DSAM Logo

Projektvurderinger 2019
Der blev i løbet af 2019 indsendt i alt 35 anmeldelser til MPU-udvalget. Dermed modtog udvalget 13 (59 %) anmeldelser mere end i 2018. Alle afgørelser findes på DSAM’s hjemmeside og kan ses her

Størstedelen (77%) – i alt 27 stk. – kom fra de almenmedicinske forskningsafdelinger. 7 projekter kom fra hospitalsafdelinger og forskningsinstitutioner med andre specialer. 1 projekt kom fra medicinalindustrien. 29 projekter blev vurderet til at være relevante for almen praksis, og praktiserende læger blev anbefalet at deltage, mens 4 projekter blev vurderet som værende mindre relevante for almen praksis, hvorfor udvalget lod den enkelte praktiserende læge selv vurdere, om projektet havde interesse. 2 projekter blev vurderet som værende af så lille interesse for almen praksis, at udvalget frarådede praktiserende læger at deltage i disse.

Behandlingstiden m.m.
Behandlingstiden var gennemsnitlig 14 dage, heri er indregnet ferietid, og sagsbehandlingstiden svingede fra kun et par dage op til mere end en måneds tid. Anmeldelser med lang svartid var ofte forårsaget af, at anmeldelsen manglede forskellige oplysninger, som udvalget efterfølgende måtte efterspørge.

Honorar for dataindsamling
Udvalget vurderede ansøgninger om honorering af lægers merarbejde med dataindsamling og indstillede projekter i en prioriteret rækkefølge til bestyrelsen for Fonden for Almen Praksis efter ansøgningsfristens udløb den 1. april 2019. 

Der blev samlet behandlet 12 ansøgninger, og der var ansøgninger for i alt 1.845.193 kr. De enkelte ansøgningers størrelse var meget forskellige og lå fra 9.703 kr. til 487.867 kr. Det årlige puljebeløb var som vanligt på 600.000 kr., og samme beløb blev indstillet.

11 ansøgere blev fundet støtteegnede, og 1 ansøger blev fundet ikke-støtteegnet. De 11 støtteegnede ansøgninger fik alle tildelt et beløb. 6 ansøgere, som havde søgt om 70.000 kr. eller mindre modtog det ansøgte beløb. De resterende 5 ansøgere modtog alle mellem 70.000 kr. og 88.261 kr.

Fonden for Almen Praksis behandlede udvalgets indstilling på et bestyrelsesmøde og imødekom udvalgets anbefaling.

Praktiske oplysninger
Udvalgets vedtægter, indsendelsesprocedure, skema til anmeldelse samt skema til ansøgning om honorar til praktiserende lægers dataindsamling kan ses her.

Udvalget sammensætning
Udvalget består p.t. af: Lise Dyhr (formand – udpeget af DSAM), Niels Bentzen (næstformand – udpeget af DSAM), Thomas Birk Kristiansen (udpeget af PLO) og Jørgen Skadborg (udpeget af PLO).

Lise Dyhr, formand for udvalget
22. september 2020