Tid og sted:           

Torsdag, den 14. december  2017 hos DSAM kl. 15:00 - 17:30

 

Til stede:

Bestyrelsen: Anders Beich, Lise Dyhr, Annemette Pihl LundbergClaus Rendtorff, Jette Kolding Kristensen

Observatører: Bo Christensen, Roar Maagard, Christian Freitag, John Sahl Andersen

Sekretariatet: Niels Saxtrup, Louise Hørslev

 

Afbud:

Bestyrelsen: Dorte Jarbøl, Maria Bach Nikolajsen, Annette Houmand (pga. sygdom), Bolette Friderichsen (pga. flyaflysning)

Observatører: Annelli Sandbæk, Frans Boch Waldorff, Carsten Jensen, Martin Bach Jensen

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Referat

Dagsordenen blev godkendt.
Anders Beich orienterede om, at stillingen som chefredaktør for Practicus er ledig pr. 1. april 2018 og snart bliver slået op.
Anders Beich orienterede om, at det er med stor sorg, at vi har modtaget meddelelsen om Ynse de Boers bortgang.

Opfølgning

Ingen.

DEBATPUNKTER

2. Konstituering fortsat

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen afslutter udpegningsprocessen i forhold til udvalgsposter, øvrige poster m.v. 

Baggrund

På bestyrelsesmødet den 28. november 2017 blev forskellige udpegninger foretaget. I referatet fra mødet, vil disse udpegninger fremgå. Det blev besluttet, at det er muligt at gøre indsigelser mod udpegningerne op til en uge efter, at refereatet er udsendt, da flere bestyrelsesmedllemer ikke var til stede til mødet.
På mødet er der afsat tid til at drøfte eventuelle indsigelser og desuden skal fremtiden for Patientsikkerhedsudvalget drøftes. 

Referat

Der har ikke været sanktioner mod de udpegninger, der blev foretaget på sidste bestyrelsesmøde, og de er derfor gældende.

Niels Kristian Kjær har meldt ind, at han gerne vil være repræsentant for TPL, hvilket blev bifaldet. Fremtiden for Patientsikkerhedsudvalget blev drøftet. Det blev foreslået i fremtiden at lade udvalget være under det nye kvalitetsudvalg som en ressourcegruppe. Det blev drøftet, om UTH’er skal bruges mere aktivt på hjemmesiden.

Opfølgning

Sekretariatet giver Niels Kristian Kjær besked om, at han er valgt som repræsentant og giver MPL besked.
Anders Beich tager kontakt til Patientsikkerhedsudvalget vedrørende fremtidig status.

3. Guidelines for farmakologisk behandling af type 2-diabetes

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og indstiller vedlagte behandlingsvejledning (guidelines for farmakologisk behandling af type 2-diabetes) til præhøring.

Baggrund

Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) har i samarbejde opdateret guidelines for den farmakologiske behandling af type 2-diabetes. Det er 2. revision af de nationale retningslinjer for den farmakologiske behandling af T2DM, som selskaberne udgav i 2011 i et samarbejde med Institut for Rationel Farmakoterapi.

Jette Kolding Kristensen er formand for arbejdsgruppen i DSAM og vil mundtligt orientere nærmere om samarbejdet med DES samt baggrund og videre proces for vejledningen.

DSAM’s lægefaglige konsulent Thomas Birk har gennemlæst udkastet til vejledningen og har to faglige bemærkninger, som han mener, bestyrelsen bør være opmærksom på. De er fremhævet i den udgave, der er vedhæftet.

Referat

Jette Kolding Kristensen redegjorde for baggrunden for vejledningen og fortalte, hvad der er nyt i vejledningen. Vejledningen blev drøftet. Der var generelt ros til vejledningen, men også forslag til forbedringer. Jette Kolding Kristensen redegjorde for, at den er et samarbejdsprodukt med DES, og de har en anden måde at bygge vejledninger op på, end DSAM traditionelt har. Det blev betonet, at det ikke er nødvendigt at ændre på den behandling omkring ACE, man har i dag, og dette skal fremgå af vejledningen. Det blev drøftet, om det er ok, at der står i vejledningen, at der henvises til diætist, når det i praksis mange steder ikke er en mulighed.
Der blev spurgt til planer for implementering af vejledningen. Det blev besluttet, at vejledningen sendes i præhøring.

