Tid og sted:  

Onsdag, den 10. januar 2018 kl. 15:00 - 18:00 hos DSAM

Til stede:

Bestyrelsen: Anders Beich, Annette Houmand, Dorte Jarbøl, Lise Dyhr, Bolette Friderichsen, Annemette Pihl Lundberg 

Observatører: Bo Christensen, Roar Maagard, Christian Freitag

Sekretariatet: Louise Hørslev

Gæster: Thomas Birk Kristiansen, Sanne Bernard 

Afbud:

Bestyrelsen: Maria Bach Nikolajsen, Jette Kolding Kristensen, Claus Rendtorff, Lene Therkelsen

Observatører: John Sahl Andersen, Martin Bach Jensen, Annelli Sandbæk, Frans Boch Waldorff

Sekretariat: Niels Saxtrup

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Referat

Anders Beich bød velkommen til Sanne Bernard og Thomas Birk Kristiansen, der deltog under punkterne om vejledningsarbejdet.

Opfølgning

Ingen.

DEBATPUNKTER

2. Vejledninger og faktaark v/Thomas Birk Kristiansen

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager Thomas´ orientering til efterretning samt beslutter fremtidige regler omkring habilitet for dem, der udarbejder DSAM’s vejledninger. Bestyrelsen bedes ligeledes beslutte om forslag til tekst til forord i alle kommende vejledninger skal indgå fremadrettet.

Baggrund

DSAM har pr. 1. juni 2017 ansat Thomas Birk Kristiansen som konsulent på vejledningsområdet/faglige opdateringer. Thomas vil på mødet give et overblik over, hvad der sket i den tid, han har været ansat.

Bl.a. foreslår Thomas, at bestyrelsen vedtager, at dem der udpeges til at udarbejde DSAM’s kliniske vejledninger/faglige opdateringer fremadrettet skal overholde Sundhedsstyrelsens regler omkring habilitet.

Bestyrelsen bedes drøfte og beslutte, om de er enige i dette.

Forslag om at nedenstående tekststykke inkluderes i forordet i alle kommende vejledninger:

DSAM's faglige vejledninger er det almenmedicinske fags bedste bud på systematisk udarbejdede, faglige anbefalinger, der kan, men hverken bør eller skal, bruges som beslutningsstøtte af læger og sundhedspersonale i almen praksis.
Det individuelle lægelige skøn kan sagtens bygge på specifikt udvalgt evidens, som passer bedre på den enkelte patient end for de patientgrupper der er mål for en faglig vejledning, og der vil altid være et udfaldsrum med mulighed for variation, som er den sunde variation, i den hastigt tiltagende mængde af evidens og faglige guidelines.
De faglige vejledninger fra DSAM behandler udvalgte aspekter af forebyggelse, diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper, hvor der er fundet særlig anledning til at afdække evidensen for, hvad der i gennemsnit er gavnligt, skadeligt eller måske bare dårligt dokumenteret.

Referat

Thomas Birk Kristiansen præsenterede hvad han har lavet i den tid, han har været vejledningskonsulent, og hvad der er på vej. Forslag til forord, der går igen i alle vejledninger, blev drøftet. Det blev drøftet, at forordet skal kvalitetstjekkes af jurist fx fra PLO og sammenskrives med de input, der har været på intra. Det blev drøftet, at der skal være mere opmærksomhed på, hvornår der bruges verberne bør, kan, skal, må i en vejledning.

Forslag til kommende emner til faktaark blev drøftet, og udover Thomas´ forslag blev osteoporose foreslået. Det blev drøftet, om faktaark er den rigtige benævnelse ift. signalværdien af dette. Formanden har tidligere foreslået FAQTA-ark, for at signalere at det handler om aktuelle spørgsmål og svar. Det blev drøftet, at det nærmere skal afklares, hvilke formelle krav der skal være til faktaark,

Politik for habilitet blev drøftet. Thomas Birk Kristiansen orienterede om, at politikpapir for vejledninger er under udarbejdelse. Det blev drøftet, at bestyrelsens rolle skal synliggøres i politikpapiret.

Opfølgning

Thomas Birk Kristiansen og sekretariatet arbejder videre på forord, der kan skabes konsensus om og som kvalitetstjekkes af relevante fagpersoner, herunder jurister. Forord skal godkendes på et kommende bestyrelsesmøde eller intra.

