DSAM Logo

Tid og sted:           

Tirsdag, den 22. oktober 2019 kl. 15 til 18

 

Til stede:

Bestyrelsen: Anders Beich, Jesper B.H. Christensen, Daniel Rotenberg, Lise Dyhr, Bolette Friderichsen,  Asger Dalmose, Claus Rendtorff, Anne Møller, Lasse Karlsen Eck

Observatører: Roar Maagaard, Ellen Louise Kristensen, Kaj Sparle Christensen, John Sahl Andersen

Sekretariatet: Louise Hørslev, Lotte Hvas 

 

Afbud:

Observatører: Christian Freitag, Niels Ulrich Holm, Martin Bach Jensen, Niels Kristian Kjær

Gæster: Annemette Pihl Lundberg, Dorte Jarbøl, Annette Houmand, Jette Kolding Kristensen 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Referat

Anders Beich bød velkommen til mødet og særligt velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen. Dagsordenen blev godkendt. Anders orienterede om, at der er et fælles bestyrelsesmøde på Lægedage, som der snart sendes dagsorden ud til.

Opfølgning

Ingen.

2. Koordinering af sager og afklaringer med PLO

Referat

Anders orienterede om formålet med punktet, der er at være opmærksom på, om der er sager på dagsordenen, som kræver særlig afklaring/koordinering med PLO.

Opfølgning

Ingen.

DEBATPUNKTER

3. Konstituering af bestyrelsen

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen konstituerer sig efter repræsentantskabsmødet den 5. oktober 2019.

Baggrund

På baggrund af repræsentantskabsmødet den 5. oktober 2019 skal bestyrelsen konstituere sig med næstformand og kasserer. Derudover skal ordførerskaberne besættes.

Næstformand
Formandskabet, som består af formand valgt af repræsentantskabet og næstformand udpeget af bestyrelsen, fordeler formandskabets opgaver mellem sig og frikøbes af DSAM i henhold til PLO’s løntabel for Bedriftslæger, trin 10 som følger:

Formand:  Frikøbes i 17 timer ugentlig
Næstformand: Frikøbes i 7 timer ugentlig

Kasserer
Kassereren udpeges af bestyrelsen og orienteres og involveres ad hoc af sekretariatet ifm. budgetter og regnskaber. Det er sekretariatet, der står for den daglige drift af bogholderiet. Kassereren frikøbes ikke, da det ikke er en tidskrævende post. Hvis kassererposten evt. afleder dagsmøder, ydes der tabt arbejdsfortjeneste.

Ordførerskaber
Ordførerskaberne har i den tidligere bestyrelse fordelt sig således:

Patientsikkerhed: Claus Rendtorff (også kasserer)
Evaluering: Jette Kolding Kristensen
It og data: Annette Houmand
Kvalitet: Anders Beich
Ulighed i sundhed: Lise Dyhr
Forskning: Dorte Jarbøl
Uddannelse og rekruttering: Bolette Friderichsen (også næstformand)
Rekruttering: Lasse Karlsen Eck
FYAM: Annemette Pihl Lundberg

De forskellige udvalgsposter, øvrige poster og arbejdsopgaver skal også besættes. Dette sker på det næste bestyrelsesmøde den 25. november 2019.

Referat

Bolette Friderichsen blev uden modkandidater genvalgt som næstformand. Claus Rendtorff blev uden modkandidater genvalgt som kasserer.

Ordførerskaberne blev fordelt således:

Kvalitet: Claus Rendtorff
Forskning: Anne Møller
Uddannelse og rekruttering: Bolette Friderichsen
Rekruttering: Lasse Karlsen Eck
FYAM: Jesper Bossel Holst Christensen
Ulighed i sundhed og Personcentreret Almen Medicin: Lise Dyhr
Praksisområdet: Asger Dalmose
Medicinområdet: Daniel Kaminski Rotenberg

Det blev drøftet, at Asger med fordel kunne følge med/deltage i arbejdet med synlighedskampagnen. Samt at der med fordel kan komme mere fokus på at støtte op om SAMS.

Opfølgning

Sekretariatet opdaterer hjemmesiden, så det kommer til at fremgå, hvilke ordførerskaber de enkelte bestyrelsesmedlemmer har.
Sekretariatet sikrer, at Asger bliver involveret/orienteret om arbejdet med synlighedskampagnen. 

4. Mødedatoer i 2020

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og vedtager mødedatoer for 2012.

Baggrund

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at DSAM årligt skal holde 6 bestyrelsesmøder, herunder et internat. Der er allerede planlagt efterårsrepræsentantskabsmøde lørdag den 3. oktober. Formandskabet foreslår, at der også holdes forårsrepræsentantskabsmøde, og at et af bestyrelsesmøderne placeres dagen før dette. Derudover har der traditionelt været holdt et fælles bestyrelsesmøde med PLO som typisk er tirsdag på Lægedage. Bemærk, at Lægedage i 2020 er i uge 48 (og ikke 46 som det plejer). Dette skyldes, at Bella Centret bygger om.