Opfølgning

Sekretariatet sender vejledningen i præhøring. Efter præhøringen samler Jette Kolding Kristensen op på de bemærkninger, som bestyrelsen har drøftet.  

4. Folkemøde

Indstilling

Det indstilles, at DSAM udpeger 3 repræsentanter til at deltage i Folkemødet 2018, som finder sted 14.-17. juni 2018.

Baggrund

DSAM har de senere år været repræsenteret på Folkemødet. Sidste år dog kun med 1 repræsentant pga. overlappet med Nordisk Kongres på Island.

PLO og andre lægeorganisationer drosler generelt ned på deres deltagelse, bl.a. fordi det er meget ressourcekrævende at arrangere telt og debatter.

DSAM har reserveret 3 værelser i Allinge sammen med PLO-delegationen. Det anbefales, at der udpeges 3 repræsentanter i alt (sekretariat, bestyrelse, evt. øvrige medlemmer) til at repræsentere DSAM. Det er drøftet, at formålet med at deltage kunne være at synliggøre faget almen medicin. DSAM’s formand, FYAM’ er Kasper Lorenz Johansen og DSAM’s kommunikationsfolk har tidligere drøftet en synlighedskampagne for faget, som der arbejdes videre på i det nye år. Dette støttes bl.a. af den øgede medieinteresse for DSAM´s mærkesager samt journalister, som i højere grad opsøger DSAM´s faglige input ved fx nye undersøgelser og forskning, der vedrører almen praksis.

Såfremt bestyrelsen er enige i, at det er formålet at profilere faget på Folkemødet, vil sekretariatet i samarbejde med førnævnte arbejde videre på det bedst mulige set up. Desuden ville formanden/øvrige deltagere med fordel kunne deltage i relevante debatter, som vi inviteres til.

Referat

Anders Beich redegjorde for baggrunden for indstillingen og ønsket om at koble en synlighedskampagne til Folkemødet på Bornholm. Det blev drøftet, om det er muligt, at DSAM lejer sig ind på en stand i et telt. Det blev pointeret, at det er vigtigt at være synlig derovre – også for at netværke, men der var enighed om, at det var fint at sende 3 repræsentanter for DSAM. FYAM vil gerne have en af pladserne. Claus Rendtorff og Lise Dyhr vil ligeledes gerne med, hvis der er plads.

Opfølgning

Sekretariatet opretter en tråd på intra, hvor alle, der er interesserede i at repræsentere DSAM og synlighedskampagnen, kan melde ind. Det besluttes herefter, hvem der bedst repræsenterer DSAM på næste bestyrelsesmøde. Sekretariatet koordinerer, at alle, der er derovre enten i officiel delegation eller på egen hånd, har et mødested.
Sekretariatet arbejder videre med synlighedskampagnen, som er afsættet for den officielle delegation for Bornholm.

5. Valg af deltager til Nordisk Lederseminar 2018

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter, hvem der skal være DSAM’s 3. deltager til Nordisk Lederseminar i 2018.

Baggrund

I 2018 er DSAM vært for det Nordiske Lederseminar, der afholdes på skift mellem de nordiske lande hvert andet år (dvs. hvert 10. år i Danmark). Lederseminaret afholdes i lige år, modsat de nordiske kongresser, der afholdes i ulige år.

Arrangementet finder sted fra torsdag d. 23. august - lørdag d. 25. august 2018, og vil blive afviklet på Hotel Marienlyst i Helsingør.

Til arrangementet inviteres 3 deltagere fra de videnskabelige selskaber og 3 deltagere fra fagforbundene fra hvert af de 5 nordiske lande.

Fra PLO deltager Christian Freitag, Niels Ulrich Holm og Jonatan Schloss. Fra DSAM deltager Anders Beich som formand af DSAM (og herved født medlem af NFGP’s bestyrelse) samt Annette Houmand som næstformand i DSAM. Desuden deltager lægefaglig leder Niels Saxtrup, der er direktør for NFGP.

NFGP’s hjemmeside findes foreløbig dagsorden for seminaret i 2018.

