DSAM Logo

Projektvurderinger 2017
Der blev i løbet af 2017 indsendt i alt 36 anmeldelser til Multipraksisundersøgelsesudvalget.
Dette var 6 mere end i 2016. Alle afgørelser findes på DSAM’s hjemmeside og kan ses her.

Størstedelen – i alt 22 stk. – kom fra de almenmedicinske forskningsafdelinger. 14 projekter kom fra hospitalsafdelinger og forskningsinstitutioner med andre specialer. 29 projekter blev vurderet til at være relevante for almen praksis, og praktiserende læger blev anbefalet at deltage, mens 4 projekter blev vurderet som værende mindre relevante for almen praksis, hvorfor udvalget lod den enkelte praktiserende læge selv vurdere, om projektet havde interesse. 2 projekter blev ikke vurderet pga. manglende oplysninger, og ved 1 projekt blev praktiserende læger frarådet at deltage.

Behandlingstiden m.m.
Behandlingstiden var gennemsnitlig 14 dage, heri er indregnet ferietid, og sagsbehandlingstiden svingede fra kun et par dage op til en måneds tid.

Honorar for dataindsamling
Udvalget vurderede ansøgninger om honorering af lægers merarbejde med dataindsamling og indstillede projekter i en prioriteret rækkefølge til bestyrelsen for Fonden for Almen Praksis i tre omgange: efter ansøgningsfristen i marts, juli og november.

Der blev samlet behandlet 15 ansøgninger, og der var ansøgninger for i alt 3.017.909 kr. De enkelte ansøgningers størrelse var meget forskellige og lå fra 8.000 kr. til 600.000 kr.
Det årlige puljebeløb var som vanligt på 600.000 kr., og 590.000 kr. blev uddelt i 2017.

12 ansøgere fik bevilget tilskud, hvoraf 6 modtog det fulde ansøgte beløb, mens 6 ansøgere modtog en del af det ansøgte beløb. 3 ansøgere fik afslag på deres ansøgning. 

Bestyrelsen for Fonden for Almen Praksis har i slutningen af 2017 besluttet, at MPU-udvalget fremadrettet kun indstiller projekter én gang årligt til Bestyrelsen for Fonden for Almen Praksis. Herudover har Bestyrelsen for Fonden for Almen Praksis besluttet, at tildelingen skal ske efter bl.a. følgende kriterier: ”Ikke tidligere støttede projekter har til enhver tid forrang”, ”max 70.000 kr. pr projekt” samt ”at det tilstræbes, at flest muligt projekter tildeles midler”.

Praktiske oplysninger
Udvalgets vedtægter, indsendelsesprocedure, skema til anmeldelse samt skema til ansøgning om honorar til praktiserende lægers dataindsamling kan ses her.

Udvalget sammensætning
Udvalget har hele året bestået af Thomas Birk Kristiansen (udpeget af PLO). Jakob Dahl (udpeget af PLO), Lise Dyhr (udpeget af DSAM) og Hans Christian Kjeldsen - formand (udpeget af DSAM).

Hans Christian Kjeldsen, formand for udvalget
8. august 2018