Fysiske møder

Det er målsætningen, at bestyrelsen til de seks møder er sammen fysisk. DSAM vil generelt gerne fremme brug af digitale mødeformer, men lige netop bestyrelsesmøderne (også taget i betragtning at der er mange nye ansigter) opfordres til at prioritere med fysisk deltagelse. Der holdes 5 møder i København og 1 møde et andet sted (i forbindelse med forårsrepræsentantskabsmøde). Typisk Lillebælts-området.  Derudover er der planlagt et internat for bestyrelsen med fokus på strategi. Møderne slutter altid med middag med god mad og uformel snak.

Forslag til mødedatoer for bestyrelsen 2020:

Januar
Det foreslås at holde bestyrelsesmøde den 14/1. 

Februar
Det foreslås at holde et internat for den valgte bestyrelse den 4-5/2. Det kan for eksempel være et kl. 12-12 møde.

Fokus kan med fordel være på strategi; Hvad vil bestyrelsen de næste to år? Hvordan vil de forskellige ordførere forvalte deres område? Hvor skal energien lægges ift. politikpapirer, presseindsats mm.

Marts
Det foreslås at holde et forårsrepræsentantskabsmøde den 6.-7/3. Der vil være bestyrelsesmøde dagen før repræsentantskabsmødet, dvs. den 6. marts kl. ca. 17.00 og repræsentantskabsmøde dagen efter typisk kl. 10-16. Hvis bestyrelsen ønsker at holde mødet, vil der på næste bestyrelsesmøde blive udpeget 1-2 bestyrelsesmedlemmer, der sammen med sekretariatet står for den indholdsmæssige og praktiske planlægning af mødet. Mødet holdes typisk i Lillebæltsområdet.

Maj
Det foreslås at holde bestyrelsesmøde den 26/5.

September
Det foreslås at holde bestyrelsesmøde den 3/9.

Oktober
Det foreslås at holde bestyrelsesmøde den 20/10.

November
Der er typisk fælles bestyrelsesmøde med PLO på Lægedage. Det vil sige tirsdag i uge 48.

December
Det foreslås at holde bestyrelsesmøde den 1/12.

Bestyrelsen gøres opmærksom på, at der er på hjemmesiden er en kalender, hvor relevante kongresser, møder i DSAM-udvalg, DSAM bestyrelsesmøder mm. kan findes. Se her: https://www.dsam.dk/flx/kalender/

Referat

De foreslåede datoer blev godkendt, dog med den bemærkning, at der stadig ikke er ligevægt i fordelingen af ugedage. Det skal tilstræbes i fremtiden.

Opfølgning

Sekretariatet sikrer, at møderne indkaldes via Outlook og planlægger sammen med formandskabet indhold i møderne. Sekretariatet sikrer, at der på næste bestyrelsesmøde drøftes indhold i forårsrepræsentantskabsmødet og udpeges 1-2 bestyrelsesmedlemmer til at indgå i den konkrete planlægning af mødet. 

5. Høringer og udpegninger i DSAM v/Lotte Hvas

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og tager stilling til de konkrete udpegninger, som der ønskes bestyrelsens holdning til.

Baggrund

Under punktet vil Lotte Hvas, der er ansvarlig for at koordinere høringer og udpegninger i DSAM, give en kort status på området. Punktet er primært tænkt som orientering om, hvordan høringer og udpegninger foregår, og hvordan bestyrelsen med fordel kan involvere sig. Der ønskes samtidig konkret stillingtagen til nogle udpegninger, som formanden ønsker bestyrelsens holdninger til.

Høringer
Der kommer jævnligt høringer, som strækker sig fra alt fra rutinemæssige høringer med ringe relevans til høringer med tungt fagpolitisk indhold, som har stor almenmedicinsk betydning.

Alle høringer med tilhørende bilag registreres af sekretariatet på Intras, hvorefter de sendes til Lotte Hvas (LHV), som er ansvarlig for høringsområdet. (Dvs. læse/skimme materialet, tage stilling til relevansen og mulige problemområder, samarbejde med evt. andre kollegaer omkring svar og skrive høringssvar inden tidsfristens udløb). Dette arbejde sker hele tiden i tæt samarbejde med Anders Beich (AB). Såfremt der skal skrives høringssvar, forsøger vi at inddrage en DSAM-politiker, lægefaglig konsulent (typisk Thomas Birk) eller en praktiserende kollega eller forsker med specifik viden på området, som kan være med til at sparre vedrørende svaret. Endelig godkendelse sker altid ved AB, inden svaret sættes op og sendes fra sekretariatet. Dorthe Pedersen er sekretær for området og tager sig af korrektur, opsætning, afsendelse mm. Vores høringssvar kan efterfølgende læses på DSAMs hjemmeside (link).

Høringssvar kan være politiske ”varme kartofler”. Høringsfrister kan nogle gange være meget korte, og medlemmer af bestyrelsen har altid mulighed for at gå ind på intras og se hvad der er af aktuelle høringer. Nogle gange, især når det er meget politiske høringer, eller hvis vi er i tvivl om, hvad holdningen i bestyrelsen er, lægger vi spørgsmål ud til debat på intras/bestyrelsesdebatten, og alle er MEGET velkomne til at byde ind. 

