Tid og sted:

Torsdag, den 21. september 2017 kl. 15-17 hos DSAM

 

Til stede:

Bestyrelsen: Anders Beich, Bolette Friderichsen, Annette Houmand,  Claus Rendtorff, Lise Dyhr

Observatører: John Sahl Andersen, Christian Freitag, Bo Christensen, Annelli Sandbæk, Martin Bach jensen, Roar Maagaard, Niels Ulrich Holm

Sekretariatet: Niels Saxtrup, Louise Hørslev

 

Afbud:

Bestyrelsen: Lene Therkelsen, Jens Søndergaard, Hans Christian Kjeldsen

Observatører: Carsten Jensen, Frans Boch Waldorff, Maria Bach Nikolajsen

Sekretariatet: Lotte Hvas

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Referat

Anders Beich udtrykte glæde over den høje valgdeltagelse og ros til sekretariatet for det store arbejde, der er lagt i valgkampagnen.

Opfølgning

Ingen.

DEBATPUNKTER

2. Sara Krabbes Legat 2017

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender Forskningsudvalgets indstilling til uddeling af Sara Krabbes Legat 2017.

Baggrund

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmøde den 22. maj 2017 at udlodde kr. 75.000,-. Ved ansøgningsfristens udløb den 15. august 2017 var der modtaget 11 ansøgninger.

Et ad-hoc udvalg i Forskningsudvalget med deltagelse af Janus Laust Thomsen, Anne Møller, Peter Hastrup og Annelli Sandbæk har efterfølgende gennemgået ansøgningerne og foreslået en prioritering af disse ved hjælp af individuelle scores, hvor hver ansøgning er bedømt med en skala fra 1 til 5, hvor 1 er bedst og 5 er lavest. Bedømmerne kan derfor godt give flere ansøgere den samme score, og jo lavere numerisk en gennemsnitlig score, jo højere er ansøgeren placeret. I de tilfælde, hvor ansøgeren kommer fra FE Aarhus, har Annelli Sandbæk erklæret sig inhabil og dermed ikke bedømt disse.

Referat

Annelli Sandbæk redegjorde for baggrunden for oplægget til kandidaterne. Oplægget blev godkendt og formanden takkede bedømmelsesudvalget for det grundige arbejde. Det blev besluttet, at de resterende midler (ca. 4.000 kr.) overgår til næste år.

Opfølgning

Sekretariatet sørger for det videre administrative arbejde med svar til alle ansøgere og udbetaling af midler.

3. Investering af DSAM midler

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at sekretariatet i samarbejde med kasserer Claus Rendtorff investerer eventuelle frie midler i DSAM med lavest mulige risikoprofil og med mulighed for hurtig frigivelse igen. En endelig investeringsplan bliver forelagt bestyrelsen for godkendelse inden udførelse.

Baggrund

Da størstedelen af DSAM's medlemsindtægter opkræves i foråret, betyder det, at vi på visse tidspunkter har store beløb  stående på driftskontoen. Disse midler bliver anvendt løbende henover over det næste år indtil næste kontingentopkrævning. Endvidere står foreningens egenkapital også på driftskontoen.

Midlerne er ikke sikret mod en eventuel bankkonkurs, idet der kun gives indskydergaranti på beløb op til EUR 100.000 = ca. kr. 750.000.

Sekretariatet har undersøgt mulighederne for investering af en del af disse midler. Midlerne skal ikke investeres med indtjening for øje, men ene og alene med baggrund i sikkerhedsstillelse af midlerne og med størst fokus på risiko og etik. Vi har derfor haft møder med Lån & Spar (vores nuværende bank) samt Lægernes Pensionsbank. Begge banker anbefaler placering af midlerne i en investeringspulje, hvor der investeres i både aktier og obligationer, og hvor vi selv kan vælge risikoprofilen og hvor risikoen spredes. Uanset hvor lav risikoprofil, der vælges, vil der dog altid være en risiko for et negativt afkast.

Ved at benytte sådanne puljer er det ikke muligt at have indflydelse på, hvor og i hvem der investeres. Derfor kan ingen af bankerne garantere, at der i den samlede pulje ikke investeres i medicinalindustrien. Dog arbejder begge med fastsatte etiske retningslinjer og screener for, om virksomhederne overholder de globale normer fastsat af FN, ILO og OECD vedrørende menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljø og anti-korruption.

