Tid og sted:            Fredag, den 24. marts 2017
Til stede:

Bestyrelsen: Anders Beich, Bolette Friderichsen, Claus Rendtorff, Hans Christian Kjeldsen, Lene Therkelsen, Lise Dyhr

Observatører: Bo Christensen, Frans Waldorff, Martin Bach Jensen

Sekretariatet: Lotte Hvas, Louise Hørslev

 

Afbud:

Bestyrelsen: Annette Houmand, Jens Søndergaard, Maria Bach Nikolajsen

Observatører: Annelli Sandbæk, Carsten Jensen, Christian Freitag, John Sahl Andersen, Roar Maagaard, Cecilie Thorning Jacobsen

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

DEBATPUNKTER

2. Det regionale arbejde

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager til efterretning hvordan arbejdet foregår ude i regionerne og drøfter forslag til, hvordan dette kan styrkes.

Baggrund

DSAM har fem regionale bestyrelser, der på forskellig vis varetager interesser for medlemmerne regionalt. For at sikre vidensdeling på tværs har hvert medlem af bestyrelsen, der repræsenterer en region, beskrevet de aktiviteter, de har sat i gang, hvordan de lykkes med det og ønsker til hjælp centralt fra. Dette ses i bilaget.

Referat

Der var enighed om, at det var en god ide at blive mindet om, hvad der sker regionalt, da det gav motivation til at sætte gang i noget. Det blev foreslået, om mere samarbejde på tværs af regionerne og DSAM/FYAM ville være en god ide. Det blev drøftet, om DSAM’s møder kunne kobles med PLO´s møder, da de har høj mødedeltagelse. Det blev drøftet, at det er vigtigt at afdække, hvad formålet er med møderne regionalt, og hvad medlemmernes interesse er i møderne.

Opfølgning

De enkelte regioner står for at afholde møder og kan tage til efterretning, at der er god effekt af at holde valgmøder sammen med fagligt arrangement for at tiltrække deltagere.

3. Køreplan for regionsvalg

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter køreplan for regionsvalg 2017.

Baggrund

I 2016 gennemførte DSAM det første elektroniske valg til foreningens regionsbestyrelser. Dette blev gennemført med enkelte begyndervanskeligheder. For at sikre en god afvikling i år bedes bestyrelsen drøfte og godkende følgende køreplan for afviklingen i 2017:

Seneste dag for afholdelse af valgmøder i regionerne                  

Søndag den 10. september 2017

Elektronisk valg i ALLE regioner pågår samtidigt

Tirsdag, den 12. september til torsdag den 21. september 2017
(altenativt til fredag, den 22. september 2017 kl. 12.00)

Valgresultat offentliggøres

22. september 2017

Repræsentantskabsmøde

7. oktober 2017

Sekretariatet sender snarest mail til de enkelte regioner for at informere om det kommende valg samt bede om datoer for valgmøder samt tilbyder assistance til udsendelse af invitationer m.v. 

Referat

Den fremlagte køreplan blev vedtaget, dog således at elektronisk valg afsluttes onsdag den 20. september. Senest den 21. september om formiddagen orienteres regionsbestyrelsen om valget, så de afklaringer, der skal ske regionalt og i FYAM (i relation til prioriteringer mellem forskellige poster), kan tages inden offentliggørelsen af resultatet. Valget offentliggøres 22. september. Valg skal kun gennemføres, hvis der er kampvalg, dvs at der er flere, der stiller op til den samme post.

Både i Practicus og nyhedsbreve bliver det meldt ud, at man skal opdatere sine oplysninger forud for valget. Der orienteres om valget i egne medier og PLO orientering. Såfremt et medlem herefter ikke har opdateret sin adresse inden stemmefristens udløb, og dermed ikke kan modtage stemmeseddel, mistes retten til at stemme.

Opfølgning

Sekretariatet sender snarest en mail til regionsbestyrelserne for at informere om det kommende valg og de vedtagne datoer for, hvornår der skal være afholdt valgmøde. Sekretariatet arbejder videre på en detailplan for, hvem der kommunikerer om valgets resultater til hvem mm.  

4. HPV

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter den aktuelle HPV-debat.

Baggrund

Der har været en del skriverier i pressen den seneste tid, og der er forskellige ”alliancer” i gang omkring HPV-indsatsen. Anders Beich redegør på mødet for, hvor sagen aktuelt står.

Referat

Anders Beich orienterede om ”alliancen”, som består af Sundhedsstyrelsen og en række andre aktører, og hvor DSAM er med. Der blev orienteret om, at der kommer et fakta-ark om HPV til medlemmerne, som lægges på hjemmesiden (i sammenhæng med de kliniske vejledninger). Det kommer til godkendelse hos Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen, og forskere i de almen medicinske miljøer med viden på området vil blive inddraget Det blev drøftet, at det er vigtigt at imødekomme tvivlerne i fakta-arket. Det blev drøftet, om DSAM skal indgå i alliancens kampagne med logo og fordele og ulemper herved. Det var ikke muligt at tage endelig stilling, da kampagnens ordlyd endnu ikke er kendt.

Opfølgning

Anders Beich arbejder videre på fakta-arket, der sendes til godkendelse i bestyrelsen og andre relevante steder. Anders Beich afstemmer med PLO, hvordan de forholder sig til alliancens kampagne ift. logo, og han sikrer en koordinering med dem. Formand og sekretariat står for formidling af fakta-arket.

5. Principper for sagsbehandling af RKKP´er

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender de opdaterede principper for sagsbehandling af RKKP’er.

