Tid og sted:           

Fredag, den 9. marts 2018 på Comwell Kellers Park, Vejle

Kl. 17:00 - 18:00 Under punkt 1 og 2 deltog kun den valgte bestyrelse - lukket møde

Kl. 18:00 - 19:30 De resterende punkter var med deltagelse af både bestyrelse og observatører

 

Deltagere:

Bestyrelsen: Anders Beich, Annette Houmand, Claus Rendtorff, Dorte Jarbøl, Lise Dyhr, Annemette Pihl Lundberg

Observatører: Roar Maagard, Annelli Sandbæk

Sekretariatet: Louise Hørslev

 

Afbud:

Bestyrelsen: Bolette Friderichsen, Maria Bach Nikolajsen, Jette Kolding Kristensen (pga. sygdom)

Observatører: Bo Christensen, Christian Freitag, Frans Boch Waldorff, Martin Bach Jensen, Niels Kristian Kjær, John Sahl Andersen

 

1. Velkommen

Lukket møde - ingen referat.

DEBATPUNKTER

2. Organisering af kvalitetsarbejdet og samarbejde med PLO

Lukket møde - ingen referat.

3. Håndtering af "lemlæstelse"

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter hvilken holdning selskabet har til omskæring af drengebørn.

Referat

Det blev besluttet, at DSAM refererer til det oprindelige høringssvar: ”Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM, mener som fagligt selskab, at omskæring kun skal udføres på medicinsk indikation”. Der henvises til denne formulering, hvis nogen spørger.

Opfølgning

Ingen.

4. Lukning af fælles Kvalitetsudviklingsudvalg (DSAM og PLO)

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, om de er enige i at lukke DSAM og PLO’s fælles kvalitetsudviklingsudvalg.

Baggrund

Ifølge DSAM’s vedtægter paragraf 11, stk. 3 skal DSAM og PLO have et fælles kvalitetsudviklingsudvalg:

”Et stående udvalg benævnt Kvalitetsudviklingsudvalget har til formål at følge og støtte indsatsen for kvalitetsudvikling i faget almen medicin. Udvalget er et fællesudvalg med PLO, sammensat af bestyrelsesmedlemmer fra de to bestyrelser og af repræsentanter fra det centrale og decentrale kvalitetsarbejde”

PLO vedtog i efteråret i forlængelse af OK 18 at nedsætte deres eget kvalitetsudvalg. På den baggrund besluttede DSAM ligeledes at nedsætte eget kvalitetsudvalg. Det har derfor været usikkert, hvad fremtiden skulle være for det fælles vedtægtsbestemte udvalg.

Den 5. februar modtog DSAM en mail fra PLO, hvor de informerer om, at PLO´s bestyrelse foreslår, at man nedlægger DSAM’s og PLO’s fælles kvalitetsudviklingsudvalg.

Bestyrelsen bedes drøfte, om de er enige i at nedlægge det fælles udvalg. Hvis bestyrelsen beslutter at lukke udvalget, vil sekretariatet give PLO besked, fjerne udvalget fra hjemmesiden, og næste gang der arbejdes med revidering af vedtægter, vil de skulle tilrettes ift. beslutningen.

Referat

Det blev besluttet at lukke det fælles kvalitetsudvalg. Vedtægterne vil blive rettet til næste gang vedtægterne revideres.

Opfølgning

Sekretariatet giver PLO besked, fjerner udvalget fra hjemmesiden, og næste gang der arbejdes med revidering af vedtægter, vil de skulle tilrettes ift. beslutningen.

5. Årsmøde 2018

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter:

1. om SAMS kan deltage i DSAM’s årsmøde for 200 kr.
2. om der kan bruges penge fra årsmødebudgettet på fx wildcards til praktiserende læger.

