DSAM Logo

Hermed en status på året, der er gået i DSAM. Den skriftlige beretning vil blive suppleret mundtligt på repræsentantskabsmødet. Beretningen viser ikke et fuldstændigt billede af alle de aktiviteter, der har fundet sted det sidste år. Mange vigtige og løbende aktiviteter er ikke nævnt, men det er bestemt ikke, fordi de er glemt.

Rækkefølgen er ikke kronologisk, de ting, som fylder mest lige nu, vil blive nævnt først.

 
OK18

Det har fyldt en stor del af horisonten for de fleste både nuværende og kommende almenmedicinske speciallæger, om der ville komme en aftale i stand mellem PLO og regionerne. I skrivende stund er der en aftale, som PLO’s medlemmer kan stemme hjem, da PLO’s repræsentantskab med deres vedtagelse har vurderet, at den giver en vis sikkerhed for fremtiden.

DSAM’s formandskab kan se gode faglige muligheder i aftalen, specielt ift. kvalitetsudviklingsarbejdet, og vi har meldt offentligt ud, at DSAM gerne vil gå konstruktivt ind i arbejdet. Der er nogle elementer i OK18, der skal trækkes i en almenmedicinsk retning for at bidrage til, at vores fags substans bevares. Vi har vurderet, at det er muligt med den aftale, der ligger til afstemning.

Og det måske allervigtigste: FYAM kan se, at yngre almenmedicinere har en fremtid i praksis, hvis den nye aftale stemmes hjem. Det generationsskifte, som har ligget på is alt for længe, kan med aftalen endelig blive startet op igen. Det er vores håb, at det kæmpe arbejde, FYAM har lagt i Praksismatch og i en hvervekampagne, vil få en klangbund fremadrettet. Vi håber også, at FYAM får en rolle i det kvalitetsarbejde, der skal foregå ude i de lokale klynger, og dermed bidrage til at inspirere os alle. Vi får brug for FYAM-energien og den nysgerrighed og kreativitet, FYAM plejer at bidrage med.


DSAM/FYAM-samarbejde med PLO

Hvis OK18 vedtages, skal samarbejdet mellem FYAM, DSAM og PLO være endnu tættere. Kvalitetsklynger, forløbsplaner, all inclusive-ydelser for kroniske sygdomme er alle områder, som kalder på at blive præget af faglighed og dermed fyldt med almenmedicinsk indhold. Der skal udvikles indikatorer, som afspejler, at vi ikke bare behandler sygdomme i almen praksis – vi behandler patienterne, og vi yder differentieret omsorg for den enkelte patient, uanset hvilke sygdomme de måtte have.

DSAM vil stille viden og manpower til rådighed i videst muligt omfang for at støtte PLO i at få OK18 til at komme ud at leve med den størst mulige almenmedicinske faglige impact.  FYAM skal være med, især for at sikre, at uddannelsesperspektivet tænkes ind, men også for fremtidssikre engagement og deltagelse i samarbejdet med vores kommende kolleger.


Elektroniske valg for 2. år i træk

For 2. år gennemførte DSAM i september elektroniske valg. Forud for valget blev der iværksat en kommunikationsindsats med det formål at højne valgdeltagelsen, så der kom til at stå et stærkt mandat bag de valgte. Valgprocenten endte på 47 – en kæmpe succes i forhold til sidste års 22 procent. Det vidner om, at vi har formået at skabe større engagement omkring valget end nogensinde før.

Organisering af selskabets arbejde

Vi har i bestyrelsen de sidste 10 måneder analyseret behovet for opbygningen og bemandingen af et effektivt sekretariat, der kan sikre en smidig daglig drift, betjene medlemmerne på bedst mulig vis og understøtte selskabets udvalg og profilen både indadtil og udadtil. Lotte Hvas har som konstitueret lægefaglig leder lagt et stort og grundigt arbejde med denne organisationsopgave ved siden af de ledelsesmæssige opgaver. Lotte Hvas stopper i sekretariatet efter repræsentantskabsmødet. Selskabet skylder Lotte Hvas en særlig tak for hendes kæmpemæssige indsats for selskabet på mange områder. I stedet er Louise Hørslev forfremmet til sekretariatschef med ansvar for økonomi, personale og de interne funktioner, mens  Niels Saxtrup er ansat som lægefaglig  leder på deltid med ansvar for kontakt til de personer, som DSAM har udpeget, bindeled mellem formand, bestyrelse og sekretariat og mulighed for at repræsentere selskabet udadtil, når det er nødvendigt.

Thomas Birk Kristiansen er ansat som er lægefaglig konsulent på vejledningsområdet.