Baggrund

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at Annette Houmand på baggrund af drøftelserne opdaterer principperne for sagsbehandling af RKKP’er, og at de herefter lægges på intra, hvor det siden 8/3 2017 også har været muligt at kommentere på den reviderede version. Når principperne er vedtaget, laves en kommunikationsplan for formidling af dem til relevante interessenter.

Referat

Det opdaterede dokument blev godkendt, dog med undtagelse af der kræves en præcisering af, hvordan man skal forholde sig, når en RKKP, der er oprettet til brug i sekundærsektoren ændres til også at ville indhente data fra almen praksiss. Det skal stå med tydelig formulering, hvad man som repræsentant skal gøre, hvis man er med i en database, der vil hente data fra almen praksis.

Martin Bach Jensen orienterede om, at man i rygdatabasen ikke har været opmærksom på, at DSAM skal godkende databaserne, når der skal indhentes data fra almen praksis. DSAM skal kun godkende de databaser, der involverer DSAM (dvs. ikke sygehusbaserede database, ligesom DSAM kun skal involveres, når der er brug for data fra almen praksis). De fleste databaser ser ud til at ændre sig undervejs, dvs de starter med data fra sekundærvæsenet, hvorefter de ønsker at supplere med primærsektorens data. Det var derfor ønskeligt, at papiret var præcist på dette område.

Opfølgning

Sekretariatet og Annette Houmand opdaterer dokumentet. Sekretariatet og Annette Houmand følger op med en kommunikation til relevante interessenter, primært RKKP sekretariatet, de personer der allerede er udpegede af DSAM til de forskellige databaser og til orientering af PLOs sekretariat. Der skal samtidig være en procedure i sekretariatet, så nye udpegede får besked om principperne.

ORDFØRERSKABER

6. Nyt fra udvalg/grupper

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager afrapportering fra de forskellige udvalg og grupper til efterretning.

Baggrund

Vejledningsgruppen orienterer om nyt fra deres møde 21. marts 2017.

Øvrige grupper, der ikke allerede er programsat, kan komme med korte meddelelser.

Referat

Vejledningsgruppen har holdt et konstruktivt møde, hvor det bl.a. blev drøftet, om DSAM-repræsentanterne i NRK-arbejdet kan medvirke til at lave et kondensat med information af relevans for almen praksis for den NKR, de er udpegede til. Det blev foreslået at reklamere mere for vejledningerne og de vejledninger, der er på vej. Det blev besluttet, at der i Practicus skal være en artikel om status på vejledningsområdet, fremtiden og information om de vejledninger, der er på vej.

Lise Dyhr orienterede om, at Forskningsudvalget har holdt møde, og Lise Dyhr er konstitueret som formand, indtil det nye kommissorium var på plads.

Lise Dyhr orienterede om, at 25 har meldt sig til interessegruppen ”Giv mest til dem som har størst behov”. Lise Dyhr efterlyste hjælp til at organisere og understøtte gruppen

Claus Rendtorff orienterede om, at der er etableret et tværregionalt k-net (kvalitetsudviklingsnet), og der er planer om en kvalitetsdag til efteråret 2017 eller foråret 2018. Gruppen er organiseret via Facebook. Det skal afklares, om DSAM kan hjælpe med at arrangere en kvalitetsdag, og om gruppen kan organiseres som netværksgruppe.

Opfølgning

Sekretariatet udarbejder artikel til Practicus om vejledningsarbejdet og undersøger, hvordan de kan understøtte de to nævnte grupper. Claus Rendtorff vil vende tilbage, hvis der er mere konkrete ønsker til DSAM, således at der kan laves en egentlig indstilling til bestyrelsen. 

7. Nyt fra FYAM v/Lene Therkelsen

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i FYAM Udvalget.

Baggrund

Formand for FYAM Udvalget Lene Therkelsen vil under dette punkt orientere den øvrige bestyrelse om seneste nyt fra udvalgets arbejde.

Specifikt vil der blive orienteret om resultatet af FYAM's internat, herunder FYAM's næste kampagne.

Referat

Lene Therkelsen orienterede om, at der er ny næstformand i FYAM; Maria Bundgaard. Lægeforeningen vil gerne overtage ”Praksismatch-kampagne”-konceptet.

Opfølgning

Ingen opfølgning.

ORIENTERING

8. Alkohol og gravide v/Anders Beich

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

Anders Beich orienterer om materialet ”alkohol og gravide”, herunder sin henvendelse til DSOG.

Referat

Anders Beich orienterede om baggrunden, og om at DSOG og SIF begge - ligesom DSAM - har reageret på det unødvendigt detaljerede materiale fra SST.

Opfølgning

Anders Beich tager til møde i Sundhedsstyrelsen, som har indkaldt til møde med DSAM, SIF og DSOG for at få en afklaring af, hvordan alkoholforbrug skal afdækkes ifm. svangreundersøgelser.

9. Nyt fra sekretariatet v/Lotte Hvas

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i sekretariatet.

Baggrund

Lotte Hvas vil under dette punkt orientere bestyrelse om, hvad der sker i sekretariatet, og hvilke opgaver og udfordringer der fylder i hverdagen.

Referat

Louise Hørslev orienterede om, at medlemmerne også i år får mulighed for at indstille kandidater til Talentprisen. Der blev orienteret om, at der snart er produkter klar til Nordisk Kongres 2019: Roll up, gocard, film, facebookside, hjemmeside samt gocard til Preventing Overdiagnosis i København i 2018.

Anders Beich orienterede om, at bestyrelsen snart er klar til at melde ud omkring fremtidig bemanding i sekretariatet.

Opfølgning

Ingen opfølgning.

10. Eventuelt

Referat

Lotte Hvas orienterede om møde i SUM omkring demens-vejledning.

Opfølgning

Ingen opfølgning.