Tid og sted: Tirsdag, den 6. februar 2018 hos DSAM

Til stede: Bestyrelsen: Annette Houmand, Jette Kolding Kristensen, Bolette Friderichsen, Lise Dyhr, Annemette Pihl Lundberg, Lene Therkelsen, Claus Rendtorff
Observatører: Roar Maagard
Sekretariatet: Niels Saxtrup, Louise Hørslev

Afbud: Bestyrelsen: Anders Beich, Dorte Jarbøl, Maria Bach Nikolajsen
Observatører: Bo Christensen, Martin Bach Jensen, Christian Freitag, Niels Kristian Kjær, John Sahl Andersen, Frans Boch Waldorff, Annelli Sandbæk

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Referat

Niels Saxtrup orienterede om, at han stopper som lægefaglig leder pr. 1 april 2018.Niels vil fortsat være ansat frem til 31/8 2018 1 dag om ugen med ansvar for opgaver vedr. NFGP og Preventing Overdiagnosis kongressen.

Opfølgning

Ingen.

DEBATPUNKTER

2. Beslutninger vedr. regions- og FYAM-valg

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

- beslutter datoer for afholdelse af regions- og FYAM-valg
- beslutter om der skal være en fælles dato for afholdelse af valgmøder
- beslutter om DSAM eller FAS skal stå for håndteringen af DSAM’s valg
- beslutter opsætning af DSAM’s valg

Baggrund

DSAM afholdt for 2. år i træk elektronisk valg i 2017. Forud for valget var der en kommunikationsindsats, der havde fokus på at give de valgte et solidt mandat. Stemmeprocenten endte samlet set på 47 % mod 22 % året før.
I 2017 lå alle regionsvalg på samme tid, mens FYAM-valg blev afholdt ca. 14 dage før. I år har FYAM ønsket, at regions- og FYAM-valg foregår samtidig for at sikre bedre tid efter sommerferien til at kommunikere om FYAM-valget. Sekretariatet laver en kommunikationsplan for valget. Sidste år var fokus på at sikre en høj stemmeprocent for at sikre et solidt mandat bag de valgte. I år vil der i kommunikationen desuden være fokus på at forklare sammenhængen mellem DSAM og FYAM, som er efterspurgt flere steder, og som er særligt relevant, da valgene dels holdes samtidig, dels da FYAM’ere vil få to afstemninger, hvilket der kan være særlig grund til at uddybe Det er sekretariatets vurdering, at præsentationen af de enkelte kandidater vil gøre sig bedst elektronisk, dvs. på hjemmeside, i regionale nyhedsbreve og Facebookopslag, da præsentationen her kan ske helt op til valgmøderne. I lighed med sidste år, udkommer Practicus medio august, så almindeligt materiale til bladet skal være afleveret 25. juni. Fristen ville kunne strækkes til 15. juli, men det er stadig meget tidligt. Præsentationen af kandidater vil derfor finde sted elektronisk, men øvrigt valgmateriale som ”hvad vil det sige at stille op”, ”hvad har de enkelte regionsbestyrelser arbejdet med siden sidst” etc. kommer i Practicus.

Ifølge DSAM’s vedtægter skal regionsvalgene være afsluttet senest 14 dage før efterårsrepræsentantskabsmødet, dvs. senest 21. september 2018. Sekretariatet foreslår derfor, at valgene afholdes i perioden onsdag den 12. september kl. 06.00 til onsdag den 19. september kl. 12.00. Det betyder, at de regionale valgmøder skal være afholdt senest fredag den 7. september. Der har været præcedens for, at det er muligt at stille op indtil dagen før valgmødet i den enkelte region (se love her) For at sikre alle kandidater lige mulighed ift. opstillingsperiode foreslås det, at valgmødet ligger samme dag i alle regioner. Bestyrelsen bedes drøfte og beslutte dato for valgmøder. Sekretariatet foreslår mandag den 3. september eller onsdag den 5. september.