Vi har i år til dato (6.10) haft 88 høringer. 56 er blevet besvaret. De øvrige var ikke relevante at svare på.

Udpegninger
Der er en stadig strøm af efterspørgsler efter repræsentanter for DSAM i forskellige arbejdsgrupper og udvalg, især i Sundhedsstyrelsen (SST), men også en lang række andre aktører ønsker vores deltagelse i arbejdsgrupper, referencegrupper, workshops og diverse arrangementer.

I skrivende stund har vi fået 55 nye forespørgsler i år, udover de mange der er udpeget fra tidligere. Dertil kommer alle interne arbejdsgrupper og udvalg.

Langt de fleste siger vi ja til, og det lykkes at finde engagerede kollegaer, der har mod på opgaven.

Udpegninger kan også ses på Intras, ligesom personer der er udpeget med ”DSAM-kasket” kan ses på hjemmesiden. Det skal dog bemærkes, at denne liste skal gennemgås grundigt i løbet af efteråret, da mange opgaver er afsluttet. DSAM får ikke altid besked om, at opgaven er færdig, så derfor fremgår de fortsat af listen.

Ansvaret for udpegningsområdet ligger hos Lotte Hvas i tæt samarbejde med Anders Beich. Dorthe Pedersen står også her for korrespondancen omkring svarafgivelse osv.

Udpegningerne sker med hensyn til hvor fagligt kompliceret, og hvor politisk arbejdet skønnes at være. I nogle tilfælde skønnes det at være ”ufarligt” og vil være et glimrende ”startsted” for engagerede kollegaer, som gerne vil lave et stykke arbejde i DSAM. Nogle gange kræves der læger med specialviden indenfor området. Her kan det ofte være relevant at kontakte praktiserende læger, som også er praksiskonsulenter, forskere, undervisere etc. indenfor specifikke emner. Via DSAM’s ressourcedatabase har vi tilgang til ”kasketfolket” som også har sagt ja til at stå i vores interne database, og som gerne vil spørges. Ligesom med udpegningerne skal denne database også opdateres, og det er planlagt til dette efterår/vinter.

I forbindelse med de mange udpegninger tages bl.a. stilling til nedenstående, allerede før vi ser efter mulige kandidater:

 • Hvor (sundheds)politisk brændbart er emnet? Kræver det en person med politisk mandat? Er der behov for anden deltagelse – fx fordi det står i overenskomst eller lovtekst, at området vedrører almen praksis.

 • Hvor ressourcekrævende er det at deltage i (tid og økonomi), bliver den praktiserende læge kompenseret for fravær for praksis?

 • Hvor relevant er det, at almen praksis deltager, og vil almen praksis/praktiserende læger/patienterne få noget ud at deltage, eller handler det primært om brandslukningsarbejde?

 • Handler det primært om imagepleje? ”Hvis vi siger nej, så….”

 • Ligger arbejdet indenfor DSAM’s pejlemærker? Hvis ja, så kan vi vælge at deltage, til trods for at vi selv må betale, og selv om det ligger udenfor det, vi normalt bruger tid på.

På samme vis har vi nu nogle forskellige udpegninger som afventer svar, og hvor vi (AB og LHV) gerne vil have bestyrelsens holdning til, hvordan vi skal prioritere i disse sager. 

Referat

Lotte Hvas orienterede om baggrunden for punktet. Lotte opfordrede til, at bestyrelsen holder sig opdateret og byder ind på holdninger til aktuelle høringer og udpegninger. Ved særligt politiske udpegninger vil der blive oprettet en tråd på intras, som bestyrelsen bedes kommentere på.

Opfølgning

Vedr. de øvrige konkrete udpegninger vil Lotte Hvas lægge disse på intras til hurtig kommentering.
Udpegning vedr. RKKP blev behandlet sammen med punkt 6 og afgøres først, efter at der har været kontakt med PLO.

 

6. Det fremadrettede arbejde med RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram)

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter, hvordan DSAM strategisk skal forholde sig til RKKP i fremtiden ift. at kvalitetsarbejdet i almen praksis ikke er særligt kompatibelt med RKKP-systemet og nu primært er organiseret i klyngerne. Der er tale om en lovmæssig og i nogle tilfælde overenskomstmæssig forpligtelse, som indebærer en masse juridiske og tekniske spørgsmål og udfordringer, som oftest kan besvares af PLO snarere end DSAM.

Baggrund

DSAM bliver ofte bedt om at udpege repræsentanter til RKKP-databasernes styregrupper. I styregrupperne aftales relevante indikatorer og hvilke data, som evt. kan/skal trækkes fra de praktiserende læger.

Vi er repræsenteret i syv RKKP programmer (ryg, diabetes, hjerte, KOL, astma, livmoderhalskræftscreening og depression). 

Bestyrelsen bedes drøfte, hvordan DSAM skal forholde sig ift. RKKP-programmet. 

