DSAM Logo

TIL STEDE

Bestyrelsen: Anders Beich (formand), Bolette Friderichsen (region Nordjylland), Roar Maagaard (region Midtjylland), Lise Dyhr (region Hovedstaden), Ellen Jensen (næstformand – FYAM), Claus Rendtorff (Repræsentantskabet), Lasse Karlsen Eck (Repræsentantskabet – FYAM), Anne Møller (region Sjælland), Daniel Rotenberg (region Syddanmark)

Observatører: Christian Freitag (PLO), Ellen Louise Kristensen (redaktør Practicus), Kaj Sparle Christensen (Forskningsenheden Aarhus)

Sekretariatet: Louise Hørslev (sekretariatschef),  Anette Sonne Nielsen (chefkonsulent), Sine Barrett-Madsen (journalist) under punkt 1-3, Annette Gehrs (sekretær) under punkt 1-3

AFBUD

Bestyrelsen: Jesper B. H. Christensen (formand - FYAM)

Observatører: John Sahl Andersen (Forskningsenheden København), Jette Kolding Kristensen (Forskningsenheden Aalborg), Niels Kristian Kjær (MPL/TPL)

REFERENT

Louise Hørslev

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Anders Beich bød velkommen til mødet og præsenterede mødedeltagerne. En særlig velkomst til Anette Sonne, der er ny medarbejder i sekretariatet med ansvar for kvalitetsområdet og vejledningsområdet.

Anders Beich orienterede om valgsituationen, hvor det ser ud til, at der bliver valg i Region Sjælland og i FYAM.

Anders Beich orienterede om, at der er gang i arbejdet i DSAM’s corona-taskforce. Bolette Friderichsen orienterede om, at der er blevet holdt et møde i en gruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen om covid-senfølger, som Bolette er udpeget til.

Anders Beich orienterede om, at der er en forløbsplan i gang på hjerteområdet, hvor der er brug for en afgrænsning af, hvem den skal omfatte, da der har været for stort fokus på hjerte-risikanter, hvilket i praksis ville gøre 2 millioner danskere til patienter.

Anders Beich orienterede om, at repræsentantskabet snarest vil modtage en invitation til middag og overnatning dagen før repræsentantskabsmødet.

2. Koordinering af sager og afklaringer med PLO

Anders Beich påpegede, at der måtte være PLO-relevans i punkterne omkring MPU, fælles diagnosekort, ICPC og manglende adgang til videnskabelige tidsskrifter.

DEBATPUNKTER

3. Strategi for sociale medier i DSAM (SoMe-strategi)

Sine Barrett-Madsen redegjorde for baggrunden for SoMe-strategien. Der var ros til strategien. Det blev foreslået, at målgruppen på twitter ikke kun er beslutningstagere, men også de almindelige praktiserende læger, der er på dette medie.

Det blev besluttet, at strategien - og særligt i afsnittet omkring twitter - i højere grad skal være for hele bestyrelsen og ikke kun formanden. Dette skal beskrives tydeligere, og det skal afklares, om der skal være en sekretariatsprofil, formandsprofil og så kan bestyrelsesmedlemmer, der gerne vil være på, have deres egen twitterprofil. Det blev drøftet, at når der er sager, der kræver koordinering i håndtering og udmelding, foregår dette via DSAM’s presseansvarlige.

4. Talentprisen 2020

Anders Beich redegjorde for, at der er mulighed for at uddele talentprisen, uagtet at årsmødet er aflyst.

Der blev drøftet for og imod ift. om det er en god ide at uddele den i år eller næste år. Det blev besluttet at uddele prisen på repræsentantskabsmødet i år.

5. Den nye lærebog i almen medicin. DSAM´s pejlemærker og notat fra Fagligt Råd vedr. personcentreret medicin i spil?

Lise Dyhr redegjorde for baggrunden for indstillingen. Roar Maagaard fortalte om sammensætningen af redaktionen bag lærebogen. Det blev drøftet, at tankerne bag PAM-papiret og pejlemærkerne i dag er en del af de praktiserende lægers identitet og bevidsthed, og at det omgivende samfund i højere grad i dag forstår værdien af dette. Der var fuld opbakning til, at værdierne for almen medicin indgår i lærebogen som en del af beskrivelsen af faget almen medicin. Roar Maagaard og Kaj Sparle pointerede, at det primært var core values, som ville være fokus i bogen qua bogens formål og omfang, selv om defensiv medicin og patientsikkerhed også blev foreslået som tema. Det blev besluttet, at der skal lægges op til en større konneks mellem DSAM’s bestyrelse og redaktionen. 

6. Evaluering af Podcast med Practicus efter 1 år

Ellen Louise Kristensen redegjorde for, at der generelt var tilfredshed med de podcasts, der er lavet, men at projektet reelt stadig er i startfasen. Practicus ønsker at fortsætte projektet, såfremt de får bestyrelsens opbakning. Det blev besluttet at fortsætte med podcast, og det blev besluttet, at der skulle reklameres mere for DSAM’s podcasts. 