Baggrund

Ad 1: Årsmødet sidste år endte med et resultat, der lå ca. 80.000 kr. under budgettet. Der er afsat de samme penge til årsmødet i år. SAMS-medlemmet i arbejdsgruppen har spurgt, om SAMS igen i år i rekrutteringsøjemed kan deltage for et nedsat deltagergebyr. I 2016 betalte et SAMS-medlem 200 kr. for selve årsmødet, og samme beløb som FYAM for festen og overnatningen. I 2017 besluttede bestyrelsen, at SAMS-medlemmer skulle betale det samme som FYAM’ere. SAMS holder årsmøde om lørdagen, samtidig med at DSAM holder repræsentantskabsmøde.

Ad 2: Der har siden sammenlægningen af FYAM’s og DSAM’s årsmøder været en overvægt af FYAM-medlemmer, som i samme årrække har fået bevilget op til 50 wildcards pr. år fra PLU-fonden. Planlægningsgruppens fokus ligger i år på at få flere praktiserende læger til at deltage, da vi tror på, at en større ligevægt giver et bedre udbytte.

Planlægningsgruppen ønsker derfor at dedikere noget af årsmødebudgettet til wildcards til praktiserende læger, der ikke tidligere har deltaget, eller på anden vis tiltrække praktiserende læger.

Referat

Det blev drøftet, om wildcardet kunne være det resterende beløb op til det, man får refunderet af efteruddannelsesfonden. Wildcards til praktiserende læger var der ikke enighed om, men det blev vedtaget, at de kan tildeles efter først-til-mølle- princippet til praktiserende læger, der ikke har deltaget de sidste 5 år.
Det blev drøftet, at der skal arrangeres en bordplan, så nye også føler sig velkomne og bliver rystet sammen. Det blev drøftet, at regionsstande skal gå igen i 2018-årsmødet. Samtidig skal det på indgangsbadge være tydeligt, hvilken region man tilhører fx markeret med en farvet prik, så det er let at finde nogen fra samme region. 
Der var opbakning til, at SAMS tilbydes et honorar á 200 kr.

Opfølgning

Årsmødegruppen følger op ift. at lave et koncept for wildcards for praktiserende læger. Årsmødegruppen samler op på bestyrelsens drøftelser ift. regionsstande, markering af hvilken region, man tilhører på indgangsbadge samt bordplan. SAMS tilbydes et honorar på 200 kr., hvilket årsmødegruppen kommunikerer i relevante kanaler.

6. Opfølgning på temadag

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at alle orienteringer fra udvalg, sekretariat mm. fremover gives skriftligt forud for bestyrelsesmøderne.

Baggrund

På bestyrelsens temadag 6. februar blev der drøftet forskellige tiltag for at effektivisere og optimere bestyrelsesmøderne. Et af dem var at beslutte, at alle orienteringer fra udvalg, regioner, LVS, sekretariat mm. fremover gives skriftligt forud for bestyrelsesmøderne. Ved at lægge orienteringer på dagsordenen frem for, at de gives mundtligt, vil spare ca. en time på hvert møde.

Arbejdsgangen vil så fremover være, at indstilling sendes til sekretariat, hvis der er noget nyt fra den pågældende region, udvalg, LVS mm. Sekretariat kan hjælpe med at kvalificere indstillingen. Deadline meldes ud i indkaldelse, men vil ca. være 10 dage før mødet, da dagsorden sendes ud en uge før mødet.

Det enkelte udvalg/repræsentanter har selv ansvar for at melde ind, hvis der er noget nyt, ellers udgår punktet.

Referat

Det blev besluttet, at orienteringer fra udvalg, grupper mm. fremover skal være skriftlige, og at der i indkaldelsesmailen skal opfordres til, at væsentlige punkter kan bringes op på dagsordenen som særskilt sag. Det blev drøftet, at væsentlige punkter, der bringes på dagsorden med fordel kan kvalificeres inden på intra, som eksempelvis data-politikkerne er blevet det.

Opfølgning

Sekretariatet følger op.

ORDFØRERSKABER

7. Nyt fra udvalg/grupper

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager afrapportering fra de forskellige udvalg og grupper til efterretning.