Der vil være mulighed for at realisere hele eller dele af den investerede kapital i løbet af 3 dage, og vi vil løbende henover året skulle realisere dele af investeringen til brug for den daglige drift af selskabet.

Kasserer og sekretariat anbefaler på baggrund af de to møder, at dialogen fortsættes med Løn og Spar. Dette primært fordi det er den bank, som DSAM har øvrige bankforretninger med, og fordi der i forvejen er et godt samarbejde, og det vil minimere antallet af samarbejdsrelationer ved at have det hele samlet. Næste skridt i en dialog med Løn og Spar vil have fokus på:
 • Hvor stort et beløb vil vi max have stående på vores driftskonto (udover kr. 750.000)?

 • Hvilken risikoprofil skal vi lægge os på? Begge banker har 4 forskellige profiler (A - B - C - D) at vælge imellem, hvor profilen A med laveste risiko og laveste afkast indeholder flere obligationer end aktier - og hvor profilen D med højeste risiko og dermed også mulighed for højeste afkast indeholder flest aktier og færre obligationer. Vi er af begge banker blevet anbefalet at lægge os i A eller B.

Referat

Louise Hørslev redegjorde for baggrunden for punktet. Det blev foreslået at kontakte en meget sikker bank som fx Danske Bank eller Nordea og i første omgang holde et møde med en af dem samt Lægernes pensionskasse for at høre, hvad de kan tilbyde. Sidstnævnte ift. at flytte alle bankforretninger, og ikke kun med henblik på sikring af midlerne.

Der blev udtrykt bekymring for at investere midlerne i en investeringsforening, hvor der ikke er garanti for, at der ikke investeres i fx medicinalbranchen.

Opfølgning

Sekretariatet holder møder med de foreslåede banker med henblik på at præsentere et nyt forslag til bestyrelsen omkring sikring af DSAM’s frie midler på et senere tidspunkt.

4. DSAM Budgetforslag for 2018

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen gennemgår og godkender budget for DSAM for 2018.

Baggrund

På baggrund af regnskab for 1. halvår 2017 samt budget for 2017 har sekretariatet i samarbejde med kasserer Claus Rendtorff udarbejdet forslag til budget for 2018.

Referat

Louise Hørslev redegjorde for bagrunden for budgetforslaget. Der var ingen kommentarer til forslaget.

Opfølgning

Det godkendte budget lægges op på dagsordenen til Repræsentantskabsmødet, hvor det indstilles til godkendelse hos Repræsentantskabet på mødet den 7. oktober 2017.

5. Faktaark om hjemmefødsler

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter, om der skal udarbejdes et faktaark om hjemmefødsler til DSAM’s medlemmer.

Baggrund

Ole Olsen, Seniorforsker, Forskningsenheden for Almen Praksis, København, har tilbudt at skrive et faktaark, som ville kunne give medlemmerne hurtig og overskuelig viden om fordele og ulemper ved hjemmefødsler samt fakta om området.
Emnet er interessant af flere grunde, dels er hjemmefødsler cirka 10 gange hyppigere i Holland end i Danmark, hvor hjemmefødsler dog er stigende. I sommer har TV2 kørt TV-programmet ”Føde godt – hjemme bedst”, og antallet af hjemmefødsler er i Danmark fra 2013 steget fra 675 til 1.718 i 2016. Desuden er der for eksempel i Region Hovedstaden snak om at etablere jordmoderdrevne fødeklinikker. Senest har fødselslæger dog været ude at udtrykke bekymring for øget risiko for hjerneskader hos nyfødte pga. iltmangel ved fødsler uden for hospital.

Hvis bestyrelsen beslutter, at det er en god ide, vil der blive annonceret efter en medskribent via nyhedsmail og på årsmødet, hvor Ole Olsen har en seance om emnet med 26 tilmeldte. Såfremt ingen melder sig, står Thomas Birk Kristiansen klar som reserve. Skribent(erne) vil blive tilbudt et mindre honorar for opgaven, som tages af vejledningsbudgettet.

Thomas Birk Kristiansen vil fungere som reviewer (Anders Beich er reserve i tilfælde af Thomas Birk Kristiansen må træde til på skriveholdet.)

