Tid og sted:           

Mandag, den 22. maj 2017 hos DSAM

 

Til stede:

Bestyrelsen: Anders Beich, Annette Houmand, Lene Therkelsen, Hans Christian Kjeldsen, Lise Dyhr, Bolette Friderichsen, Claus Rendtorff 

Observatører:  Martin Bach Jensen, Frans Boch Waldorff, Annelli Sandbæk, Christian Freitag

Sekretariatet: Lotte Hvas, Louise Hørslev

 

Afbud:

Bestyrelsen: Maria Bach Nikolajsen, Jens Søndergaard,

Observatører: Bo Christensen, Carsten Jensen, John Sahl Andersen, Roar Maagard,

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Der blev byttet rundt på et par punkterne, da flere ikke var nået frem og skulle være med til at drøfte bestemte punkter.

DEBATPUNKTER

2. Forslag om FYAM-medlemmer og valgbarhed

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter oplæg fra lovgruppen omkring stemmeret, hvem der stemmer på hvilke pladser (FYAM/DSAM), og om fordelingen af pladser i regionsbestyrelser.

Baggrund

Lovgruppen har brug for bestyrelsens input til følgende for at kunne gå videre med at forberede forslag til generalforsamlingen.

DSAM's love mangler en klar tilkendegivelse af, hvem der har stemmeret og hvem der er valgbar. I de aktuelle love står der angivelse af alle ”læger med interesse for almen medicin” kan optages i selskabet (§ 2, stk. 1) i resten af § 2 nævnes FYAM og SAMS samt ekstraordinære medlemmer, som ikke er læger.

Ved repræsentantskabsmødet var der flere, der ønskede, at medlemmerne primært skulle være:

1. speciallæger i almen medicin og

2. læger i hoveduddannelse til almen medicin.

Der rejste sig på den baggrund nogle dilemmaer – se nedenfor – vedr. speciallæger uden ydernr. (YN) og vedr. FYAM medlemmer, der ikke er i hoveduddannelse. Dette aktuelle forslag handler primært om FYAM-medlemmerne og deres stemmeret.

Baggrund for præcision af reglerne:
I 2013 fik vi en revideret sundhedslov, der regulerer på de praktiserende lægers virke, og samtidig er de seneste overenskomster i højere grad end tidligere knyttet op til arbejde, som DSAM laver på det faglige område. Derfor kan beslutninger, som tages i DSAM få direkte og ofte bindende konsekvenser for de praktiserende lægers hverdag (fx i spørgsmål om akkreditering, vejledninger og retningslinjer, risikobaserede tilsyn med faglige målepunkter, kvalitetsudvikling, dataindsamling og efteruddannelsestilbud).
Hvor de gamle vedtægter (§ 5) bærer præg af at skulle sikre selskabet mod, at det kunne blive et rent FYAM selskab (og dermed sikring af antal pladser, der skal besættes med speciallæger), så går dilemmaet nu mere på, om de praktiserende læger, som skal leve med beslutningerne, har tilstrækkelig indflydelse. Og om andre, uden driftsansvar, får for stor indflydelse. I fremtiden forventes der fx at blive en ændret fordeling mellem speciallæger med YN og speciallæger, som er ansatte i almen praksis.

Regionsbestyrelsernes sammensætning:
Der var ønske på repræsentantskabsmødet om, at sammensætningen af DSAM's regionsbestyrelser afspejler medlemssammensætningen (se figur nederst). Dvs. at når godt 50 procent af medlemmerne er PLO-medlemmer med eget ydernummer, skal der også sikres plads i regionsbestyrelsen til minimum 50% læger med YN. 

Samtidig skal der være et antal øremærkede pladser til FYAM-medlemmer, fx svarende til hvor mange af medlemmerne, der aktuelt er i hoveduddannelse. (Hvor mange der er i hoveduddannelse, ved vi ikke (men vi prøver at finde ud af det).

Dilemmaet omkring speciallæger/YN/andre/ansatte:
I lovgruppen har vi talt om udelukkende at skelne mellem speciallæger i almen medicin MED og UDEN ydernummer. Der deles derfor ikke op efter, om det er deltids– eller fuldtids-YN. På repræsentantskabsmødet var der stemmer fremme om, at man skulle lave denne opdeling, og endog at tilføje krav om, at man skulle være minimum 50% af tiden i praksis. Det skønnes dog ikke muligt teknisk set at opgøre dette, da tiden i praksis for deltidsansatte ofte varierer, og fordi det ikke registreres i vores medlemsdatabase. Her kan man kun se, om pågældende er PLO-medlem, hvilket  kræver YN. Ansatte vil (oftest) være i anden delforening. 

De, der ikke har ydernummer, er speciallæger i almen medicin, som er udenfor erhverv eller ansatte læger på sygehuse, ansatte på forskningsenheder, ansatte i almen praksis. Gruppen af ansatte forventes at stige, hvilket som anført kan give problemer i forhold til, at de ansatte læger ikke har driftsansvar i klinikken.

Konkret i relation til FYAM:
Dilemma: Der var enighed om, at læger på vej i hoveduddannelse selvfølgelig skal have indflydelse på deres kommende erhverv. Der var ikke på samme måde enighed om, at læger, som endnu ikke har valgt speciale, skal have denne indflydelse. 

Omvendt udgør de læger, som ikke har valgt speciale endnu, et utrolig vigtigt rekrutteringsgrundlag, og det ville være et dårligt signal at sende, at disse læger ikke skulle være fuldgyldige medlemmer med stemmeret.

Løsningsforslag:
Dilemmaet kan løses ved, at FYAM selv afgør, hvem der skal være medlemmer af FYAM, men at FYAM til gengæld kun i valgsituationer stemmer på FYAM-medlemmer til de øremærkede pladser i regionsbestyrelser og DSAM’s centrale bestyrelse. DSAM-medlemmer, som er speciallæger i almen medicin, stemmer om de øvrige pladser. Dette svarer til, at der har været utilfredshed over, at speciallægerne stemmer på det frie FYAM-medlem i centralbestyrelsen, og at FYAM har indflydelse på hvilke speciallæger, der vælges til de øvrige pladser.

Referat

Lotte Hvas redegjorde for baggrunden for indstillingen, som efterfølgende blev drøftet. Det blev diskuteret, om tiden var moden/ikke moden til at drøfte, hvem der kan vælges til besluttende organer i selskabet (og sammensætningen af de valgte). Det blev betonet, at bagrunden for at arbejde med forslag til justering af vedtægtsændringer dels er foranlediget på baggrund af ny lovgivning og dels de vedtagne pejlemærker for faget almen medicin. Bestyrelsen blev opfordret til at sende konkrete forslag/ændringer til lovgruppen. Det blev præciseret, at det ikke kræver YN at være PLO´er.

FYAM udvalget og bestyrelsen bakker op om, at lovgruppen arbejder videre med et forslag til vedtægtsændringer, som medfører, at FYAM medlemmer stemmer på FYAM kandidater (og ikke som nu på både FYAM og DSAM) inkl. på det 'fri FYAM medlem' til bestyrelsen (dvs. afstemning i repræsentantskabet). Der var ikke opbakning til den del af oplægget, der omhandler, at der skal gøres forskel (stemmeberettigelse og valgbarhed) på FYAM'ere, som er før og under Hoveduddannelse, inkl. i fht. den antalsmæssige repræsentation i de regionale bestyrelser 

Opfølgning

Lovgruppen arbejder på baggrund af drøftelserne i DSAM’s bestyrelse og FYAM’s bestyrelse videre med et oplæg, der skal forelægges repræsentantskabet. Det tilrettes, at det ikke kræver YN at være PLO´er.

3. ICPC3 v/Claus Rendtorff

Indstilling

Det indstilles, at DSAM støtter det videre arbejde med udviklingen af ICPC3, og at man undersøger, hvorledes der kan rejses € 15.000 pr. år i en 3-årig periode for at deltage i projektet.

Der skal endvidere over den 3-årige periode findes to nye medlemmer til arbejdet med ICPC3 i WICC. Det foreslås, at kvalitetsudviklingsudvalget i første omgang indstiller 1 medlem og så senere, når Preben Larsen træder ud af arbejdet (han er pt. medlem af WICC), finder et medlem mere.

Baggrund

Bestyrelsen har tidligere støttet det videre arbejde med ICPC3. Og nu forligger der en projektbeskrivelse og et budget for at deltage i videreudviklingen af diagnosekodesystemet. DSAM tager forbehold for registrering af sociale, private, etniske og andre personlige data i diagnosesystemet. Hvilket i øvrigt ikke skulle volde problemer, idet ICPC3 bliver et mere dynamisk system end ICPC2, og dette modul kan vælges fra.

Referat

Claus Rendtorff redegjorde for baggrunden for indstillingen. Der blev udtrykt bekymring for tidsplanen i projektet. Der blev spurgt ind til økonomien efter den 3 årige projektperiode.

Opfølgning

Det blev besluttet, at Forskningsudvalget og Kvalitetsudvalget hver kan foreslå en kandidat, der efterfølgende skal godkendes i bestyrelsen. Der vil blive lagt vægt på, at vi udpeger almen medicinske speciallæger, som bruger ICPC i hverdagen i det kliniske arbejde. Claus Rendtorff sikrer, at de der udpeges, tager overvejelserne som tidligere er lavet fra Kvalitetsudviklings- og Forskningsudvalget med ind i arbejdet. Sekretariatet afsøger mulighed for midler i PLO. Herunder undersøges, hvordan midlerne tidligere er blevet tildelt.

4. NFGP's vision og mission

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter forslag til NFGPs vision og mission.

Baggrund

Ved det årlige NFGP møde i marts måned 2017 fremlagde den nye og den gamle formand (Johann Sigurdsson respektive Gisle Roksund)  deres forslag til en fornyelse af NFGP’s vision og mission.
Den gamle (se link) fokuserer mest på udgivelsen af tidsskrift og afholdelse af konferencer.

Da NFGP i de senere år er begyndt at arbejde med fælles almen medicinske problemstillinger, og herunder udarbejdelse af fælles-nordiske udtalelser, bør dette også afspejles i den overordnede vision og mission.

Der var også i NFGPs bestyrelse et ønske om at være mere aktiv i forhold til det internationale samarbejde, især i WONCA, hvor nordisk almen medicin er respekteret, og skønnes at kunne bidrage positivt i forhold til udviklingen i andre lande, hvor faget almen medicin ikke er lige veludviklet.

Tanken er, at de enkelte medlemslandes bestyrelser drøfter indholdet, og herefter giver tilbagemelding til Johann Sigurdsson, som arbejder videre med forslaget mhp fremlæggelse og godkendelse ved generalforsamlingen i NFGP 2018.

Forslag til ny vision og mission

Draft till vision and mission/jas/4 april 2017.

Nordic General Practice/ Nordic Federation of General Practice

Seen from a global perspective, Nordic general practice stands on rather unique ideological grounds: an ambitious social contract characterized by uniform public funding, solidarity, and equitable distribution of services. Based on the welfare state, the Nordic primary health care system is a national treasure. It can also be a gateway to a global treasure.

Vision

To promote general practice/family medicine which:

 • is salutogenic and sustainable, carefully balancing biomedical and humanistic approaches to health, illness and disease.
 • is based on moral intent, solidarity, commitment to equity, and person-focused care.
 • is based on the best available professional knowledge and evidence.
 • is directed towards both individuals and the general population.
 • minimises unwarranted medicalization, under- and overdiagnosis, overtreatment, polypharmacy, and risk labelling associated with interventions of disputable benefit.

Mission

 • Facilitate professional development and research in and on general practice and on the premises of general practice.
 • Stimulate publishing of original research and innovative analyses in peer-reviewed scientific journals relevant to general practice.
 • Run the Scandinavian Journal of Primary Health Care
 • Run the bi-annual Nordic Congresses of General Practice
 • Promote NFGP at the World Organisation of Family Doctors (Wonca), especially Wonca Europe.
 • Facilitate active participation of our Nordic colleges in national as well as international networks on quality of care (i.e., EQuiP), rural medicine (i.e., Euripa), professional development and teaching (i.e., EURACT), and arenas for young doctors interested in general practice (i.e., Vasco da Gama Movement).
 • Encourage active participation in other congresses and meetings relevant to the Federation’s vision and mission.
 • Stimulate the creation of enjoyable and rewarding professional and social arenas characterized by personal relationship building, support and networking among general practitioners at all career stages (from students to seniors) and relevant co-workers and co-thinkers.
 • Promote generalist leaders; clinical, organisational, and political/societal.

Referat

Der var generelt ros til udkastet. Dog var der et ønske om, at det kommer til at fremgå mere explicit, hvordan faget bidrager til samfundet. Desuden var der et ønske om, at vision og mission kommer til at stå mere skarpt/klart.

Opfølgning

Sekretariatet sender kommentarer til Johann Sigurdsson, der arbejder videre med forslaget med henblik på endelig godkendelse ved NFGP’s generalforsamling i 2018.

5. Formandsskab i DSAM

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter valg af ny næstformand i DSAM samt drøfter og beslutter honorar for næstformand. 

Baggrund

Der er brug for at styrke den daglige politiske ledelse i DSAM. Mængden af opgaver ifm. de løbende opgaver øges, og formanden har brug for løbende sparring i den politiske indsats i sagsbehandlingen. Der er sat maksimum to dage af i budgettet til formandens fravær fra praksis i forbindelse med formandsarbejdet, men i realiteten har formanden haft 3-4 dages arbejde for DSAM det sidste års tid, og fraværet fra praksis ikke kunnet holdes på to dage per uge.

Der er brug for en styrkelse af formandsskabet, og det indstilles til bestyrelsen, at den godkender, at næstformanden bliver en officiel del af formandsskabet, dvs. kan overtage nogle af formandens arbejdsopgaver, løse nogle af dem formanden ikke når frem til, som det er nu, være til rådighed for sekretariatet, sparre med formanden løbende og holde ”forretningsudvalgsmøder” med ledelsen af sekretariatet (formand, lægefaglig leder + sekretariatschef). Næstformanden får godtgørelse for fravær fra praksis svt. en dag/uge.

Bolette Friderichsen er engageret i mange opgaver for selskabet og kan ikke stille sig mere til rådighed, end hun allerede gør i forvejen. Vejledningen om ”Kræftopfølgning i almen praksis” er en meget vigtig vejledning, DSAM-repræsentant i Fonden, Akutspeciale, uddannelse og efteruddannelse ligeså. Hun har bedt om at blive løst fra næstformandsopgaven.

Formanden foreslår, at bestyrelsen godkender, at Annette Houmand indstilles som ny næstformand. Hendes opgaver bliver følgende:

 • sparring med formanden i forbindelse med sagsbehandling/forefaldende problemstillinger,
 • politisk kontaktperson for sekretariatet i forbindelse med konkrete opgaver (f.eks. hjemmeside, debatfora, facebookside og newsfeed fra formandsskabet på hjemmesiden),
 • daglig mulighed for ad hoc kontakt fra sekretariatsledelse og konsulenter på hverdage,
 • deltagelse i sekretariatets sagsbehandling vedrørende RKKP på overordnet niveau,
 • møder med sekretariatet vedrørende forefaldende problemstillinger, der skal kvalificeres
 • forefaldende mødeaktivitet ud af huset efter aftale med formanden,
 • indtræde i formandsopgaver i dennes fravær,
 • Møder i ”forretningsudvalget” som beskrevet
 • observatør i PLOs bestyrelse, gruppemøder og repræsentantskabsmøder i PLO.

Formanden aflønnes i dag med ca. 36.400 kr. pr. måned, svarende til 2 dage pr. uge. 

Næstformanden foreslås at blive aflønnet med 18.200 kr. pr. måned, svarende til 1 dag pr. uge (uden pension).

Bestyrelsen skal derfor træffe beslutning om:

 1. valg af ny næstformand
 2. honorering af næstformanden inkl. honorarets størrelse.

Referat

Anders Beich og Bolette Friderichsen redegjorde for baggrunden for indstillingen. Der var opbakning til, at Annette Houmand blev valgt som næstformand for DSAM med en nævnte honorering. Annette Houmand takkede for valget. Det blev drøftet, om ordningen skulle være permanent eller i en overgangsperiode.


Opfølgning

Det blev besluttet, at situationen er midlertidig og tages op til revision efter valget og OK17 er på plads. Sekretariatet følger op med opdatering af oplysninger om ny næstformand på hjemmeside mm. og orienterer om det i forbindelse med, at der orienteres om øvrige nyansættelser i DSAM (lægefaglig leder, lægefaglig konsulent, journalist, sekretariatschef). Sekretariatet laver punkt til første bestyrelsesmøde efter valget omkring formandsskabet. 

6. Regnskab for DSAM 2016

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen gennemgår og godkender udkast til regnskab for DSAM for 2016.

Baggrund

Vi har modtaget udkast til regnskab for DSAM for 2016 fra RIR Revision.

Regnskabet udviser et overskud på 224 t.kr., som skal ses i forhold til et budgetteret overskud på 52 t.kr. samt en hensættelse til dækning af løn til direktør i fratrædelsesperioden januar til august 2017.

Kommentarer til de poster, hvor der er større afvigelser i forhold til det vedtagne budget, er vedhæftet.

Referat

Lotte Hvas orienterede om budgettet. Der blev spurgt til moms-sagen, og der blev orienteret om, at der ikke er en afklaring på dette område. Det er uafklaret, hvor meget advokaten skal have betaling for, og om LVS finansierer noget af dette.

Opfølgning

Sekretariatet sørger for, at det godkendte regnskab bliver underskrevet af bestyrelse og lægelige revisorer ved fremlæggelse på Repræsentantskabsmødet i efteråret 2017. Sekretariatet undersøger, hvor meget advokatregningen i forbindelse med moms-sagen pt. er på, og i hvilket omfang LVS bidrager til at betale gildet.

7. Regnskab for Sara Krabbes Legat 2016 samt legatuddelinger i 2017

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskab for Sara Krabbes Legat 2016.

Endvidere indstilles, at bestyrelsen godkender, at der i 2017 uddeles legater for 75.000 kr.

Baggrund

Vi har modtaget endeligt regnskab for Sara Krabbes Legat 2016 fra RIR Revision.

Årets resultat er 42.321 kr., hvilket især skyldes kursstigninger på værdipapirer.

Årets renteindtægt og udbytte af værdipapirer er 25.783 kr., og i henhold til Fundatsens § 4 skal årets renter henlægges til uddeling.

På bestyrelsesmøde den 22. august 2016 godkendte bestyrelsen et salg af værdipapirer på ca. 250.000 kr. for at kunne afvikle en mellemregning med DSAM på 277.737 kr. Dette er for øjeblikket i gang med at blive effektueret ifølge forslag fra legatets fondsbestyrer Lån & Spar Bank:

158.000 kr. i Nordea Invest Mellemlange Obligationer

45.000 kr. i Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente

47.000 kr. i Nordea Invest Lange Obligationer 

Samtidig godkendte bestyrelsen, at der i 2016 ikke blev udloddet legater, mod at der i 2017 ville blive udloddet minimum renteindtægter og udbytte fra både 2016 og 2017. Dette beløb udgør i alt 54.922 kr., og det foreslås, at der i 2017 udloddes for i alt 75.000 kr.

Plan for udlodning i 2017:

 Deadline for ansøgninger        

 15. august 2017

 Annoncering

 Ved godkendelse af plan
 Offentliggørelse af deadline på hjemmeside + evt. nyhedsbrev

 Uge 26 – 26/6
 Annoncering i Practicus nr. 236

 Behandling i Forskningsudvalg

 I perioden 15. august til 10. september (senest) 

 Godkendelse i bestyrelse

 På bestyrelsesmøde den 21. september 2017

 Svar til ansøgerne

 Via sekretariatet i uge 39

 

Referat

Der var ønske om, at det blev annonceret i FYAM nyhedsbrev, at det er muligt at søge legater.

Opfølgning

Sekretariatet sørger for plan for udlodning af legater følges, og at der udsendes FYAM-nyhedsbrev.

ORDFØRERSKABER

8. Nyt fra udvalg/grupper

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager afrapportering fra de forskellige udvalg og grupper til efterretning.

Baggrund

Udvalg/grupper, der ikke allerede er programsat, kan komme med korte meddelelser.

Referat

Lise Dyhr orienterede om, at notatet fra Fagligt Råd, som bestyrelsen har været involveret i, er ved at blive endeligt.

Lise Dyhr orienterede om, at der har været holdt møde i interessegruppen ”Giv mest til dem, der har størst behov”. På Årsmødet er en workshop, hvor hele gruppen er inviteret. Der har været stor interesse for at deltage i interessegruppen.

Bolette Friderichsen orienterede om, at de fem regioner (sygehusejerne) ønsker et akutmedicinsk speciale, og at SST derfor med stor sandsynlighed anbefaler, at der bliver oprettet et akutmedicinsk speciale.

Annette Houmand orienterede om, at RKKP-papiret, der beskriver DSAM’s principper for håndtering af RKKP-databaser, er blevet færdigt, og der er ved at blive planlagt møde med Jens Winther fra RKKP.

Claus Rendtorff orienterede om fremdriften (eller mangel på samme) med arbejdet i depressionsdatabasen.

Claus Rendtorff orienterede om, at der er udarbejdet forløbsplaner inden for kronisk sygdom, herunder KOL.

Opfølgning

Sekretariatet sender notatet fra Fagligt Råd til bestyrelsen til orientering.
Sekretariatet sender høringssvar omkring forløbsplaner ud sammen med referatet.
På næste bestyrelsesmøde kommer der et orienteringspunkt omkring forløbsplaner.

9. Nyt fra FYAM v/Lene Therkelsen

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i FYAM Udvalget.

Baggrund

Formand for FYAM Udvalget Lene Therkelsen vil under dette punkt orientere den øvrige bestyrelse om seneste nyt fra udvalgets arbejde.

Referat

Lene Therkelsen orienterede om, at der er lavet et samarbejde med MAP omkring et medlemstilbud.

Opfølgning

Sekretariatet sørger for udsendelse af medlemstilbud. 

10. Nyt fra LVS v/Roar Maagaard

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om LVS.

Baggrund

Roar Maagaard, der er valgt til bestyrelsen i LVS vil under dette punkt orientere den øvrige bestyrelse om seneste nyt fra LVS.

Referat

Roar Maagaard var ikke tilstede.

Opfølgning

Ingen.

11. Nyt fra DSAM regionalt

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i DSAM regionalt.

Baggrund

Bestyrelsesmedlemmerne vil orientere om seneste nyt fra de enkelte regioner.

Referat

Lise Dyhr orienterede om, at DSAM Hovedstaden har arrangeret debatmøde om HPV lige efter sommerferien.
Bolette Friderichsen orienterede om, at der planlagt medlemsmøde i september omkring ”praksisnær forskning” i DSAM Nord.
Annette Houmand orienterede om, at der er en række af de eksisterende profiler, der stiller op i DSAM Sjælland.
Hans Christian Kjeldsen orienterede om, at der er valgmøde/medlemsmøde i september i DSAM Midt.
Louise Hørslev orienterede om, at der kommer en valgavis/valg-særnummer i det nummer af practicus, der kommer efter sommerferien. FYAM-valg kommer til at lægge tidligere end DSAM-valg.

Opfølgning

Ingen.

ORIENTERING

12. Opdatering på planlægningen til DSAM’s årsmøde 2017

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om planlægningen til DSAM’s årsmøde 2017, samt tager udkast til vurderingskriterier til ph.d.-cup samt deltagergebyr til efterretning.  

Baggrund

Titel: Årsmøde for alle

Foreløbigt program:

09:30 Velkomst
09:45 Keynote
10:30 Pause
11:00 Workshops/sessioner
12:30 Frokost
13:30 – 14:00 PhD Cup
14:00 – 14:15 Kort pause til lokaleskift
14:15 Workshops/sessioner
15:45 Pause
16:15-16:45 Fælles afslutningssession v/ SAMS & FYAM
17:00 – 18:00 DSAM netværks/interessegrupper / FYAM Årsmøde / DSAM – hyggeaktivitet
19:00 Middag og fest med livemusik

Foreløbig er der planlagt 10 sessioner/workshops som tager udgangspunkt i vores 4 søjler (forskning, internationalt arbejde, kvalitet og uddannelse).

I den seneste annonce i Practicus fremgår en del af titlerne på dagens workshops/sessioner.

Der fleste aftaler med oplægsholdere og facilitatorer til de forskellige sessioner / workshops er på plads. Se bilag 1.

Keynote speaker:
Der arbejdes fortsat på at indgå aftale med en god keynote speaker (vores 1. og 2. prioritet havde desværre ikke mulighed for at deltage). Vi håber at have en aftale på plads inden næste Practicus artikel vedr. årsmødet går i trykken.

Plenumsession efter frokost:
Ph.d. Cup – hvor 4 ph.d. studerende kommer og forklarer deres projekter på 3 minutter. Der vil være et trofæ/en pokal, som kan gå på omgang mellem lederne fra forskningsenhederne (såfremt næste årsmødegruppe for 2018 beslutter at gentage et sådant indslag).
Udkast til kriterier for udvælgelse af deltager samt vurdering af oplæg kan ses i bilag 2. 

Fælles underholdende afslutning kl. 16:15 – 16:45:

FYAM har en kampagne, de lancerer i forbindelse med den fælles afslutning, og SAMS vil også komme med et indslag.
 
3 sideløbende sen-eftermiddagsarrangementer kl. 17:00 – 18:00:
Interesse- og netværksgrupper vil modtage tilbud om at få et lokale stillet til rådighed, hvis de ønsker at benytte lejligheden til at mødes (lokale vil være uden beregning, men eventuel forplejning vil være for gruppens egen regning/budget). Der er et begrænset antal lokaler til rådighed (hvoraf 3 allerede er optaget), som vil blive udlånt efter ”først-til-mølle-princippet”. I samme tidsrum vil FYAM’s generalforsamling samt et hyggeligt ”DSAM arrangement” finde sted.

Pause-event i foyer med ”Regionsstande”:
Årsmødegruppen arbejder på indhold og form for en pauseaktivitet, hvor der lægges op til at netværke i stor stil. I foyerområdet vil der blive opstillet 5 Ø’er (en pr. region), hvor planen er, at SAMS’ere, FYAM’ere og DSAM’ere kan mødes i pauserne. Her vil f.eks. være mulighed for at høre om, hvordan man kan blive aktiv i selskabet, møde nye mennesker, og evt. høre om rekrutteringstiltag i ens region. Vi arbejder bl.a. på at få personer fra PLOs rekrutteringsudvalg med.
Der vil også være mulighed for at læger, der ønsker at købe sig ind i praksis og læger der ønsker at sælge/finde en vikar/andet kan mødes.

Deltagergebyr for årsmødet 2017:
Gebyr for deltagelse i årsmødet har været uændret i mange år, og sekretariatet foreslår derfor en mindre prisstigning på DKK 50,00 pr. person for henholdsvis deltagelse i møde og i festarrangement. Se bilag 3.

Referat

Hans Christian Kjeldsen orienterede om, der er god energi i Årsmøde-gruppen, og at der er kommet keyonote-speaker på plads, og debat om vejledninger udgår. Lotte Hvas orienterede om, at der var brugt midler på at få DSAM’ere til at deltage i Årsmødet (PKO’ere, vejlednings- og interessegrupper).

Opfølgning

Årsmødegruppen fortsætter arbejdet med planlægningsopgaverne. Konceptet omkring Ph.d cup blev godkendt – dog skal Årsmødegruppen præcisere, hvordan vinderen findes og lave et oplæg på dette til næste bestyrelsesmøde.  Lotte melder tilbage til SAMS, at de har mulighed for at få en lille reduktion i deltagergebyr. Sekretariatet sørger for, at Årsmødet bliver markedsført i PLO Orientering.

13. Nyt fra sekretariatet

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i sekretariatet.

Baggrund

Louise Hørslev vil under dette punkt orientere bestyrelse om, hvad der sker i sekretariatet, og hvilke opgaver og udfordringer der fylder i hverdagen.

Referat

Louise Hørslev orienterede om følgende:

Nordisk Kongres
Standen på Nordisk Kongres kommer til at bestå af 2 x caféborde, 4 x barstole, 2 x roll ups og TV på fod. Formålet med standen er at markedsføre Nordisk Kongres i Aalborg i 2019. Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at kigge forbi og være på standen i pauserne. Der udsendes nyhedsbrev umiddelbart efter kongressen på Island, og alle bestyrelsesmedlemmer er automatisk på modtagerlisten. Alle regionale bestyrelser har bestilt en roll up, som de kan bruge til at markedsføre Nordisk Kongres 2019. De er kommet, og der er mulighed for at tage dem med hjem ved lejlighed.

Ny medarbejder
Der er ansat en ny medarbejder i sekretariatet, Sine Barrett-Madsen, der starter 1. juni 2017.

Selvdeklarering

En del bestyrelsesmedlemmerne mangler at udfylde selvdeklarering og opfordres til hurtigst muligt at få styr på dette.

Lovgruppen
Lovgruppen har lavet aftale med advokat, der hjælper med at forberede forslag til vedtægtsændringer. Advokaten deltager på repræsentantskabsmødet.  Advokaten har givet et tilbud, der holder sig inden for budgettet.

Praksisbesøg
Der er foreløbig stor interesse for at få besøg af besøg af Anders og Sine (kaffe med formanden).

Vejledninger
Vejledningen ”Kræftopfølgning i almen praksis” er punkt til næste bestyrelsesmøde. Målet er, at vejledningen skal i høring lige efter sommerferien.

Debatforum
Lærke, Christian Freitags PA, vil fremover kunne læse med på DSAM’s debatforum.

Bankmøde

Sekretariatet er ved at undersøge, hvorledes DSAM’s likvider bedst investeres, og der kommer en indstilling omkring dette på et kommende bestyrelsesmøde (den brændende platform er, at indestående over 750.000 kr. går tabt, hvis banken krakker).

Næste bestyrelsesmøde
Louise Hørslev kommer ikke til næste bestyrelsesmøde. I stedet tager Annette Gehrs referat.

Opfølgning
Sekretariatet opretter Lærke på debatforum. Sekretariatet sender mail-reminder til bestyrelsesmedlemmerne om, hvordan de der mangler, kan selvdeklarere sig.

14. Eventuelt

Martin Bach Jensen opfordrede til at deltage i Medicinsk Uddannelseskonference, som næste år finder sted i Østdanmark. Claus Rendtorff bad om en uddybning af Hans Christian Kjeldsens kommentarer på intras omkring repræsentation i samtaleudvalg.