Tid og sted:           

Tirsdag, den 28. november 2017 hos DSAM kl. 15:00 - 18:00

 

Til stede:

Bestyrelsen: Anders Beich, Annemette Pihl Lundberg, Bolette Friderichsen, Jette Kolding Kristensen, Lene Therkelsen, Lise Dyhr, Dorte Jarbøl

Observatører: Carsten Jensen, Niels Ulrich Holm 

Sekretariatet: Niels Saxtrup, Louise Hørslev

 

Afbud:

Bestyrelsen: Maria Bach Nikolajsen, Annette Houmand, Claus Rendtorff

Observatører: Annelli Sandbæk, Bo Christensen, Martin Bach Jensen, Roar Maagaard, Christian Freitag, Frans Boch Waldorff, John Sahl Andersen

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Referat

Der har været tvivl om FYAM’s rolle i forskellige udvalg. Anders Beich startede med at fastslå, at Maria Bach Nikolajsen har posten som rekrutteringsordfører.

Anders Beich orienterede om, at hele vejledningsarbejdet og en præsentation af status og fremtidsplaner kommer på januar-mødet, hvor Thomas Birk, der er vejledningskonsulent, deltager.

Opfølgning

Sekretariatet sørger for, at dette rettes i tidligere referat og andre relevante steder, at FYAM har rekrutteringsordførerskabet.

DEBATPUNKTER

2. Konstitueringer/udpegninger - fortsat

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen fortsætter udpegningsprocessen i forhold til udvalgsposter, øvrige poster m.v. 

Baggrund

På sidste bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig, og ordførerskaberne blev besat.

De forskellige udvalgsposter, øvrige poster og arbejdsopgaver skal besættes, og hensigten er at opnå en transparent proces, således at alle gode kræfter sættes i spil.

Referat

Anders Beich orienterede om DSAM’s struktur, og der blev foretaget nye udpegninger. Da mange bestyrelsesmedlemmer ikke var tilstede, blev det besluttet, at nedenstående udpegninger kan der sanktioneres mod indtil en uge efter, at referatet er sendt ud.

Fonden for Almen Praksis: Bolette Friderichsen (fortsætter)
Fagligt Råd: Lise Dyhr, Anders Beich. (fortsætter begge)
PLO’ s bestyrelse observatørpost: Anders Beich (fortsætter)
Fagligt efteruddannelsesudvalg og Styregruppen for systematisk efteruddannelse: Jette Kolding Kristensen (nyudpeget) og Bolette Friderichsen, Anders Beich (begge fortsætter)
Kommune- og forebyggelsesudvalg: Lise Dyhr (nyudpeget)
PLU fonden: Dorte Jarbøl, Rikke Pilegaard (fortsætter)
TPL bestyrelsen: Der efterlyses på intra, om nogle i repræsentantskabet ønsker posten - ellers vil Carsten Jensen gerne fortsætte.
MPU (DSAM og PLO): Hans Christian Kjeldsen (HCK), Lise Dyhr (fortsætter).
Rekrutteringsudvalget: Roar Maagaard, Maria Bach Nicolajsen (fortsætter)
VIA: Bolette Friderichsen (fortsætter)
LVS: Roar Maagaard (fortsætter)
Patientsikkerhedsudvalget: Det skal drøftes ved næste møde, hvordan udvalgets arbejde med patientsikkerhed bedst kan foregå efter den nye struktur for kvalitetsarbejdet i både PLO og DSAM.
Vejledningsgruppen: Det skal drøftes på mødet i januar, hvad kommissoriet for udvalget er.

Der blev efterlyst et oplæg om uddannelsesudvalgets funktion og generelt, herunder konneks til den prægraduate uddannelse, hvad er baggrunden for valg af undervisere og kurser på specialeuddannelsen mm. Bolette vil gerne lave et oplæg om dette.

Anders Beich pointerede, at der næste år skal vælges en kandidat til posten som repræsentant i LVS-bestyrelse.

Det blev foreslået, at der skal laves en generisk skabelon for kommissorium for udvalg og grupper under DSAM.

Opfølgning

Sekretariatet opdaterer hjemmesiden en uge efter, at referatet er sendt ud, hvis ikke der sker ændringer i udpegningerne.