Referat

Prioritering af indsatsen på RKKP-området og snitfladen til PLO blev drøftet. Det blev drøftet, at DSAM med fordel kan spørge PLO, om de vil tage en mere aktiv rolle på området både politisk og på sekretariatsniveau, da arbejdet i høj grad handler om lovgivnings- og overenskomststof, der i forvejen hører under PLO og PLO's sekretariat. Det blev fastslået, at DSAM naturligvis fortsat skal spille ind med faglige input.

Det blev drøftet, at RKKP-området med fordel kan høre under Kvalitetsudvalget. Dvs. at faglige spørgsmål kan løftes ind i Kvalitetsudvalget. Lotte orienterede om, at der på Lægedage er et fælles IT- og datamøde, hvor Forskningsordfører og Kvalitetsordfører med fordel kan deltage (udover Anders Beich og Louise Hørslev).

Opfølgning

Lotte Hvas og sekretariatet følger op på bestyrelsens beslutninger. Herunder skal der udarbejdes og sendes en formel forespørgsel til PLO vedr. en revideret deling af RKKP-området.

7. FAQta-ark om Opfølgning af Kroniske Sygdomme og tilstande i almen praksis (OKS) v/Bolette Friderichsen

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter eventuelle input til arbejdet, således at arket kan komme i præhøring snarest.

Baggrund

Der er flere og flere af vores patienter, der har kroniske sygdomme eller tilstande, som skal følges i almen praksis. Og et tiltagende antal patienter har flere eller mange. Hvordan bevarer vi overblikket i klinikken, og hvordan bevarer vi en personcentreret tilgang?
DSAM kan ikke levere opdaterede vejledninger på det hele. Mange andre aktører laver vejledninger til os, men de er ikke altid målrettet vores population, vilkår og rammer.

På bestyrelsesmøde den 17. maj 2018 besluttede DSAM derfor at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle lave en "generisk vejledning", så AP lægen kan bruge disse andre vejledninger og tilpasse dem sin population og sin praksis.

I OKS gruppen, som består af Jette Kolding Kristensen, Niels Dam-Hansen og Bolette Friderichsen, har vi henover sommeren kortlagt de praksisrelevante nationale vejledninger, der findes - og har fundet 87 forskellige vejledninger, der dækker 46 unikke tilstande. Desuden har vi skrevet et udkast, (et FAQta-ark) der dels foreslår en struktur på den enkelte statuskonsultation, dels introducerer begrebet "årlig overblikskonsultation" for de patienter der har mere end een tilstand. Arket er tilrettet efter respons fra forskellige klinikere og forskere samt på et kursus i praksisorganisering for diabetes. OKS gruppen vil vise de 87/46 vejledninger og udkastet til FAQta-ark.

Referat

Bolette Friderichsen redegjorde for baggrunden for FAQta-ark omhandlende opfølgning af patienter med kroniske sygdomme og tilstande i almen praksis. Det blev drøftet, at begrebet årlig overbliksstatus giver mening, og der var stor ros til arbejdet. Det blev drøftet, at det er vigtigt, at DSAM en gang imellem siger nej og desværre, selv om andre gerne vil af med nogle opgaver. Det blev foreslået at lave pilotafprøvninger af konceptet i nogle klinikker med henblik på efterfølgende at tilrette FAQta-arket. Bolette opfordrede til, at man afprøvede konceptet. Lise Dyhr, Anne Møller og Ellen Louise Kristensen meldte sig og skal samtidig have adgang til dropboxen med dokumenter.
Det blev påpeget, at patienten nødvendigvis ikke kan rumme at drøfte alle problemstillinger på en gang. Det blev påpeget, at arket kan være svært at arbejde efter, da overenskomsten ikke understøtter den. Det blev opklaret, at årsstatus/årskontrol er en 0120. Og at der generelt arbejdes på at erstatte ordet årskontrol med årsstatus. Der blev spurgt til, om der så skulle være forslag om en helt ny ydelse, som hedder overbliksstatus.
Det blev foreslået, at konsultationsprocessen blev kortet lidt ned, da det er meget at rumme i en konsultation.
Det blev drøftet, at det er vigtigt at bruge tiden på de kroniske patienter, som ikke er selvkørende.

Opfølgning

Bolette Friederichsen medbringer bestyrelsens input til arbejdsgruppen og sikrer, at Lise, Anne og Ellen Louise får adgang til dropbox, så de kan afprøve konceptet, så arket herefter kan blive tilrettet og indstillet til præhøring via intras.

 

8. Politikpapir for Kliniske vejledninger og FAQta-ark

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og om muligt vedtager politikpapir for Kliniske vejledninger og FAQta-ark.

Baggrund

Formandskabet har taget initiativ til at udarbejde et politikpapir for Kliniske vejledninger og FAQta-ark. Et første udkast blev behandlet på det seneste bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen bedes drøfte og beslutte, om vi kan vedtage politikpapiret eller beslutte proces herfra.

Bestyrelsen har tidligere besluttet en række vejledninger, der står i kø til at blive søsat, så snart politikpapiret er godkendt. Disse afventer, at politikpapiret bliver vedtaget. Såfremt det vedtages på det kommende bestyrelsesmøde, vil disse blive sat i gang. Såfremt politikpapiret ikke vedtages, bedes bestyrelsen drøfte, om noget af ovenstående kan blive sat i gang alligevel. 