Thomas Birk Kristiansen og sekretariatet reviderer løbende oversigten over kommende faktaark og tager imod input både fra bestyrelsen og andre interessenter.

Der arbejdes ligeledes videre på, hvordan det skal benævnes, og hvad kravene til og formål med faktaark er.

Thomas Birk Kristiansen arbejder videre på habilitets-politikpapir, der godkendes på et kommende bestyrelsesmøde.
Thomas Birk Kristiansen og sekretariatet undersøger, hvad andre selskaber har af politik for habilitet, og punktet tages op igen til beslutning på et kommende møde.

3. Vejledningsgruppens anbefalinger for arbejdet i 2018

Indstilling

Bestyrelsen bedes drøfte og beslutte, om den kan tilslutte sig vejledningsgruppens anbefalinger vedr. vejledningsarbejdet i 2018.

Baggrund

Thomas har sammen med de øvrige medlemmer af vejledningsgruppen gjort sig følgende tanker om vejledningsområdet/faglige opdateringer;

Vejledningsgruppen anbefaler, at der laves 6 fakta-ark (af 2-4 sider) i 2018.


Processen er tænkt til at skulle vare 4 måneder (fakta-ark sættes i gang med to måneders mellemrum).
Honorar til arbejdsgruppemedlemmer samt formand vil være DKK 3000,00 pr. person.

Forslag til emner til fakta-ark i 2018:
Hjemmefødsler
Lænde- og rygsmerter
Nakkesmerter
Demens (behandling / psykofarmaka/ diagnose)
UVI
PTSD

Forslag til emner til fakta-ark i 2019:
Stress

Skitse til arbejdsforløbet for fakta-ark:
Bestyrelsen og vejledningsgruppen identificerer mulige emner til en formand for arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppeformanden sammensætter sin arbejdsgruppe i samråd med DSAM’s lægefaglige konsulent eller DSAM’s bestyrelsesformand. Det er vigtigt med en god bredde i arbejdsgruppen, så flere sider af samme sag belyses. 3-4 personer kunne være en passende størrelse for en sådan arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen vil blive tilbudt et todages internat, hvor den primære del af skrivearbejdet skal foregå (det vil være nødvendigt med litteratursøgning/gennemlæsning af litteratur forinden). Det er et krav, at arbejdsgruppen søger information i de kliniske vejledninger der findes på området (både nationale og internationale). Det forventes at arbejdsgruppen sammensættes, således at en deltager i gruppen har forskningserfaring og kan varetage arbejdet med litteratursøgning, referencesystemer samt evt. selve skriveprocessen.

Der vil løbende i processen blive lavet intern evaluering (ofte enten v/Thomas Birk eller Anders Beich), med henblik på efterfølgende at minimere behov for justeringer, når bestyrelsen gennemlæser færdigt udkast inden høringsfasen.

Faktaark vil skulle i både præ-høring og offentligt høring.

Forventet opstart 1. februar med første fakta-ark.

Få (4) store vejledninger – KOL, diabetes, hjertekar og kræft – ønskes gennemlæst, og opdateret hvis nødvendigt, hver 3. år. Dorte Jarbøl mener at angst/depression/stress også bør høre under de ”store vejledninger” og evt. også bevægeapparat (lænd/ryg).

Øvrige ”gamle” vejledninger bliver p.t. liggende på DSAM’s hjemmeside (heraf nogle i ”arkiv”), indtil de evt. efterhånden bliver udskiftet med fakta-ark eller bliver opdateret.

I 2018 skal der spørges blandt medlemmerne, hvad deres ønsker er vedr. vejledninger. Anders Beich og Annette Houmand arbejder på dette.

Referat

Se punkt 2 som blev slået sammen med dette punkt.


Opfølgning

Se punkt 2 som blev slået sammen med dette punkt.

4. Hjertevejledningen

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender hjertevejledningen.

Baggrund

DSAM’s kliniske vejledning til alle praktiserende læger om ”Iskæmisk hjerte-kar-sygdom -Spørgsmål og svar om forebyggelse, udredning og behandling” blev drøftet og med bemærkninger indstillet til høring på bestyrelsesmødet i april 2017.

Siden er vejledningen:
  • blevet tilrettet
  • sendt i høring
  • alle høringssvar er blevet taget stilling til af arbejdsgruppen
    (formand for arbejdsgruppen Bo Christensen uddyber dette på mødet)
  • Thomas Birk har som lægefaglig konsulent gennemgået vejledningen
  • og der er læst en endelig korrektur.