Beslutningerne omkring ansættelserne er truffet i enighed i ansættelsesudvalget, der repræsenterede den politiske og faglige bredde i bestyrelsen. 

Derudover har bestyrelsen valgt at aflønne formandskabet med yderligere en ugentlig arbejdsdag, da arbejdsmængden og antallet af sager, der kræver sagsbehandling og stillingtagen på det politiske niveau, stiger støt. Den ekstra dag går til næstformanden, der på daglig basis er med til at tage fra på alle de opgaver og sager, der kommer til. Det vil jeg betegne som et stort fremskridt, og ingen er i tvivl om, at Annette Houmand gør en kæmpe indsats som næstformand. Se i øvrigt vores sekretariat her: http://www.dsam.dk/flx/organisation/sekretariatet/

Udpegninger og høringer

Vi har etableret faste arbejdsgange for de mange høringer, som DSAM inviteres til at svare på, og oprettet en rutine for udpegning til det stigende antal arbejdsgrupper, styregrupper, følgegrupper og NKR-grupper, som vi bliver inviteret med i.

Det er en tiltagende stor udfordring, at få kolleger fra hele landet til at stille sig til rådighed som udpegede DSAM-repræsentanter. Vi arbejder med at prioritere de grupper, det er vigtigst, at vores fag er repræsenteret i. Der er stor brug for, at flere får mod på dette arbejde, som ofte munder ud i beskrivelser og retningslinjer, som i den grad også gælder almen praksis.  Her kan du se en liste over dem, som i dag er udpeget af DSAM i forskellige arbejdsgrupper og udvalg: http://www.dsam.dk/flx/organisation/udvalg_og_interessegrupper/udpegninger/

Til at støtte arbejdet med udpegninger har vi oprettet en intern ressourcedatabase med data på over 450 almenmedicinere, der inden for forskellige områder bidrager med viden og engagement rundt om i landet ifm. praksiskoordination, forskning, kvalitetsprojekter, undervisning og uddannelse. Vi håber meget, at nogle af alle jer engagerede kolleger vil stille op en gang imellem, når selskabet kalder.
   

Politikker

Som et led i professionaliseringen af organisationen har bestyrelsen på en række områder vedtaget politikker, der sikrer en ensartet behandling og stiller krav til mange af de opgaver, vi skal forholde os til. De er allerede i spil og anvendes mange steder. En vigtig indsats i den forbindelse er selvfølgelig, at relevante udpegede og relevante myndigheder kender indholdet i dem, og det er der også lagt et stort arbejde i at sikre. For nylig er der vedtaget politikker eller principper for:

  • RKKP-databaser
  • Beslutningsstøtteprojekter
  • PRO-data (patientrapporterede observationer)
  • På vej: Politik for bemyndigelse af og tilbagemelding fra de mange DSAM-udpegede i forskellige sammenhænge.

Se dem her: http://www.dsam.dk/flx/dsam_mener/holdninger_og_politikker/

Momssagen

Momssagen har været undervejs i flere år og ligget som en skygge over selskabets økonomi. Henover sommeren kom der positive vinde. Der er ikke en endelig afklaring, men det ser ifølge advokaten ud til, at DSAM fritages for moms.Såfremt dette holder, kan der fortsat komme udgifter til sagsomkostninger og advokat. Det er svært at gisne om, hvad der endeligt sker i sagen, og hvad en evt. udgift lyder på. Derfor er der ikke afsat midler til dette i budget 2018, men i stedet er sekretariatet ved at undersøge muligheden for at bruge af henlæggelserne eller egenkapitalen til at finansiere en evt. udgift.


Kommunikation

Vi har skruet op for selskabets kommunikation. Det har bl.a. resulteret i en modernisering af DSAM’s hjemmeside, så den nu fremstår mere moderne og tidssvarende. Vi har etableret et internt debatforum for bestyrelse og repræsentanter, hvor sager debatteres op til og mellem bestyrelsesmøder, og endelig har vi sat gang i formandskabets blog, hvor vi til medlemmer og omverdenen formidler baggrund og italesætter væsentlighed af igangværende sager. 

Vi er også i stigende grad i pressen, hvor vi, nogle gange flere gange om ugen, korrigerer og nuancerer opfattelser omkring de praktiserende læger og faget almen medicin. Det er ikke altid nemt, men vi tror på, at det er vigtigt. Senest har det f.eks. handlet om, hvorfor vi ikke kan anbefale, at praktiserende læger ordinerer cannabis som medicin, og hvorfor almen praksis ikke bare kan lade data flyde frit, som vi opfordres til. Se oversigt over DSAM i pressen her: http://www.dsam.dk/flx/dsam_mener/dsam_i_pressen/

Et fokusområde i året, der er gået, har været at mindske afstanden mellem DSAM’s ledelse og medlemmerne.
”formandskabets blog”, kan alle skrive kommentarer.