Referat

Niels Saxtrup redegjorde for baggrunden for indstillingen og foreslog Jette Kolding Kristensen som den 3. repræsentant. Jette Kolding Kristensen takkede ja til indstillingen. PLO’s rolle omkring finansiering af lederseminaret blev drøftet.

Opfølgning

Sekretariatet informerer NFGP om, hvem den sidste DSAM-deltager bliver.
Niels Saxtrup taler videre med PLO om finansiering af lederseminaret.

6. Bankforretninger

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at DSAM opretter konto i Danske Bank Forening Direkte til placering af en del af DSAM’s frie midler og underskriver papirer vedrørende denne oprettelse.

Baggrund

På bestyrelsesmøde den 21. september 2017 blev investering af frie midler debatteret med henblik på eventuel investering/sikring mod eventuel bankkonkurs. Se indstilling/beslutning her.

Konklusionen på denne debat blev, at man ikke ønsker at investere midlerne, da det i investeringspuljer ikke er muligt at have indflydelse på, hvor og i hvem der investeres.

I stedet blev det foreslået at anvende en af SIFI-bankerne. Dette er banker, der er så store og vigtige, at det kan få store konsekvenser for hele samfundsøkonomien, hvis de kommer i problemer. Finanstilsynet udpegede i 2014 første gang systemisk vigtige finansielle institutter i Danmark, og erhvervs- og vækstministeren fastsatte efterfølgende skærpede kapitalkrav (SIFI-krav) for disse institutter.

De tre nuværende SIFI-banker er Danske Bank, Jyske Bank og Sydbank.

Vi har været i kontakt med alle tre banker med henblik på at få oprettet en konto sideløbende med vores daglige driftskonto i Lån & Spar. Sekretariatet foreslår Danske Bank, der har en afdeling kun for foreninger, og som kan tilbyde en konto, som p.t. er uden negativ rente – og til en pris af kr. 25,- pr. måned.

Referat

Louise Hørslev redegjorde for baggrunden for indstillingen.

Opfølgning

Bestyrelsen godkendte indstillingen, og sekretariatet vil hurtigst muligt få oprettet en konto og placeret størstedelen af foreningens frie midler på denne.

ORDFØRERSKABER

7. Nyt fra udvalg/grupper

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager afrapportering fra de forskellige udvalg og grupper til efterretning.

Baggrund

Udvalg/grupper, der ikke allerede er programsat, kan komme med korte meddelelser.

Referat

Claus Rendtorff orienterede om, at der er EQuiP kongres i foråret, som han anbefaler at tage til, hvis man er interesseret i kvalitetsudvikling.

Lise Dyhr orienterede om, at interessegruppen ”giv mest til dem, der har størst behov” har holdt nogle møder og oprettet en hvidbog. Der er på baggrund af interessegruppen lavet et fagligt netværk på ca. 20 personer, der har interesse i ulighed i sundhed. Lise Dyhr opfordrede til, at information fra hvidbogen kommer i DSAM’s fremtidige vidensbank.

Opfølgning

Ingen.

8. Nyt fra FYAM v/Annemette Pihl Lundberg

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i FYAM Udvalget.

Baggrund

Formand for FYAM Udvalget Annemette Pihl Lundberg vil under dette punkt orientere den øvrige bestyrelse om seneste nyt fra udvalgets arbejde.

Referat

Intet nyt.

Opfølgning

Ingen.

9. Nyt fra LVS v/Roar Maagaard

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om LVS.

Baggrund

Roar Maagaard, der er valgt til bestyrelsen i LVS vil under dette punkt orientere den øvrige bestyrelse om seneste nyt fra LVS.

Referat

Roar Maagard orienterede om, at LVS er aktiv ift. KBU-uddannelsen og muligheden for at få de medicinstuderende hurtigt ud i almen praksis.
Der kommer et akutmedicinsk speciale, og det drøftes p.t., hvor uddannelsesstillingerne skal tages fra. Roar Maagaard arbejder for, at de ikke tages fra almen praksis.
LVS har fået afslag fra TrygFonden vedr. choosing wisely.
Roar Maagaard orienterede om, at der er årsmøde i LVS i januar. Temaet er den postfaktuelle læge.
Der blev spurgt ind til LVS’/Henrik Ullums skarpe udmelding og retorikken i Altinget vedr. DSAM’s synspunkter omkring det kommende Nationale Genom Center. Der blev ligeledes spurgt ind til, hvad LVS’ holdning er til samtykkedelen. Roar Maagaard orienterede om, at der ikke har været en stor debat om dette i LVS.

