Tid og sted: Tirsdag, den 22. august  2017 hos DSAM
Kl. 15:00 - 18:00 med efterfølgende spisning
 
Til stede: Bestyrelsen: Anders Beich, Jens Søndergaard, Annette Houmand, Hans Christian Kjeldsen, Bolette Friderichsen, Claus Rendtorff (kommer først ved 16-tiden), Lene Therkelsen, Maria Bach Nikolajsen
Observatører: Roar Maagard, Christian Freitag, Annelli Sandbæk
Sekretariatet: Niels Saxtrup, Lotte Hvas, Louise Hørslev
 
Afbud: Bestyrelsen: Lise Dyhr
Observatører: Martin Bach Jensen, Bo Christensen, Carsten Jensen, Frans Boch Waldorff, John Sahl Andersen

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Referat

Dagsorden blev godkendt. Der blev rykket rundt på enkelte af punkterne, da der var nogle bestyrelsesmedlemmerne, der kom for sent, som var vigtige at have med til de første punkter.

Opfølgning

Ingen

DEBATPUNKTER

2. Nyt fra Lovgruppen

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager status fra lovgruppen til efterretning og drøfter eventuelle spørgsmål, der rejses.

Baggrund

Lovgruppen er nedsat af bestyrelsen med henblik på at justere DSAM’s love.

Lovgruppen arbejder i samarbejde med en advokat arbejdet på et forslag, der gør DSAM’s love mere tidssvarende bl.a. ved at opdele dem i love/vedtægter og forretningsorden. I første omgang har det handlet om at få justeret lovene. Forretningsorden skal udarbejdes og vedtages efterfølgende. Det reviderede forslag til love, der udarbejdes, skal indstilles til vedtagelse på repræsentantskabsmødet i oktober 2017.

Dagen efter bestyrelsesmødet - den 23/8 - mødes lovgruppen for sidste gang inden repræsentantskabsmødet for at gøre det endelige forslag klar til repræsentantskabsmødet. På bestyrelsesmødet giver Lotte Hvas  en mundtlig orientering om status på arbejdet og de emner, som der er brug for at høre bestyrelsens holdning til. Lovgruppen vil efterfølgende indarbejde bestyrelsens kommentarer i det endelige forslag. Seneste udgave fra advokaten er vedlagt som bilag.

Referat

Lotte Hvas orienterede om baggrunden for lovgruppen og gav en status på lovgruppens arbejde. Lotte orienterede om, at det var særligt vigtigt, at bestyrelsen drøfter:

 • hvorvidt en vis del af repræsentantskab, bestyrelse og formand skal have ydernummer (YN)
 • observatørernes rolle (dette punkt blev kun overfladisk berørt pga. tidsbrist)

Lene Therkelsen og Claus Rendtorff, der begge deltager i lovgruppen, orienterede om, hvorfor det var nødvendigt at se på vedtægterne og hvordan arbejdet i lovgruppen har forløbet.

De orienterede ligeledes om, at der var behov for – i et step 2 – at udarbejde en forretningsorden, hvor områder der vedrører den daglige drift, fx bladvirksomhed og udvalgsarbejde. fremgår.  Punktet omkring YN blev grundig drøftet.  Lovgruppens arbejde udspringer af et ønske fra repræsentantskabet, hvor mange har ønsket at sikre at de besluttende organer afspejler DSAM’s medlemssammensætning (primært læger med patientkontakt og klinikansvar). Der var i bestyrelsen ikke opbakning til at gå videre med betegnelsen ’speciallæger i almen medicin med ydernummer’, men i højere grad et ønske om at lade vælgerne afgøre fordelingen. Derfor er det også vigtigt, at de opstillede deklarerer hvorvidt de er klinikejere og hvor meget de er i klinikken, så må vælgerne afgøre.

Det blev konkluderet, at der udover YN-betegnelsen var opbakning til det meste af det arbejde, der er lavet i lovgruppen. YN-diskussionen tages derfor ud af lovgruppens indstilling, og de øvrige ændringer bliver indstillet til vedtagelse på repræsentantskabsmødet 7.okt. 2017.

Der var enkelte yderligere kommentarer

 • Spørgsmålet om ’illoyalitet’ skønnes for løst formuleret og skal arbejdes med.
 • Der var generelt en stemning for at de få læger ’med speciel interesse’ i almen medicin som er i selskabet, er ordinære medlemmer med stemmeret.
 • FYAM ønskede præciseret at man kan være FYAM medlem også før man har fået sin formelle hoveduddannelse, men fx kun har intro-stilling og står i venteposition. Dette er vigtigt i sær i rekrutteringsøjemed og blev bakket op. Det er tidligere besluttet i bestyrelsen, at FYAM selv har ret til at afgøre hvem der kan være medlem af FYAM.

Såfremt nogle i bestyrelsen havde yderligere kommentarer af ’veto-lignende’ karakter, så blev det opfordret til at man efter afsluttet møde og inden mødet i lovgruppen den 23.8 sendte kommentarer til Lotte Hvas på mail.

Det blev besluttet at lovgruppen fortsætter sit arbejde efter generalforsamlingen, nykonstituering skal ske efter generalforsamlingen, samtidig med øvrig fordeling af pladser i udvalg etc.

For at den nye lovgruppe skal kunne arbejde videre, er det nødvendigt med et mere klart mandat fra repræsentantskabet i forhold til diskussionen om hvordan de besluttende organer i DSAM skal afspejle medlemsskaren.

Det blev derfor besluttet at lave en vejledende meningstilkendegivelse i det nye repræsentantskab i forhold til spørgsmålet dog uden at knyttes til den aktuelle afstemning om vedtægtsændringer. Skal der fx arbejdes videre med en fordelingsnøgle? Øremærkede pladser til de forskellige interessenter? 

Opfølgning

Lovgruppen afholder sidste møde med advokat 23.8 og arbejder videre med foreslåede ændringer.
Forslag til vedtægtsændringer udsendes til rettidigt til repræsentantskabet inden generalforsamlingen.
Lotte Hvas sørger for at gøre materialet klart og Louise Hørslev sørger for mail til repræsentantskabet samt upload af materiale.

3. Udkast til DSAM politik omkring beslutningsstøtteværktøjer

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og vedtager politik for beslutningsstøtteværktøjer.

Baggrund

Næstformand og dataordfører Annette Houmand har udarbejdet et udkast til politik for beslutningsstøtteværktøjer.  Digital beslutningsstøtte er en metode til at inkorporere specifik evidens i den kliniske beslutningsproces ved hjælp af værktøjer integreret i den elektroniske patientjournal. 

Der er efterspørgsel efter denne type værktøjer dels fra nogle DSAM og PLO medlemmer og dels fra samarbejdspartnere. Det er derfor nødvendigt, at DSAM vedtager en overordnet politik i forhold til at tage politisk og fagligt ansvar for den faglige rådgivning omkring hvilke beslutningsstøtteværktøjer, der bør anvendes ressourcer på udvikling og anvendelse af.

Politikken skal tages i brug, når DSAM bliver bedt om at deltage i råd, nævn, arbejdsgrupper, høringer eller andet, hvor der indgår udvikling af beslutningsstøtteværktøjer. Ligeledes vil politikken blive lagt på hjemmesiden under ”Holdninger og politikker”, så den er synlig for samarbejdspartnere mm.

Udkast til politik for beslutningsstøtteværktøjer lægger ligeledes på intra, hvor bestyrelsen har haft mulighed for at debattere den siden ultimo juli 2017.

Referat

Annette Houmand redegjorde for baggrunden for udkast til politik om beslutningsstøtteværktøjer og hvordan hun ser den anvendt i praksis.
 
Forslaget blev vedtaget uden indvendinger. Det blev aftalt, at politikken løbende kan revideres, hvis det bliver aktuelt.

Opfølgning

Papiret skal indgå som et af DSAM´s politikpapirer og lægges under fanen ”Holdninger og politiker” på hjemmesiden. Annette Houmand giver Louise Hørslev besked, når det skal uploades. 

4. ICPC3 og økonomi

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter hvordan finansieringen af ICPC skal foregå fremadrettet, samt drøfter nedenstående konkrete spørgsmål omkring udpegning, opfølgning og rejseaktivitet.

Baggrund

DSAM har besluttet fortsat at være med i arbejdet omkring ICPC3. Vi har tidligere fået at vide, at dette vil koste 15.000 EUR pr. år i tre år. Det er uklart, hvornår vi får tilsendt en regning, men ud fra det foreliggende skønnes arbejdet at gå fra marts 2017- marts 2020.

Da det er DSAM, der har licencen (købt til symbolsk beløb), så er det også DSAM's udgift.

Vi har undersøgt forskellige modeller:

 • DAK-e har ikke længere budget til at drive ICPC (så vidt det kan forstås fra PLO, er deres budget blevet reduceret).

 • Der er en mulighed for at søge fonden, men dette er afvist af DSAM's formandskab (og afvisningen er bakket op af PLO's formandskab) – idet man må forvente at DReg så (måske med rette) vil begynde at blande sig i kodningen/udviklingen – og det ønskes at holde dette på rent almen medicinske hænder.

 • Da DSAM videregiver rettighederne til at benytte licensen til systemhusene, kunne man overveje at sælge rettighederne fremover. Det skønnes dog ikke at være en farbar vej, da vi i så fald vil være at regne for en indtægtsgivende virksomhed og risikere at skulle betale moms.

 • Ved formandsmøde mellem PLO og DSAM var man enige om, at DSAM i første omgang påtager sig forpligtelsen, men at vi kan søge i PLO's bestyrelse om hel eller delvis dækning af beløbet her, idet kodeforpligtelsen nu gælder alle læger, og ikke kun DSAM's medlemmer, og at det er blevet en del af OK og lov. Dette skønnes at være en farbar vej.

  Ved bestyrelsesmødet ønskes der derfor en diskussion og tilkendegivelse af, om sekretariatet skal gå videre med ansøgning hos PLO og hvilken læge, der skal være tovholder for den videre proces (Niels Saxtrup som lægefaglig leder, Claus Rendtorff som tovholder på ICPC eller Annette Houmand som kontaktperson til PLO).

Øvrige beslutninger, der skal følges op på i relation til WICC:

 • Aktuelt arbejdes på at udpege Susanne Larsen som nyt medlem udover Preben Larsen. Desværre kan hun ikke deltage i mødet i Lyon i år, men hvis hun udpeges nu, så kan hendes funktionstid vel begynde at gælde med det samme? (Man skal være medlem i flere år, før man er fuldgyldigt medlem).

 • Der er fra Annette Houmand et ønske om, at sekretariatet indkalder Susanne Larsen (hvis hun bliver udpeget) og Preben Larsen mhp forventningsafstemning fx omring hvilke instrukser DSAM har til de udpegede ift i hvilken retning DSAM gerne ser ICPC systemet udvikle sig. Claus Rendtorff har et ønske om, at de kommer til et bestyrelsesmøde og ønsker ikke selv at være primus motor i processen omkring WICC fremover. Hvad skal der besluttes? Og hvem skal som minimum være med? Niels Saxtrup sammen med Annette Houmand eller Anders Beich?

 • Der er behov for at afklare mere omkring DAK-e’s / et fremtidigt kvalitetsinstituts rolle ift diagnosekodning i almen praksis i fremtiden.

Referat

Lotte Hvas orienterede om, at der skal skrives en ansøgning til PLO’s bestyrelse, såfremt vi ønsker medfinansiering. Spørgsmålet om finansiering er principielt, da det må forventes, at der fremover kommer store udgifter til udvikling på kvalitetsområdet og i forhold til OK-forpligtelser. Det blev dog tilkendegivet, at vi skal fortsætte arbejdet i WICC, selv om OK 17 ikke er på plads.

Der var opbakning til udpegning af Susanne Larsen som nyt WICC medlem.

Opfølgning

Det skal indarbejdes i budgettet, at DSAM afholder udgiften, men at Niels Saxtrup med støtte fra formandskabet arbejder videre på ansøgning om finansiering til PLO’s bestyrelse.

Niels Saxtrup informerer WICC om, at DSAM ønsker at deltage og at Susanne Larsen er medlem allerede nu, selv om hun ikke kan deltage i første møde.
Niels Saxtrup indkalder Preben Larsen og Susanne Larsen til møde mhp. forventningsafstemning. Louise Hørslev sørger for, at der i budget 2018 bliver afsat midler til WICC.

5. Status på Preventing Overdiagnosis Kongressen 2018

indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen omkring planlægningen til efterretning samt drøfter relevante oplægsholdere til Preventing Overdiagnosis kongressen i København 2018.

Baggrund

Preventing Overdiagnosis-kongressen (POD) har været en realitet siden 2013, hvorefter den hvert år er blevet afholdt i forskellige byer verden over. I forlængelse af bestyrelsesmødet i juni 2016 blev det besluttet at give tilsagn til, at DSAM i samarbejde med POD-organisationen kunne sige ja til at være vært for kongressen i 2018 (20/8-22/8). Der forventes op til 500 deltagere fra hele verden.

Fra DSAM-sekretariatet er primært Sanne Bernard og Louise Hørslev involveret i den praktiske planlægning samt udarbejdelse og udførelse af kommunikationsplanerne. Dette sker i tæt samarbejde med sekretariatet for POD i Oxford og John Brodersen.

Foreløbig er der planlagt følgende:

 • Reception på Københavns Rådhus mandag d. 20. august 2018 (med rådhuspandekager, vin og sodavand). Der vil være bustransport fra Panum til Rådhuset efter endt kongresdag.
 • Guidet sejltur (med kanalrundfartsbåde) fra centrum til Toldboden hvor festmiddag afholdes tirsdag d. 21. august 2018.
 • Selve kongressen holdes på Panum-instituttet i det nye Mærsk Tårn fra mandag d. 20. august til onsdag d. 22. august 2018.

Om overdiagnostik

Der forekommer tre former for overdiagnostik: Overdetektion (af patologi, risikofaktorer, abnormiteter eller afvigelser der aldrig får klinisk betydning for patienterne), overdefinition (udvidelse af sygdomsdefinitioner eller nedsættelse af behandlingsgrænser) og disease mongering (sygdomsklunseri). Overdiagnostik vil uundgåeligt føre til overbehandling. Fordi der både forekommer en labelling effekt og fordi overbehandling er unødvendig, vil overdiagnostik altid medføre skade. Overdiagnostik er et globalt problem, med stor variation i hvor meget overdiagnostik der forekommer i de enkelte lande og inden for hvilke sygdomsområder overdiagnostik forekommer.

Der er også mange årsager og drivers til overdiagnostik, f.eks. ny mere sensitiv teknologi, undersøgelser af raske, defensiv medicin (f.eks. pga risiko for klage sager), patientforeninger, medicinalindustrien, sundhedsmyndigheder, troen på tidlig diagnostik. Ud over at overdiagnostik altså både skader det enkelte individ og samfundet, øger det også den sociale ulighed i sundhed, ved at give mest til dem der trænger mindst. Og når man giver mest til de raske, så øges skaden og dermed øges sundhedsomkostningerne yderligere.

Ift. DSAM’s pejlemærke 2 er der en relevant sammenhæng til overdiagnostik: Vi finder og behandler de syge og lader de raske være raske.

Kommunikation og markedsføring

Kongressen afholdes i 2017 i Quebec City, hvor en delegation bestående af Niels Saxtrup, Anders Beich, John Brodersen og Louise Hørslev deltager for at markedsføre kongressen i København. Dels har de en stand på kongressen med diverse marketingmateriale, dels er der planlagt en event til closing, der markedsfører kongressen i København.

Der ønskes input til oplægsholdere

Det planlægges at invitere/involvere eksempelvis Folketingets Sundhedsudvalg, regionerne og udvalgte patientforeninger/paraplyforeninger til kongressen i København. Desuden er der stor fokus på at få spændende oplægsholdere til kongressen.

Bestyrelsen bedes drøfte, hvilke interessenter/oplægsholdere, de mener, er relevante at invitere og involvere i kongressen.

Referat

Niels Saxtrup orienterede om kongressen i Quebec, herunder markedsføringen af København, hvor kongressen holdes næste år.

Opfølgning

Niels Saxtrup åbner en tråd på intra, hvor han efterlyser forslag til oplægsholdere, emner og gæster.

6. Talentprisen 2017

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, hvem der skal modtage årets Talentpris, der uddeles på Årsmødet.

Baggrund

Talentprisen er på 10.000 kr. og har – med få undtagelser – været uddelt hvert år siden 1990. I forbindelse med at DSAM i stigende grad ønsker at involvere medlemmerne, er de siden 2016 blevet bedt om at komme med deres bud på, hvem der er en værdig kandidat til prisen. Det har resulteret i 10 indstillinger og i alt 9 kandidater (sidste år var der 8 indstillinger og 7 kandidater). Bestyrelsen bedes vælge en kandidat blandt både de bud, de selv måtte have, og de kandidater, som medlemmerne har indstillet.

Referat

Der blev valgt en kandidat. Da vedkommende også er i spil til Mahlerprisen, blev der udpeget en b-kandidat.

Opfølgning

Louise Hørslev informerer kandidaten og sørger for det praktiske ift. presse/kommunikation, overrækkelse mm. Dette sker først, når vinder af Mahlerprisen er udpeget, da samme kandidat er i spil til Mahlerprisen. Alternativt kontakter Louise Hørslev b-kandidaten.

7. Mahlerprisen 2017

Indstilling

Det indstilles:

 • At bestyrelsen drøfter de indkomne forslag til kandidater til årets Mahlerpris
 • at bestyrelsen evt. stiller forslag til andre kandidater

Baggrund

Der er april 2017 sendt brev ud om forslag til kandidater til årets Mahlerpris med tidsfrist den 1. august. Brevet er sendt til Fagligt efteruddannelsesudvalg, Styregruppen for efteruddannelse, Kommuneudvalget, It- og dataudvalget, DSAM's Videreuddannelsesudvalg, DSAM's Forskningsudvalg og de regionale kvalitets- og efteruddannelsesudvalg.

Der er modtaget 7 forslag. Oversigt over kandidater er vedlagt. Punktet har ikke været behandlet på Styregruppen for efteruddannelse og Fagligt efteruddannelsesudvalg, men er på dagsorden i disse udvalg på møder den 21. august. Der er ikke kommet forslag fra Kommuneudvalget og It- og dataudvalget.

Hvis DSAM’s bestyrelse har forslag til andre kandidater, skal der udarbejdes en kort begrundelse. PLO’s bestyrelse skal også behandle forslagene.

Ifølge fundatsen for prisen hedder det:
”De to bestyrelser kan indstille én eller flere kandidater til æresprisen, eventuelt efter indkaldelse af forslag fra relevante udvalg, foreninger m.m. Valg af årets prismodtager foretages herefter af de to bestyrelsers formænd”.

Referat

Der blev drøftet en favoritkandidat.

Opfølgning

Louise Hørslev kontakter PLO´s sekretariatet og giver dem en tilbagemelding på bestyrelsens favoritkandidat.

ORDFØRERSKABER

8. Nyt fra udvalg/grupper

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager afrapportering fra de forskellige udvalg og grupper til efterretning.

Baggrund

Udvalg/grupper, der ikke allerede er programsat, kan komme med korte meddelelser.

Referat

-

Opfølgning

Annette Houmand samler RKKP-folkene til årsmødet for at få samling på tropperne og opnå konsensus om, hvordan selskabet repræsenteres i denne sammenhæng.

9. Nyt fra FYAM v/Lene Therkelsen

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i FYAM Udvalget.

Baggrund

Formand for FYAM Udvalget Lene Therkelsen vil under dette punkt orientere den øvrige bestyrelse om seneste nyt fra udvalgets arbejde.

Referat

FYAM-valg starter i morgen. Den nye formand for FYAM bliver Annemette Pihl Lundberg, da der ikke er andre kandidater. Praksismatch kampagnen drøftes i Lægeforeningen med henblik på udbredelse til andre specialer.

Opfølgning

Louise Hørslev indkalder den nye FYAM-formand til et møde med henblik på at forventningsafstemme det kommende samarbejde omkring FYAM og sekretariatet.

10. Nyt fra LVS v/Roar Maagaard

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om LVS.

Baggrund

Roar Maagaard, der er valgt til bestyrelsen i LVS vil under dette punkt orientere den øvrige bestyrelse om seneste nyt fra LVS.

Referat

LVS vil neddrosle deres tilstedeværelse på Folkemødet, da udbyttet ikke er stort nok
LVS´s ”Choosing Wisely” vil der komme mere fokus på de kommende måneder. ”Choosing Wisely” har sammenhæng til Preventing Overdiagnosis-kongressen, der holdes i København næste år.

Opfølgning

-

11. Nyt fra DSAM regionalt

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i DSAM regionalt.

Baggrund

Bestyrelsesmedlemmerne vil orientere om seneste nyt fra de enkelte regioner.

Referat

Ingen tog ordet.

Opfølgning

-

ORIENTERING

12. Status på Valg 2017

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

I det følgende gives en status på kandidater samt vigtige datoer/info i forbindelse med regionsvalg.

Status på kandidater (pr. 9/8)

Antal af opstillede kandidater:

Region Hovedstaden: 5 kandidater
Region Sjælland: 5 kandidater
Region Syd: 3 kandidater
Region Midt: 5 kandidater
Region Nord: 2 kandidater
Formandskandidat: 1

Valgtiltag

Der er iværksat flere tiltag omkring valget. I juni og juli er der udsendt diverse nyhedsmails til hhv. medlemmer og regionsbestyrelser med input og information om valget. Blandt andet er alle medlemmer blevet opfordret til at opdatere deres medlemsoplysninger, da den elektroniske stemmeseddel sendes til mail.

I perioden 4.-8. september udkommer et valgtema i Practicus på ca. 12 sider. Her har hver region en hel side, hvor regionsbestyrelsen præsenterer, hvad den arbejder med politisk, og hvor alle kandidater, der inden for deadline har indsendt valgoplæg, får synliggjort dette. Valgtemaet i Practicus indeholder også artikler om valget, vox pop med interviews af læger fra hele landet og meget mere. Efter valget er der også forberedt en kommunikationsindsats, der informerer om valgresultatet.

Alle kandidaternes præsentationer lægges også på en valgside på DSAM´s hjemmeside. Denne opdateres løbende.

Vigtige datoer/info

Regionsvalg finder sted i perioden 12. -20. september 2017 som besluttet på bestyrelsesmødet i marts 2017. Senest den 21. september om formiddagen orienteres regionsbestyrelsen om valgresultatet. Valget offentliggøres 22. september ved middagstid i en nyhedsmail, hvor medlemmerne får oplyst, hvem der er med i deres regionsbestyrelse.

Det er vigtigt, at den regionale bestyrelse konstitueres hurtigst muligt efter valget, så det i god tid inden repræsentantskabsmødet 7. oktober kan meldes ud, hvem de regionale bestyrelser udpeger til den centrale bestyrelse. Denne tilbagemelding skal ske til Louise Hørslev senest den 27. september. Regionsbestyrelserne skal derfor allerede nu planlægge et møde lige efter valget eller på anden vis aftale, hvordan konstitueringen foregår.

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.

Opfølgning

-

13. Status på Årsmøde 2017

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om status på tilmeldinger til DSAM’s årsmøde 2017.

Baggrund

Status p.t. 249 deltagere fordelt som nedenfor;

Betalende deltagere:
57 DSAM medlemmer
104 FYAM medlemmer
3 SAMS medlemmer
5 FÆAM medlemmer
4 ikke-medlemmer

”Gratis” deltagere (incl. wildcards):
30 Bestyrelse/repræsentantskab/årsmødegruppe
16 FYAM aktive/FYAM Wildcards (12 wildcard-vindere mangle at tilmelde sig)
11 SAMS Wildcards (4 wildcard-vindere mangler at tilmelde sig)
4 gæster
15 oplægsholdere (6 oplægsholdere mangler at tilmelde sig)

Referat

Louise Hørslev orienterede om, at der nu er tilmeldt 280 deltagere.

Opfølgning

Årsmødegruppen fortsætter arbejdet med planlægningsopgaverne samt med diverse PR-tiltag omkring årsmødet. Bestyrelsen får løbende en orientering om status på tilmeldinger til årsmødet 2017.

14. Nyt fra sekretariatet

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i sekretariatet.

Baggrund

Louise Hørslev vil under dette punkt orientere bestyrelse om, hvad der sker i sekretariatet, og hvilke opgaver og udfordringer der fylder i hverdagen.

Referat

 • Louise Hørslev orienterede om, at der er gode nyheder i momssagen, da det ifølge advokaten ser ud til at DSAM fritages for at være moms-berettiget. Bestyrelsen bliver orienteret, når der forelægger en endelig afgørelse. 
 • Kræftens Bekæmpelse lancerer i næste uge 2. runde af kampagnen ”7 tegn på kræft”. DSAM har tilbud at kigge kampagnen igennem inden lancering, men er ikke blevet inviteret til det.
 • Louise Hørslev opfordrede til, at bestyrelsen på hjemmesiden (http://www.dsam.dk/flx/presserum/dsam_i_pressen/) holder sig opdateret om, hvilke pressesager DSAM er involveret i samt på DSAM’s Facebookside, hvor der for nylig har været heftig debat om DSAM’s høringssvar omkring cannabis. Der blev spurgt til pressehåndteringen ift. at en ansat har valgt at udtales sig delvist mod høringssvarets indhold.
 • Lotte Hvas orienterede om, at dette var hendes sidste bestyrelsesmøde, da hun ikke kan deltage i september-mødet og herefter stopper hendes ansættelse i DSAM.

Opfølgning

-

15. Status på OK17

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om OK17 til efterretning.

Baggrund

Christian Freitag og Annette Houmand vil orientere om status på OK17.

Referat

Christian Freitag orienterede om status på OK 17.
PLO går fremadrettet efter et fælles telt med Lægeforeningen på Folkemødet – alternativt at leje sig ind i andre telte. Dette også set i relation til udbyttet på Folkemødet.

Opfølgning

-

16. Eventuelt

Jens Søndergård orienterede om, at de på SDU har fået en stor bevilling mhp. at lave en udredning om sundhedsdataret, og at forskningsenheden deltager.