Modeller for afholdelse af regions- og FYAM valg

A. Valg afholdes fortsat af DSAM-sekretariatet, men med reviderede procedurer, der sikrer et mere ”lukket” valg.
Eksempelvis
- at kun to medarbejdere i sekretariatet har adgang til valgsystemet
- at systemet ikke må tilgås i perioden, hvor valget foregår
- at ”åbning af valgboks” sker, hvor mindst to medarbejdere er tilstede.

B. FAS, der håndterer PLO´s valg, står for DSAM’s valg. Dette vil gøre, at valg ”holdes i strakt arm” fra sekretariatet.
Vi har fået et tilbud på 30.000 kr. for 3-5 valg inden for et år og med forbehold for evt. justeringer i prisen (op eller ned) afhængig af tidsforbruget. Prisen kan ligeledes blive justeret ift. opsætning af valget (se nedenfor). Hertil kan man vælge også at tilkoble advokat til at svare på spørgsmål fra medlemmer vedr. valghandlingen. Dette vil være en ekstra udgift på ca. 10.-15.000 kr.

Der er ikke budgetteret med ekstraudgift til håndtering af valg i DSAM’s budget for 2018, men udgifter vil kunne tages fra henlæggelserne. Uanset valg af model vil ”valgboksen” ikke blive tilgået, mens valget pågår. Det vil sige, at der ikke kan kommunikeres om stemmeprocenter undervejs eller rettes i fx stemmesedler, hvis nogen har fået en stemmeseddel for en forkert region, hvilket kan ske, hvis medlemmet ikke har opdateret egne oplysninger i medlemssystemet.

Opsætning af valgsider
Det er besluttet, at FYAM-valget i 2018 stilles op på den måde, at alle stemmeberettigede først spørges om, hvilken region de hører til, og derefter føres til den side, der omhandler valg i deres region, og til sidst kommer videre til de valg, der er fælles for alle regioner. Er der ikke valg i en enkelt region, bliver medlemmerne derfra skubbet direkte videre til de fælles valg. Det betyder, at det kun er et ekstra valg, som FAS skal håndtere, hvis bestyrelsen beslutter, at FAS skal håndtere alle valg.

På samme måde kunne DSAM-valget også sættes op. Der ville medlemmerne jo så blot blive mødt med en side om, at der ikke er valg i pågældende region, eftersom der ikke er nogen fællesvalg. Det har den ulempe, at medlemmerne kan stemme i en anden region end den, de hører til, men det kan de teknisk set også ved at rette regionen i deres medlemsoplysninger. Det er heller ikke et incitament til at sørge for, at ens medlemsoplysninger er korrekte. Men omvendt så har det den fordel, at vi får de stemmer med, som ikke lige var opmærksom på, at de stod med en forkert region i medlemssystemet.

Og endelig er der den økonomiske fordel, at FAS så kun skal håndtere ét DSAM-valg og ét FYAM-valg i stedet for op til fem DSAM-regionsvalg og et FYAM-valg.

Øvrige muligheder
Sekretariatet har ligeledes forespurgt LVS, om der er nogen form for bistand for medlemsselskaberne i forbindelse med håndtering af valg, hvilket der er ikke er.

Referat

Datoer for afholdelse af valg blev godkendt. Ift. afholdelse af valgmøder blev det besluttet, at regionsbestyrelserne selv fastsætter disse. Til gengæld kommer der en overordnet dato, som alle kandidater skal stille op inden, for at være valgbare. Det blev besluttet, at FAS håndterer regionsvalg. 

Opfølgning

Sekretariatet sender mail til regionsbestyrelser med overordnet tidsplan for valg, herunder hvornår regionbestyrelserne senest skal melde retur, hvornår de holder valgmøde, så dette kan komme med i den samlede kommunikationsplan.