Referat

Anders Beich redegjorde for baggrunden for punktet. Der var ros til papiret. Det blev drøftet, om begrebet uforklaret/uberettiget variation er nødvendig. Det blev besluttet, at dokumentet opdateres med fokus på at nuancere formuleringerne omkring uforklaret/uberettiget variation, og herefter lægges det på intras til endelig godkendelse.

Opfølgning

Anders opdaterer dokumentet og lægger det på intras til endelig godkendelse.

9. Habilitet

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter fremtidige retningslinjer omkring habilitet for dem, der udarbejder DSAM’s vejledninger – arbejdsgruppemedlemmer såvel som som peer reviewers.

Baggrund

På baggrund af tidligere drøftelser i bestyrelsen har vejledningsredaktør Peder Ahnfeldt-Mollerup udarbejdet udkast til regler omkring habilitet til brug i forbindelse med udpegning af personer til udarbejdelse af DSAM’s kliniske vejledninger/faglige opdateringer fremadrettet. Udkastet blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde, hvor det påpeget, at der i formuleringen skal fremgå, at man ikke er inhabil, men at det mere handler om at få interessekonflikter frem i lyset, og at disse derfor skal deklareres. Det blev påpeget, at det skal tydeliggøres, at man godt kan være med i et arbejde, selv om man er ansat et bestemt sted. Dokumentet er  opdateret i samarbejde med Ellen Louise Kristensen og Claus Rendtorff som rådgivende udvalg.

Habilitet

Det er en forudsætning for både formand, arbejdsgruppens medlemmer og peer reviewers, at disse til enhver tid overholder DSAM's gældende regler for habilitet (jf. DSAM’s vedtægter).

Det er desuden en forudsætning, at formand, arbejdsgruppens medlemmer og peer reviewers, inden påbegyndelse af arbejdet, afgiver en selverklæring i forhold til potentielle interessekonflikter.

Åbenhed og klarhed omkring potentielle interessekonflikter er påkrævet. DSAM ønsker dog at understrege, at en selverklæret interessekonflikt ikke pr. automatik vil medføre, at man bliver udelukket fra at indgå i en arbejdsgruppe. Der vil blive foretaget en individuel vurdering af betydningen af en evt. interessekonflikt i forhold til en given opgave.

Vurderingen foretages af DSAM’s formand/bestyrelse ud fra følgende hovedtemaer:

 • Man har en særlig personlig eller økonomisk interesse i vejledningens emne

 • Har en nærtstående relation (for eksempel familie), der har en særlig personlig eller økonomisk interesse i vejledningens emne

 • Man har en nær tilknytning til en virksomhed, et selskab, forening el.lign., der har en særlig interesse i vejledningens emne

 • Eller der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om ens upartiskhed.

Om selvdeklarering

Selverklæring skal indeholde oplysninger om hoved- samt bibeskæftigelser, herunder om man er medlem af bestyrelser/direktion/eller lignende i en eller flere virksomheder, institutioner eller foreninger. Der skal oplyses om eventuelle tidligere og nuværende interessekonflikter, herunder tilknytning til medicinal- og medicoindustrien, investeringer i disse, ansættelsesforhold etc. Dette gælder også deltagelse i sponserede kongresser, rejser, arbejdsgrupper o.lign. Hvis man er i tvivl om et forhold er af betydning, så skal man påføre dette også.

Eksempler på interessekonflikter:

 • Ansættelse ved eller modtaget betaling for opgaver udført for en eller flere virksomheder eller institutioner indenfor de sidste 5 år, som har interesser i emnet for vejledningen.

 • Har patent på et eller flere produkter inden for områder, der vedrører emnet for vejledningen.

 • Personlige eller økonomiske interesser i virksomheder, som kan blive kontraktpart eller på anden måde indgå i et privatretligt forhold til emnet for vejledningen.

 • Har aktier noteret i eget navn i medicin- og medicoindustri.

 • Har fået vederlag og gaver af væsentligt omfang fra et firma/patientforening.

 • Har nærmeste familie ansat, medejer eller på anden måde tilknyttet virksomheder eller institutioner, der er underlagt Sundhedsstyrelsens myndighedsudøvelse (slægtning af enhver art) o.lign.

 • Om arbejdsplads - modtager din arbejdsplads økonomiske bidrag fra virksomheder eller institutioner, der vedrører emnet for vejledningen.

Bestyrelsen bedes drøfte og beslutte, om de er enige i dette. Bestyrelsen bedes drøfte, hvorvidt habilitetsreglerne bør fremgå af selve kontrakten med dem, der arbejder med vejledningerne, eller om der i kontrakten skal henvises til disse regler.

Referat

Ellen Louise redegjorde for baggrunden for punktet. Retningslinjerne blev drøftet og godkendt.

