DSAM Logo

Det har været et turbulent år. Ikke et annus horribilis som en tidligere engelsk kongemoder sagde for få år siden, men heller ikke noget eventyr med en lykkelig slutning. Vi er stadig midt i processen, men der er relativ ro og et godt håb for fremtiden. 

Overenskomsten blev pludselig et meget varmt emne, og PLO havde nogle meget afgørende møder, der viste en opdeling i to forskellige meningssæt. Afstemningens resultat blev som bekendt 25-24 for fortsatte forhandlinger. I min opfattelse er der ikke tale om uenighed om målet, men en klar uenighed om midlerne. I denne situation har DSAM også måttet stå for skud. Vi er både blevet kritiseret for ikke at være tilstrækkeligt aktive på konfliktfronten og for det modsatte. Selvfølgelig er der fælles interesseområder mellem PLO og DSAM, men vi aftalte, at PLO alene tog sig af fagforeningsforhold og DSAM alene faglige forhold. Formålet var at få så klare udmeldinger som muligt. Vi afleverede et høringssvar med 11 indsigelser, hvor vi fik medhold i nogle af de vigtigste emner. Vi har løbende udsendt nyhedsbreve om vores aktiviteter. Vi har bevidst ikke været på den lukkede facebookgruppe, da det ikke er en officiel gruppe, men vi oprettede vores egen facebookside, dog lidt sent i forløbet.

Det er vigtigt at understrege, at DSAM ikke er en kamporganisation. Vi opnår indflydelse gennem møder og meningsudvekslinger og aftaler. På den måde har vi påvirket den gennemførte lov på en positiv måde og vi har bl.a. medvirket til, at personværnet opretholdes. Denne kamp er ikke vundet endnu, idet bekendtgørelsen som fulgte efter i sin første udgave var helt uacceptabel. Det rådes der bod på, og der er en enighed om, at ånden i loven også skal slå igennem i bekendtgørelsen. Vi forventer derfor at se på tryk, at personidentificerbare data fra DAMD ikke kan anvendes af andre end forskere godkendt til dette. Vi har i den proces tilbudt at medvirke til at skabe en såkaldt kontroldatabase, der uden personidentificerbare data kan give det indblik, som fx danske regioner ønsker. Det vil så ske på et aggregeret niveau. Vores kamp for at beskytte data fortsætter.

DSAM udgiver vejledninger og har i år udgivet to. Det er en meget væsentlig del af selskabets virke, og disse vejledninger skrives af praktiserende læger for praktiserende læger. Vi har arbejdet med en “vejledning om vejledninger”, der skal fastlægge en fælles kurs for fremtidige vejledningsgrupper. Vejledninger skal være personcentrerede, bygge en almenmedicinsk tilgang, lette at anvende og skal implementeres bredt gennem et lokalt samarbejde. Vi fik et godt input til det videre arbejde med implementering på en konference i foråret. Det er fremført flere gange, at vores vejledninger kan føre til sanktioner, da der står i den nye sundhedslov, at praktiserende læger er forpligtede til at følge nationale retningslinjer. Dette kan ikke blive tilfældet. Ifølge loven afgrænses dette til pakkeforløb og lignende. PLO får vejledningerne i præhøring for at vurdere evt. overenskomstmæssige konsekvenser af vejledningen.

Netop samarbejdet med PLO har været intenst gennem året og for begge parter efter min bedømmelse givende og tilfredsstillende. DSAM har naturligvis også efter formandsskiftet loyalt udfyldt sin opgave med at vejlede og kommentere PLO’s planer og tiltag. Vi har på grund af den alvorlige situation gensidigt valgt at lade de to formænd være observatører i hinandens bestyrelser.

Forventningerne til det næste år er, at vi nu kan komme videre med vores visionsproces. En gruppe dedikerede personer, som repræsenterede DSAM, PLO og FYAM, var den 23. februar samlet til et visionsseminar, hvor de drøftede fremtiden og visionerne for almen praksis. Planen var derefter at søsætte en medlemsdebat frem til årsmødet om visioner for almen praksis. Men foråret kom i stedet til at handle om konflikt og derfor valgte bestyrelsen, at udskyde medlemsdebatten til årsmødet. PLO og DSAM har en fælles forståelse om én videre proces, der skal forløbe over det næste et til to år. Der er tale om både “moderne” kommunikation via sociale medier og hjemmesider og et roadshow, hvor vi skal ud i hver enkelt lille flække for at italesætte visionen om, hvordan almen praksis ser ud i årene 2020 - 2025.

Kerneområderne – forskning, kvalitet og uddannelse
Livet er trods alt gået videre i alle vores udvalg inden for kerneområderne. Vi vil på repræsentantskabsmødet høre mere fra de enkelte udvalg, men jeg vil her nævne væsentlige nye aktiviteter.
Forskningsudvalget afholdt i januar en meget velbesøgt og lærerig workshop (DAF) med præsentation af aktuelle projekter. Der er basis for en gentagelse! Uddannelsesudvalget har afsluttet arbejdet med en ny målbeskrivelse, som efter lidt ændringer nu er godkendt af Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner. Den forventes iværksat først i det nye år. Kvalitetsudviklingsudvalget har i foråret deltaget i arbejdet med at udarbejde et nyt sæt akkrediteringsstandarder. Efter ønske fra PLO skulle man også kigge på et mindre startsæt, der skulle indgå i overenskomstforhandlingerne, men det blev ikke aktuelt.