Sekretariatet orienterer Hans Christian Kjeldsen om, at han er valgt for en to-årig periode i MPU-udvalget.

Sekretariatet aftaler med Bolette, hvornår oplægget skal på.

Claus Rendtorff kontakter Patientsikkerhedsudvalget ift. den nye struktur på kvalitetsarbejdet. Sekretariatet sætter på dagsordenen til næste møde, at Patientsikkerhedsudvalgets fremtid skal drøftes.

Sekretariatet laver et udkast til en generisk skabelon for et kommissorium, som alle udvalg og grupper kan bruge.

Sekretariat/formandskab laver en indstilling omkring formål for strukturudvalget.

Sekretariat laver en tråd på intra, hvor interesserede kan byde ind på posten som TPL repræsentant.

3. Hvor er FYAM repræsenteret og hvordan

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

FYAM-medlemmer i DSAM er en stor del af selskabets medlemmer, men der er tit tvivl om, hvor FYAM er repræsenteret i DSAM, hvordan FYAM-medlemmerne er valgt, og hvordan FYAM-udvalget er organiseret. Derfor ønskes der med denne orientering at give et overblik over repræsentationen af FYAM-medlemmer i DSAM.

Referat

Anne Mette Pihl Lundberg gennemgik FYAM’s organisering og forklarede, hvordan de enkelte FYAM-medlemmer er valgt.

Opfølgning

Sekretariatet sender slide med overblik over FYAM’s organisering sammen med bestyrelsesreferatet.

4. Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning - vedtægtsændringer

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter det modtagne forslag til vedtægtsændringer for Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning.

Baggrund

Fra Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning har DSAM modtaget forslag til vedtægtsændringer fra dennes bestyrelsen med anmodning om endelig godkendelse hos hovedforeningerne PLO, DSAM og PLO-København.

I første omgang er dette blevet drøftet via bestyrelsens debatforum, men da denne debat gav anledning til en del spørgsmål, blev det besluttet, at dette skulle med på et bestyrelsesmøde. Drøftelserne i debatforummet kan tilgås via dette link.

På mødet vil Carsten Jensen, som er valgt af bestyrelsen som repræsentant i TPL's bestyrelse for DSAM, gøre nærmere rede for baggrund og begrundelser til vedtægtsændringerne.

Referat

Carsten Jensen redegjorde for baggrunden for Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning og forslaget til vedtægtsændringer. Det blev bl.a. påpeget, at der er et fald i både annoncører og abonnenter, og der er et stort underskud i fonden.

Lise Dyhr spurgte ind til, hvad fagligheden i Medibox er. Carsten Jensen orienterede om, at Medibox evt. kunne indgå som del af klyngearbejdet. Dorte Jarbøl orienterede om, at der er særskilte redaktioner for Medibox og Månedsskriftet.

Lene Therkelsen orienterede om, at det er vigtigt at promovere de digitale medier overfor de unge, hvilket Dorte Jarbøl fortalte, der er lavet en plan for. Bl.a. er der lavet et FYAM advisory board.

Lise Dyhr påpegede, at der i tråden på intra er en række spørgsmål og ideer, som TPL skal tage i betragtning.

Det blev drøftet, om der i vedtægterne også skal fremgå, at redaktører skal være aktive medlemmer af DSAM - såvel som de skal være aktive medlemmer af PLO.

Opfølgning

Carsten Jensen tager følgende input med i arbejdet med TPL’s vedtægtsændringer: ”DSAM anerkender behovet for vedtægtsændringer, dog ønskes en motiveret begrundelse fra PLO vedr. paragraf 5 stk. 5 og gerne en stillingtagen fra PLOs bestyrelse til netop denne formulering”.

Carsten Jensen tager kommentarer fra bestyrelsen med i betragtning i det videre arbejde i TPL.

ORDFØRERSKABER

5. Nyt fra udvalg/grupper

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager afrapportering fra de forskellige udvalg og grupper til efterretning.

Baggrund

Udvalg/grupper, der ikke allerede er programsat, kan komme med korte meddelelser.