Bestyrelsen bedes tage stilling til, om vejledningen er klar til lancering i den form, den lægger i nu. Der er derudover vedlagt et wordbilag med forslag til tekst vedr. udredning af angina pectoris, som flere høringssvar ønskede en udredning af. Overvejelsen går på, om det skal med i vejledningen eller ej af hensyn til vejledningens længde, hvilket bestyrelsen bedes drøfte.

Efter bestyrelsesmødet vil vejledningen blive opdateret med de eventuelle rettelser, som bestyrelsen bliver enige om.

Herefter vil vejledningen blive lanceret via en kommunikationsindsats i følgende medier.

• PLO-nyhedsbrev
• DSAM nyhedsbrev
• Evt. pressemeddelelse
• Hjemmeside
• Facebook
• Practicus
• Andre relevante tiltag som fx seance på Årsmøde

Det er første gang, at en DSAM vejledning kun udkommer elektronisk (KOL udkom elektronisk, men der blev sendt laminatark ud). For at sikre at alle praktiserende læger får information om, at vejledningen er udkommet, er der lavet en aftale med PLO om at bringe nyhed i deres nyhedsbrev, som alle praktiserede læger modtager.

Referat

Bo Christensen orienterede om, at der er blevet taget stilling til alle høringssvar og fortalte, hvad der er nyt i vejledningen.
Scoreskemaet blev drøftet. Det blev drøftet, at der med fordel kan være en passus om effekten af kolesterolsænkende medicin. Det blev besluttet, at der skal tilføjes et relevant sted i forordet en passus a la: Det er bestyrelsen bekendt, at der er fortsatte internationale diskussioner på området. Arbejdsgruppen har et bud på en pragmatisk løsning.
Formanden udarbejder en indledning på vegne af selskabet, der perspektiverer de drøftelser, der er på området. Forordet sendes til godkendelse i bestyrelsen. Det blev drøftet, at afsnit om angina pectoris tilføjes.

Opfølgning

Vejledningen blev godkendt med ovenstående kommentarer. Bo Christensen sender formulering, der tilføjes indledningen, til sekretariatet, der sammen med formandens forord godkendes i bestyrelsen. Sekretariatet og Bo Christensen sikrer, at afsnit om angina pectoris fremgår.

Kommentar efterfølgende fra formandskabet

Desværre blev de nye anbefalinger for måling af blodtryk ikke diskuteret, da tiden var fremskreden.
Det viser sig, at vægtige høringssvar, bl.a. fra PLO, ikke er klart indarbejdet i det eksemplar bestyrelsen behandlede på mødet. Forhåbentlig kan denne detalje forhandles på plads mellem DSAMs forretningsudvalg og vejledningsgruppen, sammen med enkelte andre detaljer, uden yderligere formelle godkendelsesprocedurer.

5. Kommissorium for forskningsudvalget

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender kommissorium for forskningsudvalget.

Baggrund

Forskningsudvalget har gennem den sidste tid haft en proces omkring at udarbejde et kommissorium for udvalget.

Kommissoriet er nu så langt, at det er klart til at blive præsenteret for bestyrelsen.

Bestyrelsen bedes drøfte og godkende kommissoriet.

Referat

Dorte Jarbøl orienterede om processen og baggrunden for kommissoriet. Det blev drøftet, hvad forskningsudvalget kan bruges til. Det blev drøftet, at det med fordel kan sættes mere overskueligt op, hvem udvalget består af. Der blev udtrykt ønske om, at kommissoriet med fordel kan suppleres med, at forskningsudvalget har en finger i jorden ift. klinikernes ønsker vedr. nye forskning.
Der blev gjort opmærksom på, at vedtægterne skal opdateres i takt med, at sammensætningen af udvalgsmedlemmer ændres.

Opfølgning

Kommissoriet blev godkendt, dog med det forbehold at Dorte Jarbøl sikrer, at kommissoriet sættes mere overskueligt op, og det skal tilføjes, at forskningsudvalget skal have en finger i jorden ift. klinikernes ønsker vedr. ny forskning. Herefter sendes kommissoriet til sekretariatet, der lægger det på hjemmesiden.

