Tid og sted:           

Onsdag, den 21. juni  2017 kl. 15 - 18 hos DSAM

 

Til stede:

Bestyrelsen: Annette Houmand, Bolette Friderichsen, Hans Christian Kjeldsen, Lise Dyhr, Lene Therkelsen, Jens Søndergaard, Claus Rendtorff

Observatører: Roar Maagard, Frans Boch Waldorff, Martin Bach Jensen, Christian Freitag

Sekretariatet: Niels Saxtrup, Sine Barett-Madsen, Lotte Hvas, Annette Gehrs

 

Afbud:

Bestyrelsen: Anders Beich, Maria Bach Nikolajsen, John Sahl Andersen

Observatører: Bo Christensen, Carsten Jensen, Annelli Sandbæk

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Annette Houmand foreslog en præsentationsrunde, før vi gik til dagsordenen, som blev godkendt uden kommentarer. 

2. Præsentation af Niels Saxtrup

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager præsentationen til efterretning.

Baggrund

Niels Saxtrup er pr. 1. juni 2017 ansat som lægefaglig leder hos DSAM. Niels vil på mødet kort præsentere sig selv og deltager fremover i alle bestyrelsesmøder.

Referat

Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning.

Opfølgning

Ingen. 

3. Præsentation af Sine Barrett-Madsen

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager præsentationen til efterretning.

Baggrund

Sine Barrett-Madsen er pr. 1. juni 2017 ansat som journalist hos DSAM. Sine vil på mødet kort præsentere sig selv og fortælle lidt om planerne omkring valgavis mm.

Referat

Sine kom i sin præsentation ind på valgtemaet i næste Practicus, og Lotte supplerede med, at det er vigtigt, at regionsformændene overholder afleveringsfristen 19/7. Der blev omvendt bedt om, at mails om valgtemaet bliver sendt ud hurtigt.

Lene Therkelsen foreslog, at vi omtaler valget med ”præcise” ord, da det kan forvirre FYAM’erne, der både skal vælge til FYAM-aktive og DSAM-regionsbestyrelserne.

Martin Bach Jensen spurgte ind til PLO’s initiativgruppe på Facebook, om DSAM kunne bruge den som diskussionsforum. Ikke alle var enige, da en DSAM-diskussion skal styres af DSAM, og da ikke alle er på Facebook. FYAM’erne efterspørger en DSAM-gruppe. Christian Freitag slog fast, at PLO ikke bruger initiativgruppen som forum for at kontakte alle medlemmer, netop fordi ikke alle er på Facebook, men at PLO-initiativ er godt, hvis man ønsker debat, og understregede, at det ikke er en PLO-styret side. Niels foreslog, at alle ideer blev sendt ind til sekretariatet, som kan tage det med videre i Kommunikationsgruppen.

Opfølgning

Sekretariatet følger op omkring valget.

DEBATPUNKTER

4. Den almen medicinske kræftopfølgning

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter udkast til vejledningen ”Den almenmedicinske kræftopfølgning” og indstiller denne til høring.

Baggrund

Vejledningen ”Den almenmedicinske kræftopfølgning” (tidligere ”det gode cancerforløb”) er godt på vej og klar til at komme i høring. Den har netop været i præhøring hos 12 nuværende eller kommende praktiserende læger i alle faglige udviklingsstadier fra KBU til seniorer, hos PLO og hos Peter Vedsted.

Bestyrelsen får her mulighed for at gennemgå og kommentere på det foreliggende udkast.

Vejledningen bliver elektronisk med en del relevante links til andre vejledninger og lægehåndbogen og IRF.

Referat

Arbejdsgruppen ønsker en trykt udgave, men det er ikke en diskussion, bestyrelsen vil tage op igen.

Generelt stor ros til vejledningen. Lise Dyhr har nogle få kommentarer, som hun sender til Bolette/arbejdsgruppen.

Bestyrelsen godkendte, at vejledningen sendes i høring.