Opfølgning

Teksten indarbejdes i metodehåndbogen/politikpapiret og i ny udgave af kontrakterne mellem DSAM og arbejdsgruppemedlemmer/alternativt linkes til hjemmesiden, som det giver bedst mening.

10. DSAM's Jubilæumsår

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, udpeger bestyrelsesmedlemmer til årsmødegruppen og drøfter eventuelle yderlige tiltag i jubilæumsåret.

Baggrund

DSAM fylder 50 år i 2020. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at fejringen primært finder sted på Årsmødet og Lægedage. Derudover er der planlagt en synlighedskampagne ”Det gør en forskel, at vi kender hinanden”, som vil løbe gennem hele jubilæumsåret med visning af film i biografer, kampagneside etc. I det følgende er en beskrivelse af de forskellige events og yderligere forslag til, hvordan vi fejrer selskabets fødselsdag.

Årsmøde: DSAM holder hvert år årsmøde med omkring 300 deltagere. Der inviteres derudover gæster og presse.
Der skal på dette bestyrelsesmøde udpeges en bestyrelsesrepræsentant til årsmødegruppen, der skal arbejde med tema, finde oplægsholdere etc. for årsmøde 2020 med sekretariatet som tovholder. Gruppen mødes ca. 2 gange i løbet af året.

Forslag til Årsmødet
Udover at ”Det gør en forskel, at vi kender hinanden” skal være et tema på Årsmødet, er der et ønske fra formandskab og sekretariat om at koble de udpegede tættere til selskabet. DSAM har et større antal udpegede, der laver et usynligt, men stort imagearbejde på vegne af hele standen, når de repræsenterer faget i forskellige arbejdsgrupper. Formålet med at invitere de udpegede er både at give dem et forum at erfaringsudveksle i, at selskabet kan få værdifuld feedback om deres arbejde - og for at hylde dem, der gør en ekstra indsats for faget.

Hvis bestyrelsen er enig i dette, skal årsmødegruppen få indarbejdet i tema og program, hvordan det kan tænkes bedst ind, at alle udpegede inviteres med.

Det skal også drøftes nærmere, hvad der skal betales af DSAM: deltagergebyr, transport, tabt arbejdsfortjeneste, festmiddag, overnatning. Ligesom det skal besluttes helt specifikt hvem der hører under "de udpegede" (udpegede til eksterne arbejdsgrupper, de forskellige udvalgsmedlemmer etc.)

Et løseligt bud på et budget: 50 udpegede x 7.000 kr. = 350.000 kr.

Det foreslås, at ekstra udgifter til at invitere de udpegede tages fra henlæggelserne

Lægedage: I 2019 afprøver vi efter ønske fra bestyrelsen et nyt og mere stilrent koncept for DSAM’s stand på Lægedage. Vi har fået en indretningsarkitekt til at designe standen, hvor man kan møde repræsentanter fra DSAM's bestyrelse og udvalg samt medarbejdere. Lige bagved standen har vi planlagt et fælles loungeområde med PLO, som indbyder til kollegial hygge og snak. Såfremt dette bliver evalueret positivt, vil det være oplagt med samme design næste år. Se særskilt indstilling om dette.

Det er derudover ønsket, at Lægedage 2020 emmer af DSAM’s jubilæumsår. Sekretariat vil tage det op med Lægedage-sekretariatet ligesom bestyrelsesmedlemmer, der er repræsenteret i Fagligt Råd opfordres til at tage det op på politisk niveau, så vi på Lægedage, hvor flere tusind kolleger er samlet, sikrer maksimal fejring af faget.

Det konkrete indhold på DSAM’s stand planlægges først senere, men oplagt er det at sætte fokus på jubilæumskampagnen ”Det gør en forskel, at vi kender hinanden”.

Forslag til Lægedage 2020
Hvis bestyrelsen har konkrete ønsker til Lægedage, hører vi det gerne nu, så sekretariatet kan arbejde videre på ideerne.

Practicus: Practicus-redaktionen laver et udkast til plan for fejring af DSAM i medlemsbladet. Dette drøftes på et senere bestyrelsesmøde. I udkastet skal det ligeledes fremgå, hvordan fejringen foregår på podcast og en beskrivelse af synergi/koordinering med Månedsskriftets artikler om jubilæet. Det kunne være artikler om hvert pejlemærke, Jan-Helges Larsens arbejde eller andet. Det kan evt. foreslås, at enkelte artikler printes til uddeling på Lægedage eller som uddeling til nye medlemmer af selskabet. Det er tidligere blevet foreslået at kontakte Bibliotek for læger for at høre, om de vil skrive om jubilæet også, hvilket med fordel kan undersøges.

Forårsrepræsentantskabsmøde: Ligeledes vil det være oplagt at holde et forårsrepræsentantskabsmøde og gøre dette lidt jubilæumsfestligt. På nuværende tidspunkt er der ikke afsat ekstra festiggørelse af dette, og der skal derfor disponeres fra henlæggelserne, hvis man beslutter dette. Dette behøver ikke blive afklaret nu, men kan tages op, når planlægningen af indholdet på mødet går i gang.

