DSAM er jævnligt høringsberettiget i diverse lovforslag, ændringer til vejledninger m.v. Sekretariatet vurderer hver enkelt høringssag og beslutter, om den pågældende sag skal behandles på et bestyrelsesmøde.

Herunder er samlet de høringssvar, DSAM har afgivet de seneste år. 

2018

Måned

Høringssvar

November

Høringssvar vedrørende diverse bekendtgørelser om medicintilskud

 

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om behandlingstestamenter udstedt i medfør af lov nr. 254 af 6. april 2018 samt høring over ændring af vejledninger om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg og afbrydelse af behandling

 

Høringssvar vedrørende NKR for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type

 

 

Høringssvar vedrørende Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens

 

Oktober

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet og påmindelser til forældre vedr. børnevaccination)

 

 

Høringssvar vedrørende Vejledning i allergen immunterapi

Høringssvar vedrørende Oplæg til Regionale Datastøttecentre

Høringssvar vedrørende Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Høringssvar vedrørende Retningslinjer for udredning af antibiotika-allergi med særligt fokus på penicilliner

Høringssvar vedrørende NKR for demens og medicinprioritering

 

September

 

Høringssvar vedrørende NKR for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge

Høringssvar vedrørende NKR for opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter

Høringssvar vedrørende udkast til Vejledning om Epikriser

Høringssvar til NKR for forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser hos personer med demens 

Høringssvar til NRL - farmakologisk behandling af unipolar depression blandt voksne

Høringssvar vedrørende DomæneAnalyseModel af planer & indsatser, aftaler og stamkort i sundhedsvæsenet (DAM)

 

August

Høringssvar vedrørende Deponeringslisten 2018-2019

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer

Høringssvar til udkast til lovforslag om certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet

Høringssvar til Listen med lægemidler til gen-ordination ved behandlerfarmaceut - Listen med kommentarer

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler

Høringssvar til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love
 

Juli

Høringssvar til Anbefalinger vedrørende palliative indsatser til børn, unge og deres familier

Høringssvar vedrørende lovforslag om kontrolforanstaltninger mod poliovirus, opsplitning af lægemiddelpakninger til veterinær brug og gebyr for visse opgaver vedr. medicinsk udstyr

Høringssvar vedrørende national klinisk retningslinje om behandling af alkoholafhængighed

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne)

 

Juni

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Indførelse af forsøgsordning med risikodeling i medicintilskudssystemet)

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse udstedt i medfør af lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

Høringssvar vedrørende Bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven

 

Maj

Høringssvar vedrørende ændring af to vejledninger om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling

Høringssvar til udkast vedr. vejledning i medikamentel palliation til patienter med livstruende sygdom

 

April

Høringssvar vedrørende 8 bekendtgørelsesudkast vedrørende konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven mv.
Høringssvar 1Høringssvar 2 - Høringssvar 3 - Høringssvar 4 - Høringssvar 5 - Høringssvar 6 - Høringssvar 7 - Høringssvar 8

Høringssvar vedrørende NKR Generaliserede smerter i bevægeapparatet

Høringssvar vedrørende vejledning om forebyggelse af spredning af CPO

 

Marts

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper

 

Februar

Høringssvar vedrørende forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om registrering af den enkelte borgers patientrapporterede oplysninger (PRO-data) og selvmålte data i Nationalt patientindeks (NPI)

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand)

Høringssvar vedrørende Farmakologisk behandling af fedme og overvægt - Den Nationale Rekommandationsliste (NRL)

Svar på henvendelse fra SST vedrørende Screening for Abdominalt Aorta Aneurysme

 

Januar

Høringssvar vedrørende Reviderede anbefalinger for livmoderhalskræftscreening

Høringssvar vedrørende Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

Høringssvar vedrørende Udkast til bekendtgørelse om speciallæger og bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger (akutmedicin)

Herunder er en oversigt over modtagne høringer, som DSAM har gennemgået og ikke har haft bemærkninger til.

