Tid og sted:           

Torsdag, den 17. maj 2018 hos DSAM Kl. 16:00 - 18:00

Til stede:                                      

Bestyrelsen: Anders Beich, Lise Dyhr, Annette Houmand, Bolette Friderichsen, Claus Rendtorff, Jette Kolding Kristensen, Maria Bundgaard

Observatører: Christian Freitag, Martin Bach Jensen, Roar Maagaard, John Sahl Andersen, Ellen Louise Kristensen

Sekretariatet: Louise Hørslev

Gæst: Vinnie Andersen (hele mødet)
Gæst under punkt 3 og 4: Dorthe Pedersen

Afbud:

Bestyrelsen: Dorte Jarbøl, Annemette Pihl Lundberg (barsel), Maria Bach Nikolajsen

Observatører: Annelli Sandbæk, Frans Boch Waldorff, Niels Kristian Kjær

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Referat

Anders bød velkommen til de nye ansigter: Ellen Louise Kristensen som observatør for Practicus og Vinnie Andersen, som er ny kvalitetskonsulent i sekretariatet.

Opfølgning

Ingen.

2. Præsentation af DSAM’s kvalitetskonsulent

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager præsentationen til efterretning.

Baggrund

DSAM har ansat Vinnie Andersen som kvalitetskonsulent. Vinnie vil kort præsentere sig selv og fortælle, hvad hun er startet på af arbejdsopgaver. Vinnie vil desuden deltage i hele bestyrelsesmødet for at få en fornemmelse af, hvad der rører sig hos den politiske ledelse.

Referat

Vinnie præsenterede sig selv og gav en status på arbejdet under Kvalitetsudvalget.

Opfølgning

Vinnie vil arbejde videre med, hvorledes arbejdet i interessegruppen "Gi' mest til dem med størst behov" kan tænkes/organiseres ind i det aktuelle kvalitetsarbejde.

DEBATPUNKTER

3. Regnskab for DSAM 2017

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen gennemgår og godkender udkast til regnskab for DSAM for 2017.
Endvidere indstilles det, at bestyrelsen overvejer evt. henlæggelser til 2018/2019.

Baggrund

Vi har modtaget udkast til regnskab for DSAM for 2017 fra RIR Revision. Regnskabet udviser et overskud på 1.165 tkr. Se vedhæftede regnskab inkl. budgetafvigelser samt notat med kommentarer til regnskabet.

Henlæggelser

Vores revisor foreslår, at en stor del af overskuddet overføres til henlæggelser. Vi har i forvejen tidligere henlagt i alt 327 tkr. til forskellige formål. Disse henlæggelser går flere år tilbage, og ingen af dem er anvendt de senere år. Bortset fra henlæggelsen på 100 tkr., som er øremærket til FYAM, foreslår revisoren, at de øvrige henlæggelser på 227 tkr. tilbageføres, og de nye henlæggelser indsættes for anvendelse i 2018 og 2019.

Forslag til mulige henlæggelser: Kvalitetsområdet, synlighedskampagne, fejring af nyuddannede speciallæger i almen praksis.

Revisionsprotokollat af 17. maj 2018

I protokollatet punkt 5.1. nævnes under fuldmagtsforhold, at den økonomiansvarlige har enefuldmagt til selskabets konti i Lån & Spar Bank. Historisk har det altid fungeret på denne måde, og sekretariatet ser ikke anledning til at ændre på denne sagsgang. I forvejen har vi adskilte funktioner i bogholderiet, således at den disponerende funktion (håndtering af likvider) foretages af Dorthe, mens den registrerende funktion (bogføring m.v.) foretages af Zita.

Referat

Louise Hørslev orienterede om, at der er overskud på lidt over 1 million kroner i 2017, og at dette skyldes en nødvendig og stram omkostningsstyring på grund af den dengang uafklarede momssag. Eftersom momssagen er afsluttet, er det muligt at bruge disse midler på projekter/tiltag, som bestyrelsen beslutter. Bestyrelsen opfordres derfor med sparring/kvalificering i sekretariatet til at lave indstillinger på eventuelle tiltag, som de ønsker midlerne anvendt på. Regnskabet blev godkendt.

Opfølgning

Sekretariatet sørger for, at det godkendte regnskab bliver underskrevet af bestyrelse og lægelige revisorer før fremlæggelse på repræsentantskabsmødet i efteråret 2018.

