Tid og sted:           

Tirsdag, den 31. oktober 2017 hos DSAM

Kl. 15:00 - 18:00

 

Til stede:

Bestyrelsen: Anders Beich, Jette Kolding Kristensen, Annette Houmand, Annemette Pihl Lundberg, Maria Bach Nikolajsen, Bolette Friderichsen, Claus Rendtorff, Lise Dyhr

Observatører: Bo Christensen, Roar Maagaard, Martin Bach Jensen, Carsten Jensen, John Sahl Andersen, Frans Boch Waldorff

Sekretariatet: Niels Saxtrup, Louise Hørslev

 

Afbud:

Bestyrelsen: Dorte Jarbøl

Observatører: Christian Freitag, Annelli Sandbæk, Niels Ulrich Holm

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Referat

Anders Beich bød velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Jette Kolding Kristensen og Annemette Pihl Lundberg (Dorthe Jarbøl var forhindret). Anders Beich orienterede om, at de afgående bestyrelsesmedlemmer Hans Christian Kjeldsen, Jens Søndergaard og Lene Therkelsen var indbudt og desværre ikke kunne deltage, men at de vil få tilsendt en ”tak for indsatsen”-gave.

Der var en kort præsentationsrunde.

Opfølgning

Ingen. 

DEBATPUNKTER

2. Formandskab i DSAM

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter forlængelse af tidligere beslutning vedr. næstformand i DSAM, herunder honorering af næstformand.

Baggrund

På bestyrelsesmødet i maj 2017 blev det besluttet:

1) At styrke formandskabet med en lønnet næstformand pga. den stigende opgavemængde.

2) At ordningen var midlertidig og skulle tages op igen efter valget, og efter at OK 18 var faldet på plads.

Annette Houmand blev valgt som næstformand. Næstformanden har i perioden, hvor ordningen har eksisteret, både aflastet formanden og taget fra på en række af egne opgaver, særligt politikker omkring data. Annette vil mundtligt supplere med en redegørelse for, hvilke opgaver hun som næstformand har varetaget.

Mængden af opgaver som formandskabet skal varetage, er stigende pga. af OK 18 særligt relateret til kvalitetsarbejdet, og det indstilles derfor at:

 • Beslutningen om, at formandskabet udgøres både af en lønnet formand (2 dage pr. uge) og næstformand (1 dag pr. uge) fortsætter. Næstformandens aflønnes med 18.200 kr. pr mnd. svarende til 1 dag pr. uge (uden pension
 • Der vælges en næstformand blandt bestyrelsens medlemmer under punktet med konstituering.
Annette Houmand vil gerne fortsætte som næstformand.

Referat
 
Det blev drøftet, at ordningen med lønnet næstformand, der indgår i formandskabet skal fortsætte, indtil andet besluttes.
 
Opfølgning

Sekretariatet følger op på beslutningen.

3. Behov for omstrukturering af kvalitetsområdet og forskningsområdet i DSAM

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter behov for omstrukturering af kvalitetsområdet og forskningsområdet i DSAM.

Baggrund

PLO´s bestyrelse har primo oktober besluttet, at den vil nedsætte et eget udvalg for kvalitet, forskning og patientsikkerhed. Vi forventer, at der skal være DSAM repræsentation i dette.

PLO kommer fremadrettet ikke til at afsætte ressourcer til at deltage i de nuværende fælles udvalg vedrørende to af DSAM´s kerneområder: kvalitet og forskning. Dette udspringer bl.a. af, at PLO´s behov for input til områderne ikke har kunnet honoreres i vores fælles organisation i den nuværende form, bl.a. med baggrund i arbejdstempoet i forhold til det behov, som PLO har for besvarelse af forespørgsler omkring konkrete problemstillinger især ifm. optakt til OK forhandlingerne.

