Udvalgets sammensætning i 2014
Udvalget bestod i 2014 af praktiserende læge, professor ved Sektion for Almen Medicin, Aarhus Universitet, Bo Christensen (udpeget af DSAM), praktiserende læge i Lyngby, Jakob Dahl (udpeget af PLO), praktiserende læge i Aabenraa, Søren Kjeld Jensen (udpeget af PLO) og af praktiserende læge, professor ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Syddanmark, Frans Waldorff (udpeget af DSAM). Bo Christensen var formand for udvalget.

Projektvurderinger
MPU vurderede 16 projekter i 2014, hvilket var 13 færre end i 2013.
11 projekter blev vurderet til at være relevante for almen praksis, og praktiserende læger blev anbefalet at deltage, mens 5 projekter enten var mindre relevante for almen praksis eller metodemæssigt potentielt problematiske, hvorfor udvalget lod den enkelte praktiserende læge selv vurdere, om projektet havde interesse.

Hvem indsendte projekter til vurdering?
Lidt over halvdelen af projekterne kom fra de almenmedicinske forskningsinstitutioner og afdelinger, nemlig 9. 5 projekter kom fra hospitalsafdelinger og andre forskningsinstitutioner med andre specialer og 2 projekter kom fra medicinalfirmaer.

Behandlingstiden m.m.
Behandlingstiden var gennemsnitlig 32 dage, her er indregnet ferietid og 3 sager, hvor behandlingstiden blev ekstra lang, fordi der skulle indhentes supplerende materiale. Uden disse 3 sager med ekstra lang behandlingstid ligger behandlingstiden på gennemsnitlig 19 dage.
Projekter fra de almenmedicinske miljøer har mulighed for hurtigere sagsbehandling, idet forskningslederen fra pågældende projektleders institution kan forhåndsgodkende projektet, som derefter kun kræver samtykke fra MPU's formand, jf. MPU's vedtægter. Udvalget har været meget opmærksom på at vurdere tidsforbruget og honorering ved projekterne, som kommer fra de almenmedicinske miljøer.

Honorar for dataindsamling
Udvalget vurderede ansøgninger om honorering af lægers merarbejde med dataindsamling og indstillede projekter i en prioriteret rækkefølge til bestyrelsen for Fonden for Almen Praksis i to omgange: efter ansøgningsfristen 1. maj og efter ansøgningsfristen 1. oktober.
Der blev i alt behandlet 8 ansøgninger, og det samlede ansøgte beløb var på 832.618 kr.

7 fik bevilget tilskud, og 1 ansøger fik afslag.
Det årlige puljebeløb er på 600.000 kr., og 584.467 kr. blev uddelt i 2014.

Praktiske oplysninger
Udvalgets vedtægter, indsendelsesprocedure, skema til brug for ansøgning om honorar til praktiserende lægers dataindsamling og selvdeklareringsskema til forskningsmiljøerne kan ses her.

Bo Christensen, formand for udvalget
1. september 2015