Referat

Niels Saxtrup orienterede om, at Rekrutteringsudvalget har holdt møde og er i gang med en række tiltag for at profilere faget.

Dorte Jarbøl orienterede om, at der har været møde i Forskningsudvalget. Forskningsudvalget præsenterer kommissorium for bestyrelsen i januar. Forskningsudvalget har drøftet, om det vil være relevant, at formanden for udvalget får en plads i det nye DSAM kvalitetsudvalg.

Niels Ulrich Holm orienterede om, at der er en klyngebaggrundsgruppe for PLO’s udvalg.

Opfølgning

Sekretariatet sætter kommissorium for Forskningsudvalget på som punkt på januar-mødet.

6. Nyt fra FYAM v/Annemette Pihl Lundberg

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i FYAM Udvalget.

Baggrund

Formand for FYAM Udvalget Annemette Pihl Lundberg vil under dette punkt orientere den øvrige bestyrelse om seneste nyt fra udvalgets arbejde.

Referat

FYAM er ved at lave nyt intromateriale, som bliver elektronisk.

Der er ved at blive planlagt fyraftensmøder regionalt i samarbejde med DSAM regionalt.

FYAM har sammen med bl.a. yngre pædiater lavet en udmelding omkring Svendborg-sagen.

Der er gang i planlægning af prækonferencen for Nordisk Kongres 2019.

DSAM’s formand og næstformand inviteres til de kommende møder i FYAM udvalget.

Opfølgning

Annemette Pihl Lundberg sikrer, at DSAM’s formandskab inviteres til møder i FYAM-udvalget.

7. Nyt fra DSAM regionalt

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i DSAM regionalt.

Baggrund

Bestyrelsesmedlemmerne vil orientere om seneste nyt fra de enkelte regioner.

Referat

Region Hovedstaden holder fælles julefrokost med FYAM og indleder med fælles formøde. Lægelaug i København har inviteret DSAM Hovedstaden ud for at høre mere om, hvad DSAM er.

DSAM Sjælland har holdt temamøde omkring cancer, hvor Bolette Friderichsen fortalte om kræftopfølgning. Bestyrelsen i Sjælland orienterede om, at de primært holder skypemøder.

Opfølgning

Ingen.

ORIENTERING

8. Bestyrelsens temadag 6. februar 2018

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om indholdet på temadagen til efterretning.

Baggrund

Formandskabet har lavet et program for bestyrelsens temadag den 6. februar 2018. Se bilag. Bemærk, at programmet er delt i 2, der betyder, at observatører først møder senere.

Referat

Louise Hørslev orienterede om det spændende program for bestyrelsens temadag, som Annette Houmand har udarbejdet.

Opfølgning

Ingen.

9. Høringer og udpegninger v/Niels Saxtrup

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

DSAM bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar og udpege almen medicinere til arbejdsgrupper og udvalg. Niels Saxtrup, lægefaglig leder, koordiner denne opgave og giver i det følgende et overblik over høringer og udpegninger i perioden 1. november til 28. november 2017. Orienteringen er et fast punkt på bestyrelsesmøderne.

Udpegninger:

 1. Møde om projekt Sikker medicinering af ældre med demens (Patientombuddet): Line Soot
 2. Følgegruppe til projekt: Klar til samtalen (Dansk Selskab for Patientsikkerhed): Niels Ulrich Holm (repræsenterer både PLO og DSAM i denne følgegruppe)

Liste over udpegede kan ses via dette link.  

Høringer:

 1. Målepunkter for det risikobaserede tilsyn i 2018 (i samarbejde med PLO)
 2. Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom
 3. Bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger ved medicinsk cannabis og behandling af bivirkningsindberetninger
 4. Tidlig opsporing af ældre med fokus på helbredstilstand og funktionsevne. Anbefalinger til arbejdsgange og anvendelse af redskaber

Oversigt over DSAM's høringssvar kan ses via dette link. Under høringssvarene er endvidere en liste over de høringer, som DSAM har modtaget og gennemgået, men vurderet at der ikke var bemærkninger til.

Referat

Niels Saxtrup gav et overblik over aktuelle høringer og udpegninger.