Dette behov udfordrer DSAM´s bestyrelse og betyder øget arbejdsmængde og -tempo. Hvis DSAM fremadrettet skal kunne gøre sin indflydelse gældende indenfor et kvalitetsområde i hastig omstilling og vækst, kalder det på, at vi omstrukturerer og opprioriterer området. Vi skal arbejde os op i en omdrejningshøjde, der kan opfylde det behov for input PLO har, så vi fremadrettet vil udgøre en tæt, aktiv, initiativrig og værdifuld samarbejdspartner indenfor dette kerneområde for selskabet. Kvalitetsområdet skal have et nyt kommissorium og selve kvalitetsorganisationen skal nytænkes.

Forskningsudvalgets kommissorium og deltagerkreds skal ligeledes tilpasses. Rollen for udvalget og dets politikker og arbejdsområder må nytænkes.

Det er op til os selv at vedligeholde, skabe og tilpasse selskabets rolle og indenfor selskabets kerneområder.

Hvad sker der i øvrigt indenfor kvalitetsområdet lige nu:

Som følge af OK18 vil der med klyngekonceptet ske ændringer i de praktiserende lægers måde at arbejde med kvalitet på. Det indebærer bl. a., at kvalitetsarbejdet kommer til at vækste fra græsrodsniveau, og at almen praksis med nye rammer vil hjemtage kvalitetsarbejdet.

Formandskabet og Niels Saxtrup har på invitation fra PLO deltaget i et møde i en ad hoc baggrundsgruppe, hvor PLO- formandskabet og bestyrelsesmedlem Trine Jeppesen også har deltaget. Formålet med baggrundsgruppen har været, at de to organisationer løbende drøfter samarbejdet og udviklingen i klyngearbejdet. DSAM´s formandskab har i den forbindelse udmeldt, at klyngeområdet vil have topprioritet i selskabets arbejde, og at formandskabet selv vil indgå i klyngeorganisationen i det omfang, der er behov for det.

Klyngeorganisationen er under opbygning. Vi ved på nuværende tidspunkt, at der vil blive nogle forskellige arbejdsspor bl.a. med udvikling af nye kvalitetsindikatorer, hvor DSAM helt naturligt vil skulle byde ind med fagligt indhold, hvilket PLO allerede har indbudt til.

Referat

Annette Houmand orienterede om baggrunden for forslaget om omstrukturering af kvalitets- og forskningsområdet. Behovet og formålet med et kvalitetsudvalg blev drøftet, herunder vigtigheden af at indsamle viden om kvalitetstiltag og kvalitetsudvikling. Det blev drøftet, hvordan reviderede kvalitets- og forskningsudvalg bedst kan understøtte PLO.
Anders Beich orienterede om, at det vil kræve en ny sekretariatsmedarbejder på deltid at understøtte det nye kvalitetsudvalg og arbejdet med kvalitetstiltag. Kommissoriet for det nye kvalitetsudvalg blev vedtagetFYAM formandsskabet ønsker at FYAM er repræsenteret ved det direkte valgte FYAM medlem og tilhørende FYAM suppleant, som det fremgår af DSAM’s love,. Det blev besluttet, at det nye kvalitetsudvalg kan påbegynde arbejdet og ved behov revidere det nuværende kommissorium.

Lise Dyhr, forskningsordfører og konstitueret formand for Forskningsudvalget bemærkede, at Forskningsudvalget ikke er et fællesudvalg med PLO, at PLO har en observatørplads, som vi og observatøren har fundet værdifuld – bl.a. fordi, PLO og DSAM her har et forum, hvor der kan drøftes fagpolitiske og fagvidenskabelige grænseflader uden, at det sker i en sammenhæng, som entydigt er knyttet op til fx OK og Danske Regioner.

Opfølgning

Kvalitetsudvalget mødes snarest muligt, og sekretariat og formandskab påbegynder processen med at finde en kvalitetsmedarbejder, der kan understøtte udvalgets arbejde. Forskningsudvalget arbejder videre med kommissorium og fremlægger snarest et forslag hertil til drøftelse i bestyrelsen

4. Konstituering af bestyrelsen

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen konstituerer sig efter repræsentantskabsmødet den 7. oktober 2017.