2018

Måned

Høringer

November

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v. (SUM)

Lovforslag om nåleakupunktur på brystkassen og forbud mod konstruktion af hymen (jomfruhinder) (SUM)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner (SUM)

Bekendtgørelsesændringer vedr. L 61 og L 63 (SUM)

 

August

Udkast til bekendtgørelse om indhentelse af børneattester for medarbejdere i hjemmeplejen (SUM)

NRL - baggrundsnotat for analgetisk behandling af smerter forårsaget af kronisk pankreatitis (IRF/SST)

Vejledning om overgangsordning for speciallæger i andet speciale og læger med erfaring i akutmedicin opnået inden etableringen af specialet akutmedicin (LVS)

Vejledning om akutberedskab ved udførelse af allergene procedurer (SST)

 

Juli

Baggrundsnotat for analgetisk behandling af primær dysmenoré - NRL (SST/IRF)

 

Juni

Bekendtgørelse om autorisation af osteopater og udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner (STPS)

Høring om det nationale råd for lægers videreuddannelse (LVS)

Bekendtgørelse vedrørende genoptræning (SUM)

DRG-takster 2019 (SDS)

NKR for behandling af Menières (SST)

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner (SUM)

Bekendtgørelse om tandlægers virksomhedsområde (SUM)

Bekendtgørelse om forretningsorden for Tvangsbehandlingsnævnet (SUM)

Bekendtgørelse om livstestamenter (SUM)

Anbefalinger til tilskudsstatus for lægemidler mod symptomer ved overgangsalder (Medicintilskudsnævnet)

 

Maj

Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge (SUM)

Bekendtgørelse om befordring og befordringsbekendtgørelse efter sundhedsloven (SUM)

Bekendtgørelse om dækningsområdet for lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og bekendtgørelse om forretningsorden for Ankenævnet for Patienterstatningen (SUM)

Bekendtgørelse om lægemidlers fritagelse for apoteksforbehold samt tilføjelse til Danske Lægemiddelstandarder (SUM)

Forslag til tilskudsstatus for lægemidler til behandling af benign prostatahyperplasi (Medicintilskudsnævnet)

 

April

Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v. (SUM)

Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (SUM)

Bekendtgørelse om tilskud til fodterapi i praksissektoren (SUM)

Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og klage- og erstatningsadgang (Tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.) (SUM)

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder (SUM)

Bekendtgørelser vedrørende medicinkister(Lægemiddelstyrelsen)

Høring over udkast til bekendtgørelse om dyrkning, fremstilling og distribution af cannabisbulk og fremstilling af cannabisudgangsprodukter (SUM)

 

Marts

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe M (Medicintilskudsnævnet)

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for genbehandling af fleksible endoskoper (SSI)

NKR for rehabilitering af patienter med KOL (SST)

 

Februar

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personale m.v. (SUM)

 

Januar

Udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 470 af 23. maj 2016 om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande samt ændring af vejledning nr. 9733 af 5. juli 2016 (SUM)

Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og lov om kliniske forsøg med lægemidler (Frit valg til genoptræning og gebyrlettelser for kliniske forsøg med lægemidler) (SUM)

Udkast til lovforslag om godtgørelse til andenhånds-eksponerede asbestofre (SUM)

Udkast til nye bekendtgørelser og ny vejledning som følge af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/161 om sikkerhedselementerne på humanmedicinske lægemidlers emballage m.v. (Lægemiddelstyrelsen)

 

 

2017

Måned

Høringssvar

December

Svar på forespørgsel fra LSV vedrørende NKR

Høringssvar vedrørende Revideret vejledning om medikamentel palliation i terminalfasen

Høringssvar vedrørende Forslag til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til behandling af overaktiv blæresyndrom og inkontinens

November

Høringssvar vedrørende ""Tidlig opsporing af ældre med fokus på helbredstilstand og funktionsevne. Anbefalinger til arbejdsgange og anvendelse af redskaber”

