DSAM bidrager til kvalitetsarbejde som en selvfølgelig del af sit virke. DSAM medvirker til udvikling af den kliniske kvalitet ved udarbejdelse af kliniske retningslinjer. DSAM understøtter PLO’s politiske arbejde med kvalitet ved rådgivning og orientering. Dette gøres bl.a. i Kvalitetsudviklingsudvalget, som er et fællesudvalg mellem DSAM og PLO. Endvidere deltager DSAM ofte i arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen, ligesom der ydes ad hoc-rådgivning til relevante myndigheder.

Kvalitetssikring og -udvikling er en naturlig og integreret del af ledelsesopgaven i de enkelte praksis. I hver region findes et Kvalitets- og efteruddannelsesudvalg, som har til opgave at fremme arbejdet med kvalitetsudvikling og efteruddannelse blandt de praktiserende læger i regionen. Udvalgene skal bl.a. bidrage til implementering af nye faglige ydelser og andre tiltag aftalt af overenskomstens parter.

Praksis kan hente støtte i regionale kvalitetsenheder og hos regionale konsulenter. Dette er organiseret forskelligt regionerne imellem. Detaljeret information kan findes på de regionale dele på www.sundhed.dk.

Der er en naturlig interesse i DSAM for kvaliteten af arbejdet i almen praksis og for, hvordan den sikres og udvikles. I udviklingskontrakten for almen praksis, som er en del af overenskomsten fra 2011, kan læses:

 • Almen praksis har fokus på faglige og organisatoriske aspekter af kvaliteten i det daglige arbejde i praksis og patienternes oplevelse af almen praksis.
   
 • Almen praksis arbejder systematisk med at fastholde og udvikle en høj kvalitet i ydelserne i almen praksis, og det sker i samspil med det øvrige sundhedsvæsen. Alle praksis er involveret i kvalitetsudvikling som en integreret del af det daglige arbejde i praksis, og planen er, at almen praksis omfattes af Den Danske Kvalitetsmodel.
   
 • I de sammenhænge, hvor en dokumentation kan gøres meningsfuld for patient, læge eller myndigheder skal kliniske aktiviteter, kvaliteten og henvisningsadfærden i almen praksis dokumenteres. Dette skal ske på måder, der ikke er unødigt ressourcekrævende for den enkelte praksis, fx ved at anvende allerede registrerede data ved hjælp af datafangstmodul. En meningsfuld og systematisk dokumentation af det kliniske arbejde i almen praksis styrker på afgørende vis grundlaget for at udvikle og planlægge almen praksis i fremtiden, såvel i den enkelte praksisenhed som på myndighedsniveau.
   
 • Relevante kvalitetsdata, herunder kliniske data, gøres tilgængelige for myndigheder og praksis med henblik på at understøtte planlægning, kvalitetsudvikling og indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
   
 • Det aftales løbende mellem parterne, hvilke kvalitetsdata der er relevante at offentliggøre for borgere og patienter på praksisniveau, fx patienttilfredshedsdata.