Opfølgning

Arbejdsgruppen og sekretariatet følger op. 

5. Habilitet

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter foreløbigt forslag fra lovgruppen om at indføre en paragraf i vedtægterne omkring habilitet.

Baggrund

I forbindelse med lovgruppens arbejde med at fremlægge forslag til vedtægtsændringer til generalforsamlingen har vi fra vores advokat fået et råd om at indføre en generel regel omkring habilitet, der lægger sig op ad habilitetsreglen i forvaltningsloven. Han foreslår, at reglerne skal gælde for medlemmer af bestyrelsen.

I lovgruppen har vi umiddelbart fundet, at dette kunne være en hensigtsmæssig løsning, dels for ikke at ’opfinde den dybe tallerken’ og dels for at understrege at de ønskede tilføjelser svarer til, hvad man i øvrigt har i den offentlige forvaltning.

Der vedhæftes et forslag fra advokaten. Forslaget har IKKE været drøftet i lovgruppen endnu, men da der ønskes indspil fra bestyrelsen før sommerferien, fremsendes dette som fortrolig materiale.

Referat

Lotte Hvas, Lene Therkelsen og Claus Rendtorff uddybede baggrunden til forslaget. Bestyrelsen er positiv overfor forslaget. Der efterspørges eksempler, så vi sikrer, at alle har samme forståelse af, hvad der rent faktisk står.

Opfølgning

Lovgruppen går videre med arbejdet.

6. Vedtagelse af DSAM politik for PRO-data

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og vedtager politik for PRO-data.

Baggrund

PLO efterspørger DSAM-sparring i forhold til PRO-området, hvor patienterne selv taster data ind. Dette er et stadigt voksende område, hvor det bliver tiltagende vigtigt, at datastrømmene styres, så de praktiserende lægers journaler ikke bliver forurenede af PRO, der forstyrrer overblikket eller forpligter til faglig reaktion fra den praktiserende læges side, uden at det er data, som denne har bedt om.

Bestyrelsen har på intra og til mødet mulighed for at kommentere på det foreliggende udkast til DSAM's PRO-data-politik.

Referat

Der var enighed om at begrænse forureningen af de praktiserende lægers journaler med irrelevante data, og at vi skal prioritere, hvor vi skal være med. At vi spørger ind til, hvilken værdi det har for patienten i almen praksis at deltage.

Bestyrelsen var overordnet enig i Annette Houmands udkast til PRO-data-politik.

Opfølgning

Annette Houmand tilføjer nogle af de kommentarer, der kom frem på mødet, og en indledning i prosa. Herefter lægger hun det ud på tråden på intras.

7. Ultralydgruppen

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen afgør, om tidligere interessegrupper med selvstændig økonomi skal være koblet til DSAM's regnskab, eller om grupperne skal oprette en egen foreningskonto.

Baggrund

UL-gruppen har tidligere været en interessegruppe under DSAM med økonomisk tilskud. Efter at gruppen ikke er en ’interessegruppe’ mere, har gruppen selv sørget for økonomi til at kunne fortsætte og har ønsket at være en ’netværksgruppe’, som fortsat kan kalde sig en gruppe under DSAM. Aftalen var, at DSAM ikke skulle have noget med økonomien at gøre. Imidlertid er der oprettet en konto i DSAM, og det kører derfor ind over vores regnskab. Det har været uhensigtsmæssigt, dels fordi der er store beløb og et overskud ved årets slut (DSAM må ikke have samlet overskud på regnskabet), og at gruppen har samarbejdet med med-tech industrien (Dette er nu på plads, med tydelige regler for gruppen – men i forhold til DSAM skal det helst holdes udenfor).