Baggrund

På baggrund af repræsentantskabsmødet den 7. oktober 2017 skal bestyrelsen konstituere sig med næstformand og kasserer. Endvidere skal ordførerskaberne besættes.

De forskellige udvalgsposter, øvrige poster og arbejdsopgaver skal også besættes. Der skal på mødet initieres en proces/procedure for fordeling af disse fremadrettet. Det er ikke ambitionen at fordele alle posterne på det første møde, og hensigten er at opnå en transparent proces, således at alle gode kræfter sættes i spil.

Referat

Annette Houmand blev genvalgt som næstformand. Claus Rendtorff blev genvalgt som kasserer.

Der blev gjort opmærksom på, at det er vigtigt, at der skeles til lovene, inden udvalg evt. nedlægges. Det blev drøftet, at der kunne hentes en formand til internationalt udvalg uden for bestyrelsen, hvis ingen fra bestyrelsen ønsker den post. Roar Maagaard meldte sig til posten og blev valgt som formand for internationalt udvalg for et år. Det blev besluttet, at sekretariatet i samarbejde med Roar Maagaard spørger Berit Hansen, om hun vil være ”juniorordfører" i internationalt udvalg

Anders Beich viste en tegning over, hvordan et revideret organisationsdiagram for DSAM kunne se ud. Her fremgik det hvilke ordførerposter, der skal besættes, og det blev besluttet, hvem der skal besætte de enkelte poster.

Ordførerskaber:
FYAM: Annemette Pihl Lundberg
Patientsikkerhed: Claus Rendtorff
Evaluering: Jette Kolding Kristensen
It og data: Annette Houmand
Kvalitet: Anders Beich
Ulighed i sundhed: Lise Dyhr
Forskning: Dorte Jarbøl
Uddannelse: Bolette Friderichsen
Rekrutteringsordfører: Maria Bach Nikolajsen

Opfølgning
Sekretariatet opdaterer hjemmesiden, så det kommer til at fremgå, hvilke ordførerskaber de enkelte bestyrelsesmedlemmer har.

I FYAM udvalget, forskningsudvalget, kvalitetsudvalget og rekrutteringsudvalget og ulighed i sundhedsgruppen er formanden for udvalget lig med ordføreren. I kvalitetsudvalget er det DSAM formanden Anders Beich, og de øvrige tre ordførerskaber, der refererer til udvalget (evaluering, patientsikkerhed og it og data) er fødte medlemmer af udvalget.

Forretningsudvalget arbejder videre med skitsen til organisationsdiagrammet.

Alle nuværende ordførere sikrer en overlevering til de nye ordførere, hvor der har været ændringer.

5. Datoforslag til bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder i 2018

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender følgende datoer for bestyrelsesmøder i 2018:

Torsdag, den 11. januar - hos DSAM
Torsdag, den 8. februar – temadag efterfulgt af bestyrelsesmøde - hos DSAM
Fredag, den 9. marts - efterfulgt af forårsrepræsentantskabsmøde 10. marts - sted TBA
Tirsdag, den 17. april - hos DSAM
Torsdag, den 17. maj - hos DSAM
Torsdag, den 21. juni - hos DSAM
Torsdag, den 6. september - hos DSAM
Tirsdag, den 23. oktober - hos DSAM
Tirsdag, den 6. november - hos DSAM
Tirsdag, den 13. november - fælles bestyrelsesmøde med PLO under Lægedage
Tirsdag, den 11. december - hos DSAM

Baggrund

Mødedatoer skal i kalenderen. 

Referat

Onsdag den 10. januar blev besluttet i stedet for torsdag den 11. januar. Tirsdag den 6. februar blev besluttet som temadag i stedet for torsdag den 8. februar. Det blev drøftet, at forskningsenheder også kan byde ind på at lægge hus til bestyrelsesmøder.