Referat

Anders Beich redegjorde for baggrunden for punktet. Det blev spurgt ind til, hvilke kriterier der generelt skulle være for faktaark. Der var en generel holdning til, at DSAM stiller evidens til rådighed for medlemmerne, og når nogle medlemmer brænder for noget, der er veltimet ift. relevans for almen praksis, skal vi åbne døren på vid gab og sige ja tak. Det blev drøftet, at det var en god ide at spørge Jordemoderforeningen og DSOG om, hvorvidt de ville finde et faktaark brugbart.

Opfølgning

Det blev besluttet, at faktaarket skal sættes i værk og på lige fod med andre vejledninger gennemgå kvalitetssikring. Thomas Birk Kristiansen sikrer, at faktaarket bliver sat i værk, og vi sikrer os at også Jordemoderforeningen og DSOG høres så tidligt så muligt i processen.

ORDFØRERSKABER

6. Nyt fra udvalg/grupper

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager afrapportering fra de forskellige udvalg og grupper til efterretning.

Baggrund

Udvalg/grupper, der ikke allerede er programsat, kan komme med korte meddelelser.

Referat

-

Opfølgning

-

7. Nyt fra LVS v/Roar Maagaard

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om LVS.

Baggrund

Roar Maagaard, der er valgt til bestyrelsen i LVS vil under dette punkt orientere den øvrige bestyrelse om seneste nyt fra LVS.

Referat

Roar Maagaard orienterede om, at LVS arbejder med lægers efteruddannelse og choosing wisely, som der også blev orienteret om på sidste bestyrelsesmøde. LVS er desuden ved at forberede årsmøde med temaet ”lægen i det post-faktuelle samfund”.

Opfølgning

Ingen.

8. Nyt fra DSAM regionalt

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i DSAM regionalt.

Baggrund

Bestyrelsesmedlemmerne vil orientere om seneste nyt fra de enkelte regioner.

Referat

Anders Beich orienterede om, at han havde deltaget i 4 ud af 5 regionale valgmøder med skiftende fremmøde. Grunden til at han ikke kunne deltage i dem alle fem var, at to regioner holdt møde på samme tidspunkt

Opfølgning

Ingen.

ORIENTERING

9. Orientering v/Annette Houmand

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering fra Annette Houmand, næstformand og dataordfører til orientering.

Baggrund

Annette Houmand vil i hendes egenskab af dataordfører give en mundtlig status på de initiativer, der er sat i værk på dataområdet.

Referat

Annette Houmand orienterede om, hvordan de forskellige politikker, som DSAM har vedtaget omkring beslutningsstøtte, RKKP og PRO-data er blevet formidlet på forskellige sundhedspolitiske møder.

På næste møde i Fagligt Råd om RKKP skal Annette ligeledes tale om PRO-data.

Det er opfattelsen, at der kommer større forståelse for de praktiserende lægers arbejde jo flere gange de politikker, der er udarbejdet, bliver formidlet og diskuteret.

I PLO’s it- og dataudvalg arbejdes der på i samarbejde med leverandørerne af lægesystemerne, at almen praksis får egen platform med diverse tidssvarende funktionaliteter.

Opfølgning

Ingen.

10. Ny ærespris

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen omkring ny ærespris til efterretning.

Baggrund

Styregruppen for efteruddannelse har drøftet, at de gerne vil uddele en ærespris for læger, der har lavet en særlig og usædvanlig almenmedicinsk indsats. Målet er at fremhæve de gode eksempler. Se foreløbig beskrivelse i vedhæftede. Det er målet, at prisen deles ud første gang på Lægedage i år. Når prisen har været behandlet i PLO´s bestyrelse, vil der komme mere information om, hvordan man indstiller mm.

Referat

Bolette Friderichsen redegjorde for baggrunden for punktet. Målet er, at helt almindelige praktiserende læger skal anerkendes for deres arbejde. Der var en holdning til, at det skal besluttes i DSAM’s og PLO’s bestyrelser og ikke bare i et udvalg, når der foreslås, at der skal uddeles en ny pris. Oplægget kunne med fordel også komme forbi de respektive kommunikationsafdelinger bl.a. for at få kvalificeret, hvilket signal prisen (hverdagens helt) vil sende udad til. DSAM indstiller, at oplægget til prisen skal kvalificeres yderligere, og at prisen dermed ikke uddeles i år.