For at adskille tingene foreslås, at gruppen opretter en foreningskonto. Hertil har gruppen svaret ”Hvis vi skal køre Ultralydsgruppen helt 100% selvstændigt, skal vi til at have et meget større administrativt apparat kørt i stilling med foreningskonto, generalforsamling, kasserer mm - og så er det en helt anden diskussion.  Jeg mener, at have afklaret med DSAM fra tidligere, at det er mindst administrativt bøvlet, hvis det kan køre, som det gør nu. Med en selvstændig konto i Lån og Spar bank.”

Lægelig kasserer Claus Rendtorff har ønsket punktet på bestyrelsesmøde, for at vi har rene linjer i forhold til DSAM's undergrupper.

Revisor er kontaktet og mener, at det generelt altid er uhensigtsmæssigt at blande økonomien sammen, og deres anbefaling vil være, at Ultralydsgruppen får oprettet en særskilt konto i eget navn og eget CVR-nr. Se bilag.

Referat

Bestyrelsen besluttede, at tidligere interessegrupper med selvstændig økonomi skal oprette en egen foreningskonto.

Opfølgning

Sekretariatet følger op på bestyrelsens beslutning og har kontaktet UL-gruppen.

ORDFØRERSKABER

8. Nyt fra udvalg/grupper

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager afrapportering fra de forskellige udvalg og grupper til efterretning.

Baggrund

Udvalg/grupper, der ikke allerede er programsat, kan komme med korte meddelelser.

Referat

Lise Dyhr orienterede om, at notatet fra Fagligt Råd er vedtaget, og at det nu skal diskuteres, hvordan vi kommer videre. OK-situationen ligger som en hæmsko over kvalitetsarbejdet. Der var fokus på, at få vejledningerne ud hurtigere.

Lise Dyhr fortalte kort om drøftelserne på Forskningsudvalgets møde, om intern kommunikation, tolkning af resultater, at dialog er løsningen; gode snakke og gensidige forpligtelser, og at Forskningsudvalget formulerer noget ud i et nyhedsbrev.

Lise Dyhr orienterede om, at interessegruppen ”Giv mest til dem, der har størst behov” får noget klar til årsmødet, men ikke så bestyrelsen kan se det før.

Annette Houmand orienterede om, at hun i RKKP-regi skal mødes med Jens Winther, som vil fortælle om de nye principper. Dataindberetning for diabetes er lidt i gang. Annette Houmand og Jette Kolding Kristensen arbejder på en opskrift på, hvordan lægesystemerne skal præsentere data for brugerne, så populationen kan afgrænses så nøjagtigt som muligt. Når det er færdigt, sender de det videre til baggrundsgruppen for RKKP diabetes og til PLO, som skal få systemhusene til at arbejde med det.

Annette Houmand fortalte videre, om deloitterapporten fra SUM, der beskriver, hvordan man kan forbedre den elektroniske journal samt lidt om PRO-data. Annette Houmand tilbyder også her DSAM som samarbejdspartner, når MedCom vil afgrænse, hvad der skal arbejdes med. Det er vigtigt at få det faglige ind over fra starten.

Annette Houmand fortalte endvidere om den fordeling, hun og Anders Beich har lavet mellem sig. Annette tager sig af alt om valg og it, og Annette deltager som observatør i PLO’s bestyrelse. De forsøger at fordele mailstrømmen imellem sig, så ikke alt skal forbi Anders.

Roar Maagaard fortalte fra Videreuddannelsen, at deres hovedproblem er rekruttering, som lider voldsomt i nogle regioner pga. manglende overenskomst. Ydermere har sundhedsministeren meldt ud, at akutmedicin skal være et speciale. Roar sidder med i dimensioneringsudvalget og vil gøre sit til, at det ikke kommer til at gå ud over dimensioneringen til almen praksis.

Claus Rendtorff fortalte, at Kvalitetsudviklingsudvalget har holdt møde, hvor også de regionale KEU-repræsentanter deltog. De har talt om en kvalitetsdag for kvalitetskonsulenter, men det ligger brak – som alt andet på kvalitetsområdet – til overenskomsten er i hus.