Sekretariatet sikrer, at der i indkaldelse til næste bestyrelsesmøde fremgår, at der kan sendes indstillinger ind til sekretariatet med forslag til eventuelle nye tiltag med henblik på drøftelse/vedtagelse på det kommende bestyrelsesmøde.

4. Regnskab for Sara Krabbes Legat 2017 samt legatuddelinger i 2018

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskab for Sara Krabbes Legat 2017.

Endvidere indstilles, at bestyrelsen godkender, at der i 2018 uddeles legater for 50.000 kr.

Baggrund

Vi har modtaget endeligt regnskab for Sara Krabbes Legat 2017 fra RIR Revision. Årets resultat er 7.120 kr., og den disponible kapital er 178.870 kr. Der er i årets løb uddelt legater for i alt 70.795 kr., hvoraf 32.046 kr. er blevet udbetalt (af disse er 6.500 kr. et uddelt legat i 2015). Derfor er der hensat 45.000 kr. til udbetaling af de resterende legater fra 2017.

Revisionsprotokollat af 17. maj 2018

I protokollatet punkt 5.1. nævnes under fuldmagtsforhold, at den økonomiansvarlige har enefuldmagt til legatets konti i Lån & Spar Bank. Historisk har det altid fungeret på denne måde, og sekretariatet ser ikke anledning til at ændre på denne sagsgang. I forvejen har vi adskilte funktioner i bogholderiet, således at den disponerende funktion (håndtering af likvider) foretages af Dorthe, mens den registrerende funktion (bogføring m.v.) foretages af Zita.
Plan for udlodning i 2018

Årets renteindtægt og udbytte af værdipapirer er efter fradrag af diverse omkostninger 7.120 kr. Ifølge legates fundats er det årets renteindtægt, der skal uddeles. Men da legatet stadigvæk har disponibel kapital, foreslås det, at der i 2018 uddeles ialt 50.000 kr.

Referat

Dorthe Pedersen fortalte om baggrunden for punktet, der indeholdt forelæggelse af regnskab for Sara Krabbes Legat 2017 samt godkendelse af uddeling af legater for 2018. Alt blev godkendt.

Opfølgning

Sekretariatet følger op på beslutningen.

5. Repræsentation i RKKP

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter, hvorledes DSAM bedst repræsenteres i RKKP-arbejdet.

Baggrund

DSAM har modtaget forespørgsel fra RKKP om på sigt at udpege en DSAM-repræsentant fra hver region til følgende databaser:

- Diabetes
- Kronisk Obstruktiv Lungesygdom
- Hjerte
- Atrieflimren
- Astma
- Stress, angst og depression

Dvs. 30 udpegede i alt. Lige nu har vi en konkret forespørgsel fra RKKP vedr. udpegninger til Astma-databasen - se dette link.

Der er derfor brug for en principbeslutning om, hvordan dette håndteres, da det er meget ressourcetungt.
Annette Houmand og Jette Kolding foreslår, at der er en DSAM-repræsentant i hver gruppe i stedet for fem, men at vedkommende til gengæld kan få sparring fra de enkelte DSAM-regionsbestyrelser, fordi regionale forskelle i data kan være udløst af forskelle i de rammer, som vi arbejder under, herunder forskel på hvordan primær- og sekundærsektor fordeler arbejdsopgaverne. Vi forslår, at de regionale DSAM-bestyrelser giver feedback til DSAM-repræsentanten i den enkelte RKKP-database og således ”klæder” repræsentanten på til opgaven.

Bestyrelsen bedes derfor tage stilling til om:

1) vi følger det, som RKKP efterspørger
2) vi foreslår RKKP en model, som ovenfor skrevet
3) en tredje model?

Referat

Annette Houmand fortalte om baggrunden for indstillingen. Der blev drøftet fordele og ulemper ved den foreslåede model 2. Det blev besluttet at gå videre med model 2.

Opfølgning

Formandskab og sekretariat sikrer at: RKKP-politikpapiret opdateres med henblik på beslutning på næste bestyrelsesmøde. Dette indebærer desuden, at:

 • RKKP får en tilbagemelding om den nye procedure (når revideret politikpapir er godkendt)
 • der udpeges én DSAM-repræsentant, når RKKP efterlyser det til en database
 • DSAM kun deltager, såfremt der ydes tabt arbejdsfortjeneste
 • de regionale bestyrelser får information om, at de har en rolle i at understøtte DSAM-repræsentanten og hjælpe med konkrete forespørgsler på DSAM-repræsentantens initiativ.