Derudover vil jeg som noget særligt fremhæve min tur i forsommeren til en række medlemmer rundt om i landet, som tilbød et kaffemøde med mig i deres praksis. Det blev til et møde med 44 kolleger fra 23 vidt forskellige praksis. Formålet var at lytte, lære og forstå, hvad det er, der optager medlemmerne i praksis, og hvordan der arbejdes med faget i forskellige kroge af kongeriget. Og det mål blev indfriet. Tak for den hjertelige modtagelse, der hvor vi kom frem. Læs om turen her:http://viewer.zmags.com/publication/4758c129#/4758c129/10 

Den journalistiske bistand vi har fået i sekretariatet betyder, at vi i fremtiden vil forsøge mere proaktivt at formidle fagets betydning og muligheder baseret på den viden, der findes.  


Vejledninger og faglige opdateringer

Vi arbejder med at udvikle vores vejledninger; gøre dem kortere, relevante og vedkommende. I 2017 har vi udgivet en opdatering af KOL-vejledningen, og vejledningen om palliation er udgivet som en app, der allerede nu har knap 8.000 downloads. Den bruges ikke kun af praktiserende læger, men i høj grad også af hjemmesygeplejersker og andre i primærsektoren. Der er i år flere vejledninger på vej om bl.a. hjerte, diabetes, dyspepsi og cancer. 

Vi har forsøgt os med et helt nyt format: et faktaark, hvor vi gør store og komplekse emner og problemstillinger overskuelige for medlemmerne.  Man kunne lidt populistisk sige, at vi stiller opsummeret evidens til rådighed for medlemmerne i særligt udvalgte situationer, hvor det er vigtigt at være særlig omhyggelig i rådgivningen af patienten. Det kan f.eks. være i en situation, hvor patienten skal træffe et informeret valg i en værdiladet postfaktuel virkelighed. HPV-faktaarket er det første eksempel, og det har vi fået ros for fra medlemmerne. Der er flere emner i støbeskeen, f.eks. et faktaark om hjemmefødsel. Se faktaark om HPV her: http://vejledninger.dsam.dk/fakta/hpv/

I 2018 kunne nogle emner og opdateringer hedde fx Polyfarmaci og seponering i almen praksis, Demens i almen praksis, Ultralyd i almen praksis. Vi vil spørge alle medlemmer, inden vi i bestyrelsen diskuterer og prioriterer, hvilke emner der kan blive plads til i vejledningsbudgettet for 2018.

Arbejdet med revision af selskabets vedtægter

I forbindelse med repræsentantskabsmødet 2016 blev DSAM’s bestyrelse af det nyvalgte repræsentantskab pålagt at arbejde med vedtægtsændringer, der skulle klarlægge forhold omkring medlemskab, valgbarhed, habilitet, afstemninger m.m. Motivationen for at arbejde med vedtægterne var, at der med jævne mellemrum dukkede spørgsmål op om selskabet, som vi ikke kunne finde svar på i vedtægterne. Derudover blev der på efterårsrepræsentantskabsmødet 2016 stillet et forslag om ændringer ift. habilitet og valgbarhed. Forårsrepræsentantskabet 2017 diskuterede de områder, der kunne arbejdes med i DSAM’s vedtægter, og det foregik i en god atmosfære. Mødet var vejledende for Lovgruppen, der blev nedsat omkring nytår, og som skulle arbejde konkret med de konkrete forslag til ændringer i vedtægterne.
Lovgruppen har, bistået af en dygtig advokat, lavet et kæmpe og vigtigt arbejde for at gøre vedtægterne klare på flere områder, hvilket er lykkedes rigtig godt. 

Et enkelt område – ideen om gennem vedtægterne at sikre en repræsentativitet af de forskellige interessegrupper, som selskabet rummer – gav anledning til usikkerhed blandt nogle grupper af medlemmer. Bestyrelsen har med baggrund deri besluttet, at den del af det primære forslag fra lovgruppen må diskuteres yderligere, og derfor ikke bliver en del af det, repræsentantskabet skal stemme om til den kommende generalforsamling.

