndag 3. september 2017 kl. 23:27 af Anders Beich | 2 Kommentarer

 
I forbindelse med repræsentantskabsmødet 2016 blev DSAMs bestyrelse af det nyvalgte repræsentantskab pålagt at arbejde med vedtægtsændringer, der skulle klarlægge forhold omkring medlemskab, valgbarhed, habilitet, afstemninger mm.
Motivationen for at arbejde med vedtægterne var, at der med jævne mellemrum dukkede spørgsmål op om selskabet, som vi ikke kunne finde svar på i vedtægterne, samtidig med at der på efterårsrepræsentantskabsmødet 2016 var stillet et forslag om ændringer ift. habilitet og valgbarhed, som blot førte til en ikke-konstruktiv og følelsesladet debat.
Forårsrepræsentantskabet 2017 diskuterede atter de områder, der kunne arbejdes med i DSAMs vedtægter, og jeg synes faktisk det foregik i en god atmosfære. Mødet var vejledende Lovgruppen, der blev nedsat omkring nytår, og som skulle arbejde konkret med forslag til ændringer i vedtægterne.
.
Lovgruppen har for få uger siden fremlagt nogle ændringsforslag for bestyrelsen, som man må sige har desværre affødt nogle reaktioner, som jeg har lyst til at tage brodden af her. Forslagene, som under alle omstændigheder kun ville kunne vedtages med 2/3 af repræsentantskabets stemmer, var tænkt som forsøg på ændringer, der kunne sikre selskabets legitimitet og repræsentativitet ift. fagets udøvere, som primært er praktiserende læger med klinikansvar, og som jo dermed er dem, der berøres mest direkte af selskabets beslutninger og arbejde i fremtiden.
Flere andre videnskabelige selskaber har vedtægter, som opererer med et antal pladser i de styrende forsamlinger, som er øremærket hhv. klinikere og forskere, med henblik på sikring af repræsentativitet og af mindretalsinteresser. Men forslagene fra DSAMs lovgruppe virkede helt utilsigtet meget mere ekskluderende end nogen måske havde forestillet sig. Alene diskussionerne affødte nogle meget dårlige vibrationer og er tilsyneladende af nogle blevet fortolket, som et forsøg på at holde bestemte DSAM’er ude af de styrende forsamlinger. Det vil jeg gerne hermed afkræfte.
.
I formandskabet har vi set i bakspejlet nok ikke været tæt nok på processen i lovgruppen og havde dermed ikke forstået, at de forslag der måtte komme, ville kunne afføde nogle helt andre reaktioner blandt nogle kolleger end tilsigtet. Vi må konstatere, at tiden ikke er inde til at diskutere så potentielt følelsesladede emner i vores fagligt videnskabelige selskab på så konkret et niveau.
Vi ønsker at alle, der brænder for, ønsker at lægge kræfter i, forske i, skabe kvalitet for og udvikle almen medicin, skal føle sig hjemme og kunne stille op i selskabet, uden på nogen måde at føle sig holdt udenfor eller uønsket. Der er mere end nogensinde brug for, at alle, der arbejder for faget, støtter op om selskabets arbejde fremadrettet.
De foreløbige formuleringer, der handler om ydernumre og praksisejerskab, vil, som resultat af en debat i bestyrelsen, ikke blive medtaget som forslag til næste repræsentantskabsmøde. Diskussionen og vedtægtsarbejdet omkring repræsentativitet, mindretalsbeskyttelse og habilitet, kan genoptages hvis det nye repræsentantskab ønsker det og giver mandat til at arbejde videre med området.

.
Jeg er personligt ked af, hvis især forskergruppen har set dette lovarbejde som et forsøg på at holde dem udenfor, hvilket jo ville være ganske absurd i et fagligt-videnskabeligt selskab. Forskningen skal være der for fagets udvikling, ligesom kvalitetsarbejdet og arbejdet med uddannelse i almen medicin på alle niveauer.
På det kommende repræsentantskabsmøde vil der derfor kun blive tale om forslag, der kan lodde stemningen ift i hvilken retning, der skal arbejdes med vedtægterne, så de sikrer et demokratisk DSAM med repræsentativitet og at de forskellige særinteresser, som faget rummer, repræsenteres i selskabets styrende organer.
Det handler ikke om at holde nogen udenfor, men meget om holde alle indenfor og at sikre balance, ved demokratisk samtale. Dialog mener vi i formandskabet ikke vi kan få nok af. Hvis processen skal lykkes, kræver det, at alle bliver mere lydhøre, aktivt tilbagemeldende, og at ingen føler sig hævet over andre, uanset hovedbeskæftigelse indenfor faget almen medicin.

 

Læs mere og kommentér
onsdag 12. juli 2017 kl. 13:25 af Anders Beich | 3 Kommentarer

 I ugens løb kom Melatonin til unge atter i søgelyset.

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at stadig flere børn og unge får Melatonin på recept for søvnbesvær. Andelen af børn og unge mellem 15 og 24 år, der indløste en recept på melatonin, steg nemlig med 20% fra 2015 til 2016. Det sker på trods af, at der har været fokus på at nedbringe brugen af melatonin blandt børn og unge, og praktiserende læger kom straks i søgelyset som synderne.

Stigningen er problematisk, mener flere. Sundhedsdatastyrelsens tal viser også, at ca. 25% af de unge får melatonin, selvom de ikke har en diagnose, som typisk ville berettige til at forsøge melatonin.
Melatonin har meget få og ikke alvorlige bivirkninger ved kort tids behandling, men det er ikke undersøgt hvad det gør ved f.eks. hormonsystemet når man behandler i længere tid.

Jeg mener, at jeg fik fokus rettet mod problemet (flere og flere unge med symptomer på mistrivsel og stress – heriblandt søvnbesvær) i stedet for mod den ikke optimale løsning, som Melatonin jo er - det ved vi godt.

Døm selv, hvis du orker. 24Syv var først ude med historien og den spredte sig til DR i ugens løb.

http://www.radio24syv.dk/programmer/55-minutter/18116118/hvorfor-har-stadig-flere-unge-behov-for

 

mvh
Anders Beich, fmd

Læs mere og kommentér