6. Årsopfølgning

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter, om DSAM skal udarbejde politikker/anbefalinger/faktaark for årsopfølgning for udvalgte sygdomme.

Baggrund

Bolette Friderichsen har på intra foreslået, at DSAM prioriterer at udarbejde politikker/anbefalinger/faktaark for årsopfølgninger. 

Baggrunden er ifølge Bolette, at der er stadig flere tilstande, hvor almen praksis står med behandlingsansvaret, fordi vi fornyer recepterne. Samtidig er der kommet mere fokus på kvaliteten og patientsikkerheden i at lave årsopfølgninger. Der er obsolet medicin, og der er utilsigtede interaktioner, der får lov at køre videre, men hvis der laves årsopfølgning med årsrecepter, hvor man taler med patienten og tager stilling til behandlingen, herunder om den stadig hører til i almen praksis, så begrænses genordinationerne til det relevante.

Derfor foreslår Bolette, at DSAM ser på nogle af disse tilstande og får lavet nogle anbefalinger til opmærksomhedspunkter ved årsopfølgning, hvor FMK ajourføres, og der skrives årsrecept. I dokumentet på intra er der skitseret det mulige indhold af årsopfølgninger på en række tilstande/sygdomme.

Bolette vil på mødet kort skitsere baggrunden for punktet, hvorefter der vil være fri debat, der kan fokusere på fordele/ulemper ved tiltaget. Det er også muligt allerede nu at skrive sin holdning i tråden på intra, så debatten kan blive kvalificeret inden mødet.

Bestyrelsen bedes forholde sig til:

 • Er tiltaget en god ide?
 • I så fald, hvilke sygdomme skal man så starte med?
 • Hvilken form skal det have? (politikker, anbefalinger, faktaark eller?)Hvad skal processen være? (hvem skal udarbejde dem og skal det være efter samme skabelon som faktark?)

Referat

Bolette Friderichsen redegjorde for baggrunden for indstillingen. Det blev drøftet, om man i stedet for en sygdomsspecifik kan lave en generisk model for statusundersøgelser/årsopfølgninger, som kunne indeholde stillingtagen til fx:

• Medicingennemgang
• Non-farmakologisk behandling
• Hører patienten til i AP?

Der blev rejst en række forbehold for forslaget, herunder en bekymring for, om der er ressourcer til opgaven, da vejledningsporteføljen er fyldt op, og vi er i startfasen med at opbygge en rutine/model for faktaark.
Det blev besluttet, at emnet skal drøftes nærmere på et senere tidspunkt, men at Bolette Friderichsen og Jette Kolding Kristensen laver et udkast til en generisk model.

Opfølgning

Jette Kolding Kristensen og Bolette Friderichsen laver et udkast til en generisk model, og emnet tages op på et senere tidspunkt.

7. Systematisk efteruddannelse - kapacitet

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen efter ønske fra PLO drøfter, om man med det planlagte udbud af systematisk efteruddannelse kan betragte kapacitetsproblemet som løst 1.9.2019, og der herefter kan ske opfølgning overfor læger, der ikke deltager i den systematiske efteruddannelse. Bestyrelsen bedes desuden forholde sig til, hvilken indflydelse DSAM skal stræbe efter at få ift. efteruddannelse.

Baggrund

Vi er fra Styregruppen for Efteruddannelse blevet bedt om, at DSAM’s og PLO's bestyrelser drøfter dette emne, inden det skal drøftes på et partsmøde.

Vi har modtaget følgende information om sagens problemstilling:

I OK14 blev der aftalt en obligatorisk systematisk efteruddannelse for alle læger. Der viste sig i implementeringen heraf betydelige udfordringer med at tiltrække kursusledere, og der opstod betydelige kapacitetsproblemer. På den baggrund blev der ved et partsmøde medio 2016 aftalt, at der ikke skulle ske opfølgning overfor læger, der ikke deltog i den systematiske efteruddannelse, før der var fuld kapacitet på udbuddet af systematisk efteruddannelse.
For at løse kapacitetsproblemet blev PLO-E bedt om at udarbejde en implementeringsplan for opnåelse af fuld kapacitet. Planen har været drøftet i bestyrelsen i Fonden for Almen Praksis samt i Styregruppen for Efteruddannelse, hvor der begge steder har været opbakning til de initiativer, der var beskrevet.
Planen har særligt haft fokus på at øge udbuddet af kurser fra PLO-E, da der fra regional side har været udtrykt problemer med at løfte denne opgave. Et særligt initiativ er at muliggøre systematisk efteruddannelse i den gruppebaserede efteruddannelse. Der er således etableret en facilitatoruddannelse til den såkaldte SGE-ordningen (Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse), og der er lagt en produktionsplan for SGE-koncepter, således at alle temaer i starten af 2019 vil være tilgængelige. Derudover er udviklet to såkaldt Systematiske Efteruddannelsesdage på hver tre dages varighed, som afholdes øst og vest. Endelig skal det bemærkes, at der er fortaget en forøgelse af antallet af kurser udbudt gennem PLO-E.
Med disse initiativer anslår PLO-E, at kapaciteten 1.9.2019 vil være sådan, at alle læger har mulighed for at tilmelde sig et kursus eller gruppebaseret forløb indenfor den systematiske efteruddannelse ud fra estimerede udbudsstruktur.

Det er værd at bemærke, at præmissen for at hævde, at der er fuld kapacitet, er, at omkring halvdelen af lægerne gennemfører deres systematiske efteruddannelse via den gruppebaserede efteruddannelse.
Det skal i øvrigt bemærkes, at en række regioner og private udbydere oplever, at de ikke kan tiltrække nok deltagere til deres kurser, og flere har helt måtte aflyse deres kurser i systematisk efteruddannelse. PLO-E oplever ligeledes en faldende interesse for kurser udbudt som systematisk efteruddannelse, men har endnu ikke været nødsaget til at aflyse kurser.

Hvad skal der komme ud af punktet, og hvad er den videre proces?

Overenskomstparterne besluttede, som nævnt, i 2016 midlertidigt at ophæve kravet om opfølgning overfor læger, der ikke deltog i den systematiske efteruddannelse med den begrundelse, at der var betydelige kapacitetsproblemer. Med de tiltag, der er gjort fra sekretariatets side, samt det at en række regionale og private udbydere nu må aflyse kurser under den systematiske efteruddannelse, skal bestyrelsen drøfte om man mener, at kapacitetsproblemet vil være løst 1.9.2019.

Læger, der ikke deltager i den systematiske efteruddannelse indenfor en toårig periode, vil i første omgang blive kontaktet af de regionale sekretariater med opfordring og støtte i forhold til deres deltagelse i efteruddannelsen. Deltager lægen forsat ikke, kontaktes lægen af Efteruddannelsessekretariatet. Ved fortsat manglende efteruddannelse forelægges sagen for LSU, der behandler udeblivelsen som brud på overenskomsten. Der er ikke konkretiseret, hvilke sanktionsmuligheder der her kan sættes i anvendelse.

Referat

Det blev drøftet, at oplægget er for luftigt til at straffe praktiserende læger, der ikke deltager i systematisk efteruddannelse. Bestyrelsen mener, at først når der er fuld kapacitet, hvilket kræver en større bredde i læringsformer og emner, kan der tages stilling til eventuelle sanktioner.

Opfølgning

Sekretariatet bringer bestyrelsens drøftelse og holdning videre til Styregruppen for Efteruddannelse.

8. Spørgsmål til orienteringspunkter

Referat

Der var ingen spørgsmål til orienteringspunkterne.

Opfølgning

Ingen.

9. Eventuelt

Referat

Anders Beich orienterede om DSAM’s planer for Folkemødet, som indebærer et pilot-projekt med arbejdstitlen ”hvis min læge ikke var her”. Der var ros til kampagneideen fra PLO og opbakning til initiativet fra bestyrelsen.

Christian Freitag orienterede om, at Kræftens Bekæmpelse har et tiltag på vej til klyngerne vedr. cancer. PLO har sagt nej til at deltage i tiltaget, bl.a. fordi det tager fokus fra andre sygdomme.
Christian Freitag orienterede om status på drøftelserne med Sundheds- og Ældreministeriet.

Opfølgning

Ingen.

ORIENTERINGER

1. Emnegruppe: Giv mest til dem som har størst behov v/Lise Dyhr

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og opfordres til at indtænke gruppens erfaring og viden i diverse aktiviteter.