Opfølgning

Sekretariatet sørger for indkaldelse af møder i bestyrelsens kalender. Forskningsenheder, der ønsker at lægge hus til et bestyrelsesmøde, skal snarest muligt give Louise Hørslev besked om dette.

6. Evaluering af Årsmøde 2017 og opstart af Årsmøde 2018

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen informeres om deltagerantal og feedback på årsmødet 2017 samt nedsætter en årsmødegruppe til planlægning af årsmødet 2018.

Baggrund

Årsmødet 2017

Deltagerantal til dagsarrangement: 335 personer
Deltagere til festarrangement: 217 personer

Fordeling dagsarrangement/festarrangement:

DSAM:                                                        107/90 personer
FYAM:                                                         172/120 personer
SAMS:                                                        19 personer (middag inkl. i 120 pax ovenfor)
FÆAM:                                                        8 personer/3
Ikke medlemmer:                                        9 personer/4
Oplægsholdere:                                          20 personer/N/A                                                               

Årsmødegruppen 2017 har bestået af 3 FYAM medlemmer (herunder 1 FYAM medlem tilknyttet forskningsenheden), 1 SAMS medlem, 1 DSAM medlem (bestyrelsesmedlem) samt 1 DSAM sekretariatsmedarbejder. Titlen var ”Årsmøde for alle”, og det ser ud til, at programmet er faldet i god smag hos stort set alle.

Evaluering af årsmødet har fundet sted (med 145 returmeldinger), hvoraf følgende kan fremhæves:

 • Stor tilfredshed med keynote speaker (90% har svaret meget godt eller godt) og formen på dagen (mindre plenum – flere sessioner) (95% har svaret meget godt eller godt).
 • Ret stor tilfredshed med kvaliteten af sessioner (lidt lavere score om eftermiddagen – måske pga. træthed). 83% har svaret meget godt eller godt om formiddagen, og 69% om eftermiddagen (27 neutralt).
 • God opbakning til ph.d. Cup og ønske om et tilsvarende arrangement næste år (evt. med et par minutter mere pr. deltager). 63% har svaret meget godt eller godt (33% neutralt).
 • Primært positive tilbagemeldinger på Regionalt networking, men måske form & placering af stande skal ændres lidt, hvis dette tiltag skal fortsætte i 2018. 50% har svaret meget godt eller godt (30% neutralt og 16% deltog ikke).
 • Stor tilfredshed med fest og ikke mindst musikken, - nogle synes maden var herlig og andre ikke (smag og behag…). 61% har svaret meget godt eller godt (33% deltog ikke i festen).

Sekretariatet har ligeledes modtaget mange mundtlige positive tilbagemeldinger, - både på selve dagen/aftenen og her i den efterfølgende uge.

Årsmødet 2018

Fra sekretariatets side ønskes der fortsat en ”bred” sammensætning af årsmødegruppen. For år 2018 meget gerne en årsmødegruppe med minimum 2 DSAM medlemmer (heraf mindst et ordinært bestyrelsesmedlem), 2 FYAM medlemmer, 1 medlem tilknyttet forskningsmiljøet (DSAM eller FYAM medlem) samt evt. et SAMS medlem.

Bestyrelsen bedes nedsætte årsmødegruppen 2018.

Årsmødet i 2017 har haft en god deltagelse i forhold til sidste år, - det lykkedes at knække den nedadgående kurve m.h.t. antal tilmeldinger. Den kommende årsmødegruppe for 2018 vil derfor blive tilskyndet til at tilstræbe samme form/opbygning af dagsarrangement i 2018. Den nye årsmødegruppe vil naturligvis også få mulighed for at komme med nye tiltag og ændringer og vil også blive opfordret til at lytte til ønsker og kritikpunkter fra dette årsmødes evaluering.

Bl.a. er der et ønske om, at dagens sidste punkt (imens FYAM afholder deres årsmøde) i højere grad skal have form som et ”temamøde” for speciallæger fremadrettet.

Referat

Det blev foreslået, at mens der holdes FYAM Årsmøde, holdes der samtidig DSAM temamøde. Det blev besluttet, efter forslag fra Annemette Pihl Lundberg, at Årsmødet fremover hedder DSAM Årsmøde og ikke DSAM/FYAM Årsmøde. Det blev besluttet, at der skal gøres en ekstra indsats for at få flere almindelige praktiserende læger til at deltage i Årsmødet. Det blev besluttet, at der oprettes en tråd på intra med forslag til, hvordan årsmødet kan gøres mere attraktivt for praktiserende læger, så de får lyst til at deltage.

Det blev foreslået, at medlemmerne bliver spurgt i survey: ”Hvad ville med stor sandsynlighed få dig til at deltage i DSAMs årsmøde?” eller noget i den retning.

Det blev foreslået, at arbejdsgrupper under bestyrelsen også fremadrettet kan holde møder under Årsmødet, så det tiltrækker flere.

Kristine Munk Johannesen fra FYAM udvalget blev valgt som medlem af Årsmødegruppen, og FYAM udvalget udpeger desuden et ekstra medlem på deres næste møde. Jette Kolding Kristensen deltager i Årsmødegruppen fra DSAM bestyrelsen. Sekretariatet beder SAMS udpege et medlem.

Opfølgning

Sekretariatet indkalder til første indledende planlægningsmøde og følger op på beslutningerne ovenfor.

7. Ekstra bestyrelsesmøde i november - datoforslag

Indstilling

Det indstilles, at der afholdes et ekstra bestyrelsesmøde tirsdag, den 28. november 2017 kl. 15 til 18.

Baggrund

Da vi har mange presserende sager, der skal gennemgås, ønsker formandskabet at afholde et ekstra bestyrelsesmøde i november udover det fælles bestyrelsesmøde med PLO under Lægedage.

Referat

Claus Rendtorff kan evt. ikke deltage på den foreslåede dato, men det blev besluttet at holde fast i mødedatoen.

Opfølgning

Sekretariatet indkalder til møde på den aftalte dato.

ORDFØRERSKABER

8. Nyt fra udvalg/grupper

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager afrapportering fra de forskellige udvalg og grupper til efterretning.

Baggrund

Udvalg/grupper, der ikke allerede er programsat, kan komme med korte meddelelser.

Referat

Lise Dyhr orienterede om, at der har været en god proces i forskningsudvalget i forbindelse med udarbejdelse af kommissorium for udvalget.
Lise Dyhr orienterede om, at interessegruppen ”Giv mest til dem, der har størst behov” holdt et møde på Årsmødet, hvor der kom input til nye kvalitetsprojekter.
Bolette Friderichsen orienterede om, at der i Praksisfonden er blevet drøftet PAM-papiret (forskning i personcentreret medicin).
Carsten Jensen orienterede om, at der er i TPL er ved at blive ansat nye redaktører.
Carsten Jensen orienterede om, at det er blevet drøftet, om Medibox kan bruges i klyngearbejdet. Det blev drøftet, at Medibox med fordel kunne kobles tættere til bestyrelsen, så der er hånd i hanke med, hvad redskabet bruges til, da DSAM ejer en betydelig del af det.
Roar Maagaard orienterede om, at VIA har drøftet, hvordan udvalget kan bidrage til klyngearbejdet .
Annette Houmand orienterede om, at i PLO´s it og dataudvalg er der fokus på forløbsplaner og generelt travlt pga. OK 18. Annette har desuden været på kursus i den kompetente fagpolitiker og synes, at det er relevant, at bestyrelsen på temadagen får en oplægsholder ud og fortælle om, hvad det indebærer af forpligtelser at sidde i en bestyrelse, hvilket der var tilslutning til.

Opfølgning

Ingen.

9. Nyt fra FYAM v/Annemette Pihl Lundberg

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i FYAM Udvalget.

Baggrund

Formand for FYAM Udvalget Annemette Pihl Lundberg vil under dette punkt orientere den øvrige bestyrelse om seneste nyt fra udvalgets arbejde.

Referat

Annemette Pihl Lundberg orienterede om, hvad der rører sig i FYAM udvalget, bl.a. fortalte hun, at der i DR´s sundhedsmagasin er et indslag om, hvad der tiltrækker unge læger til Gedsted. Annemette fortalte kort om det nye formandskab i FYAM udvalget med Maria Bundgaard som næstformand. Fordeling af arbejdsopgaver samt formandskabets visioner; bl.a. større medlemsinddragelse, bedre kommunikation, større samarbejde med bl.a. SAMS og fortsat fokus på fagets udvikling med repræsentation i diverse udvalg og bestyrelser. Anders Beich spurgte, om der kunne laves et bedre samarbejde mellem DSAM regionalt og FYAM regionalt for at tiltrække flere kræfter. Annemette orienterede om, at samarbejdet allerede fandt sted i flere regioner.

Opfølgning

Ingen.

10. Nyt fra LVS v/Roar Maagaard

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om LVS.

Baggrund

Roar Maagaard, der er valgt til bestyrelsen i LVS vil under dette punkt orientere den øvrige bestyrelse om seneste nyt fra LVS.

Referat

Roar Maagaard orienterede om, at han næste år er på valg, og evt. nye forslag til kandidater fra DSAM til LVS repræsentantskab med fordel kan overvejes nu.

Opfølgning

Ingen.

11. Nyt fra DSAM regionalt

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i DSAM regionalt.

Baggrund

Bestyrelsesmedlemmerne vil orientere om seneste nyt fra de enkelte regioner.

Referat

I Region Sjælland skal der snart holdes møde, hvor cancervejledningen bl.a. er på dagsordenen. Mødet er for alle medlemmer af DSAM, hvorfor FYAM og SAMS også er inviteret. I Region Midt blev der orienteret om, at der allerede er samarbejde med FYAM og Region Hovedstaden orienterede om, at de gerne ville samarbejde mere med FYAM og har indbudt dem til julearrangement.  

Opfølgning
Ingen.

ORIENTERING

12. DSAM på Lægedage

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om DSAM’s planer på Lægedage.

Baggrund

DSAM har som vanligt en stand på Lægetorvet på Lægedage 2017, hvor der vil foregå forskellige aktiviteter målrettet DSAM´s medlemmer og ikke-medlemmer.

I år planlægges der en kampagne med fokus på at indsamle forslag og ideer til hvilke kvalitetstiltag, der kan tilføre værdi og arbejdsglæde i patientbehandlingen set med klinikerens briller. Derudover kommer der en særlig indsats for rekruttering af ikke-medlemmer - herunder produktion af en folder, der indeholder såkaldte ”selling-points” om de fordele et medlemskab af DSAM bibringer samt tiltag, der skal forsøge af afdække, hvorfor man ikke er medlem af DSAM.

Standen vil være bemandet af sekretariatet, men vi ser gerne, at bestyrelsesmedlemmer også kigger forbi standen og i det omfang, det er muligt, er på standen i pauserne og dermed er med til at besvare spørgsmål fra medlemmer og ikke medlemmer.

Udover rekrutteringstiltaget vil man på standen også kunne finde materiale om Nordisk Kongres 2019, Preventing Overdiagnosis 2018 og pejlemærkerne, som blev vedtaget sidste år i DSAM’s bestyrelse.

Derudover planlægges forskellige kommunikationsinitiativer, fx lægges der i løbet af ugen relevante nyheder op på sociale medier, nyhedsbreve sendes ud, og hjemmesiden opdateres. Der er endvidere planer om videonyhedsbrev med formanden, der byder velkommen til Lægedage 2017.

På nuværende tidspunkt arbejder sekretariatet for at få mere plads på Lægetorvet og er i dialog med PLO om dette.
Bestyrelsesmedlemmer fra DSAM´s valgte bestyrelse kan deltage gratis mandag og tirsdag, hvor der er politiske arrangementer på Lægedage. De, der kommer langvejs fra, tilbydes endvidere overnatning fra mandag til tirsdag. Bestyrelsesmedlemmer har fået mail fra PLO vedr. dette, og evt. udgifter til overnatning afregnes på sædvanligvis via sekretariatet.

Referat

Louise Hørslev orienterede om DSAM’s planer for Lægedage og opfordrede bestyrelsesmedlemmer til at kigge forbi standen. Anders Beich orienterede om, at han er ved at skrive en sang til PLO’s jubilæum, og input modtages gerne.

Opfølgning

Ingen.

13. Vigtige datoer for 2018

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager datoerne til efterretning.

Baggrund

Udover bestyrelsesmøderne, temadag for bestyrelsen og repræsentantskabsmøderne i 2018, som er drøftet under et tidligere punkt, vil sekretariatet gerne gøre bestyrelsen opmærksom på en række øvrige vigtige datoer i 2018. Datoerne findes ligeledes elektronisk her: (link til kalender)

13.14-april, NFGP Årsmøde
14.-17. juni, Folkemøde Bornholm
24.-27. maj, Wonca Europe, Krakow
20.-22. august, Preventing Overdiagnosis Kongres, København
23.-25. august, Nordisk Lederseminar, Helsingør
5. oktober, DSAM Årsmøde 2018
6. oktober, Repræsentantskabsmøde 2018
17.-21. oktober, Wonca World, Seul, Korea
Uge 46 Lægedage, København

Har I kendskab til andre større arrangementer, så send en mail til dsam@dsam.dk, så vi kan få dem lagt i kalenderen. Bestyrelsen vil løbende blive informeret om øvrige tiltag, så snart datoerne er fastlagt, herunder eksempelvis regionsvalg.

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.

Opfølgning

Ingen.

14. Høringer og udpegninger v/Niels Saxtrup

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

DSAM bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar og udpege almen medicinere til arbejdsgrupper og udvalg. Niels Saxtrup, lægefaglig leder, koordiner denne opgave og giver i det følgende et overblik over høringer og udpegninger i perioden 1. september til 31. oktober 2017. Orienteringen er et fast punkt på bestyrelsesmøderne.

Udpegninger:

 1. Tværfaglig projektgruppe - nyt dansk hjerteregister (RKKP): Annette Houmand
 2. NKR for behandling af alkoholafhængighed (SST): Gitte Krogh Madsen
 3. Dialogmøde om svangre- og fødeområdet (SST): Kirsten Lykke Nielsen
 4. Det lægefaglige specialeråd i Region Syddanmark (PLO): Niels Kristian Kjær
 5. IRF's specialistgruppe for den Nationale Rekommandationsliste vedr. Mave-tarm: Dorte Jarbøl og Nikolaj Askjær
 6. Referencegruppe i NVD - udvikling af værktøj til tidlig opsporing af demens (Region Hovedstaden): John Brodersen

Liste over udpegede kan ses via dette link.  

Høringer:

 1. Forløbsprogrammer for børn og unge med depression og angst
 2. Anbefalinger for den palliative indsats
 3. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (organiseringen i SUM, oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.)
 4. Baggrundsnotat for farmakologisk behandling af type 2-diabetes til den Nationale Rekommandationsliste (NRL)
 5. NKR for udredning og behandling/rehabilitering af patienter med generaliserende smerter i bevægeapparatet

Oversigt over DSAM's høringssvar kan ses via dette link. Under høringssvarene er endvidere en liste over de høringer, som DSAM har modtaget og gennemgået, men vurderet at der ikke var bemærkninger til.

Referat

Niels Saxtrup orienterede om igangværende høringer.

Opfølgning

Ingen.

