Tid og sted:           

Torsdag, den 6. april 2017 hos DSAM kl. 15:00 - 18:00

 

Til stede:

Bestyrelsen: Anders Beich, Annette Houmand, Lise Dyhr, Maria Bach Nikolajsen

Observatører: Roar Maagaard, Bo Christensen 

Sekretariatet: Lotte Hvas, Louise Hørslev

 

Afbud:

Bestyrelsen: Jens Søndergaard, Hans Christian Kjeldsen, Bolette Friderichsen, Claus Rendtorff, Lene Therkelsen

Observatører: Annelli Sandbæk, Martin Bach Jensen, Christian Freitag, Carsten Jensen, John Sahl Andersen, 

 

Udeblev:

Frans Waldorff, Niels Ulrich Holm, Cecilie Thorning Jacobsen

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

DEBATPUNKTER

2. Drøftelse af Hjertevejledningen

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter udkast til Hjertevejledningen og indstiller denne til høring.

Baggrund

Opdateringen af Hjertevejledningen er i den afsluttende fase, og bestyrelsen får her mulighed for at gennemgå og kommentere på det foreliggende udkast. 

Arbejdsgruppen foreslår, at den deles op i to vejledninger: en hjertevejledning og en vejledning om artrieflimren. 

Det skal besluttes, at vejledningen skal sendes i høring.

Referat

Bo Christensen fortalte om baggrunden for vejledningen, herunder hvorfor der er valgt en faq-model og hvorfor det er valgt at dele den op i to. Det blev besluttet at gøre dette mere tydeligt (via en læsevejledning). Det blev også besluttet, at der inden høringen afholdes et møde med Sundhedskomiteen, sekretariatet og BC omkring elektronisk layout og hvordan strukturen (’træet’) skulle være i opsætningen. Høringen skal være elektronisk og med ’omridset’ af hvordan opsætningen er tænkt, da gennemlæsning af papirudgaven fra a-z virker forvirrende.
Der er ikke behov for at udsende laminatark, først og fremmest fordi score-skemaet skal opdateres løbende. Det skal derfor ligge som printbart arbejdsark.
Gruppen (formanden) er indstillet på fortsat at kunne stå til rådighed i forbindelse med senere, mindre opdateringer – nærmere vilkår skal afklares senere.

Opfølgning

Arbejdsgruppen opdaterer vejledingen på baggrunden af drøftelserne. Bestyrelsen – særligt de der ikke var til stede -bedes sende konkrete input og forbedringsforslag til vejledningen direkte til Bo. Bo/arbejdsgruppen laver en læseinstruktion til vejledningen og klarere segmentering af patienttyper (syg/rask). Vejledningen navngives ”spørgsmål og svar om…” eller noget med retningslinjer. Der skal ikke være laminatark.

Sekretariatet indkalder til et møde med Sundhedskomiteen, hvor Bo deltager og opsætning og høringsform drøftes. Herefter skal vejledningen i høring - sat op elektronisk, så strukturen fremgår.

3. Repræsentantskabsmødet den 25. marts 2017

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om og drøfter det afholdte repræsentantskabsmøde lørdag, den 25. marts 2017. 

Baggrund

Lotte Hvas vil orientere om mødet, hvor repræsentantskabet bl.a. drøftede en klarere formålsparagraf. Endvidere var der gruppearbejde faciliteret af Lovgruppen vedrørende sponsorering, habilitet og valgsituationer. 

Der er endvidere udarbejdet artikel til den næste udgave af Practicus.

Referat

Lotte Hvas opsummerede drøftelserne på repræsentantskabsmødet og den videre proces. 

Opfølgning

Lovgruppen fortsætter arbejdet. Der vil snarest blive tilknyttet en jurist. Ved næste møde i bestyrelsen skal der fremlægges forslag om FYAM-medlemmer og valgbarhed (de nuværende love er uklare). Punktet skal samtidig op i FYAM-udvalget.

4. Høring fra LVS om "Vælg Klogt-model"

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter input til en dansk ”Vælg klogt model”.

Baggrund

Vælg klogt går i sin enkelthed ud på at udarbejde lister for såvel læger som patienter over procedurer, undersøgelser og behandlinger, som ikke giver nogen mening, og slet ikke mere sundhed, og som med sund fornuft kan fravælges, så pengene kan bruges på ting, der gavner patienterne. Det er første gang, at læger og patienter på denne måde går sammen om et vælg klogt-program.

Det skal forberedes grundigt, så Danske Patienter og Lægevidenskabelige Selskaber bruger den første halvdel af 2017 på at forberede indsatsen. DSAM er inviteret til at bidrage med input. 

Der er oprettet en debatråd omkring det og mere info i vedhæftede bilag/links.

Tilbagemeldinger behandles i to omgange i LVS bestyrelse, den 5.april og 10. maj (deadline for indmeldinger 5. maj).

Referat

Roar Maagaard redegjorde for baggrunden for ”Vælg klogt”. Det blev forslået på sigt at involvere medlemmerne i arbejdet med at udvælge konkrete initiativer. Det blev besluttet, at vi sender et positivt svar med henvisning til overdiagnostik-charteret og oplysninger om Preventing Overdiagnosis konferencen, men at vi ikke vil lave konkrete forslag, da tankegangen og balancen mellem over- og underdiagnostik er relevant for de fleste ting, der foregår i almen praksis.

Opfølgning

Skriftligt høringssvar med bestyrelsens input udarbejdes af sekretariatet (deadline 05-05-2017).

ORDFØRERSKABER

5. Nyt fra udvalg/grupper

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager afrapportering fra de forskellige udvalg og grupper til efterretning.