FYAM-udvalget
I februar 2012 fejrede vi FYAM-medlem nr. 1000 og i dag har vi 1250 FYAM-medlemmer. Udvalget er også særdeles aktive. Der er oprettet regionale netværk, som igennem det sidste år har arrangeret temamøder, netværksmøder og faglige arrangementet. I forbindelse med FYAM’s 30 års fødselsdag, holdt FYAM fem lokale arrangementer, hvor medlemmerne blev budt på kaffe, øl og socialt samvær.

FYAM satte på årsmødet sidste år gang i en supervisionskampagne, som kulminerer på årsmødet i år, hvor FYAM-prisen uddeles for første gang og bliver uddelt til årets supervisor. I løbet af året har FYAM udsendt nyhedsbreve om supervision, fået engageret medlemmerne til at tage fotos og fortælle deres supervisionshistorie. På årsmødet i år lancerer FYAM en ny kampagne, som skal skærpe medlemmernes fokus på og interesse for forskning.

I løbet af efteråret præsenterer FYAM en elektronisk håndbog, ’Praksis Plus’, som har til formål at lette overgangen fra at være uddannelseslæge til at blive praktiserende læge. I håndbogen bliver uddannelseslægerne præsenteret for cases og erfaringer fra nyligt nedsatte praktiserende læger. Et par engagerede FYAM-medlemmer har forpligtet sig til at videreudvikle og opdatere håndbogen, så den kan være aktuel i en længere periode.

SAMS
SAMS - vores studenterorganisation – er også uhyre aktive. På et år er gruppen vokset fra 75 til 122. De seneste år har der været aktivitet på skift mellem KU, SDU og AU, men nu er der mange aktive i både København og Aarhus, og de prøver at få kontakt med studenter i både Odense og Aalborg.

Kommunikation
Det har været et aktivt år inden for kommunikation. Vi har iværksat en større revision af vores hjemmeside, den er endnu ikke afsluttet, vi har etableret en facebookside og vi har øget antallet af nyhedsbreve. Efter konflikten beklagede flere medlemmer sig over ikke have hørt fra os. Det viser sig, at mange af vores medlemmer ikke har givet os en mailadresse og endnu flere har ikke tilmeldt sig vores nyhedsbrev. Jeg vil derfor opfordre alle, der ikke modtager nyhedsbreve, om at sende os en mail med den ønskede mailadresse og tilmelde sig nyhedsbreve via hjemmesiden.

Der har til gengæld ikke været meget aktivitet omkring Praksisporten – en informationsplatform fælles for PLO og DSAM med nyheder og information et klik fra patientjournalen. Vi intensiverede arbejdet i det tidlige forår og skulle i gang med at udarbejde en kravspecifikation. Så gik det hele op i overenskomstproblemer, så arbejdet har ligget stille længe. PLO er nu i gang med overenskomstforhandlinger igen, så vi kommer næppe i gang igen før til næste år.

Efteruddannelse
PLO og DSAM har hidtil haft to udbydere af efteruddannelseskurser, Lægedage og Lægeforeningens uddannelsessekretariat. Nu er dette blevet til en enhed, da praktiserende lægers efteruddannelseskurser er flyttet til PLO og lagt sammen med Lægedage. Vi håber herved at få en bedre synergi og sammenhæng i tilbuddene. Vi er ved at opbygge en ny politisk og organisatorisk struktur for området for yderligere at styrke efteruddannelsen. Ultralyd I januar blev der etableret en ny interessegruppe – ultralyd i almen praksis. Formålet er at undersøge mulighederne for ultralydsundersøgelser i praksis, eller rettere beskrive, hvilke undersøgelser, der er relevante og anvendelige i dagligdagen i almen praksis.

Patientforeninger
Vi har i flere år samarbejdet med Diabetesforeningen og udgivelse af en patientvejledning. Nu har vi også indledt et samarbejde med Hjerteforeningen og senest Lungeforeningen. Formålet er primært at samarbejde om fælles udmeldinger for at undgå krig med gensidige beskyldninger i medierne

PIP – Partners in Practice
Som læsere af Practicus vil vide, har vi søsat et projekt, PIP, der skal arbejde for at støtte udbredelse af almenmedicin i Afrika. Vi har haft første læge udstationeret i 6 måneder og flere var klar til at tage af sted. Den lokale sundhedsminister bremsede imidlertid projektet, da hun ønskede amerikanske tilstande med direkte adgang til specialister – i Rwanda! Vi forsøger nu at få etableret et tilsvarende projekt i Botswana.


DSAM skaber resultater gennem kommunikation og samarbejde. Det første har haft svære betingelser under de pågående konfliktscenarier, men samarbejdet har fungeret upåklageligt, både på centralt niveau og decentralt. Jeg vil takke bestyrelsen og repræsentantskabet for godt indspil og en stor arbejdsindsats. Hvert medlem har trukket et læs af specifikke opgaver. Endelig vil jeg takke direktør og sekretariat for et upåklageligt udført arbejde og et stort engagement hos alle.