6. Folkemøde 2018

Indstilling

Bestyrelsen bedes beslutte, hvem der skal være en del af DSAM's officielle delegation til Folkemødet 2018.

Baggrund

På bestyrelsesmødet 14. december 2018 blev det besluttet, at:

- DSAM sender en officiel delegation af sted bestående af 3 repræsentanter
- DSAM’s primære formål med at deltage er at synliggøre faget og deltage i relevante debatter
- DSAM’s officielle delegation på Folkemødet mødes med DSAM’ere, der rejser på egen hånd.

Det blev samtidig besluttet at oprette en tråd på intra, hvor interesserede fra den valgte bestyrelse kan skrive, om de vil med i den officielle delegation. Følgende tilkendegav på mødet, at de gerne vil med: Lise Dyhr og Claus Rendtorff. Derudover ønsker Anders Beich at deltage, og FYAM ønsker at sende næstformand Maria Bundgaard som repræsentant for FYAM.

Bestyrelsen bedes derfor forholde sig til, hvilke tre af ovenstående, som de mener, skal være en del af DSAM’s officielle delegation.

Referat

Det blev besluttet, at alle, der gerne vil repræsentere faget, skal med, såfremt der kan skaffes flere pladser (overnatning/transport). På nuværende tidspunkt drejer det sig om: Claus Rendtorff, Lise Dyhr, Anders Beich, Maria Bundgaard og Kasper Lorenz Johansen.

Der prioriteres efter følgende model, såfremt alle ikke kan komme med:

Claus/Lise finder ud af hvem af de to, der deltager.
Maria Bundgaard/Kasper Lorenz Johansen finder ud af hvem af de to, der deltager.
Anders Beich deltager som formand for selskabet.

Opfølgning

Sekretariatet undersøger muligheden for flere pladser og giver ovenstående besked. Sekretariatet arbejder desuden videre med forberedelsen af deltagelse i Folkemødet 2018, herunder koordinering med PLO ift. deltagelse i debatter.

7. Program for Forårsrepræsentantskabsmøde

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter ideer til program for forårsrepræsentantskabsmødet.

Baggrund

Der afholdes forårsrepræsentantskabsmøde på Comwell Kellers Park i Vejle lørdag den 10. marts kl. 10-16.

Repræsentantskabet inkl. suppleanter er blevet bedt om at reservere dagen og har fået meldt ud, at temaet for dagen er kvalitetsudvikling, som er yderst relevant set i lyset af OK 18.

DSAM har nedsat sit eget kvalitetsudvalg bestående af; Anders Beich (kvalitet), Annette Houmand (IT og data), Jette Kolding Kristensen (evaluering), Claus Rendtorff (patientsikkerhed) og Ida Feilberg (FYAM).

Udvalget har 1. møde 11. januar, hvor et af punkterne på dagsordenen er planlægning og drøftelse af program til forårsrepræsentantskabsmødet.

Udvalget ønsker bestyrelsens input til program for dagen:

- Hvilke emner under overskriften ”Kvalitetsudvikling” kunne være spændende og relevante?
- Hvad skal der komme ud af dagen?
- Forslag til strukturering af dagen?

Efter at kvalitetsudvalget har holdt mødet, vil der blive udsendt en invitation med nærmere program til repræsentantskabet inkl. suppleanter.

Referat

Klynge og kvalitet som overskrift blev foreslået, herunder:

Klyngearbejdet og det lokale som en workshop
Vejledningerne som del af klyngearbejdet
Udvælgelse af indikatorer – status og input
Et evalueringsspor

Opfølgning

Sekretariatet og kvalitetsudvalget følger op.

ORDFØRERSKABER

8. Nyt fra udvalg/grupper

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager afrapportering fra de forskellige udvalg og grupper til efterretning.

Baggrund

Udvalg/grupper, der ikke allerede er programsat, kan komme med korte meddelelser.

Referat

Anders Beich orienterede om, at der er issue omkring, at der er i vedtægterne står, at DSAM/PLO har et fælles kvalitetsudviklingsudvalg, og det at DSAM har nedsat sit eget kvalitetsudvalg som led i en parallel struktur til PLO’s.

Lise Dyhr orienterede om, at der tales på tværs af lægeforeninger vedr. sagen om tolkegebyr.

Bolette Friderichsen efterlyste input til, hvad oplæg på kommende bestyrelsesmøde om uddannelsesverden skal handle om.