3. Arbejdsark - diabetes

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter vedhæftede tre arbejdsark og beslutter videre proces ift. arkene:

1) Opstart af insulinbehandling
2) Praktisk om hjemmemåling af blodglukose
3) Måling af hjemmeblodsukker i samarbejde med hjemmeplejen

Baggrund

I rigtig mange praksis fylder diabetes meget i den kliniske hverdag. I forbindelse med OK18 kommer opgaven på sigt til at fylde endnu mere, da almen praksis overtager en del af sygehusbehandlingen for denne patientgruppe. DSAM har derfor en række tiltag i støbeskeen til medlemmerne. Arbejdsgruppen bag opdateringen af diabetesvejledningen har udarbejdet vedhæftede tre ark, som det foreslås lægges her:

http://vejledninger.dsam.dk/fakta/

Det skal drøftes, om arkene på linje med andre vejledninger skal:

I præhøring
Offentlig høring
Endelig godkendelse af bestyrelsen

Udkastene har allerede været omkring et par garvede diabetessygeplejersker samt lægefaglig konsulent Thomas Birk. De er derudover prøvet af på uddannelseslæger og praksispersonale.

Referat

Det blev besluttet at sende de tre arbejdsark til test i et passende antal praksis (5-10) + det faglige selskab for diabetes-sygeplejersker. Følgende blev foreslået som oplagte praksisser: Claus Rendtorff, Birgitte Rahbek og Heidi Dyrberg. Arbejdsark tilrettes efter testen og sendes herefter til endelig godkendelse i bestyrelsen.

Opfølgning

Jette Kolding Kristensen og sekretariatet følger op.

4. Fakta-ark i 2018

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter prioriteret rækkefølge for fakta-ark i 2018 samt kommer med forslag til emner som arbejdsgruppeformænd.

Baggrund

På seneste bestyrelsesmøde i januar oplyste Thomas Birk, at vejledningsgruppen anbefaler at igangsætte følgende fakta-ark i 2018;

• Hjemmefødsler (er i opstartsfasen)
• Lænde- og rygsmerter
• Nakkesmerter
• Demens (behandling / psykofarmaka/ diagnose)
• UVI
• PTSD

Herudover har følgende emner tidligere været drøftet som vigtige vejledningsarbejder til igangsætning snarest;

• Seponering og prioritering af medicin
• Osteoporose

NB! Dorte Jarbøl har tidligere nævnt, at bevægeapparat (lænd/ryg) evt. bør laves som en ”stor vejledning”. Bestyrelsens holdning hertil ønskes også.

Referat

Følgende prioritering af faktaark blev besluttet:
UVI (Det blev foreslået at kontakte Anne Holm som tovholder)
PTSD (Lise Dyhr blev foreslået som tovholder). SUM skal orienteres om, at faktaark går i gang og er prioriteret, men det er et stort, komplekst emne.

Når der er opnået erfaring med de tre første faktaark (hjemmefødsler er i gang), vil de resterende emner, inkl. vejledning om bevægeapparat - lænd/ryg, blive prioriteret.  

Psykofarmaka i almen praksis blev desuden forslået som emne til faktaark.

Opfølgning

Thomas Birk Kristiansen og sekretariatet følger op.

5. Svangreomsorg

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter holdningerne til Almen Praksis' rolle i forbindelse med svangreomsorg.

Baggrund

Sundhedsstyrelsen er i færd med at foretage en revision af anbefalinger for svangreomsorgen. Den nuværende anbefaling er fra 2013 og indeholder kun nogle få ændringer i forhold til 2009-udgaven. Formand Anders Beich og Niels Saxtrup har været i kontakt med Ruth Kirk Ertmann (Institut for Folkesundhed), der er med i en af arbejdsgrupperne. Hun har brug for input/mandat ift. til det videre arbejde. Under det løbende arbejde er det blevet klart, at der er brug for en omgribende revision. Og at der derfor kommer til at blive ændret på hvornår og hos hvem kvinderne tilbydes svangrekontrol.

Referat

Der var enighed om, at almen praksis er de nærmeste til at risikovurdere gravide. Der var enighed om, at der ikke skal tages prækonceptuelle samtaler på tidspunkter hvor kvinden ikke er modtagelig for informationen.

Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal lave et bud på, hvordan svangreomsorg håndteres, og som skal tale sammen med Ruth Ertmann og Pernille Vieth. Praksiskonsulenter kan evt. indgå i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen skal desuden vurdere, om svangreomsorg primært er en lægefaglig opgave eller en opgave for personalet i almen praksis.

