1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstillede Jette Dam-Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

2. Konstatering af fremmøde

Dirigenten oplyste, at mødet var lovligt indkaldt. 25 repræsentantskabsmedlemmer eller suppleanter var til stede svarende til mere end halvdelen af repræsentantskabet, og mødet blev således erklæret beslutningsdygtigt.

Da der under punkt 11 – Sager fra medlemmer - var indkommet et spørgsmål fra Ellen Louise Kristensen, Region Midtjylland, om repræsentantskabet var beslutningsdygtigt på grund af eventuelle ikke afholdte regionale valg og eventuelle overskredne funktionstider for valgte repræsentanter, blev denne sag rykket frem, fordi den var afgørende for mødets videre forløb.

Ellen Louise Kristensen uddybede sine spørgsmål og undrede sig over, at der ikke var blevet indkaldt til regionsgeneralforsamling i Region Sjælland og spurgte, om repræsentantskabsmedlemmer fra Sjælland så var berettiget til at stemme på mødet. Endvidere håbede hun, at selskabets love ville blive kritisk gennemgået og efterfølgende rettet til.

Karin Mette Thomsen, direktør i DSAM, oplyste derefter, at der var blevet indhentet advokatbistand fra advokat Lars Svenning Andersen fra Bech-Bruun. Hans konklusion var, at repræsentantskabet var beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af alle repræsentantskabsmedlemmer var til stede – uanset om der var blevet afholdt valg i Region Sjælland eller ej. Med hensyn til funktionstid var Lars Svenning Andersens konklusion, at de 6 års funktionstid kun tæller i DSAM’s bestyrelse. Eventuelle år i regionsbestyrelserne tæller ikke med.

Det vil være muligt at afprøve gyldigheden af repræsentantskabets beslutninger ved domstolene, såfremt man ønsker det.

Lars G. Johansen, formand for DSAM, oplyste, at bestyrelsen senere ville foreslå en gennemgribende gennemgang af foreningens love, så vi kan få gennemskuelige love og regler, der er entydige og ikke åbner mulighed for fortolkning. Ellen Louise Kristensen ytrede tilfredshed over denne oplysning.

Herefter blev repræsentantskabet konstateret lovligt og beslutningsdygtigt.

3. Formandens beretning

Lars G. Johansen, formand for DSAM, henviste til den skriftlige beretning og fremhævede i den mundtlige beretning følgende fra det forgangne år:

Det har været et turbulent år, hvor alle har været enige om målene, men med mange diskussioner om midlerne. Helt konkret har sekretariatet lidt under en vandskade med efterfølgende flytning til en skurby. Der har været udskiftning i medarbejderstaben i sekretariatet: Ny direktør – Karin Mette Thomsen og ny sekretariatsmedarbejder – Dorthe Pedersen. Høringen i forbindelse med den nye bekendtgørelse midt i sommerferien blev også turbulent og skabte mange diskussioner bl.a. om dataproblematikken. Men det blev en god proces, som også gav aftryk på den endelige bekendtgørelse. Det løser ikke alle problemerne. Vi har stadig behov for at kæmpe imod den tendens der er til at anvende de indsamlede data til andet formål end kvalitetsbrug og forskning. Vi vil blive ved med at kæmpe.

Dernæst kom brevene. Udlægningen af brev 1 og præcisering med brev 2. Trods alt gav det en åbning til ministeren, og forløbet kan kun beklages mange gange, men ikke gøres om. Bestyrelsen skal selvfølgelig ind over i fremtiden. Men vi fik et møde i ministeriet med deltagelse af Michael Kidd, formand for Wonca World. Der blev svaret på mange spørgsmål, og Michael Kidd beskrev, hvordan det foregår ude i verden. Der blev talt om helbredsundersøgelser, akkreditering, rekruttering, og hvordan almen praksis skal se ud i fremtiden. Et velfungerende og økonomisk ansvarligt sundhedsvæsen kræver, at omkring halvdelen af et lands læger skal arbejde i almen praksis. I Danmark mangler vi altså lige så mange læger, som vi er nu (28 %).

Vi har fået startet ”Professorinitiativet” og får hermed mulighed for at få et samlet overblik over de faglige og forskningsmæssige aktiviteter i almen praksis og en unik mulighed for at dele denne viden. Der ligger et ”mount evidence”, og der skal samles viden sammen, og denne viden skal vedligeholdes. Noget af det vigtigste er kontinuerlig ajourføring. Det er et meget stort arbejde, og det kræver økonomi.

I forbindelse med nye initiativer sætter regeringen ikke penge af til forskning – fx forskning i akkreditering. Det skal der gøres. Der skal flere sponsorer/fonde til forskning i almen praksis. Dette er noget, der skal arbejdes videre med.