Bolette Friderichsen orienterede om, at Fonden for Almen Praksis har et overskud på 100 mio. kr., fordi mange ikke tager på kurser. Nogle af pengene flyttes formentlig til forskning i personcentreret medicin. Bolette håber, at kræftvejledningen kan komme med ind som kvalitetsdel – så er der synergi mellem forskning, kvalitet og uddannelse.

Opfølgning

Ingen.

9. Nyt fra FYAM v/Lene Therkelsen

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i FYAM Udvalget.

Baggrund

Formand for FYAM Udvalget Lene Therkelsen vil under dette punkt orientere den øvrige bestyrelse om seneste nyt fra udvalgets arbejde.

Referat

Lene Therkelsen fortalte, at der konstant dukker opgaver frem, som Christina Svanholm sad med, senest DSAM’s vejledningsgruppe.

FYAM har besluttet at holde møderne på skift i regionerne i stedet for altid i Odense. Mødet i august holdes i Århus, møderne i november og nok også december holdes i København.

Lægeforeningen er gået med i Praksismatch (tutorlæge med uddannelseslæge). Det medfører, at FYAM mister lidt styring, men får til gengæld meget mere økonomi. Praksisbørsen lægges ind under Praksismatch, som også kommer til at fungere for hospitalslægerne.

Mange FYAM’ere opgiver på forhånd at søge merit, fordi afdelingerne alligevel ikke vil give dem fri. Roar Maagaard supplerede, at det skyldes, at uddannelseslægerne underskriver en kontrakt, hvor der står, at de skal være på den afdeling i den periode, så problemet er, at uddannelseslægerne skal søge merit, før de underskriver kontrakten.

Opfølgning

Ingen.

10. Nyt fra LVS v/Roar Maagaard

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om LVS.

Baggrund

Roar Maagaard, der er valgt til bestyrelsen i LVS vil under dette punkt orientere den øvrige bestyrelse om seneste nyt fra LVS.

Referat

LVS var på Folkemøde, Roar Maagaard var i Island. LVS arbejder for tiden med choose wisely. De har desuden taget fat på en sag om efteruddannelse, hvor regionerne ”glemmer”, at de har en forpligtelse overfor speciallægerne.

Opfølgning

Ingen.

11. Nyt fra DSAM regionalt

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i DSAM regionalt.

Baggrund

Bestyrelsesmedlemmerne vil orientere om seneste nyt fra de enkelte regioner.

Referat

Bolette Friderichsen fortalte om Region Nords medlemsmøde, der udover valgdelen også kommer til at handle om rygundersøgelser.

Bolette Friderichsen fortalte også om Martin Bach Jensens ide om at komme ud i klinikkerne og undervise i undersøgelse og behandling – og ad den vej skabe nogle kontakter til brug for forskning.

Opfølgning

Ingen.

ORIENTERING

12. Forløbsplan - Lænderygsmerter

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

Bestyrelsen har ønsket en gennemgang af baggrunden for rygforløbsprogrammet, og hvordan vi vil koordinere med PLO fremadrettet. Ved mødet vil Lotte Hvas orientere mundtligt, men der kan i øvrigt henvises til følgende:

”Forløbsplaner er individuelle planer til mennesker med udvalgte kroniske sygdomme, som skal tydeliggøre, hvilke tilbud og hvilket forløb en patient, der har en given kronisk sygdom, kan forvente.” (SST). Idéen om planerne er udarbejdet i SUM i 2015 – og besluttet at handle om KOL, diabetes og en gigtlidelse. Hvornår ’gigtlidelse’ er blevet til kroniske lænderygsmerter fremgår ikke. (Claus Rendtorff er udpeget til følgegruppen i SUM).

Forløbsplaner laves efterfølgende i SST – og specifikt står også ¨Almen praksis har ansvaret for at starte den konkrete forløbsplan op i samarbejde med patienten”.