Opfølgning

Niels Saxtrup nedsætter og igangsætter arbejdsgruppen, der håndteres som en udpegning. Herunder sikrer han, at der kommer et kommissorium for gruppen.

6. DSAM's 50 års jubilæum

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt drøfter passende niveau for fejring af DSAM’s 50 års jubilæum.

Baggrund

DSAM kan den 7. november 2020 fejre 50 års jubilæum. Sekretariatet vil gerne gøre bestyrelsen opmærksom på dette allerede nu, da en evt. fejring skal budgetteres og planlægges.

I 1995, da DSAM fejrede 25 års jubilæum, blev der udgivet et jubilæumsskrift i form af en bog på 112 sider.

Der skal fx tages stilling til:

- Skal hele 2020 være jubilæumsår eller skal ”fødselsdagen” holdes på dagen?

Hvis hele 2020 er jubilæumsår, skal kommunikationsindsatsen planlægges i 2019, og der skal være midler til at producere noget for i 2019. Dvs. at der skal tages højde for dette, når der laves budget i efteråret 2018.

Bestyrelsen bedes drøfte et passende økonomisk niveau for fejring af jubilæet + evt. ideer til fejring. Når vi er tættere på, laver sekretariatet en kommunikationsplan for fejring af jubilæet, hvor bestyrelsens input tages i betragtning

Referat

Der blev drøftet, at fejringen primært finder sted på Lægedage og Årsmøde 2020.
Det blev drøftet, at jubilæumskrus eller anden gimmick med fordel kan distribueres på Årsmøde og Lægedage.

Videohilsner eller andet, der fortæller historien om DSAM - alternativt noget på skrift a la jubilæumsskrift, kan med fordel laves. Det blev foreslået at kontakte Bibliotek for Læger, som evt. kan hjælpe eller måske have lyst til at lave temanummer om DSAM. Det blev besluttet at afsætte ca. 50.000 kr. til produktion/fejring af jubilæumsår.

Opfølgning

Sekretariatet laver en overordnet kommunikationsplan og et budget, der godkendes på et bestyrelsesmøde senere på året.

ORDFØRERSKABER

7. Nyt fra udvalg/grupper

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager afrapportering fra de forskellige udvalg og grupper til efterretning.

Baggrund

Udvalg/grupper, der ikke allerede er programsat, kan komme med korte meddelelser.

Referat

Claus Rendtorff orienterede om, at patientsikkerhedsudvalget kommer ind under DSAM’s kvalitetsudvalg.

Annette Houmand orienterede fra PLO IT- og dataudvalget om, at der er lavet forløbsplaner for KOL og diabetes i regi af medcom og dak-e som et projekt udgået fra SUM. Nu er forløbsplaner blevet overenskomst stof og det bliver DSAM, der fremadrettet skal starte den faglige proces ved nye forløbsplaner. Aktuelt ift. lumbal-discusprolaps.

Lise Dyhr orienterede fra Multiprakisudvalget om, at der fremover kun kan søges en gang om året og et mindre beløb.

Opfølgning

Ingen.

8. Nyt fra FYAM v/Annemette Pihl Lundberg

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i FYAM Udvalget.

Baggrund

Formand for FYAM Udvalget Annemette Pihl Lundberg vil under dette punkt orientere den øvrige bestyrelse om seneste nyt fra udvalgets arbejde.

Referat

Annemette Pihl Lundberg orienterede om, at FYAM har kortet ned på antallet af møderne, og at FYAM holder strategi-internat i marts.

Opfølgning

Ingen.

9. Nyt fra LVS v/Roar Maagaard

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om LVS.

Baggrund

Roar Maagaard, der er valgt til bestyrelsen i LVS vil under dette punkt orientere den øvrige bestyrelse om seneste nyt fra LVS.

Referat

Roar Maagaard orienterede om, at LVS har holdt velbesøgt Årsmøde.