 
Internationalt

DSAM har deltaget på en række internationale kongresser og dermed styrket det internationale samarbejde og relationer. Bl.a. var vi stærkt repræsenteret på Nordisk Kongres på Island i juni, og en delegation var i august i Quebec for at samle inspiration og markedsføre den danske version af kongressen ”Preventing overdiagnosis”, som DSAM er medvært for i 2018 i København. I 2019 er DSAM vært for den 21. Nordiske Kongres, der holdes i Aalborg, og den er der allerede lagt meget arbejde i. Også på møderne i WONCA-regi har vi været repræsenteret, skønt jeg ikke selv har kunne afse ressourcer til at deltage i dem i år på grund af de mange aktiviteter indenlands. Se hjemmesiden for Nordisk Kongres her: http://www.nordicgp2019.dk/


Pejlemærke for faget almen medicin omsat til konkret arbejde

Pejlemærkerne blev vedtaget af bestyrelsen i efteråret 2016 og er siden blevet formidlet og omsat i forskellige sammenhænge. Som en direkte afledt effekt har engagerede kolleger oprettet interessegruppen ”Vi giver mest til dem, som har størst behov og tager ansvar lokalt”. Der har været en overvældende stor interesse for at deltage i gruppen. Det vidner om et stort engagement, som jeg personlig sætter meget pris på. Fordelingen af sundhedsressourcerne er skæv i Danmark, og almen praksis kan sandsynligvis ved en bevidst indsats på praksispopulationsniveau bidrage til udligning af skævheden. Se pejlemærkerne her: http://www.dsam.dk/flx/pejlemaerker/


DSAMs arbejde med at sikre balancen mellem nødvendig datadeling til behandling, forskning og kvalitetsudvikling på den ene side og sikring af fortrolighed og tillid på den anden side

DSAM afholdt i februar 2017 en temadag i bestyrelsen om denne balance mellem at sikre personidentificerbare data til behandling, almenmedicinsk forskning og udvikling og samtidig sikre, at patienterne kan bevare tilliden til, at fortroligheden respekteres, når man fortæller lægen om meget private ting. Det blev en god og konstruktiv dag med gode forslag til, hvordan almenmedicinsk forskning kan sikres valide data til fremtidens forskningsprojekter. Vi arbejder på mulighed for at følge op på denne dag.

Balancediskussionen drukner lige nu i et massivt pres udefra for adgang til og indsamling af alt, og at hele journalen bliver til data, der kan samles i Sundhedsdatastyrelsen via NPI, RKKP, PRO-data og det store medicinstatistikregister.

Vores datapolitikker er dels et led i professionaliseringen af selskabets sagsbehandling, men i høj grad også et af vores forsøg på at værne kollegerne mod et massivt ekstra arbejdspres i form af øget pligt til at indtaste, indsamle eller modtage ekstra data. Samtidig signalerer vi til omverdenen, hvad vi som fagligt selskab lægger vægt på ved nye datatiltag. Det er vigtigt med et validt datagrundlag for forskning og kvalitetsudvikling i almen praksis-sektoren. 

Vi har været fortalere for, at helbredsoplysningerne er patientens, og at åbenhed, transparens og respekt for patientens ønsker i form af et samtykke før datadeling vil give almen praksis håb om at kunne bevare tillid og fortrolighed i forhold til patientens ønsker. Vi har formuleret det på den måde, at man ikke skal betale med sit privatliv for at kunne få adgang til sin egen læge i Danmark. Hvis det sker, så trues vores fags grundlag, tilliden, og en stor demokratisk rettighed – privatlivets fred – er også under pres.

Det er vigtigt, at alle interessegrupper, som rummes af DSAM’s formål, deltager aktivt i diskussionen, for at vi rammer denne balance mellem, hvad der er nødvendig indsamling af data og sikringen af, at vi har patienterne med os, når vi videregiver deres fortrolige helbredsoplysninger og andre data af privat karakter til forskellige formål, som ikke er behandlingsrelaterede. http://www.dsam.dk/flx/dsam_mener/blog/er_dsam_dataforskraekkede/

 
Tak

Der har været mange opgaver i årets løb, og der bliver ikke mindre at se til i fremtiden for DSAM. Jeg vil gerne takke alle de mennesker, som har arbejdet for at fremme fagets interesser både indenlands og udenlands. Tak for et engageret repræsentantskab og tak for et godt samarbejde i bestyrelsen. Tak til de mange ildsjæle, som repræsenterer almen praksis i udvalg og arbejdsgrupper.

Tak til FYAM for at være en central drivkraft i selskabet, og tak også til de øvrige udvalg for solidt arbejde. Tak til PLO, som har knoklet for at få rammerne for faget udvidet. Og endelig tak til sekretariatet, som tålmodigt har stået model til en del forandringer i organisationen, og som i det daglige lykkes med at samle de mange bolde op, som spilles ind af de mange engagerede kolleger og kommende kolleger, som befolker bestyrelsen.


Anders Beich, formand
30. september 2017