7. Manglende adgang til videnskabelig litteratur

 Anders Beich redegjorde for baggrunden for beslutningen og redegjorde for, at DSAM det seneste år har arbejdet for at få adgangen tilbage til de praktiserende læger. Det var opbakning fra både PLO og bestyrelsen til, at DSAM fortsætter arbejdet for at få adgangen til de videnskabelige tidsskrifter tilbage. Det blev drøftet, om det var muligt via forskningsenhederne at få adgang til de videnskabelige tidsskrifter for udvalgte grupper. Det blev drøftet, om sagen skal understøttes af en presseindsats. Det blev ligeledes drøftet, at det ikke er et argument at få bruger det, da fremtidens praktiserende læger trænes i at tilegne sig ny viden og bruge originallitteraturen. Det blev drøftet, at man med fordel kan se på, hvordan andre lande - eksempelvis Norge - har organiseret sig for at sikre praktiserende læger adgang til videnskabelig litteratur.  

8. DSAM Budgetforslag 2021

Louise Hørslev redegjorde for budgetforslaget, der blev godkendt uden bemærkninger.

9. Preventing Overdiagnosis Konference (POD) i København i 2022

Anders Beich redegjorde for baggrunden for indstillingen. Det blev drøftet, at overdiagnostik er et vigtigt tema for DSAM. Det var opbakning til, at DSAM er medarrangør på den næste kongres, uanset om den afholdes i 2022 eller skubbes til 2023.

Det blev drøftet, at der er fordele og ulemper ved at binde sig som partner. I første omgang siger vi ja til at være medarrangør, men der er brug for mere betænkningstid til at sige, om DSAM vil være fast partner, uanset at man kan træde ud af samarbejdet når som helst. Dette hænger bl.a. også sammen med, at det vil have betydning for, hvilke andre partnerskaber som DSAM evt. indgår i.

10. DSAM-repræsentant i PLO's Kommuneudvalg

Anders Beich redegjorde for, at der er to bestyrelsesmedlemmer, der gerne vil repræsentere DSAM i PLO´s kommuneudvalg.Det blev drøftet, at DSAM’s input er vigtigt i kommuneudvalget og det er et område, der kommer til at fylde mere og mere. Lise Dyhr pointerede, at det er vigtigt, at den udpegede samarbejder med hende ift. hendes ordførerskab ”ulighed i sundhed”. Det blev besluttet, at Daniel Rotenberg udpeges til kommuneudvalget. 

11. FAQta-ark vedrørende Hjemmefødsler

Anders Beich redegjorde for baggrunden for punktet. 

Der var enighed om at sende FAQta-arket i offentlig høring.

12. Fælles diagnosekort

Daniel Rotenberg redegjorde for baggrunden for punktet og vigtigheden i at få etableret et fælles diagnosekort. Formålet med diagnosekortet er, at man ved sektorskift kan få et nemt og hurtigt overblik over de vigtigste diagnoser. Daniel orienterede om, at der i PLO´s IT- og dataudvalg er et andet sigte med et diagnosekort. Det blev konkluderet, at der ikke er uenighed med PLO om målet, men forskellige veje at nå derhen.

13. Information om ICPC/ICD implementering og relationer

Anders Beich redegjorde for baggrunden for punktet og gav stor ros til Preben Larsen for hans engagement i arbejdet. Der blev argumentet for, at det er vigtigt at indkøbe licens til ICPC-3, og at PLO skal være inde over, da det skal tilbydes alle praktiserende læger.

14. Orientering om MPU

Lise Dyhr redegjorde for baggrunden for punktet og orienterede herunder om, at udvalgets vedtægter ikke længere er i overensstemmelse med, at 80% af alle ansøgninger nu kommer fra forskningsenhederne, som i princippet kun skal behandles af udvalgsformanden. Lise fortalte, at der med fordel kan kigges nærmere på vedtægterne, og at MPU-udvalget sikrer, at formalia overholdes. Der var opbakning til, at MPU-udvalget fortsætter det gode arbejde. 

15. Spørgsmål og kommentarer til orienteringspunkter

Her vil det være muligt at stille spørgsmål og komme med kommentarer til de orienteringspunkter, der følger nederst i dagsordenen.

16. Eventuelt

Lungecancer
Roar
Maagaard og Bolette Friderichsen orienterede om, hvilken rolle DSAM har i forbindelse med lungecancerudredning, og hvordan de forholder sig til sagen og til de ønsker, der bl.a. er fra Sundhedsstyrelsen. 

Dyspepsivejledning
Louise Hørslev orienterede om, at dyspepsivejledningen er på intras til kommentering forud for, at den skal sendes i præhøring. 

WONCA Europe Berlin 2020
Roar Maagaard orienterede om, at det endnu ikke er besluttet, om Wonca Europe Berlin 2020 bliver til noget.

ORIENTERINGER

17. Orientering fra sekretariatet

Der blev orienteret om nyt fra sekretariatet.

18. Orientering om Mahlerprisen 2020

Det blev orienteret, at der på grund af aflysningen af Lægedage 2020 var blevet besluttet af PLO, at Mahlerprisen ikke uddeles i år. 

19. Orientering om Marie og August Krogh Prisen 2021

Bestyrelsen kan indstille kandidater til Marie og August Krogh Prisen 2021. 

20. Høringer og udpegninger

DSAM bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar og udpege almen medicinere til arbejdsgrupper og udvalg. Her orienteres bestyrelsen om de høringer og udpegninger, der er sket siden sidste møde i januar 2020. 

Se den komplette liste over udpegede via dette link

Se alle høringssvar i deres fulde længde via dette link