DSAM Logo

Det er fondens formål at virke til fremme af alment praktiserende lægers funktion i sundhedstjenesten til gavn for folkesundheden, herunder primært ved at yde støtte til videnskabelige og forskningsmæssige opgaver i almen praksis, projekter inden for uddannelse og efteruddannelse, praksisudviklingsprojekter, sundhedspædagogiske og tilsvarende foranstaltninger.

Støtten kan gives til praktiserende læger, yngre læger under uddannelse i almen medicin samt læger og andre med tæt tilknytning til almen praksis, herunder de almenmedicinske forskningsmiljøer, i nævnte prioriterede rækkefølge. "Græsrødder" prioriteres relativt højt.

Der kan primært ydes støtte til egen løn, vikarløn og/eller kontorhold i mindre omfang. Støtten kan gives såvel i forberedelsesfasen som under gennemførelse og i skrivefasen. Oversættelse af manuskripter, deltagelse i videnskabelige møder, forskningsmetodologiske kurser og kongresser, hvor man fremlægger originalarbejde støttes i begrænset omfang. Der kan ikke søges om støtte til indkøb af apparatur eller edb.

Nærmere oplysninger kan indhentes hos PLU's sekretariat på tlf. 35 26 67 85.

PLU-fondens sekretariat
Stockholmsgade 55, st.
2100 København Ø
a.graff@mpl.dk