Niels orienterede desuden om, at der mangler 1-2 repræsentanter i WICC/ICPC3, når Preben Larsen træder ud i løbet af næste år, og at arbejdet snart går i gang. Dorte Jarbøl foreslog, at Marianne Rosendal kunne være en af de to repræsentanter, dog er hun ikke aktiv som praktiserende læge, hvilket er et krav. Lise Dyhr spurgte ind til, hvor mange dele af ICPC3, som DSAM skal gå ind i. Niels Ulrich Holm fortalte, at der er politik i, hvor mange koder som ønskes i almen praksis, og at det er vigtigt, at repræsentanterne både repræsenterer DSAM og PLO -interesser.

Opfølgning

Niels Saxtrup arbejder videre med rekrutteringen af repræsentanter.

10. Nyt fra sekretariatet v/Louise Hørslev

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i sekretariatet.

Baggrund

Louise Hørslev vil under dette punkt orientere bestyrelse om, hvad der sker i sekretariatet, og hvilke opgaver og udfordringer der fylder i hverdagen.

Referat

Louise Hørslev orienterede om:
 • at sekretariatet pt. undersøger muligheder for nyt valgsystem
 • at sekretariatet er opmærksomme på persondataforordningen, der træder i kraft i maj 2018, og i det nye år vil se nærmere på, hvad det betyder for DSAM’s medlemshåndtering
 • at DSAM’s momssag er afsluttet, og at DSAM i den forbindelse får udgifter for ca. 60.000 kr. + moms. Det skal nærmeres undersøges, om DSAM kan/skal søge om fritagelse for lønsumsafgift når momssagen er tilendebragt
 • at sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår, men er åbent lige op til og efter nytår – dog holder flere feriedage/afspadsering op til og efter, og Annette G. holder 5 ugers afspadsering fra jul og frem til ultimo januar 2018
 • at bestyrelsen på hjemmesiden med billeder og information er gået i luften. Alle bedes tjekke om selvdeklarering er korrekt, og de der mangler billeder bedes sende ind til sekretariatet asap
 • at alle mødegodtgørelser nationalt og internationalt samt udlæg for 2017 bedes sendt til sekretariatet sendes 15. december 2017 – allersenest 27. december 2017
 • at hele bestyrelsen inviteres til Preventing Overdiagnosis kongressen i august 2018 og den valgte bestyrelse inkl. PLO-formandskab inviteres desuden til festmiddag. Fravær fra praksis, transport og overnatning er for egen regning
 • at der er produceret en del marketingmateriale, som bestyrelsen blev opfordret til at tage med retur regionalt og dele ud.
Opfølgning
 
Ingen.

11. Eventuelt

Referat

Anders Beich orienterede om, at han i morgen har foretræde for Sundhedsordførerne for at fortælle om DSAM’s bekymring vedr. Genom Centret. Niels Ulrich Holm orienterede om, at PLO også har udvist bekymring vedr. Genom Centret.

Dorte Jarbøl spurgte, hvem der var ”vi”, når Anders Beich udtaler sig i pressen. Anders Beich fortalte, at han selvfølgelig udtaler sig som DSAM-formand, med mindre andet fremgår eksplicit. I den konkrete sag om Genom Centret har der været en længere proces med høringssvar, formandsblog og endelig en kronik. Han opfordrede atter en gang til, at man giver sig til kende som bestyrelsesmedlem, hvis man undervejs har brug at debattere, opponere, føre opposition til referat, og at han gerne endnu en gang vil opfordre til, at man som bestyrelsesmedlem følger med i de høringsanmodninger, som DSAM modtager, så input kan komme så tidligt som muligt. Det næstbedste er at kommentere på afgivne høringssvar og gerne også på udtalelser som formanden er fremkommet med i pressen, så kursen kan besluttes i bestyrelsen.

Lise Dyhr fortalte, at det aktuelle forløb fint ligger i forlængelse af den linje, som tidligere er besluttet omkring, at der ønskes en proaktiv formand.

Ugeskrift for læger laver julekalender, hvor Lene Therkelsen udtaler sig om tutorlæger.

Opfølgning

Sekretariatet sender Anders´ slides vedr. Genom Centret til bestyrelsen.

SPISNING - kl. 18.00