Roar Maagaard opfordrede til, at DSAM arbejder mere med relationsopbygning ift. ministerier og andre interessenter. Der blev orienteret om, at DSAM/formanden jævnligt inviteres til møder, kaffemøder, høringer mm. med relevante samarbejdspartnere og interessenter.

Opfølgning

Ingen.

10. Nyt fra DSAM regionalt

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i DSAM regionalt.

Baggrund

Bestyrelsesmedlemmerne vil orientere om seneste nyt fra de enkelte regioner.

Referat

Region Hovedstaden planlægger en temaften sammen med FYAM om arbejdsmiljø, stress og udbrændthed.

Opfølgning

Ingen.

ORIENTERING

11. Nordisk Kongres 2019

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen vedr. Nordisk Kongres 2019 til efterretning.

Baggrund

DSAM er i 2019 vært for den 21. nordiske kongres. Kongressen finder sted i Aalborg, og planlægningen er i fuld gang.

Fra sekretariatets side er følgende involveret; Sine Barretf-Madsen, Sanne Bernard og Louise Hørslev. Jette Kolding Kristensen er formand for planlægningsgruppen, og Annelli Sandbæk er formand for den videnskabelige komité, der varetager kongressens faglige indhold/program. Den videnskabelige komité består desuden af to medlemmer fra hver af de 4 forskningsenheder. Ydermere har vi indgået kontrakt med et kongresbureau, DIS Congress Service, der bl.a. assisterer os med opsætning af abstract system, registreringssystem og budgetopfølgning/regnskab.

Der er oprettet en hjemmeside, Facebook-side og udarbejdet en række grafiske produkter for kongressen, herunder go cards og roll ups.

Når vi kommer tættere på, håber vi, at bestyrelsen vil være med til at reklamere og tiltrække deltagere til kongressen (DSAM er økonomisk ansvarlig for kongressen i 2019 og vil skulle dække et eventuelt underskud).

Der er en forhåbning om at få omkring 1.200 deltagere til kongressen. I Reykjavik i 2017 var der omkring 1.500 deltagere, så 1.200 deltagere er ikke helt urealistisk.

Foreløbigt program for kongressen

Kongressen finder sted fra mandag d. 17. juni – torsdag d. 20. juni 2019.

Mandag vil der være åbningsceremoni samt reception fra 16:00-19:00 i Musikkens Hus i Aalborg.
Tirsdag og onsdag vil der være fuld kongresdag i Aalborg Kongres og Kultur Center (AKKC) fra ca. 09:00-17:00. Onsdag aften vil der være festmiddag i AKKC.
Torsdag vil programmet være fra ca. 09:30-13:00, ligeledes i AKKC.

P.t. arbejdes der bl.a. på at få underholdning/aktiviteter på plads, - og de foreløbige planer er som følger;

Mandag
Åbningsceremoni: Optræden af kor ”Vocal Line” samt et ”president band” á la til WONCA
Tirsdag og onsdag
Morgenundervisning i gospel v/ Rune Herholdt. Et motionsløb den ene morgen og en udendørs yoga-session ved havnefronten den anden morgen (for dem der ikke er til sang)
Onsdag
Til festmiddagen kommer ”The Late Show” og spiller (samme band som spillede til WONCA + til årsmødet i år)
Torsdag
Afslutningsceremoni: Underholdning ved ”nyuddannet” gospelkor og Rune Herholdt & co.

Ydermere har den videnskabelige komité fokus på at få indgået aftaler med keynote speakers til kongressen, og i foråret 2018 skal vi have en testudgave af ”abstract submission-systemet” på plads. Der vil blive åbnet op for indsendelse af abstracts i august 2018.

Planlægningskomitéen er i dialog med FYAM og NYGP (den nordiske pendant til FYAM) omkring opstart af en planlægningsgruppe for en præ-kongres for de yngre læger.

Det videnskabelige program

Det overordnede tema for kongressen er: Promoting General Practice Perspectives

På kongressen vil vi invitere keynote speakers til at tale om følgende undertemaer:

• Kerneværdier
• Relationer og kontinuitet
• Data om praksis
• Personcentreret medicin
• Praktiserende læger + personaletrivsel
• Ændring af praksis?