Visionsprocessen er der arbejdet med siden januar 2012 i samarbejde med PLO. Vi holdt en pause på grund af andre opgaver, men nu er processen i fuld gang med indsamling af viden og med inddragelse af medlemmerne via møder i lægelaug i hele landet. Vi er midt i processen nu, og det er vigtigt, når visionerne er fastlagt, at det vedbliver at være et diskussionsemne og ikke bliver noget, der blot står og samler støv på hylden.

Kommunikationen fra formanden vil blive styrket via et ugentligt nyhedsbrev, der allerede har haft sin debut. Endvidere er der blevet ansat en kommunikationsstuderende i DSAM sekretariatet.

Formanden sluttede med at takke bestyrelsen og sekretariatet for et godt år og for mange gode planer i fremtiden. Det er bl.a. besluttet at flytte sekretariatet, hvilket vil give en stor besparelse til gavn for selskabet. Endvidere gav formanden udtryk for sit ønske om en god tone i de fremtidige diskussioner og debatter. Kritik er altid velkommen, men man kan godt tænke over måden den gives på.

4. Drøftelse af formandens beretning

Gunver Lillevang, Region Sjælland, spurgte om visionsprocessen og udtrykte bekymring for, hvordan man skulle få dybde i denne proces og få fat i alle input til værdierne og kernen i faget. Lars G. Johansen informerede om forløbet med møder i regionerne med uddannede facilitatorer, og at hensigten er, at alle foreslåede emner skal inkluderes i processen – ikke kun de 7 prædefinerede og det 8. wildcard. Det er først en udbredende og derefter en indsamlende proces.

Lise Dyhr, Region Hovedstaden, udtrykte som facilitator bekymring for, at der ikke bliver tilstrækkelig tid til at diskutere alle emnerne, inden de skal offentliggøres. Det afstedkom en længere diskussion om processens længde, og om der er afsat tid nok til at få et godt slutresultat. Endvidere blev det faktum, at PLO og DSAM arbejder sammen om visioner debatteret med synspunkter både for og imod.

Debatten blev afsluttet af Lars G. Johansen, der oplyste, at styregruppen naturligvis er åben for kritik.

Bolette Friderichsen, Region Nordjylland, ønskede at høre, hvilken indflydelse DSAM har på akkrediteringsmodellen og fastslog vigtigheden i at holde datafangst ude af denne model. Det afstedkom en debat omkring datafangst og diagnosekoder. Lars G. Johansen konkluderede, at DSAM ikke vil have interesse i at støtte fortsat dataindsamling, hvis datamaterialet får en anvendelse, der strækker sig ud over det oprindeligt tiltænkte, nemlig kvalitetsudvikling og forskning. Vi er gennem aftale/overenskomst pålagt at rapportere data i aggregeret form til planlægningsformål. Det er afgørende for DSAM’s tilslutning, at princippet om diskretion fastholdes og patienters forhold forbliver anonyme.

Imran Rashid, Region Hovedstaden, spurgte, hvem der egentlig ejer patienternes data. Janus Laust Thomsen, DAK-E, oplyste, at der ikke var noget klart svar på det spørgsmål. Der står ingen steder i sundhedslovgivningen, hvem der ejer data. Det er heller ikke det vigtigste, men det vigtige er hvem der har adgang til dem. Der findes ikke et sted, hvor dette gøres helt klart. Hvordan vi skal beskytte data er en kontinuerlig kamp.

5. Beretninger fra udvalg under selskabet 

Dirigenten foreslog, at punkt 5 og 6 blev slået sammen, og at de enkelte beretninger ikke blev foretaget mundtligt, medmindre det enkelte udvalg ønskede det. Der var ingen, der ønskede at afgive mundtlig beretning, så der blev gået direkte til drøftelse af disse beretninger.

6. Drøftelse af disse beretninger

Claus Rendtorff, Region Hovedstaden, spurgte om, i hvor høj grad bestyrelsen arbejder med akkreditering som et udviklingsredskab – og ikke et kontrolredskab. Lars G. Johansen svarede, at man i bestyrelsen havde drøftet dette flere gange, og at man ønskede at forske i akkreditering. Dette afstedkom en diskussion om akkreditering og arbejdet med at skaffe penge til forskning.

Lise Dyhr, Region Hovedstaden, spurgte om hvad der var sket i forbindelse med PLU og den tidligere fratagelse af det årlige tilskud fra Månedsskriftet, som efterfølgende gjorde, at man måtte tære på fondens egenkapital. Dengang blev det stillet i udsigt, at DSAM og PLO’s bestyrelser ville arbejde for, at der igen kunne tilføres midler til PLU, som blev anset for at være en vigtig finansieringskilde til mindre ”græsrods”-projekter. Pengekassen er snart tom, så hvad er status på dette? Torsten Sørensen, DSAM’s sekretariat, oplyste, at det dengang skyldtes Månedsskriftets økonomi, og at deres økonomi nu var i bedring, således at det eventuelt igen ville være muligt at modtage midler fra Månedsskriftet, alternativt kunne de to bestyrelser arbejde aktivt for at finde andre midler.