Forslag til Forårsrepræsentantskabsmøde
Hvis bestyrelsen har konkrete ønsker til Forårsrepræsentantskabsmødet, hører vi det gerne nu, så sekretariatet kan arbejde videre på ideerne

Referat

Louise Hørslev orienterede om baggrunden for indstillingen. Det blev drøftet, at det er vigtigt, at datoen for årsmødet meldes ud allerede nu til KIAP/PLO m.fl., så der ikke kommer arrangementer lige op af, som var tilfældet i år.
Der var opbakning til at invitere de udpegede, og årsmødegruppen arbejder videre med konceptet omkring dette.
Anne Møller blev udpeget som repræsentant til årsmødegruppen, og Asger Dalmose ønsker også at deltage, såfremt kalenderen kan gå op. Det blev aftalt, at der ligeledes skal være en stærk konneks til kampagnegruppen, som udpeger en repræsentant til årsmødegruppen. Ligeledes var der et ønske fra bestyrelsen om tæt at følge arbejdet.

Opfølgning

Sekretariatet indkalder til 1. møde i årsmødegruppen og sikrer, at de nærmeste interessenter får besked om datoen. Årsmødegruppen holder løbende bestyrelsen orienteret om fremdrift i arbejdet, såvel som de involveres i større beslutninger. Sekretariatet sikrer, at der afsættes midler fra henlæggelserne til at dække omkostninger ift. at invitere de udpegede til årsmødet.

11. Lægedage 2019

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen vedr. DSAM’s stand på Lægedage til efterretning og drøfter evt. andre ønsker til DSAM’s tilstedeværelse.

Baggrund

DSAM har i lighed med tidligere år en stand på Lægetorvet på Lægedage. I år afprøver vi efter ønske fra bestyrelsen et nyt koncept for DSAM’s stand. Standen får et mere stilrent udtryk, som er designet i samarbejde med en indretningsarkitekt. Standen er placeret ved siden af PLO´s stand for at skabe synenergi mellem de to organisationer. Lige bagved standen er der planlagt et fælles loungeområde som indbyder til kollegial hygge og snak.

For netop ikke at skabe et ”rodet” udtryk er det ikke muligt for udvalg og interessegrupper at få foldere, plakater og merchandise opbevaret på standen i stor stil. Der er enkelte bogreoler/hylder, hvor der kan lægges få eksemplarer af relevant materiale fra selskabet. Alle udvalg har tidligere på året fået information om beslutningen og er blevet bedt om at melde tilbage, om de ønsker at være tilstede på standen (de tidligere år har der været op til 8 på standen i fast vagtplan, og efter ønske fra bestyrelsen skal der i år kun være ca. det halve).

Sekretariatet har fået tilbagemelding om, at FYAM-udvalget og Forskningsenhederne ønsker at være repræsenteret. Derudover er sekretariatet på standen alle dage med 2-3 medarbejdere. Der vil på standen være fokus på kampagnen ”Det gør en forskel, at vi kender hinanden” – for at være tro mod det stilrene koncept, så bliver det alene i form af et tv, hvor vi viser kampagne-slides og et bøjlestativ, hvor vi har kampagne t-shirts hængende. Det vil være muligt for de besøgende at få en kampagne t-shirt med hjem (så længe lager haves). Vi forestiller os en model, hvor vi fx hver dag har 50 t-shirts til uddeling efter først til mølle-princippet. Der vil også være en lodtrækning om et eksemplar af medicinsk kompendium.

Vi håber, at bestyrelsen vil prioritere at kigge forbi standen og loungen i pauserne, så de kan få en snak medlemmerne. DSAM sender et nyhedsbrev til alle medlemmer, når vi nærmer os Lægedage, hvor de opfordres til at kigge forbi standen.

Beslutningen om at gøre standen mere stilren og lounge-agtig er taget efter budgettet for 2019 blev lagt. Derfor vil omkostninger til standen (i mindre grad) overstige det budgetterede.

Såfremt der bliver tilfredshed med standen, vil det være oplagt at fortsætte konceptet i 2020, som samtidig er DSAM’s jubilæumsår.

Referat

Louise Hørslev redegjorde om baggrunden for indstillingen. Det blev drøftet, om medlemmer fra FYAM-udvalget skulle være i FYAM t-shirts eller kampagne t-shirts. Der blev opfordret til kampagne t-shirts, men at dette ikke er et krav.

Opfølgning

Ingen.

12. Godkendelser af kommissorier for DSAM udvalg

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender følgende kommissorier:

 • Kommissorium for Internationalt Udvalg
 • Kommissorium for Videreuddannelsesudvalget
 • Kommissorium for Kursusudvalget

Baggrund

De enkelte udvalg har udarbejdet kommissorium, som bestyrelsen bedes gennemgå med henblik på godkendelse.

Referat

Roar Maagaard redegjorde for baggrunden for punktet. Det blev drøftet, at der med fordel i kommissoriet fra VIA kan stå noget mere om, hvordan efteruddannelsen ser ud i dag, i stedet for hvordan det var i fortiden. Det blev drøftet, at Lise Dyhr med fordel kan sende et udkast til den formulering, der ønskes. Det blev drøftet, at det med fordel kunne ekspliciteres, hvad det betyder at ”arbejde med”, hvad betyder ”at følge” mm.