Referat

Jette Kolding Kristensen orienterede om status for Nordisk Kongres 2019. Annemette Pihl Lundberg orienterede om, at FYAM har opstartsmøde i Hobro i februar mht. på at planlægge en prækongres.

Opfølgning

Ingen.

12. Årsmøde 2018

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om planlægningen til DSAM’s årsmøde 2018, samt tager den foreløbige programskitse til efterretning, samt forslag til fastsættelse af deltagergebyr for SAMS.

Baggrund

Titel: Der arbejdes p.t. på titlen, - der kommer til at indeholde ordet ”klynger”, men som også gerne skal signalere, at årsmødet handler om meget andet.

Vision: At skabe et bredt program, med relevans for alle ”kategorier” af læger. Vi ønsker at tiltrække endnu flere ordinære DSAM medlemmer til årsmødet i 2018.

Idé: Minimum af plenumsessioner, workshops/sessioner både formiddag og eftermiddag.

Velkomst/keynote/plenumsession: Temaet er klynger, - den mere præcise vinkel besluttes, når vi kommer tættere på og ser hvor langt processen med klynger er nået. Anders Beich og Christian Freitag deltager og præsenter DSAM’s og PLO’s idéer og visioner omkring klyngearbejdet, Flemming Bro – og evt. Gregor Smith – fortæller om erfaringer fra klyngearbejde i andre lande. Der vil blive mulighed for spørgsmål fra salen.

Med udgangspunkt i vores 4 søjler (forskning, internationalt arbejde, kvalitet og uddannelse) sammensættes dagens sessioner; 

Planer er at afholde 12 workshops/sessioner (6 formiddag og 6 eftermiddag), hvoraf følgende temaer p.t. er på tegnebrættet;

• Session om DSAM’s nye udgave af diabetes- og dyspepsivejledningen – hvad er nyt?
• Fakta-ark – præsentation af de første fakta-ark, og dialog med deltagerne om den nye ”form”
• Kvalitetsprojekter i praksis v/ de 5 KAP-enheder
• Vejen til almen medicin med bl.a. en PKL’er som oplægsholder
• Forskningstræning – præsentation af praksisnære projekter
• Livet som vikar i Norden – med fokus på ”senior-læger”, som afvikler praksis, men gerne vil fortsætte lidt endnu
• Praksisrelevant forskning – hvordan kommer jeg i gang?
• Praksisorganisering med fokus på klynger
• Den narrative fortælling
• NKR – a short update – gennemgang af NKR med relevans for almen praksis
• DSAM’s 7 pejlemærker
• Workshop med praktisk træning i forhold til bevægeapparatet (med udgangspunkt i skulder)

Plenumsession efter frokost:
Ph.D. Cup vil i år blive afviklet som ”one-slide-five-minutes” (som på WONCA), d.v.s. et stk. slide pr. deltager med tilhørende 5 minutters præsentation. 1 repræsentant fra hver af de fire forskningsenheder deltager.

Fælles afslutning ca. kl. 16:45 – 17:15:
Evt. præsentation af FYAM kampagne, evt. indslag fra SAMS, afrunding af dagen v/ Anders Beich (opsamling på paneldebat, og hvordan kommer vi videre).

3 sideløbende sen-eftermiddagsarrangementer kl. 17:15 – 18:15:
Udlån af lokaler til møde for interessegrupper/netværksgrupper/udvalg, FYAM afholder generalforsamling og sideløbende afholdes et hyggeligt ”DSAM arrangement” – er der evt. nogle ønsker?

Foreløbigt program:
09:30 Velkomst/keynote/plenumsession
11:00 Pause
11:30 Workshops/sessioner
13:00 Frokost
14:00 – 14:30 PhD Cup
14:30 – 14:45 kort pause til lokaleskift
14:45 Workshop
16:15 Pause
16:45-17:15 Fælles afslutning i plenum
17:15 – 18:15 DSAM netværksgrupper / FYAM Generalforsamling / hyggelig aktivitet
19:00 Velkomstdrink i foyer
19:15 Middag og fest med livemusik (slut kl. 02:00)

I pauseområdet vil der blive opsat posters (fra morgenstunden), og i den sidste pause (fra 16:15-16:45) vil posterforfatter være at træffe ved sin poster.