Baggrund

Udvalg/grupper, der ikke allerede er programsat, kan komme med korte meddelelser.

Referat

Lise Dyhr orienterede om, at det er en stor opgave at puste liv i interessegruppen ”Giv mest til dem, der har størst behov”. Lise Dyhr foreslog, at DSAM om et års tid holder en konference med fokus på ulighed i Sundhed.
Roar Maagaard orienterede om, at der i Uddannelsesudvalget arbejdes på, om uddannelseslæger i stedet for at være tilknyttet 1813 kan tilknyttes lægevagten i Region Sjælland. Der kommer 734 KBU læger, hvilket er 100 flere end man havde regnet med. Det giver et pres på tutorlægerne. Der arbejdes på en rekrutteringskampagne.

Opfølgning

Lise Dyhr laver på et senere tidspunkt et oplæg til en konference, der beskriver, formål, output, målgruppe, økonomi, organisering mm. Sekretariatet bidrager med at beskrive særligt den økonomiske del. Herefter skal indstillingen drøftes på et bestyrelsesmøde, og der skal afsættes økonomi og ressourcer til en evt. konference.

8. Nyt fra FYAM v/Annemette Pihl Lundberg

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i FYAM Udvalget.

Baggrund

Formand for FYAM Udvalget Annemette Pihl Lundberg vil under dette punkt orientere den øvrige bestyrelse om seneste nyt fra udvalgets arbejde.

Referat

Annemette Pihl Lundberg orienterede om, at hun har været i Hobro for at facilitere en præ-konferencegruppe forud for Nordisk Kongres 2019. I næste weekend holder FYAM internat i Aalborg med fokus på medlemsundersøgelse og næste års kampagne.

Opfølgning

Ingen.

9. Nyt fra LVS v/Roar Maagaard

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om LVS.

Baggrund

Roar Maagaard, der er valgt til bestyrelsen i LVS vil under dette punkt orientere den øvrige bestyrelse om seneste nyt fra LVS.

Referat

Roar Maagaard orienterede om, at der er fokus på lægelig ledelse i selskabet.
Roar Maagaard orienterede om, at LVS støtter kardiologerne i deres ankesag (momssagen).

Opfølgning

Ingen.

10. Nyt fra DSAM regionalt

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i DSAM regionalt.

Baggrund

Bestyrelsesmedlemmerne vil orientere om seneste nyt fra de enkelte regioner.

Referat

Lise Dyhr orienterede om, at Region H. holder temaaften om stress den 7. juni sammen med FYAM.
Dorte Jarbøl orienterede om, at der i Region Syd er et godt samarbejde med FYAM om arrangementer.
Det blev foreslået, at der med fordel kunne udarbejdes en arrangementskalender i samarbejde med PLO, der viser arrangementer, der er relevante for medlemmer i både DSAM og PLO-regi

Opfølgning

Sekretariat og formandskab går videre med ideen om en fælles kalender for PLO og DSAM. I første omgang kontaktes PLO for at høre, om de er interesseret i i fællesskab at lave en sådan.

ORIENTERING

11. Høringer og udpegninger

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

DSAM bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar og udpege almen medicinere til arbejdsgrupper og udvalg. Her orienteres bestyrelsen om de høringer og udpegninger, der er sket siden sidste møde. 

Udpegninger:

 1. Bilateralt møde om fagligt oplæg for psykiatrien (SST): Claus Rendtorff
 2. Arbejdsgruppe for afdækning af osteoporoseområdet (SST): Johan Reventlow
 3. Kaffemøde vedr afdækning af indsatsen mod osteoporose (SST): Johan Reventlow
 4. Følgegruppe for vurdering af HPV-vaccination til drenge (SST): John Brodersen
 5. Arbejdsgruppe vedr. anbefalinger for børnepalliation (SST): Thyge Traulsen
 6. SST's plan for akutte patienter (LVS): Marianne Puge Nielsen
 7. NKR for opioidbehandling af kroniske, non-maligne smerter (SST): Martin Bach Jensen
 8. Dialogmøde om vidensbro på diabetesområdet (SST): Jette Kolding Kristensen