Opfølgning

Roar Maagaard tager kritikken med tilbage til LVS – særligt ift. at det savnes, at LVS forholder sig til substansen af DSAM’s kritik (samtykkedelen).

10. Nyt fra DSAM regionalt

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i DSAM regionalt.

Baggrund

Bestyrelsesmedlemmerne vil orientere om seneste nyt fra de enkelte regioner.

Referat

Lise Dyhr orienterede om, at der har været afholdt fællesmøde mellem DSAM og FYAM Hovedstaden. Fremover skal der være tættere samarbejde, da det var meget positivt, og der er mange interessefællesskaber.

Opfølgning

Ingen.

ORIENTERING

11. Høringer og udpegninger v/Niels Saxtrup

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

DSAM bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar og udpege almen medicinere til arbejdsgrupper og udvalg. Niels Saxtrup, lægefaglig leder, koordiner denne opgave og giver i det følgende et overblik over høringer og udpegninger i perioden 29. november til 14. december 2017. Orienteringen er et fast punkt på bestyrelsesmøderne.

Udpegninger:

  1. Dialogmøde om indlæggelse i psykiatrien (Danske Regioner): Claus Rendtorff
  2. Wonca Europe Council Meeting, Krakow (Wonca): Anders Beich, Niels Saxtrup
  3. Konference om Kræftplan IV (SST): Bolette Friderichsen
  4. NKR for screening og behandling af non-alkoholisk fedtlever (DSGH): Annelli Sandbæk

Se listen over udpegede via dette link.

Høringer:

  1. Forslag til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til behandling af overaktiv blæresyndrom og inkontinens
  2. Revideret vejledning om medikamentel palliation i terminalfasen

Se alle høringssvar via dette link.

Referat

Niels Saxtrup orienterede om, at Daniel Kaminski Rotenberg vil indgå i arbejdet med ICPC3.

Opfølgning

Sekretariatet sikrer, at Daniel Kaminski Rotenberg kommer til at fremgå af udpegningslisten.

12. Pressesager

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

DSAM bliver til stadighed mere synlig og efterspurgt i pressen. Måned for måned øges antallet af proaktive og reaktive henvendelser fra særligt nationale medier, og DSAM fremstår som et stærkt fagvidenskabeligt selskab for faget almen medicin.

Det er i udgangspunktet formanden (se interne principper for pressehåndtering, der er vedlagt som bilag), der udtaler sig på vegne af DSAM. Da pressen ofte opererer med meget korte deadlines, er det ikke altid muligt i de reaktive pressesager først at cleare svaret med bestyrelsen. Svaret vil i udgangspunktet også lægge sig op af et høringssvar, DSAM har afgivet (hvis henvendelsen handler om dette), og DSAM’s holdning er derfor kendt i forvejen. Helt anderledes forholder det sig med de proaktive sager, hvor DSAM selv sætter en given sag på dagsordenen. Her vil det i højere grad være muligt at orientere bestyrelsen før deadline.

Sekretariatet vil derfor fremadrettet øge proceskommunikationen i proaktive pressesager. Hvis der fx er en kronik på vej, vil denne blive lagt i udkast på intra i en lukket tråd til den valgte bestyrelse til orientering.

Bestyrelsen vil fortsat også modtage ”nyt fra pressen”, som journalist Sine Barrett-Madsen udsender ca. hver 14. dag til bestyrelse og repræsentantskab. Dette indeholder et overblik de sager, hvor DSAM har udtalt sig.