Der vil ikke blive opsat regionsstande i pauseområdet som i 2017, da det ikke rigtigt fungerede.

Årsmødegruppen foreslår at deltagergebyr for SAMS for dagsarrangementet fastsættes til DKK 200,00 her i 2018, da det ikke er realistisk, at PLU vil sponsorere wildcards igen i år. Gruppen foreslår ligeledes, at øvrige gebyrer forbliver de samme som i 2017.

Referat

Jette Kolding Kristensen orienterede om status på planlægning af Årsmødet. Jette Kolding Kristensen efterlyste en ”voksen”-sparringspartner. Lise Dyhr meldte sig som sparringspartner (pr. mail), og det blev foreslået at søge i ressourcedatabasen efter relevante emner til workshops mm.

Det blev drøftet, at det er vigtigt i kommunikation omkring Årsmødet at formidle, at det er refusionsberettiget

Opfølgning

Ingen.

13. Høringer og udpegninger v/Niels Saxtrup

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

DSAM bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar og udpege almen medicinere til arbejdsgrupper og udvalg. Niels Saxtrup, lægefaglig leder, koordiner denne opgave og giver i det følgende et overblik over høringer og udpegninger siden sidste bestyrelsesmøde. Orienteringen er et fast punkt på bestyrelsesmøderne.

Udpegninger:

 1. Referencegruppe for NKR vedr. Behandlingsstrategi uden dialyse for patienter med kronisk nyresvigt: Jette Kolding Kristensen
 2. IRFs Specialistgruppe for NRL - knogler: Johan Reventlow
 3. Arbejdsgruppe ifht risikobaseret tilsyn og Styrelsen for Patientsikkerhed: Thomas Birk Kristiansen og Claus Rendtorff
 4. Referent til Medicin.dk - Adipositas: Rasmus Køster-Rasmussen
 5. Revision af vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser (SST): Niels Saxtrup
 6. WONCA International Classification Committee (WICC): Preben Larsen og Daniel Kaminski Rotenberg
 7. Styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne - referencegruppe: Peder Olesgaard
 8. Arbejdsgruppe til udarbejdelse af nationale anbefalinger for tværsektorielle og tværfaglige forløb for mennesker med demens (SST): John Brodersen

Se listen over udpegede her: http://www.dsam.dk/flx/organisation/udvalg_og_interessegrupper/udpegninger/

Høringer:

 1. Høringssvar vedrørende Reviderede anbefalinger for livmoderhalskræftscreening
 2. Høringssvar vedrørende Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler
 3. Høringssvar vedrørende Udkast til bekendtgørelse om speciallæger og bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger (akutmedicin)
 4. Svar på henvendelse fra SST vedrørende Screening for Abdominalt Aorta Aneurysme

Se alle høringssvar her: http://www.dsam.dk/flx/dsam_mener/hoeringssvar/

Referat

Ingen.

Opfølgning

Ingen.

14. Nyt fra sekretariatet v/Louise Hørslev

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i sekretariatet.

Baggrund

Louise Hørslev vil under dette punkt orientere bestyrelse om, hvad der sker i sekretariatet, og hvilke opgaver og udfordringer der fylder i hverdagen.

Referat

Louise Hørslev orienterede om, at DSAM i forlængelse af afslutningen af momssagen er blevet anbefalet at søge om fritagelse for lønsumsafgift. Louise Hørslev orienterede om, at årsregnskabet for 2017 er ved at blive gjort op, og resultatet ser positivt ud. DSAM har desuden en egenkapital, der kan bruges til tiltag, som bestyrelsen beslutter.

Opfølgning

Louise laver en indstilling til næste bestyrelsesmøde, der redegør nærmere for søgning om fritagelse af lønsumsafgift.

15. Eventuelt

Der var ikke noget til eventuelt.