Den aktuelle forløbsplan om lænderygsmerter er færdig og udsendt i april 2017 af SST: Anbefalinger for behandling, rehabilitering og opfølgning for mennesker med kroniske lænderygsmerter

I arbejdsgruppen har DSAM været repræsenteret af Peter Silbye og Charlotte Voglhöfer.

Høringssvar fra DSAM kan ses her.
SST's Koncept for udvikling af forløbsplaner kan ses her.

Referat

Lotte Hvas orienterede om hhv. forløbsplaner (nationalt) og forløbsprogrammer (regionalt). Der skal laves individuelle planer for den enkelte patient, som de praktiserende læger er ansvarlige for at starte op. I første omgang KOL, så diabetes og til sidst gigt/længderyg.

Der er behov for rigtig meget koordinering mellem PLO og DSAM. Det er aftalt, at PLO laver et notat, og det er foreløbig et fast punkt på formandsmøderne.

Der blev foreslået en videnskabelig evaluering – at det faktisk bidrager til noget meningsfuldt for patienten.

Opfølgning

Ingen.

13. Ressourcedatabasen

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Baggrund

DSAM har for nylig lanceret den nye ressourcedatabase, som allerede er oppe på 450 personer. Der er orienteret om dette via nyhedsbrev og via personlig mail til alle i databasen. 300 personer har svaret (meget positivt) på, hvorvidt de ville stå opført i databasen.

Databasen og dens muligheder gennemgås ved mødet.

Referat

Lotte Hvas fortalte, at sekretariatet kun er gået efter de store hjemmesider, og der er stadig ressourcer derude, vi ikke har med. Praktiserende læger i netværksgrupper og relevante FYAM’ere, skal de også meget gerne ind.

Opfølgning

Bestyrelsen skal ikke selv oprette nye. Kender man nogen oplagte ressourcepersoner, kan man opfordre dem til at skrive til ressource@dsam.dk, alternativt dsam@dsam.dk.

14. Orientering om ICPC3

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om status på ICPC 3.

Baggrund

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at Forskningsudvalget og Kvalitetsudvalget hver kan foreslå en kandidat, der efterfølgende skal godkendes i bestyrelsen. Kandidaterne skal arbejde videre med ICPC3 i regi af WICC. Der blev lagt vægt på at udpege almenmedicinske speciallæger, som bruger ICPC i hverdagen i det kliniske arbejde.

Sekretariatet ville samtidig afsøge mulighed for midler i PLO. Herunder undersøge, hvordan midlerne tidligere er blevet tildelt.

Referat

Claus Rendtorff kunne tilføje, at såvel Marianne Rosendal som Preben Larsen ønsker at fortsætte i WICC med ICPC 3. Bestyrelsen har dog allerede sidste år besluttet, at en af dem skulle stoppe nu og den anden på sigt for at få yngre kræfter ind (generationsskifte).

Marianne er stadig tilknyttet forskningsmiljøet, Preben er netop stoppet i sin praksis.

Opfølgning

Det fastholdes, at hhv. Kvalitets- og Forskningsudvalget indstiller mulige kandidater til WICC, som bestyrelsen herefter skal godkende.

15. Nyt fra sekretariatet

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i sekretariatet.

Baggrund

Louise Hørslev og Lotte Hvas vil under dette punkt orientere bestyrelse om, hvad der sker i sekretariatet, og hvilke opgaver og udfordringer der fylder i hverdagen.

Referat

Lotte Hvas oplyste, at Thomas Birk Kristiansen også er ansat i sekretariatet som lægekonsulent på vejledningsområdet. Thomas kigger også på de faktaark, som kan laves hurtigere med faglige opdateringer, aktuelt lige nu på, hvordan praktiserende læger skal forhold sig, når de får en skærpet indberetning i forhold til kørekort. Thomas deltager på næste bestyrelsesmøde.

Opfølgning

Ingen.

16. Eventuelt

Christian Freitag gav en status på forhandlingerne.