Det er også muligt løbende at følge med i de sager, hvor DSAM har udtalt sig - via dette link

Referat

Louise Hørslev og Anders Beich orienterede om baggrunden for punktet og aktuelle pressesager, herunder den aktuelle sag om, at for tidlig og unuanceret formidling af forskningsresultater lægger et stort pres på almen praksis. Anders Beich orienterede om, at cannabissagen og Genom Centret også kommer til at fylde i pressen i den kommende tid.
Det blev drøftet, at der er behov for, at forskningsformidlingen bliver bedre, og det blev drøftet om pressemeddelelser på dagen for videnskabelig publikation er en gevinst, og for hvem? (Anders Beich har efterfølgende lavet en tråd på intra om dette).

Roar Maagaard orienterede om, at han ikke er medlem af PLO Initiativgruppen på Facebook og mener, at undersøgelser, som den, der ligger til grund for DSAM’s uofficielle undersøgelse, der blev fremhævet i TV2, burde være lavet i DSAM-regi og ikke på PLO’s Facebookside. Anders Beich medgav, at det er klart, at egentlige undersøgelser, hvor det handler om holdninger og værdier vil kræve et andet forum. Den aktuelle survey handlede om at skønne i intervaller hvor mange konsultationer man havde haft om et givent emne. PLO-initiativgruppen bliver brugt til diskussion af både organisatoriske og faglige emner, og DSAM vil næppe kunne konkurrere med aktiviteten der.

Det blev fremhævet, at det er vigtigt, at vi som fagvidenskabeligt selskab er med i og tager debatter op.

Opfølgning

Ingen.

 

13. Nyt fra sekretariatet v/Louise Hørslev

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i sekretariatet.

Baggrund

Louise Hørslev vil under dette punkt orientere bestyrelse om, hvad der sker i sekretariatet, og hvilke opgaver og udfordringer der fylder i hverdagen.

Referat

Louise Hørslev orienterede om, at der er i sekretariatet er skabt et overblik over alle planlagte opgaver i 2018 (fx temadag, repræsentantskabsmøder, regions- og FYAM-valg, kongresser, årsmøde mm.) med henblik på at være på forkant og planlægge så meget som muligt på forhånd. Louise Hørslev orienterede desuden om, at der de kommende måneder afvikles en del ferie og afspadsering i sekretariatet.

Opfølgning

Ingen.

14. Professionalisering af udvalg

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager vedhæftede skabelon for kommissorium til efterretning, og tager til efterretning at alle udvalg og grupper tilbydes et lukket debatfora på intras.

Baggrund

Det blev på sidste bestyrelsesmøde besluttet, at sekretariatet skulle lave et udkast til en generisk skabelon for et kommissorium til udvalg og grupper under DSAM, som udvalg og grupper kan lade sig inspirere af. Det er formanden for det enkelte udvalg/gruppe, der er ansvarlig for at udarbejde et kommisorie.

Endvidere har sekretariatet undersøgt mulighederne for at tilbyde alle udvalg under DSAM et debatforum på DSAM’s intranet til kommunikation mellem møderne. Udover udvalgsmedlemmerne vil DSAM’s formandskab have adgang og mulighed for at følge udvalgsarbejdet, og det samme vil sekretariatet. Det er et tilbud, og hvis udvalget ønsker at benytte denne mulighed, skal udvalget give besked til Annette Gehrs (asg@dsam.dk). 

Referat

Det blev besluttet, at kvalitetsudvalget bruger skabelonen og melder tilbage, om den er brugbar.

Opfølgning

Ingen.

15. Eventuelt

Referat

Der blev spurgt ind til den lægefaglige konsulents rolle og udtrykt behov for en forventningsafstemning af rollen ift. vejledningsarbejdet. Anders Beich bad om, at kritik og feedback på sekretariatsfunktioner kommer så tidligt som muligt i processen og direkte til formandskabet.

Lise Dyhr orienterede om, at nye regler vedr. tolkegebyr komplicerer arbejdet i almen praksis, at det rammer nogle af de svageste patienter, vi har, og skaber risikable situationer i almen praksis. Efter kort debat blev en enig bestyrelse enige om, at bakke op om, at DSAM forsøger at kondensere et budskab med denne problemstilling i fokus.

Opfølgning

Sine Barrett-Madsen kontakter Lise Dyhr vedr. en uddybning af sagen. Det blev besluttet, at Lise Dyhr kan være kontaktperson i sagen.