Opfølgning

Louise Hørslev ringer til PLO fredag den 22/9 og giver dem feedback samt sender pr. mail bestyrelsens drøftelse.

11. Status på Årsmøde 2017

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om status på tilmeldinger til DSAM’s årsmøde 2017.

Baggrund

Status p.t. 299 deltagere fordelt som nedenfor;

Betalende deltagere:

• 65 DSAM medlemmer
• 114 FYAM medlemmer
• 2 SAMS medlemmer
• 7 FÆAM medlemmer
• 7 ikke-medlemmer

”Gratis” deltagere (incl. wildcards):

• 34 Bestyrelse/repræsentantskab/årsmødegruppe
• 29 FYAM aktive/FYAM Wildcards
• 16 SAMS Wildcards
• 6 gæster
• 19 oplægsholdere

Parallelle sessioner formiddag:

Session 1: Praksisorganisering – nytænkning og gentænkning af måden, vi arbejder på (60 personer)
Session 2: Vejen til almen medicin – drømmespecialet (47 personer)
Session 3: Kvalitetsprojekter i praksis – kom og bliv inspireret af dine kollegers succesfulde projekter (32 personer)
Session 4: Behandling af flygtninge – hvordan gør vi det endnu bedre? (35 personer)
Session 5: DSAM’s KOL- og hjertevejledninger – hvad er nyt? (56 personer)
Session 6: The general practice role in a coherent health care system (36 personer)

Parallelle sessioner eftermiddag:

Session 7: Forskningstræning – præsentationer af praksisnære projekter (46 personer)
Session 8: DSAM’s pejlemærker – hvordan bruger vi dem bedst fremadrettet? (lukket workshop)
Session 9: Velvisiterede hjemmefødsler er bare bedre - tør du informere om muligheden? (26 personer)
Session 10: Historier fra de varme lande – hvordan kommer du ud i verden som almenmediciner? (54 personer)
Session 11: Den gode almenmedicinske kræftopfølgning - en ny (kommende) vejledning (83 personer)
Session 12: The general practice role in a coherent health care system (samme som session 6) (51 personer)

Øvrig information:

Intermezzoen (området mellem hotelfoyeren og foyerområdet foran teatersalen) er solgt som udstillingsområde til en anden (ikke farmaceutisk) kunde frem til frokost om fredagen (udstillerne er professionelle aktører med interesse inden for drift, teknik, byggeri og arkitektur på danske hospitaler – læs evt. mere her om FSTA). Det er ikke helt optimalt, da vores deltagere skal gå igennem dette udstillingsområde, men Comwells personale har lovet at være på stikkerne, og guide vores årsmødedeltagere på rette vej. På positiv-siden vil det give ekstra liv og aktivitet ved regionsstandene i foyerområdet foran teatersalen. I info-mailen, der sendes rundt til årsmødedeltagerne, et par dage forinden årsmødet vil det blive nævnt, at FSTA’s årskonference og udstilling ikke har noget med DSAM og FYAM’s årsmøde at gøre.

Comwell har ændret lidt vedr. konceptet omkring frokost. Der vil stå en tallerken med typisk 4 forskellige ting på bordene ved hver kuvert ved frokoststart, så det tager presset af buffeterne (+ det giver mindre madspild). Buffeterne er jo så selvfølgelig noget mindre (færre retter).

DSAM & SAMS hygge kl. 17:00 – 18:00 bliver afholdt i intermezzoen, der stilles op med en blanding af caféborde og sofagrupper, og vi har fået lov at låne Comwells flygel. Anders Beich vil klimte et nummer eller to til opstart, og her vil være mulighed for en uformel snak med formanden og/eller hinanden, og der vil blive serveret forfriskninger. I samme tidsrum afholder FYAM årsmøde og nogle af interessegrupperne samles i andre lokaler.

Festmiddag og dans afholdes i teatersalen. Middag serveres ved runde borde af 8 personer. Der opstilles 1 stk. bar til højre eller venstre for scenen samt et antal caféborde i samme område. Lys dæmpes i den del af lokalet, der evt. ikke benyttes. Musik og band kommer bedst til sin ret ved, at vi forbliver i teatersalen efter middagen også.

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.

