DSAM Logo

Internationalt klassifikationssystem til beskrivelse af helbredsproblemer i almen praksis, der i et hierarkisk opbygget system beskriver de helbredsproblemer – henvendelsesårsager, symptomer og diagnoser – der udgør almen praksis' arbejdsopgaver.

ICPC kodning, som den anvendes i Danmark i dag er udviklet gennem en international proces med basis i Wonca, World Organization of Family Doctors, WICC, WONCA’s International Classification Committee og accepteret af WHO, World Health Organisation som en del af WHO Family of International Classifications.

ICPC-1 er i 1990 oversat til dansk og er siden 1997 anvendt i EPJ-systemer i almen praksis i en dansk ICPC-e udgave, hvor ICPC-1 er koblet til den praksisrelevante del af ICD-10 (International Classification of Disease).

ICPC-2-DK er den danske udgave af seneste ICPC version, ICPC-2 udviklet i regi af WONCA og WICC og som anført accepteret af WHO som en del af WHO Family of International Classifications.

ICPC-2-DK er en opdatering af ICPC-e hvori ca. 2.500 praksisrelevante ICD-10-diagnoser er integreret i ICPC-2-klassifikationen. Den indeholder et alfabetiske indeks på ca. 18.000 søgeord, der bidrager til at lette kodningen af den enkelte patientkontakt. ICPC-2-diagnoserne er forsynet med kriterier og krydsreferencer. Alle danske ICD-10-diagnoser er mappet til ICPC-2 diagnoser, hvilket bidrager til bedre mulighed for et overblik over helbredsproblemer generelt og for den enkelte patient i et sammenhængende sundhedsvæsen.

ICPC-2-DK er implementeret i hovedparten af de EPJ-systemer, der anvendes i dansk almen praksis. EPJ-systemer er certificerede i henhold til en udarbejdet kravsspecifikation.

ICPC-2 rettighederne indehaves af WONCA, der administrer og sælger licensrettighed hertil. DSAM har erhvervet og administrerer de danske rettigheder til ICPC-2-DK.

ICPC-2 er oversat til en lang række af sprog og anvendes som klassifikationssystem almen praksis i en række lande, helt eller delvist.

Den engelsksprogede version af ICPC-2, der er basis for de nationale versioner opdateres og vedligeholdes af WICC, hvor der altid har været og er danske repræsenterer.

ICPC-3
Udviklingen af faget almen praksis vil også demonstrere nye behov for at tilpasse vores klassifikationssystem de ændrede indhold i faget f.eks. beskrivelse af risikostratificeringer, multimorbiditet, funktionsstatus, varieret sygdomsmønster i landene. Dette er ikke veldækket ved den aktuelle klassifikation. Der er et pågående arbejde i WICC med at tilpasse en ny klassifikation, byggende på ICPC-2, til disse behov. Der er endnu ingen viden om hvornår den er færdigudviklet, og i hvilken udstrækning den kan forventes implementeret i de enkelte lande.

 

ICPC-baggrundsgruppe

DAK-E, Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed varetager vedligeholdelse og opdatering af den danske ICPC-udgave. For understøttelse heraf er der etableret en baggrundsgruppe og et diskussionsforum, ligesom der er mulighed for hjælp til specifikke kodeproblemer. Nedenfor er anført relevante links adresser.

 

Andre klassifikationssystemer

Klassifikationer der anvendes i sundhedsvæsenet hvor der er – eller kan være et behov for integration – mapning til praksis klassifikationssystem.

ICD-10 koder: International Classification of Disease.
Benyttes på sygehusene, omfattende og forudsætter afklarede sygdomsbilleder.

SKS-koder: Sundhedsvæsenets Klassifikations System.

Indeholder kliniske og administrative klassifikationer til brug for dokumentation af patienter og sundhedsvæsenets ydelser. I SKS indgår danske udgaver af internationale klassifikationer – fx sygdomsklassifikationen, som bygger på WHO’s ICD-10, og operationsklassifikationen.

SNOMED-CT: Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms.

Terminologi der sprogligt entydigt beskriver et helbredsproblem i en struktureret tekstinformation der vedrører patienten og lagres i en form, så de kan genfindes og genanvendes.

ICF klassifikation: International Classification of Function

Klassifikation der anskuer funktionsevne i et bredt og dynamisk perspektiv. Det forventes at få betydning for, hvordan indsatser overfor personer med nedsat funktionsevne kommer til at udvikle sig i fremtiden.
ACG klassifikation: Adjusted Clinical Groups

Klassifikationssystem, der beskriver sygdomsbyrden på patientpopulationer baseret på sygdomsmønstre, alder og køn.

Nyttige links om ICPC kodning:

ICPC e-læringsprogram Ikke tilgængeligt i øjeblikket
ICPC-2 kodeværktøj
ICPC-2 kodekort
DAK-E, ICPC
Hyppigt brugte ICPC koder, lommekort
WICC