Kommissorium for Internationalt Udvalg samt Kursusudvalget blev godkendt.

Opfølgning

Roar Maagaard opdaterer kommissoriet på baggrund af drøftelserne og sikrer, at det behandles på et kommende bestyrelsesmøde. De øvrige to kommissorier lægges på DSAM’s hjemmeside.

13. Spørgsmål og kommentarer til orienteringspunkter

Her vil det være muligt at stille spørgsmål og komme med kommentarer til de orienteringspunkter, der følger nederst i dagsordenen.

Referat

Der var ingen kommentarer.

Opfølgning

Ingen.

14. Eventuelt

Referat

Anne Møller orienterede om, at hun pr. d.d. trækker sig som repræsentant for EQPRN.

Daniel Kaminski Rotenberg forslog, at DSAM med fordel kunne være mere synlig på de sociale medier. Daniel blev opfordret til at lave en indstilling, der nærmere beskriver formål, målgruppe, udbytte og specifikke medier, der kan arbejdes med, herunder hvordan rettidige svar på politiske og lægefaglige spørgsmål bedst organiseres.

Opfølgning

Sekretariatet sikrer, at der via Forskningsudvalget udpeges en ny repræsentant for EQPRN.
Daniel sender udkast til indstilling til sekretariatet senest 8. november. Sekretariatet hjælper med at kvalitetssikre indstillingen og sørger for, at den kommer på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.

ORIENTERINGER

15. Nyt fra sekretariatet

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

Sekretariat har haft fokus på planlægning, afvikling og opfølgning på års- og repræsentantskabsmøde.

Der er gennemført en evaluering af årsmødet. Over 150 deltagere har svaret og giver positiv feedback på formiddagssessionen og vores udenlandske keynote speaker, - langt de fleste synes, at Martin Marshall holdt et rigtig godt og inspirerende oplæg, - nogle deltagere synes dog, at der var gentagelser fra hans oplæg på tidligere kongresser. Der var igen stor tilfredshed med formen med kortere plenumsessioner og 2 x parallelle sessioner.

Knap 75% har svaret at deres udbytte af de to runder parallelle sessioner var ”godt” eller ”meget godt”. Når evalueringsperioden er udløbet, undersøger vi nærmere, hvilke typer af sessioner der er de mest populære blandt vores medlemmer. Ph.d.-cuppen var en succes igen i år. Vores nye tiltag ”Poster walk” er der også kommet positive tilbagemeldinger på, fra de personer som har deltaget. Der er dog kommet lidt kritik af, at nogle deltagere forblev i plenum efter sessionerne, og forstyrrede posterwalks med deres snak. Det kan være en svær opgave at finde en god placering, som ikke kan overses, men samtidig er forholdsvis uforstyrret. Måske posterwalks skal være en session, man tilmelder sig til næste år, på lige fod med de øvrige sessioner. I forbindelse med DSAM-hyggetime bliver der efterlyst lidt mere sang/underholdning.

Mange har kommenteret positivt på festen, stemningen og lokalet, - og de fleste synes også godt om band og underholdning. Der har dog været lidt kritik af maden, som naturligvis vil blive bragt videre til Comwell.

Desuden har der været fokus på at klar- og færdiggøre cancer-, diabetes- og insulin-vejledningen til tryk. Disse er nu sendt til tryk, skal herefter pakkes, og vi forventer, at de lander i postkasserne hos alle praktiserende læger først i november.

Der er generelt travlt i sekretariatet, hvilket bl.a. skyldes, at vi er en medarbejder mindre end sidste år (en projektansættelse er udløbet). Dog har vi heller ikke planlægning af Nordisk Kongres, men det skal selvfølgelig vurderes, om der skal ansættes ekstra kapacitet og i den forbindelse kigges på evt. omfordeling af opgaver, hvilke kompetencer der er brug for etc. Dette vil formandskab og sekretariatschef i første omgang drøfte og herefter involvere bestyrelsen.

Referat

Nyt fra sekretariatet.

Opfølgning

Ingen.

16. Høringer og udpegninger

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

DSAM bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar og udpege almen medicinere til arbejdsgrupper og udvalg. Her orienteres bestyrelsen om de høringer og udpegninger, der er sket siden sidste møde. 

Udpegninger:

 1. SST: Faglig workshop vedr. vejledning om screening og behandling for ernæringsmæssig risiko - Mikkel Vass
 2. SST: NKR for behandling af patienter med langvarige ikke-traumatiske skuldersmerter -Martin Bach Jensen
 3. SST: Arbejdsgruppe for udarbejdelse af anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med multipel sklerose - Elke Dorothea Baurichter

 Se den komplette liste over udpegede via dette link

Høringer:

 1. STPS: Ændring af vejledninger om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg og afbrydelse af behandling

 2. SUM: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

Se alle høringssvar i deres fulde længde via dette link

Referat

Overblik over høringer og udpegninger.

Opfølgning

Ingen.