7. Forslag til vedtægtsændringer

Lars G. Johansen oplyste, at bestyrelsen ønskede en gennemgribende gennemgang af foreningens love og derfor ønskede at trække det nuværende forslag til vedtægtsændringer.

Lise Dyhr, Region Hovedstaden, syntes, at det var en god idé og ønskede at høre, hvordan det skulle foregå. Lars G. Johansen oplyste, at da den nye direktør er jurist og har en fortid i Lægeforeningen, vil det meste arbejde kunne gøres internt i sekretariatet. Efterfølgende skal det i høring og derefter vedtages på repræsentantskabet med 2/3 flertal.

Forslaget blev herefter trukket tilbage.

8. Godkendelse af DSAM's regnskab, Sara Krabbes regnskab og DSAM's budget samt fastsættelse af kontingenter for det følgende år

Carsten Jensen, kasserer i DSAM's bestyrelse, gennemgik DSAM’s regnskab for 2013. Det blev efterfølgende godkendt.

Carsten Jensen gennemgik også Sara Krabbes regnskab 2013, som efterfølgende blev godkendt.

Derefter gennemgik han DSAM’s budget for 2015 og oplyste, at bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2015. Budgettet blev herefter godkendt.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. DSAM’s love § 6 stk. 1

Bestyrelsesmedlemmer fra Region Hovedstaden og Region Midtjylland var på valg eller skulle genudpeges i år. Endvidere skulle der vælges to frie bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter for henholdsvis speciallægerne og FYAM.

Region Hovedstaden har valgt Anders Beich. Han afløser Ynse de Boer, der er faldet for funktionstiden på 6 år.

Region Midtjylland har genudpeget Gunnar Axelgaard.

To frie bestyrelsesmedlemmer: Søren Ørnskov Top, Region Midtjylland, ønskede at genopstille som et af de frie bestyrelsesmedlemmer. Derudover ønskede Claus Rendtorff, Region Hovedstaden, at opstille. Jette Elbrønd, Region Sjælland, ønskede at pege på Eva Schandorf Kristensen, Region Sjælland, med det argument, at det er vigtigt også at se på alderssammensætningen og kønskvoteringen i bestyrelsen.

Da Region Sjælland som tidligere nævnt ikke har holdt generalforsamling endnu i år, ville Eva Schandorf Kristensens opstilling kræve en dispensation fra lovene, da hun først efterfølgende ville blive valgt ind i regionsbestyrelsen. Det blev besluttet, at repræsentantskabet skulle stemme om muligheden for at dispensere for lovene i denne situation.

Resultatet af afstemningen med håndsoprækning blev 16 stemmer imod og 5 for, dvs. der kunne ikke dispenseres for lovene.

Med kun to kandidater til de to frie pladser blev Søren Ørnskov Top og Claus Rendtorff derfor valgt.

To suppleanter fra henholdsvis speciallægerne og FYAM:
Speciallægerne: Cecilie Thorning Jacobsen, Region Hovedstaden, blev valgt.
FYAM: Anna Stouby, Region Nordjylland, blev genvalgt.

10. Valg af revisorer, jf. DSAM’s love § 7

Bestyrelsen indstillede RIR Revision, Roskilde, til genvalg. Indstillingen blev vedtaget af repræsentantskabet.

11. Sager fra medlemmer

Dirigenten foreslog, at de indkomne sager blev taget i rækkefølge, og at hver bidragsgiver kort opsummerede sin sag.

Line Soot, Region Hovedstaden, havde indsendt forslag til diskussion af brevet sendt til sundhedsministeren og ønskede svar på, om formanden havde afstemt indholdet i brevet med bestyrelsen. Hun mente, at Lars G. Johansen havde redegjort for dette spørgsmål under sin beretning, og hun var tilfreds med svaret om, at bestyrelsen har diskuteret brevet efterfølgende og er enige i hensigten og intentionen med brevet.