15. Pressesager - kl. 17.40 - 17.45

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen omkring aktuelle pressager til efterretning.

Baggrund

Der har den seneste tid været et stigende antal pressesager, som bestyrelsen hermed orienteres om. Der opfordres desuden til at følge med i DSAM's presserum, hvor pressager DSAM er involveret i, løbende lægges ud.

Forsøg med Cannabis: DSAM´s kritiske høringssvar vedr. Sundhed – og Ældreministeriets lovforslag om forsøg med udskrivning af Cannabis i AP, har løbende modtaget en del opmærksomhed i medierne. Den første artikel landede i JP medio august og Ritzau News sendte pressemeddelse ud til alle landets lokale medier, hvilket betød yderligere fokus på emnet. Seneste historie er TV2 News, der fortæller historien om, at mange danskere tilsyneladende er villige til at bryde loven for at få fat på cannabisolie til medicinsk brug. Desuden har TV-Avisen henvendt sig for en kommentar i forbindelse med en kommende retssag. En vestsjællandsk murer beskyldes for at have brugt over 100 kilo marihuana, da han i stor stil solgte chokoladeknapper med cannabisolie.

Nyt Genom Center: Weekendens store nyhed i uge 42 var regeringens lovforslag om et nyt Genom Center, der vil samle alle danskernes DNA uden at spørge dem om lov. DR bragte i weekenden et interview med Anders Beich, der med udgangspunkt i DSAM´s høringssvar sammen med andre foreninger og interesseorganisationer udtalte sig kritisk om centeret. Der er planlagt som led i en pressestrategi at indsende en kronik til et stort medie, hvor den lægefaglige vinkel præsenteres yderligere.

Førtidspensionsagen: Formanden har haft et indlæg i Politiken vedr. sagsbehandlingen i Københavns Kommune, der er under kritik for at forhale sagsbehandlingen, og har desuden deltaget i samarbejde med 42 fagforbund og en række interesseorganisationer i et initiatv i forbindelse revision af lov om førtidspension og fleksjob. Se indlægget her. FAS og FAYL deltager også i samarbejdet.

Kampagnen #DetKuHaVæretMig”:DSAM blev også for en kort bemærkning involvereret i den virale kampagne, som opstod på baggrund af en yngre læge i Svendborg, som mange mente blev dømt for hårdt på baggrund af en fejl, der førte til et dødsfald. På Årsmødet tog sekretariatschefen et billede af alle de fremmødte medlemmer med hashtagget: #DetKuHaVæretMig” og lagde et på Facebook og andre sociale medier. Det nåede ud til over 20.000 brugere og landede i et stort opslag på BT, hvor bl.a. Niels Saxtrup er citeret.

Referat

Louise Hørslev orienterede om, at der inden for kort tid skiftes presseovervågningssystem, der forhåbentlig kan give bedre overblik.

Opfølgning

Ingen.

16. Nyt fra sekretariatet v/Louise Hørslev

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i sekretariatet.

Baggrund

Louise Hørslev vil under dette punkt orientere bestyrelse om, hvad der sker i sekretariatet, og hvilke opgaver og udfordringer der fylder i hverdagen.

Referat

Louise Hørslev orienterede om, at den valgte bestyrelse kan blive skrevet på en overnatningsliste, hvis de ønsker at sove på Lægedage mandag til tirsdag (og de ikke allerede har booket overnatning). Besked skal gives til enten Eva Mogensen fra PLO eller Louise Hørslev.

Opfølgning

Ingen.

17. Eventuelt

Referat

Louise Hørslev fortalte, at Maria Bundgaard, næstformand i FYAM udvalget og suppleant for Annemette Pihl Lundberg i DSAM’s bestyrelse ønskede adgang til de interne sider på intra og spurgte, om dette var ok med bestyrelsen. Det blev besluttet, at dette var ok og i tråd med intentionen om, at suppleanter kan følge med på sidelinjen i fald de skal træde til.