Roar Maagaard orienterede som formand for VIA om, at det er lykkes at få alle KBU´er i almen praksis.

Opfølgning

Ingen.

9. Nyt fra FYAM v/Annemette Pihl Lundberg

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i FYAM Udvalget.

Baggrund

Formand for FYAM Udvalget Annemette Pihl Lundberg vil under dette punkt orientere den øvrige bestyrelse om seneste nyt fra udvalgets arbejde.

Referat

Annemette Pihl Lundberg opfordrede til, at bestyrelsen kiggede forbi FYAM’s nye hjemmeside på fyam.dk.

Opfølgning

Ingen.

10. Nyt fra LVS v/Roar Maagaard

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om LVS.

Baggrund

Roar Maagaard, der er valgt til bestyrelsen i LVS vil under dette punkt orientere den øvrige bestyrelse om seneste nyt fra LVS.

Referat

Der blev spurgt ind til LVS’ feedback vedr. Henrik Ullums kritik af DSAM, som blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde.
Sagen om tolkegebyr og LVS´ rolle blev drøftet.

Opfølgning

Lise Dyhr sender oplæg til Roar Maagaard vedr. tolkegebyr med henblik på, at sagen tages op i LVS.

11. Nyt fra DSAM regionalt

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i DSAM regionalt.

Baggrund

Bestyrelsesmedlemmerne vil orientere om seneste nyt fra de enkelte regioner.

Referat

Punktet udgik pga. tidsnød.

Opfølgning

Ingen.

ORIENTERING

12. Nordisk Kongres 2019 - status

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen vedr. Nordisk Kongres 2019 til efterretning.

Baggrund

DSAM er i 2019 vært for den 21. nordiske kongres. Kongressen finder sted i Aalborg, og planlægningen er i fuld gang.

Fra sekretariatets side er følgende involveret; Sine Barretf-Madsen, Sanne Bernard og Louise Hørslev. Jette Kolding Kristensen er formand for planlægningsgruppen, og Annelli Sandbæk er formand for den videnskabelige komité, der varetager kongressens faglige indhold/program. Den videnskabelige komité består desuden af to medlemmer fra hver af de 4 forskningsenheder. Ydermere har vi indgået kontrakt med et kongresbureau, DIS Congress Service, der bl.a. assisterer os med opsætning af abstract system, registreringssystem og budgetopfølgning/regnskab.

Referat

Punktet overgår til næste møde, hvor spørgsmål kan stilles til Jette Kolding Kristensen, der er formand for planlægningskomiteen.

Opfølgning

Ingen.

13. Høringer og udpegninger v/Niels Saxtrup

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

DSAM bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar og udpege almen medicinere til arbejdsgrupper og udvalg. Niels Saxtrup, lægefaglig leder, koordiner denne opgave og giver i det følgende et overblik over høringer og udpegninger i perioden 15. december 2017 til 31. december 2017. Orienteringen er et fast punkt på bestyrelsesmøderne.

Udpegninger:

Ingen nye udpegninger siden sidst. 

Se listen over udpegede her: http://www.dsam.dk/flx/organisation/udvalg_og_interessegrupper/udpegninger/

Høringer:

  1. Svar på forespørgsel fra LVS vedrørende NKR

Se alle høringssvar her: http://www.dsam.dk/flx/dsam_mener/hoeringssvar/

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.

Opfølgning

Ingen.

14. Nyt fra sekretariatet v/Louise Hørslev

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i sekretariatet.

Baggrund

Louise Hørslev vil under dette punkt orientere bestyrelse om, hvad der sker i sekretariatet, og hvilke opgaver og udfordringer der fylder i hverdagen.

Referat

Louise Hørslev orienterede om, at DSAM ikke indstiller nogle til SEB Hæderspris 2019 (der har ikke været nogen respons på en tråd på intra).

Louise Hørslev orienterede om, at stillingen som chefredaktør på Practicus er slået op.

Opfølgning

Ingen.

15. Eventuelt

Referat

Christian Freitag orienterede om, at der søges en programchef for nyt kvalitetsprogram til almen praksis.

Anders Beich orienterede om håndteringen af cannabissagen i pressen og bad om bestyrelsens holdning til den kurs, der er lagt. Han opfordrede til, at bestyrelsen løbende lægger input på intra. Der blev udtrykt ros til håndteringen af sagen.

Opfølgning

Ingen.