DSAM Logo

BEMÆRK: Der kan i ferieperioder være længere svartider end normalt. 

Formål
Udvalgets formål er at vurdere forskningsprojekter, der ønskes gennemført som multipraksisundersøgelser, dvs. med deltagelse af mindst seks praksis (praktiserende læger og/eller praksispersonale, ved samarbejdspraksis tæller hver deltagende praksis for én praksis).

I vurderingen indgår en bedømmelse af projektets gennemførlighed samt relevans for almen praksis.

Vurderingen omfatter blandt andet følgende elementer

  • Er projektet relevant for almen praksis?
  • Er projektet gennemførligt med hensyn til den valgte metode og materialestørrelse?
  • Sker rekruttering af læger og patienter på en hensigtsmæssig måde?
  • Er antallet af deltagende praktiserende læger rimeligt?
  • Medfører projektet ekstraudgifter for Sygesikringen?
  • Er lægernes tidsforbrug af en størrelsesorden, så en eventuel manglende honorering vil medføre lavere deltagelse og dermed forringe den videnskabelige værdi væsentligt?
  • Er der balance mellem eventuel honorering og tidsforbrug?
  • Er projektet kvalitetssikring eller et videnskabeligt projekt?
  • Er aftalerne om publikationsrettigheder i orden?

Udvalgets medlemmer
Udvalget for Multipraksisundersøgelser er nedsat i fællesskab af Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM). Det består af fire medlemmer: To medlemmer er udpeget af PLO's bestyrelse og to er udpeget af DSAM's bestyrelse.

Se udvalgets medlemmer her


 

MPU på engelsk:

Committee of Multipractice Studies in General Practice

Kontakt MPU-udvalget

Alle henvendelser til formanden/ udvalget skal ske via udvalgets sekretær:

Dorthe Pedersen
DSAM's sekretariat
mpu@dsam.dk 
Telefon: 7070 7431