Ellen Louise Kristensen, Region Midtjylland, kritiserede de to bestyrelsesmedlemmer fra Midtjylland, Søren Ørnskov Top og Gunnar Axelgaard, for ikke havde bragt den regionale bestyrelses skarpe kritik af formandens brev til sundhedsministeren videre til landsbestyrelsen. Kritikken var uimodsagt, og de to bestyrelsesmedlemmer var blevet bedt om at viderebringe den. Ellen Louise Kristensen henviste til Bech-Bruuns brev, hvoraf det fremgår, at generalforsamlingerne er foreningens højeste myndighed og regionalt er repræsentative med de medlemmer, der møder op. Hun undrede sig derfor over, at bestyrelsesmedlemmerne frit kunne vælge at overhøre kritikken og udtrykke opbakning til Lars Gehlert.Hertil replicerede både Søren Ørnskov Top og Gunnar Axelgaard, Region Midtjylland, at de var vendt tilbage til bestyrelsen med kritikken, og at den var blevet taget alvorligt og behandlet som aftalt, og at de ikke var enige med Ellen Louise Kristensen. Det var så uheldigt, at nogen var gået videre til pressen. Ellen Louise Kristensen afsluttede denne debat med at sige, at det hun savnede var, at kritikken fra regionsbestyrelsen ikke var kommet frem i forbindelse med brev 2.

Michele Saldo, Region Hovedstaden, havde indsendt spørgsmål omkring dataindsamling. Til disse havde Janus Laust Thomsen, direktør DAK-E, allerede svaret skriftligt, og han gennemgik svarene mundtligt. Michele Saldos spørgsmål samt det skriftlige svar fra Janus Laust Thomsen kan ses her.

Imran Rashid, Region Hovedstaden, ønskede svar på om det, man gjorde nu var lovligt, dvs. lovligheden i opsamling af patienternes fortrolige sundhedsoplysninger. Dertil svarede Janus Laust Thomsen, at ja, det mener vi bestemt, at det er. 

Anders Beich, Region Hovedstaden, havde indsendt forslag om nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal skitsere og organisere, hvordan de personcentrede og relationsbaserede dele af faget kan beskrives samt skaffe midler til forskning i dette. Efter en diskussion af dette svarede Lars G. Johansen, at han gerne så, at dette arbejde kom i gang og opfordrede Anders Beich, der er blevet medlem af bestyrelsen, til at være med til at lede dette arbejde og oprette et samarbejde med det allerede oprettede ”professorinitiativ”.

Cecilie Thorning Jacobsen, Region Hovedstaden, havde indsendt 4 forslag:

1) At DSAM’s regionale og nationale bestyrelser forpligter sig til, at officielle udmeldinger alene vedrører fagvidenskabelige forhold.

2) at DSAM vedtager at de lokale og nationale bestyrelser aktivt og konkret fremover arbejder for at fremme patienters ret til selv og for hver diagnose at vælge ja/nej til deling, fx. i den enkelte pop-op og ved det enkelte journalnotat og hver enkelt diagnoses kodning.

3) at DSAM vedtager at fremme læge-patientsamarbejdet i 2015 ved at de lokale og nationale bestyrelser aktivt og konkret at arbejde for at øge informationsniveauet blandt borgerne om hvor hvilke helbredsinformationer gemmes, hvem der kan tilgå data og hvilken del af informationsstrømmen i bredeste forstand man som patient selv har medbestemmelse over.

4) At det tilstræbes, at DSAM’s faglige vejledninger fremover indeholder skøn over tidsmæssigt, fagligt og økonomisk ressourceforbrug. 

Cecilie Thorning Jacobsen trak sit første forslag, da det var blevet diskuteret. De øvrige forslag blev diskuteret, heriblandt om ressourceforbrug skulle indgå i de kliniske vejledninger. Det blev besluttet, at forslag 2) og 3) bliver behandlet i DSAMs hovedbestyrelse.

Lars G. Johansen opsummerede og lovede, at hovedbestyrelsen ville arbejde for punkt 2 og 3 samt, at man ville tilstræbe, at lade ressourceforbrug indgå i fremtidige vejledninger.

12. Eventuelt

Der blev udtrykt ønske om at finde ud af, hvornår grænsen for uhensigtsmæssig brug af data, herunder til kontrol, er nået. Der bliver hele tiden talt om denne grænse, men så længe den ikke er defineret, ved vi heller ikke, hvornår den er nået. Hvornår er nok, nok! og der blev udtrykt ønske om, at bestyrelsen arbejder videre med dette emne. Lars G. Johansen påpegede, at det skal være lovligt, og at bestyrelsen skal diskutere dette, ikke mindst når vi får et lovforslag som sætter rammerne.

Ynse de Boer nævnte, at man i bestyrelsen havde diskuteret, hvordan repræsentantskabet i højere grad kunne blive involveret og give input til høringssvar, udpegninger og til arbejdet i diverse arbejdsgrupper, således at repræsentantskabet bliver involveret i DSAM’s daglige arbejde. Bestyrelsen håbede, at repræsentantskabet var indstillet på at gå ind i dette arbejde. Herefter klappede forsamlingen.

Lars G. Johansen takkede derefter for et godt møde med gode og konstruktive meningsudvekslinger og ønskede alle en god tur hjem. 

Referent: Dorthe Pedersen