Baggrund

Udvalg/grupper, der ikke allerede er programsat, kan komme med korte meddelelser.

Referat

Forskningsudvalget har konstitueret Lise Dyhr som formand, indtil der er lavet kommissorium.
Forskningsudvalget har på næste møde besøg af Annette H. og repræsentant fra DAK E for at drøfte data.
VIA har holdt møde og drøftet dimensioneringsplanen. AP har fået ekstra 18 pladser, hvilket er for lidt.

Opfølgning

Ingen opfølgning.

6. Nyt fra FYAM v/Lene Therkelsen

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i FYAM Udvalget.

Baggrund

Formand for FYAM Udvalget Lene Therkelsen vil under dette punkt orientere den øvrige bestyrelse om seneste nyt fra udvalgets arbejde.

Referat

Maria Bach Nikolajsen orienterede om, at der er nu er regionale FYAM-grupper over hele landet.

Opfølgning

Ingen opfølgning.

7. Nyt fra LVS v/Roar Maagaard

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om LVS.

Baggrund

Roar Maagaard, der er valgt til bestyrelsen i LVS vil under dette punkt orientere den øvrige bestyrelse om seneste nyt fra LVS.

Referat

Roar Maagaard er udpeget af LVS til at sidde i Nationalt Udvalg omkring NKR og vil sørge for at være bindeled til DSAM's bestyrelse. Blandt andet var der ønske om, at Roar skulle bringe spørgsmålet om betegnelsen ”god klinisk praksis” op, fordi det opfattes som en uhensigtsmæssig måde at skrive, at der faktisk ikke findes evidens

Opfølgning

Ingen opfølgning.

8. Nyt fra DSAM regionalt

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i DSAM regionalt.

Baggrund

Bestyrelsesmedlemmerne vil orientere om seneste nyt fra de enkelte regioner.

Referat

DSAM Sjællands bestyrelse holder møde 15. maj.

Opfølgning

Ingen opfølgning.

ORIENTERING

9. Status på dyspepsivejledningen

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager status på dyspepsivejledningen til efterretning.

Baggrund

Dorte Jarbøl, formand for arbejdsgruppen, har sendt følgende opdatering på revision af dyspepsivejledningen:

  1. Arbejdsgruppen er nu endeligt nedsat, og vi har første arbejdsgruppemøde den 5. April. Arbejdsgruppen består af fire personer, hvoraf de tre var med i den primære arbejdsgruppe (Hans Chr. Kjeldsen, Jane Møller Hansen og Dorte Jarbøl). Gruppen er suppleret med et FYAM-medlem (Peter Fentz Haastrup). Det planlægges, at de to øvrige medlemmer af den oprindelige arbejdsgruppe får den reviderede vejledning til gennemlæsning og kommentering.

  2. Der har været sendt elektronisk spørgeskema til 100 tilfældigt udvalgte praktiserende læger og 100 tilfældigt udvalgte FYAM’ere.  Der blev spurgt til kendskab til vejledningen og forslag til forbedringspunkter. Der er kun kommet 6 svar retur. Det samme gjorde sig gældende, da diabetesvejledningen skulle opdateres, så der skal nok indtænkes en ny model for denne fase. 

  3. Når arbejdsgruppen mødes, lægges grundskitsen til opdateringen. Alle gruppemedlemmer har en god fornemmelse af, hvad der rører sig på området og er relativt opdaterede i litteraturen. Herefter aftales det videre forløb jf. Arbejdsprocespapiret. 

 Referat

 -

Opfølgning

Ingen opfølgning.

10. Samarbejde PLO

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om samarbejdet med PLO.

Baggrund

Anders Beich giver en status på samarbejdet med PLO.

Referat

Annette Houmand har overtaget observatørposten i PLOs bestyrelse.
Generelt er der et godt samarbejde med PLO.

Opfølgning

Ingen opfølgning.

11. Nyt fra sekretariatet

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i sekretariatet.

Baggrund

Lotte Hvas vil under dette punkt orientere bestyrelse om, hvad der sker i sekretariatet, og hvilke opgaver og udfordringer der fylder i hverdagen.

Referat

Der blev orienteret om, at der er 1.300 tilmeldte til Nordisk Kongres på Island.

Opfølgning

Ingen opfølgning.

12. Eventuelt

Referat

Lise Dyhr ønsker, at debatten om statiner, hvor Torsten Lauritzen hævder, at praksis har en massiv underbehandling, og deraf en overdødelighed på 300%, drøftes på kommunikationsudvalgsmøde i maj. Det blev pointeret, at alle, herunder  FE, er velkomne til at arrangere debatmøder om aktuelle forskningsresultater. Der var ikke stemning for, at DSAM selv skulle være initiativtager til en debat, som fagligt hører hjemme i forskningsmiljøerne.

Formidling af almenmedicinske forskningsresultater er en sag, som selskabet kan arbejde på at sætte på dagsordenen. Det er ikke sjældent, at forskningsresultater overdrives eller skævvrides i den populære formidling. (På AU Health arbejdes med – på skuldrene af code of conduct – at fastlægge retningslinjer for ansvarlig forskningskommunikation. Det er principper, der bl.a. handler om troværdighed og transparens.)

Annelli Sandbæk blev opfordret til at få de efterspurgte tal af Torsten Lauritzen og dele disse med bestyrelsen (tallene er efterspurgt i en debattråd på Intras).

Opfølgning

Det kommunikative aspekt i sagen drøftes i kommunikationsudvalget, og det formidlingsmæssige aspekt i forskningsresultater drøftes i Forskningsudvalget

Annelli skal kontaktes af sekretariatet, da hun ikke var til stede.