Opfølgning

Årsmødegruppen fortsætter arbejdet med planlægningsopgaverne samt med diverse PR-tiltag omkring årsmødet. Alle i sekretariatet vil i et vist omfang være beskæftiget med praktiske opgaver i ugerne op til årsmødet.

12. Status på OK18

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om OK18 til efterretning.

Baggrund

Christian Freitag orienterede om indhold i OK18.

Referat

-

Opfølgning

Ingen.

13. Høringer og udpegninger 1. juni til 31. august 2017

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

DSAM bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar og udpege almen medicinere til arbejdsgrupper og udvalg. Niels Saxtrup, lægefaglig leder, koordiner denne opgave og giver i det følgende et overblik over høringer og udpegninger i perioden 1. juni - 31. august 2017. Orienteringen er fremover et fast punkt på bestyrelsesmøderne.

Udpegninger:

 1. Forløbsplan for diabetes (DAK-E): Annette Houmand
 2. Beslutningsstøtteværktøj til brug ved henvisning af patienter til egen læge (SST): Niels Saxtrup (og Anders Beich)
 3. Udarbejdelse af målepunkter, somatik, for risikobaseret tilsyn 2018 (SPS via LVS): Thomas Birk Kristiansen
 4. Udarbejdelse af målepunkter, psyk., for risikobaseret tilsyn 2018 (SPS via LVS): Claus Rendtorff
 5. Faglige anbefalinger om livsstilsintervention som behandling af svær overvægt hos børn og voksne (SST): Rasmus Køster-Rasmussen
 6. NKR for behandling af Menieres sygdom: Herdis Bohn Olesen Brødbæk
 7. NKR for rehabilitering af patienter med KOL: Helle Aarup Skou
 8. NKR opdatering ADHD hos børn og unge: Hanne Fly

Se listen over udpegede her: http://www.dsam.dk/flx/organisation/udvalg_og_interessegrupper/udpegninger/

Høringer:

 1. Den Nationale Rekommandationsliste – baggrundsnotat for impetigo.
 2. Videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens lægemiddelstatistikregister.
 3. Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis.
 4. Bekendtgørelse om Nationalt Patientindeks (NPI).
 5. Udkast til fagligt oplæg til den nationale diabeteshandlingsplan.
 6. Udkast til lov om ændring af Sundhedsloven (sammen med PLO og LF).
 7. Vejledning om lægers behandling med medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningen.

Se alle høringssvar her: http://www.dsam.dk/flx/dsam_mener/hoeringssvar/

Referat

Niels Saxtrup orienterede om nye høringer og udpegninger siden sidst. Niels opfordrede bestyrelsen til at byde ind med potentielle kandidater, når der blev efterlyst almenmedicinere til udvalg og udpegninger generelt.

Opfølgning

Ingen.

14. Nyt fra sekretariatet

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i sekretariatet.

Baggrund

Louise Hørslev vil under dette punkt orientere bestyrelse om, hvad der sker i sekretariatet, og hvilke opgaver og udfordringer der fylder i hverdagen.

Referat

Louise orienterede om, at vinderen af Talentprisen har fået besked.

Opfølgning

Ingen.

15. Eventuelt

Referat

Claus Rendtorff opfordrede til, at bestyrelsen kommenterede tråden omkring målepunkter for skizofrene patienter på intra.

Bo Christensen bragte en forespørgsel videre fra FYAM om, at de ønskede flere penge. Det blev besluttet, at der skal være en formel ansøgning i rette tid inden et bestyrelsesmøde, såfremt der ønskes penge til et specifikt formål. FYAM blev anbefalet at kontakte Dorthe Pedersen i sekretariatet for at få et overblik over, hvor mange penge, de har tilbage i år samt overblik over henlæggelser.

Bolette Friderichsen orienterede om, at Hans West har tilbudt at være formand for en vejledning om seponering og prioritering af medicin. Det blev drøftet, om emnet skal snævres ind, da det er meget stort, men der er stor opbakning til emnet.

Opfølgning

Det blev besluttet, at Thomas Birk Kristiansen, der er lægefaglig konsulent, arbejder videre med tankerne om en vejledning på området, og på næste bestyrelsesmøde præsenterer et samlet overblik over hvilke vejledninger/faktark, der er i gang og på tapetet i 2018.