Høringssvar (i samarbejde med PLO) vedrørende målepunkter for det risikobaserede tilsyn i 2018

Høringssvar vedrørende Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom

Oktober Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger ved medicinsk cannabis og behandling af bivirkningsindberetninger
  Høringssvar vedrørende Forløbsprogrammer for børn og unge med depression og angst
  Høringssvar vedrørende Anbefalinger for den palliative indssats
  Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af sundhedsloven (organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.)
September Høringssvar vedrørende baggrundsnotat for farmakologisk behandling af type 2-diabetes til Den Nationale Rekommandationsliste (NRL)
August Høringssvar vedrørende NKR for udredning og behandling/rehabilitering af patienter med generaliserende smerter i bevægeapparatet
  Høringssvar til forsøgsordning med medicinsk cannabis
Juni Høringssvar på udkast til bekendtgørelse om Nationalt Patientindeks (NPI)
  DSAM's vurdering af udkast til fagligt oplæg til National Handleplan for Diabetes 2017-2020
  Høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse og vejledning om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister
  Høringssvar til Den Nationale Rekommandationsliste – baggrundsnotat for impetigo
Maj Høringssvar vedrørende NKR kronisk ødem i underekstremiteterne
  Svar på forespørgsel fra LVS vedrørende Sundhedsplatformen
  Høringssvar vedrørende NKR lumbal spinalstenose
  Svar på forespørgsel fra LVS vedrørende SST's visitationsretningslinje for fedmekirurgi
  Høringssvar vedrørende ICD 11
  Høringssvar til forslag til lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis
  Svar på forespørgsel fra LVS vedrørende "Vælg Klogt"
  Høringssvar vedrørende udkast til nationale mål om antibiotikaing til mennesker
April Svar på forespørgsel fra LVS vedrørende KBU-forløb
Marts Svar på forespørgsel fra LVS vedrørende habilitet og sponsorering af årsmøder
  Svar på spørgsmål i forbindelse med National kortlægning af området for Personlig Medicin
  Høringssvar til udkast vedrørende adgang til registerdata hos Sundhedsstyrelsens Forskerservice
Februar Høringssvar vedrørende ”Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren”
  Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (tvangsbehandlingsloven)
Januar Høringssvar vedrørende anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske lænderygsmerter
  Høringssvar vedrørende målepunkter for almen praksis anvendt i Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn
  Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om praktiserende kiropraktorers mulighed for henvisning til billeddiagnostiske undersøgelser
  Høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmeplejen

2016

Måned

Høringssvar

December Høringssvar til udkast til ændring af sundhedsloven (bedre brug af helbredsoplysninger m.v.)
Oktober Høringssvar til Medicinrådets metoder
  Høringssvar vedrørende Planlægning af sundhedsberedskab - vejledning til regioner og kommuner
  Høringssvar til Telemedicinsk understøttelse af behandlingstilbud til mennesker med KOL - Anbefalinger for målgruppe, sundhedsfagligt indhold samt ansvar og samarbejde
  Høringssvar til Dimensionering af speciallægeuddannelsen 2018-2022 - bilag 1 + bilag 2
  Høringssvar til National Demenshandlingsplan 2025
  Høringssvar til National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af organisk delirium
  Høringssvar til forslag til lov om ændring af regionernes finansiering
September Høringssvar til forslag til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL
  Høringssvar til National klinisk retningslinje for ikke‐kirurgisk behandling af nyopståede nakkesmerter
  Forespørgsel vedrørende allergiområdet
August Høringssvar til udkast til to bekendtgørelser om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister og Lægemiddeladministrationsregister med vejledning
  Høringssvar til National klinisk retningslinje for behandling af angst hos børn og unge
Juli Høringssvar vedrørende retningslinjer for fosterdiagnostik
  Høringssvar til NKR for ernærings- og træningsindsatser til ældre med funktionsnedsættelse og underernæring eller risiko herfor
  Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om sundhedspersoners indberetningspligt af beslutninger om anvendelse af personlige alarm‐ og pejlesystemer samt tilbageholdelse og tilbageførsel af patienter efter sundhedsloven og bekendtgørelse om personlige alarm‐ og pejlesystemer efter sundhedsloven
Juni Høringssvar vedrørende National klinisk retningslinje for brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling
  Høringssvar vedrørende National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft
Maj Høringssvar vedrørende National klinisk retningslinje for anoreksi
  Høringssvar til SDS vedrørende Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser samt Bekendtgørelse om indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen
  Høringssvar til LVS vedrørende Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser samt Bekendtgørelse om indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen
  Høringssvar vedrørende National klinisk retningslinje for Hofteartrose – ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter THA
  Høringssvar vedrørende national klinisk retningslinje for fedmekirurgi
  Høringssvar vedrørende national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter 
  Høringssvar vedrørende faglig visitationsretningslinje for ADHD voksne
 April Høringssvar vedrørende ny bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper
 Marts Høringssvar over National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af unipolar depression
 Februar Høringssvar til Anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom
  Høringssvar over Lovforslag om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
  Høringssvar over National klinisk retningslinje for meniskpatologi i knæet
Januar Høringssvar til forslag til lov om ændring af sundhedsloven
  Høringssvar vedrørende RKKP's anbefalinger til drift af kliniske kvalitetsdatabaser
  Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres.... 
  Høringssvar over Diabetes - Anbefalinger for opsporing, diagnostik, behandling, rehabilitering og opfølgning 

 

2017 - høringssvar ikke afgivet på nedenstående høringer

Måned

Høringer

December

Ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter (SUM via LVS)

Udkast til lovforslag om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (SUM)

NRL for farmakologisk behandling af kroniske nociceptive smerter (SST-IRF)

November

Oplæg til Handlingsplan for en styrket lægemiddelovervågning 2017-2019 (SUM via LVS)

Ændring af bekendtgørelser om hhv. distribution af læge-midler, indberetning af oplysninger til lægemiddelstatstik samt adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger – im-plementering af forsøgsordning med medicinsk cannabis (SUM)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder (SUM)

Udkast til fem bekendtgørelser udstedt i medfør af lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (SST) - denne høring besvares af PLO

Ny gebyrmodel for regionerne - udkast til revideret bekendtgørelse og vejledning om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder (SST)

Udkast til revideret bekendtgørelse og vejledning om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. (Styrelsen for Patientsikkerhed)

Oktober

Bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling

Udkast til ændring af bekendtgørelse om Medicinpriser og leveringsforhold m.v. vedr. § 11 (SUM)

NKR for Behandling med trommehindedræn - evt. opdatering (SST)

NKR for Analinkontinens hos voksne - evt. opdatering (SST)

Forløbsprogrammer for børn og unge med ADHD (SST)

Nyt forslag til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL (Medicintilskudsnævnet)

Bekendtgørelse om apotekers og sygehusapotekers fremstilling af cannabisslutprodukter (SUM)

Forslag til lov om ioniserende stråling og strålingsbeskyttelse (SUM)

Bekendtgørelse om import af  cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter (SUM)

Forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelse (SST)

Udkast til lovforslag om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (SUM)

Nye regler om fjernelse af tatovering (Styrelsen for Patientsikkerhed)

September

Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og forsorgshjem (Socialstyrelsen)

Vejledning om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger (SUM)

August

NKR for forebyggelse af fald hos ældre (SST)

Udkast til lovforslag om ændring af lægemiddelloven, apotekerloven og lov om medicinsk udstyr (SUM)

Forslag til lov om ophævelse af forbud mod dobbeltdonation og ændring af kastrationsregler (SUM)

NKR for udredning og behandling af Epilepsi hos børn og unge - opdatering (SST)

Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven(SUM)

Udkast til målepunkter for psykiatriske sygehuse anvendt i Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn