Tid og sted:           

Torsdag, den 23. februar 2017 i DSAM's mødelokaler

Kl. 14:30 - 17:30

 

Til stede:

Bestyrelsen: Anders Beich, Annette Houmand, Jens Søndergaard, Lene Therkelsen, Hans Chr. Kjeldsen, Lise Dyhr, Maria Bach Nikolajsen, Claus Rendtorff, Bolette Friderichsen

Observatører: Bo Christensen, Annelli Sandbæk, Roar Maagaard, Carsten Jensen, Frans Waldorff

Sekretariatet: Lotte Hvas, Louise Hørslev

 

Afbud og udeblivelse:

Observatører: Martin Bach Jensen, John Sahl Andersen, Cecilie Thorning Jacobsen, Christian Freitag, Annelli Sandbæk

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt. 

DEBATPUNKTER

2. RKKP

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter principper for professionalisering af ansøgninger, der vedrører RKKP.

Baggrund

Der er et stort behov for at professionalisere DSAM’s behandling af ansøgninger, der vedrører RKKP. Derfor har dataordfører Annette Houmand udarbejdet en række principper, som bestyrelsen bedes drøfte. På baggrund af bestyrelsens input opdaterer Annette Houmand dokumentet, som efterfølgende sendes ud forud for næste bestyrelsesmøde, hvor principperne forventes at blive vedtaget.

Opfølgning

Annette Houmand orienterede om konsekvenser af udvidet ansvar for bestyrelsens håndtering af beslutningsprocesserne omkring RKKP. Baggrund for det udvidede ansvar er, at RKKP data siden 2016 overføres til SDS, og at de personhenførbare data fra RKKP derved skifter fra kvalitetsformål til andre formål og kan samkøres med de øvrige talrige data i RKKP.

Der blev spurgt ind til, hvor mange databaser, der er på vej? Og det blev svaret, at der potentielt kunne være mange på vej. Det blev slået fast, at det er en ”skal”-opgave for DSAM + at DSAM skal sanktionere, når det gælder indførelse af nye RKKP, hvor der er almen medicinsk dataindberetning.

Det blev drøftet, om det er muligt at lave RCT på, om indførelse af en database faktisk øger kvalitet eller sikkerhed. Det blev drøftet, at DSAM skal holde fast i, at en kvalitetsdatabase skal give kvalitet og derfor bør have dokumentation for sin eksistensberettigelse. Der var enighed om, at de databaser der kører, skal evalueres, så vi er sikre på, at de rent faktisk øger kvaliteten. Men om det skulle være et kontrolleret eksperimentelt design eller anden form for forskningsbaseret evaluering kunne ikke afgøres ved mødet. Hvis evaluering påviser, at dataindberetning til den pågældende database ikke afføder et kvalitetsløft, bør den udfases. Det blev foreslået at sætte fx en 2 års grænse for deltagelse i de enkelte RKKP, og at man herefter vurderer, om den skal fortsætte på baggrund af de resultater, den har givet.

Det blev besluttet, at man i sekretariatet skal være bedre klædt på til at forberede sager og beslutninger om RKKP fx ved indførelse af nye databaser. 

Det blev stadfæstet, at fokus i indikatorer skal være på, hvad der er god almenmedicinsk kvalitet. DSAM skal desuden overveje en øvre grænse for, hvor mange databaser, almen praksis kan deltage i samtidig. Det er vigtigt at gøre RKKP opmærksom på, at det ikke giver mening efterfølgende at kræve indberetning af manglende data (så bliver det falske data).

Der var ros til det store forarbejde, som Annette har lavet.

Det blev besluttet, at Annette Houmand på baggrund af drøftelserne opdaterer principperne for sagsbehandling, som herefter lægges på intra, og at principperne endeligt besluttes på et kommende bestyrelsesmøde. 

3. ICPC3-udtalelser fra Forskningsudvalget og Kvalitetsudviklingsudvalget

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen diskuterer ICPC3-udtalelserne.

Det indstilles samtidig, at Anders Beich og måske et par ordførere får mandat til at rejse til Holland sammen med Petter Brelin fra Norge mhp et møde omkring DSAM's (og NFA’s) muligheder for indflydelse på processen, og at der efterfølgende lægges en plan for, i hvilket omfang DSAM kan tilslutte sig den videre proces omkring ICPC.

Baggrund

Forskningsudvalget og Kvalitetsudviklingsudvalget har begge udarbejdet udtalelser vedrørende ICPC3. 

Anders Beich har været i Norge og besøgt kollegaen, formand for Norsk Forening for Almen medisin Petter Brelin, for at drøfte de forskellige problemstillinger omkring kodning i almen praksis og den videre udvikling af ICPC3. Vi har mange fælles holdninger til udvikling og anvendele af ICPC – og fælles fokus på udøvelsen af faget OG udvikling af faget. For at kunne få større klarhed over, hvilke muligheder Danmark og Norge har for at kunne påvirke processen fremover, foreslås at takke ja til invitation fra Holland, hvor Kees van Boven foreslår et møde. Anders vil uddybe mundtligt ved bestyrelsesmødet.

Der skal gives et svar – hurtigst muligt efter et sådant møde – om DSAM skal medvirke i den fortsatte proces, og i så fald hvor meget.

Opfølgning

Lise Dyhr redegjorde for Forskningsudvalgets redegørelse og standpunkt ift. ICPC3. Claus Rendtorff redegjorde for Kvalitetsudviklingsudvalgets redegørelse og standpunkt ift. ICPC3. Anders Beich orienterede om mødet i Norge med Petter Brelin. Fokus i Norge er på klinisk brug af kodning. Det blev besluttet, at relevante repræsentanter for DSAM sammen med do. fra Norge tager til Holland for at drøfte og få mulighed for at påvirke den fremtidige proces.

4. Ledelsesfunktioner i sekretariatet

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager bilaget om sekretariatsfunktioner til efterretning. 

Baggrund

Med henblik på at den valgte bestyrelse kan tage en beslutning om fremtidig ledelse af DSAM, er der fremstillet en længere ”rapport fra maskinrummet”. 

Opfølgning

Lotte Hvas orienterede om hendes oplevelse af sekretariatsfunktionerne i de tre måneder, hun har været konstitueret sekretariatsleder. Lotte Hvas fremlagde en oversigt over nuværende funktioner - og funktioner, der i fremtiden er behov for. Der var tilfredshed med oversigten, som burde kunne lette fremtidige ledelser.

5. KOL Vejledningen og print

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, om vi skal fastholde beslutning om udelukkende elektroniske vejledninger, samt at orienteringen om KOL-vejledningen tages til efterretning.

Baggrund

KOL-vejledningen blev lanceret ultimo januar og er markedsført i alle relevante kanaler + alle praktiserende læger har modtaget et brev i postkassen med link til vejledningen, laminatark med essensen af vejledningen og info om, at de relevante kapitler let kan printes, og at den elektroniske form gør det let at opdatere vejledningen.

Pga. en beklagelig fejl kom udsendelsen også til at indeholde et laminatark om rygestop i almen praksis, som ved en fejl ikke har indgået i materialet undervejs i processen med at færdiggøre vejledningen og derfor ikke kan siges at afspejle DSAM anbefaling af håndtering af denne afhængighedsproblematik. Anders Beichs notat i det kommende Practicus vedrørende dette kan ses som bilag.

Der har været enkeltstående henvendelser fra praktiserende læger, som ønsker udprint af hele KOL- vejledningen.  Yderligere har et firma (Novartis), og senere også GSK,  tilbudt at trykke vejledningen for at kunne komme ud og besøge de praktiserende læger. Vi har sagt konsekvent nej – der findes i dag ikke en sammenhængende PDF-fil. Vi har ikke lavet layout til dette, og ved at trykke på printknappen kan man selv printe de enkeltstående kapitler. Teknisk set har vi selvfølgelig mulighed for at lave en sammenhængende wordfil, som kan laves om til en pdf.  Men dette vil ikke være layoutet, risikoen for fejl er stor, og herefter vil muligheden for at lave løbende rettelser forsvinde, fordi der vil foreligge en række printede udgaver (evt. med både DSAMs og Novartis navn)

Der er behov for bestyrelsens opbakning til at holde fast i beslutningen om kun at udgive vejledningen elektronisk.

Opfølgning

Det blev drøftet, om det skal være muligt at printe en sammenhængende pdf ud, hvilket vil betyde, at der ved opdateringer skal udarbejdes en ny pdf. Lotte Hvas redegjorde for baggrunden for beslutningen, som bestyrelsen tidligere har taget, om ikke at lave en printversion og betonede, at der fortsat vil være udgifter til layout, selv om det blot er en pdf-fil.

Det blev understreget, at det er vigtigt, at der er en god søgefunktion. Det blev drøftet, om laminatark skal udgå, så alt kun findes elektronisk. Det blev besluttet, at sekretariatet undersøger, om det er muligt at lave en knap på hjemmesiden ”print alt ud” (alle kapitler på en gang).  Det blev besluttet at arbejde henimod mere digitale løsninger, dvs. fortsat ikke at tilbyde en printversion af vejledningerne.

Hvad angår beslutningen om at tilbagekalde den norske rygestopguide, så blev der udtrykt uenighed ift. denne beslutning, og formanden erkendte, at det var en fejl i sagsbehandlingen, der havde ført frem til beslutningen, og at sagsbehandlingen/rådgivningen ift. fremtidige vejledninger skal være klar. Det arbejder vejledningsgruppen videre med. 

6. Nordisk konsensuspapir om overdiagnostik

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen giver Anders Beich mandat til at underskrive et dokument om overdiagnostik, mhp at det bliver et fællesnordisk papir.

Baggrund

I forbindelse med NFGP møde i Island 15. juni 2017, hvor lederne af selskab + organisationer mødes, forventes det, at der underskrives et papir om overdiagnostik mhp at det gøres til et fællesnordisk dokument. Det er tidligere behandlet under møde i Finland i august 2016 (hvor Karin Mette Thomsen deltog). Dokumentet forventes også at blive behandlet på et bestyrelsesmøde i PLO. 

Opfølgning

Der blev orienteret om, at Danske Regioner også beskæftiger sig med overdiagnostik. Papiret blev godkendt, og det underskrives på Nordisk Kongres i juni. Det blev drøftet, om der skal findes nogle alliancepartnere på området, fx onkologerne, som DSAM kan lave fælles udspil med. LVS har også tanker om at inddrage medlemmer i arbejdet med at finde unødvendige behandlinger og undersøgelser.

7. Ny hjemmeside – revidering af eksisterende forhold

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter videre proces ift. opdatering af DSAM’s hjemmeside.

Baggrund

DSAM’s hjemmeside har længe trængt til en modernisering, både når det gælder det visuelle og det indholdsmæssige. Dette arbejde er sekretariatet nu i gang med. At modernisere en hjemmeside med 10 år på bagen og 1.000 indholdssider er et stort projekt. Og det kan gribes an på mange måder – ikke mindst afhængig af tid og ressourcer. Da der ikke har været afsat større økonomiske ressourcer og hjemmesidens cms (opdateringssmodul) hænger sammen med andre af DSAM’s hjemmesider og systemer, har vi ikke søgt efter en løsning, der hedder; vil det være mere fordelagtigt at lede efter en anden udbyder/system?  Og da der har været et presserende behov for, at der skete noget på hjemmesiden rent visuelt, har vi startet med at ”sminke facaden”. Dette arbejde er stadig i gang og på bestyrelsesmødet, vil bestyrelsen blive præsenteret for to visuelle forslag forsidelayout.

Dernæst er der den indholdsmæssige del. Dette arbejde er der behov for at involvere bestyrelsen i. Sekretariatet har forholdt sig til alle fanerne på forsiden og lavet en ”screening” af, hvordan vi bedst kommer videre med at få redigeret og taget stilling til indholdet i de enkelte faner.  De ting – som er common sense  ift., hvordan man laver hjemmesider i dag - vil bestyrelsen ikke blive bedt om at involvere sig i.  Eksempelvis at debatartiklerne fra Practicus bliver lagt på hjemmesiden, og at linksamlingen forsvinder. Men vi har brug for bestyrelsens input til følgende:

Forsiden
Forsiden er vores ansigt ud ad til og sekretariatet har lavet to forslag, som vi gerne vil høre bestyrelsens holdning til. De præsenteres på mødet.

Fanerne uddannelse, forskning og kvalitet
Fanerne har meget indhold under sig. Sekretariatet foreslår, at det respektive udvalg (kvalitets- forsknings- og videreuddannelsesudvalget), via formanden eller et eller flere udvalgsmedlemmer, er sekretariatet behjælpelig med at vurdere indholdet under fanerne og hjælpe med at finde løsninger på, hvad der skal opdateres (og hvordan) og hvad der kan undværes. Der kan blive behov for, at den læge (udvalgsformand eller en anden fra udvalget?), der har ansvaret for en given fane, kommer ind i sekretariatet en dag i arbejdstiden og gennemgår disse funktioner. I så fald vil der naturligvis ydes tabt arbejdsfortjeneste.

Opfølgning

Sekretariatet følger op i samarbejde med de udpegede bestyrelsesmedlemmer, som er Roar Maagaard og et FYAM-medlem (fra VIA), Lise Dyhr ift. forskning og Claus Rendtorff ift. kvalitetsudvikling. 

ORIENTERING

8. Præsentation af kommunikationsindsatser for 2017 v/Louise Hørslev

Louise præsenterede kommunikationsindsatser for 2017. 

9. Lovgruppens arbejde

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager status på lovgruppens arbejde til orientering.

Baggrund

Der har været flere tilløb til, at selskabet reviderer sine love, så de blive mere tidssvarende og afspejler organisationen, som den ser ud i dag.

Dette arbejde er af forskellige årsager ikke rigtig blevet skudt i gang tidligere. Derfor besluttede bestyrelsen på deres møde den 9/2 at nedsætte en gruppe bestående af; Ellen Louise Christensen, Claus Rendtorff, Lene Therkelsen, Lotte Hvas og Louise Hørslev. Gruppen blev bedt om at afdække mulige problemstillinger i vedtægerne.

Gruppen har holdt sit første møde, og det blev hurtigt tydeligt, at der er en række områder, som det giver mening at få set nærmere på. Gruppen nåede frem til, at det vigtigste sted at starte, er at høre repræsentantskabets synspunkter til formålet med selskabet og en få overordnet drøftelse af, hvem selskabet er til for.  

Disse overordnede og principielle betragtninger vil nemlig skulle gå igen i opdateringen af de øvrige punkter. Der holdes repræsentantskabsmøde 25/3 2017, hvor lovgruppen vil være til stede og slå ørerne ud, så det oplæg lovgruppen kommer med, bliver i tråd med repræsentantskabets ønsker. Det er planen, at lovgruppen skal have et vedtægtsændringsforslag klar til repræsentantskabsmødet i efteråret.

I første omgang vil oplægget handle om formålsparagraffen (kun små justeringer), og der vil efterfølgende skulle arbejdes med de underliggende problemstillinger om, hvem selskabet er til for. Et forslag kan også være, at der arbejdes henimod simplere vedtægter, der til gengæld suppleres med en forretningsorden for at sikre en mere smidig sagsbehandling fremadrettet (eksempelvis står der i vedtægerne i dag, hvor ofte bestemte udvalg skal holde møder).

Lovgruppen holder arbejdsmøde lige efter repræsentantskabsmødet, hvor de samler op på input fra mødet og laver en indstilling til bestyrelsesmødet i maj, der beskriver lovgruppens forslag til, hvordan vi bedst kommer videre med arbejdet.

På repræsentantskabsmødet i marts drøftes ligeledes aktuelle interessekonflikter omkring habilitet, sponsorering og valgsituationer, som lovgruppen vil tage med i sit videre arbejde.

Opfølgning

Lotte Hvas orienterede om lovgruppens arbejde.

10. Hjertevejledningen

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

Den nye hjertevejledning er ved at være rigtig langt i processen. Anders Beich og Bo Christensen har drøftet den videres proces, især med henblik på at få rammesat vejledningen, så den får en klar almenmedicinsk vinkel og sprog, specielt omkring risikovurdering i almen praksis.

Det er tanken at forsøge at inddrage nogle ’eksterne’ personer med viden om risiko, fx fra forskningsmiljøerne, dels med henblik på konkret at skrive en kort indledning om risikovurdering i almen praksis, dels med henblik på et sprog, der er tilpasset klinikeren.

Bo Christensen har bolden med henblik på at komme med forslag til relevante personer. 

Det skal fra sekretariatet understreges, at der ikke for øjeblikket er større råderum i vejledningsbudgettet til honorering af større indsatser.

Opfølgning

Bo Christensen og Anders Beich redegjorde for status på hjertevejledningen. Og det blev drøftet, hvad næste step er ift. færdiggørelse af vejledningen. Anders Beich og Bo Christensen følger op.

11. Status på GoCan vejledningen

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager status på arbejdet med vejledningen ”den gode canceropfølgning” til efterretning.

Baggrund

Vejledningen ”Den gode canceropfølgning” blev sat i gang i efteråret og har Bolette Friderichsen som formand. Arbejdsgruppen har holdt et par møder og et internat og er godt i gang med arbejdet. For at sikre at vejledningen er på rette kurs ift. bestyrelsens forventninger, følger her en status på arbejdet fra formanden:

Kræft er en heterogen gruppe af sygdomme, og patienterne er forskellige steder i forløbet og har forskellige prioriteringer. Det vil derfor være meget forskelligt, hvad der kommer til at fylde i konsultationen. Vejledningen omtaler de forskellige områder, der kan være relevante at tale med patienten om, og giver forslag til organisering i egen praksis.

Vejledningen omhandler en almen medicinsk kræftopfølgning, ikke en onkologisk. Der vil for eksempel ikke være beskrivelse af, hvordan man skal bruge et dermatoskop, når man søger efter recidiv efter et malignt melanom, eller hvorledes man rutinemæssigt skal CT-scanne efter mammacancer. Vejledningen beskriver og afgrænser de almen medicinske opgaver og ansvar, med respekt for de almen medicinske kompetencer. 

Siden sidst har vi udvidet gruppen med 1 person, så vi nu er 5: Annika Norsk Jensen har 6 års erfaring fra onkologiske afdelinger, før hun selv købte praksis. Hun vil gerne skrive om nogen af de ting, hun har erfaret ofte volder problemer for vores kolleger. 

Indholdet er derfor blevet udvidet med et kapitel om de forskellige former for kræftbehandling (immun modulerende, kemo, hormon og strålebehandling) og de almindeligste bivirkninger og senfølger, og et afsnit om vaccination af patienter i kemobehandling. 

Ellers er indholdet ved at tage form og omfatter uændret kapitlerne indledning, baggrund, shared care, kontakten til patienten, fortællingen, den individuelle plan, samarbejde, øvrige kroniske sygdomme, samt nu også kræftbehandling, senfølger og vacciner. 

Vi har mange referencer, men hele området med kræftopfølgning i almen praksis er stadig i sin vorden i vores del af verden. Der er for eksempel ingen RCTer, der udsiger noget om området. Vejledningen kommer derfor ikke til at indeholde regulære anbefalinger med tilhørende evidensniveauer.  Den er snarere en slags "vejviser" til området med forslag og opmærksomhedslister. På den måde kommer den til at ligne palliationsvejledningen.

Vejledningen bliver elektronisk, med en del relevante links til andre vejledninger og lægehåndbogen og IRF.

Opfølgning

Bolette orienterede om status på vejledningen ”Den gode cancervejledning”. Bolette fortalte, at der var god dynamik i gruppen og fremdrift i vejledningen. Bolette forventer, at vejledningen kan komme i præhøring om 2 måneder.

12. Tema for Årsmøde 2017

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om planlægningen til DSAM’s årsmøde 2017 samt tager den foreløbige programskitse til efterretning.   

Baggrund

Titel: Årsmøde for alle

Vision: Alle skal kunne se sig selv deltage i og føle sig velkommen til årsmødet.
Idé: Minimum af plenumsessioner, workshops/sessioner både formiddag og eftermiddag.
Der skal ikke være ét enkelt tema – vi vil forsøge af gøre årsmødet lidt ”bredere” jf. titlen.

Keynote ønske: Martin Marshall: ”Det gode liv som praktiserende læge - visioner og fremtid for almen praksis (på den ”fede måde”).

Opfølgning

Årsmødegruppen fortsætter arbejdet med planlægningsopgaverne, hvor programfastsættelse og kontakt til keynote speaker samt oplægsholdere har stor prioritet. Bestyrelsen får løbende en orientering om planlægningen af årsmødet 2017.  

13. Interessegruppe "Giv mest til dem som har behov"

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager dette punkt til orientering.

Baggrund

Lise Dyhr har - som besluttet på bestyrelsesmøde i august 2016 og løbende drøftet - arbejdet videre med at udarbejde kommissorie og deltagere til interessegruppe: Giv mest til dem som har størst behov (se vedhæftede). Alle deltagere har nikket ja til at medvirke (mangler dog endelig feedback fra FYAM). 

Der afklares budget med sekretariatet.

Opfølgning

Lise Dyhr orienterede om interessegruppen ”Giv mest til dem som har behov”.

14. Akkreditering i almen praksis

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager referat af møde i IKAS i følgegruppen for almen praksis til efterretning.

Baggrund

Claus Rendtorff har været til møde hos IKAS i følgegruppen for akkrediteringen i almen praksis. 

Opfølgning

Claus Rendtorff orienterede om møde i IKAS.

15. Eventuelt

Lotte Hvas orienterede om, at der i forlængelse af bestyrelsesmødet 6/4 kommer en temadrøftelse om funktionelle lidelser med gæster udefra.

Anders Beich orienterede om, at PLO har vedtaget det nordiske risikopapir.

Lise Dyhr orienterede om, at hun ikke ønsker at tage til Folkemøde alligevel. Sekretariatet giver PLO besked. Hvis nogle vil til Bornholm, kan de melde det til sekretariatet, da der nu er ledige pladser.

 

Referent: Louise Hørslev