Baggrund

DSAM nedsatte emnegruppen i 2016 med Lise Dyhr som formand med ønsket om at inddrage/aktivere såvel interesserede kollegaer på græsrodsniveau samt personer med særlig viden og erfaring indenfor området. I alt 40 personer meldte sig.

En mindre skrivegruppe har arbejdet med at lave en ramme om gruppens arbejde (hvidbog), som er drøftet blandt gruppens medlemmer og på gruppens møde på DSAM’s årsmøde i 2017. Hvidbogen er siden revideret, således at den matcher de aktuelle vilkår i forbindelse med OK 18. Den er endnu ikke godkendt af gruppen i sin nuværende form, ligesom der er behov for uddybning af enkelte punkter samt opdatering af referencer. På årsmødet dannede deltagerne mindre projektgrupper mhp. realisering af konkrete projektidéer. Formandens rolle var at være tovholder og inspirator for gruppen, bl.a. i form af et nyhedsbrev. I og med at deltagerne er geografisk spredt, har forskellig viden og erfaringsgrundlag og muligheder for aktivitet, har det vist sig vanskeligt at fastholde engagementet med denne organisationsform. Det er derfor besluttet, at medlemmerne af gruppen indgår i DSAM’s ressoursedatabase og på denne måde står til rådighed for selskabet, at emnegruppen prioriterer det kommende kvalitetsarbejde i klynger og bidrager til, at den beskrevne personcentrerede tilgang og forståelse af lighedsbegrebet og forslag kommer i spil. Endvidere er det ønsket at arrangere en national konference for at sætte fokus på området. Dele af gruppen er endvidere involveret i at skrive en artikel til Månedsskrift for almen praksis.

Referat

Interessegruppen har konsolideret sig og indhentet erfaringer i forhold til at sætte nogle af DSAM’s pejlemærker i spil. Det er ønsket at bidrage til DSAM’s satsning indenfor kvalitetsarbejdet samt på sigt at arrangere en national konference med henblik på at skærpe fokus på området og igangsætte aktiviteter indenfor området.

Opfølgning

Gruppen v/Lise Dyhr vil – i samarbejde med sekretariatet og formandskabet – drøfte, hvorledes gruppens arbejde fremover kan inddrages i DSAM's aktiviteter. Endvidere vil emnet komme på dagsordenen til bestyrelsesmødet i juni som et diskussionspunkt.

2. Nyt fra udvalg/grupper

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager afrapportering fra de forskellige udvalg og grupper til efterretning.

Baggrund

Videreuddannelsesudvalget v/Roar Maagaard
Ingen møder i udvalget siden sidst - men afledte opgaver:

Rekrutteringsudvalget v/Roar Maagaard
Vi arbejder med at pilotteste PLO’s mentorordninger, der både er møntet på medicinstuderende, helt unge læger inden specialevalg og frem til læger på vej til nedsættelse og nynedsatte læger. Desuden snarlig lancering af hjemmesiden (under PLO).

3. Nyt fra LVS v/Roar Maagaard

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om LVS.

Baggrund

(LVS holder bestyrelsesmøde 16.5. - dagen før DSAM’s bestyrelsesmøde).

Relativ rolig periode, hvor meget har handlet om udpegninger og høringssvar.

Datadeling og genomcenter har også været debatteret. DSAM’s holdning er man i LVS meget bekendt med - men flertallet i bestyrelsen deler ikke denne holdning.

Til gengæld er der i LVS fuld opbakning til ønsket i almen medicin om flere praktiserende læger som en betingelse for et velfungerende og sammenhængende sundhedsvæsen. Dette kommer til udtryk bl.a. i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse (hvor jeg sidder på én af LVS’s tre pladser) og i Sundhedsstyrelsens Prognose- og Dimensioneringsudvalg (hvor jeg sidder på LVS’s ene plads). Det kom også til udtryk i den fælles kronik, som Henrik Ullum (LVS formand) skrev sammen med Gunver Lillevang og undertegnede - bragt i JP St. Bededag.

Opfølgning

Ingen.

4. Aflysning af bestyrelsesmøde i december

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om aflysning af bestyrelsesmøde til efterretning.