Se listen over udpegede her: http://www.dsam.dk/flx/organisation/udvalg_og_interessegrupper/udpegninger/

Høringer:

 1. Høringssvar vedrørende forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft
 2. Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om registrering af den enkelte borgers patientrapporterede oplysninger (PRO-data) og selvmålte data i Nationalt patientindeks (NPI)
 3. Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand)
 4. Høringssvar vedrørende Farmakologisk behandling af fedme og overvægt - Den Nationale Rekommandationsliste (NRL)

Se alle høringssvar her: http://www.dsam.dk/flx/dsam_mener/hoeringssvar/

Referat

Niels Saxtrup orienterede om, at der er lavet et fælles høringssvar med Dansk Psykolog Forening omkring angst.
Niels Saxtrup orienterede om, at det generelt er svært at koordinere fælles høringssvar med PLO. Annelli Sandbæk orienterede om, at universiteterne også er høringspart fx omkring tolkebistand.

Opfølgning

Ingen.

12. Nyt fra sekretariatet v/Louise Hørslev

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om de løbende aktiviteter i sekretariatet.

Orientering

I sekretariatet er der travlt med den daglige drift, og derudover fylder det at blive klar til den persondataforordning, hvor vi skal sikre, at vores håndtering af medlemmer lever op til kravene i den nye forordning.

Der er desuden gang i en masse ting på vejledningsområdet, hvor det der fylder mest er upload af den netop godkendte cancervejledning. Når den er uploadet, skal der kommunikeres om vejledningen, ligesom der skal sendes laminerede ark ud til alle praktiserende læger.

På pressefronten er der koordinering af en række aktuelle pressesager, som formanden deltager i: TV2 dokumentar har inviteret formanden til et interview om førtidspension, der forventes færdig om ca. 14 dage. Derudover kører sagen om Nationalt Genom Center på fuld tryk. Formanden deltager bl.a. i en 24/7 nyhedsudsendelse, og DSAM arbejder p.t. på en større presseindsats med udarbejdelse af en kronik til Politiken. Forhåbentligt også med et redaktionelt udbytte.

Derudover medvirker formanden i endnu et 24syv indslag om cannabis som medicin, hvor Søren Rasted (”En mand med en sag”) arbejder på 10 programmer om emnet. Altinget har efterspurgt indlæg fra formanden vedr. sundhedsvæsnet og stiller spørgsmål til, om forskningen er i krise? Hvis, ja, hvad er det så, der er årsagen til krisen? Er der særlige 'belønnings-strukturer' eller lignende, der underminerer forskningen.

Der er andre mindre historier i støbeskeen fra store medier, som ikke er bekræftet endnu bl.a. Jyllands-Posten, der måske ønsker at skrive en historie om PRO data og NPI.

Kræftens Bekæmpelse har bedt om at hjælp til at kvalitetssikre deres kampagne ”7 tegn”, hvilket vi rådgiver dem om på et overordnet niveau i et forsøg på at sikre, at almen praksis ikke bliver belastet af unødigt bekymrede patienter på baggrund af kampagnen.

Desuden arbejdes der på forberedelse valg 2018, hvor der skal koordineres med FAS, der står for valgafhandlingen.

Referat

Louise Hørslev supplerede indstillingen med, at PLO har tilbudt at sende laminatark til cancervejledningen ud på vegne af DSAM, da vi ikke længere kan få adgang til adresselabels på alle praktiserende læger pga. persondataforordningen. Det blev besluttet, at Anders Beich og Louise Hørslev giver en melding på intra efter mødet med Kræftens Bekæmpelse.

Opfølgning

Anders Beich og Louise Hørslev giver en melding på intra efter mødet med Kræftens Bekæmpelse.

13. Eventuelt

Referat

Der var intet til eventuelt.

Opfølgning

Ingen.