Baggrund

På bestyrelsens temadag blev det drøftet, at der med fordel kunne holdes færre bestyrelsesmøder. Formandskabet har vurderet, at det vil være mest fordelagtigt at aflyse decembermødet i 2018. Dette skyldes, at:

Septembermødet er det 1. efter sommerferien
Oktobermødet er det 1., hvor den nye bestyrelse mødes efter det ordinære repræsentantskabsmøde
Novembermødet har fokus på konstituering

Opfølgning

Sekretariatet aflyser mødet i Outlook og fjerner det fra kalenderen på hjemmesiden.

5. Høringer og udpegninger

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

DSAM bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar og udpege almen medicinere til arbejdsgrupper og udvalg. Her orienteres bestyrelsen om de høringer og udpegninger, der er sket siden sidste møde. 

Udpegninger:

 1. Bilateralt møde om den akutte almenmedicinske sundhedsindsats i vagttid (SST): Anders Beich
 2. Paneldebattør ved Den Nationale Diabeteskonference 2018 (Region Hovedstaden): Anders Beich
 3. Arbejdsgruppe vedrørende serviceeftersyn af pakkeforløb for kræft i urinvejene (SST): Michael Hoffman
 4. Kandidater til DDA komitémedlemmer (Danish Diabetes Academy): Jette Kolding Kristensen
 5. Sektorfrit forebyggelseslaboratorium (Danske Regioner): Lise Dyhr
 6. Arbejdsgruppe for udarbejdelse af model for rettidig opsporing af mennesker med type 2-diabetes og model for behovsvurdering i den afklarende samtale i kommunen (SST): Anders Beich
 7. NKR for behandling af emotionel ustabil personlighedstruktur, borderline type – opdatering (SST): Gunnar Axelgaard
 8. Arbejdsgruppe vedr. akutindsats for mennesker med psykiske lidelser (SST): Bolette Friderichsen
 9. Arbejdsgruppe for udarbejdelse af læringsmateriale om hensigtsmæssig medicinering (SST): Inger Overgaard Højvig
 10. Arbejdsgruppe vedrørende serviceeftersyn af pakkeforløb for kræft i underlivet (SST): Annika Norsk Jensen
 11. Arbejdsgruppe til udarbejdelse af anbefalinger for udbredelse af tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang (SST): Claus Rendtorff
 12. Styregruppe for Dansk Hjertesvigtsdatabase (RKKP): Palle Mark Christensen
 13. Sparringsmøde vedr. akutindsats for mennesker med psykiske lidelser (SST): Anders Beich
 14. Akutmodtagelse på sygehusene (LVS): Bolette Friderichsen

 Se den komplette liste over udpegede via dette link

Høringer:

 1. Høringssvar vedrørende 8 bekendtgørelsesudkast vedrørende konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven mv.
 2. Høringssvar vedrørende NKR Generaliserede smerter i bevægeapparatet
 3. Høringssvar vedrørende vejledning om forebyggelse af spredning af CPO
 4. Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper

Se alle høringssvar i deres fulde længde via dette link

Opfølgning

Ingen.

6. Nyt fra sekretariatet v/Louise Hørslev

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

I sekretariatet har vi den sidste tid haft et særligt fokus på at få cancervejledningen færdig, sendt ud og lanceret, hvilket lykkedes i stor stil, da ikke mindre end 36 bragte historien. De fleste med overskriften ”Læger giver kræftoverlevere nyt mod”.

I forlængelse af momssagen er sekretariatet i samarbejde med advokaten ved at søge om fritagelse for lønsumsafgift og vender tilbage, så snart vi har svar fra SKAT.

Desuden er Vinnie startet og kommet godt i gang med opgaverne inden for kvalitetsområdet. Vinnie skal i praktik i almen praksis ultimo maj og arbejder derudover særligt på en projektplan for udvikling af indikatorer til kvalitetsudvikling i almen praksis.

Der er blevet udarbejdet en mappe med dokumenter, der beskriver, hvad der skal til, for at DSAM kan blive klar og leve op til den nye persondataforordning. Bl.a. skal der udarbejdes en persondatapolitik, som skal besluttes i bestyrelsen.

Endelig er der ved at blive lagt sidste hånd på Årsmødeprogrammet, som præsenteres i maj-nummeret af Practicus. Her vil der også være information om regionsvalg. Valgmøderne er faldet på plads i alle regioner og holdes:

Region Nordjylland: 3/9
Region Midtjylland: 4/9
Region Hovedstaden: 4/9
Region Sjælland: 28/8
Region Syddanmark: 4/9

Opfølgning

Ingen.