DSAM Logo

Tid og sted:           

Tirsdag, den 6. november 2018 hos DSAM

Kl. 15:30 - 18:00 Bestyrelsesmøde

 

Til stede:

Bestyrelsen: Anders Beich, Annette HoumandAnnemette Pihl Lundberg, Dorte Jarbøl, Bolette Friderichsen, Lasse Karlsen Eck, Lise Dyhr, Jette Kolding, Claus Rendtorff

Observatører: Niels Kristian Kjær, Roar Maagaard, Martin Bach Jensen, Christian Freitag

Sekretariatet: Louise Hørslev

 

Afbud:

Observatører: Ellen Louise Kristensen, Kaj Sparle Christensen, John Sahl Andersen, Niels Ulrich Holm

 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Referat

Anders Beich orienterede om, at der var byttet rundt på en del punkter på dagsorden på grund af, at mange var forsinkede. Dagsordenen blev godkendt.

Opfølgning

Ingen.

DEBATPUNKTER

2. Konstituering/udpegning - fortsættelse fra sidste møde

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen fortsætter udpegningsprocessen i forhold til udvalgsposter, øvrige poster m.v. 

Baggrund

På sidste bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig, og ordførerskaberne blev besat. De bestyrelsesmedlemmer, der ikke var tilstede på dette møde, bedes bekræfte, at de gerne vil fortsætte med deres ordførerskaber.

Ordførerskaberne har i den tidligere bestyrelse fordelt sig således:

FYAM: Annemette Pihl Lundberg
Patientsikkerhed: Claus Rendtorff
Evaluering: Jette Kolding Kristensen
It og data: Annette Houmand
Kvalitet: Anders Beich
Ulighed i sundhed: Lise Dyhr
Forskning: Dorte Jarbøl
Uddannelse: Bolette Friderichsen
Rekruttering: Maria Bach Nikolajsen

Der vedhæftes en oversigt over, hvem der er p.t. er udpeget til de forskellige udvalg og poster. Der skal tages stilling til evt. ændringer i udpegningerne. 

Referat

Det blev besluttet, at ordførerskaberne i den netop valgte bestyrelse er de samme som ovenfor. Lasse Karlsen Eck, der er ny i bestyrelsen, tænker over, om han vil tage posten som rekrutteringsordfører.

De øvrige udvalg og udpegninger blev drøftet i henhold til medsendte skema:

Roar Maagaard meddelte, at han gerne vil beholde posten som formand for internationalt udvalg et år endnu.

Fremtid for Udvalg vedrørende personaleuddannelse blev drøftet. Der var enighed om, at det er et vigtigt udvalg.

Lise Dyhr ønsker at udtræde af kommuneudvalget. Det blev drøftet, om man i stedet for at komme til hvert møde vil melde til udvalget, at DSAM i stedet tilbyder faglig sparring på konkrete problemstillinger indtil videre. PLO vil melde tilbage om deres behov for deltagelse/sparring Dorte Jarbøl og Lise Dyhr vil gerne påtage sig denne opgave.

Annemette Pihl Lundberg orienterede om en række udskiftninger af FYAM’s repræsentationer, hvor alle dog ikke er på plads endnu. Annemette sender en samlet oversigt, når den er klar.

Det blev påpeget, at Maria Bundgaard er observatør i PLO´s bestyrelse.

Det blev påpeget, at Anders Beich ikke deltager i PLO´s Kvalitets- og Forskningsudvalgsmøder. Dorte Jarbøl vil gerne udpeges til udvalget, hvis PLO har behov for det. Det blev besluttet at spørge PLO, om de ønsker DSAM repræsentation.

Opfølgning

Lasse Karlsen Eck melder tilbage til sekretariatet, om han ønsker posten som rekrutteringsordfører med dertilhørende pladser i forskellige udvalg.

Sekretariatet opdaterer hjemmesiden og arket i henhold til bestyrelsens drøftelser ovenfor.

Sekretariatet kontakter alle udvalgsformænd, der mangler kommissorium, med henstilling om, at de får opdateret udvalgets informationer på hjemmesiden og lavet et kommissorium, der efterfølgende godkendes i bestyrelsen.

Annemette Pihl Lundberg sender samlet overblik over FYAM’s repræsentationer, når det er klart.

Sekretariatet melder tilbage til PLO, at vi finder Kommuneudvalget relevant, men at vi melder fra til møderne af ressourcemæssige årsager og i stedet tilbyder ad hoc sparring ved Lise Dyhr og Dorte Jarbøl foreløbig.

Sekretariatet spørger PLO, hvad behovet er for, at DSAM deltager i PLO´s Kvalitets- og Forskningsudvalg.

3. Uddannelseslandskabet

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

Bestyrelsen har tidligere haft forskellige temaer på deres møder. Bl.a. har FYAM gennemgået deres struktur og organisering. Det har desuden været ønsket at få et overblik over uddannelseslandskabet i Almen Praksis – fra novice til ekspert, hvilket næstformand Bolette Friderichsen har stået for at indsamle.

Bolette vil på mødet give en orientering om det indsamlede overblik.

Referat

Bolette Friderichsen gav et grundigt indblik i Uddannelseslandskabet i Almen Praksis, som blev drøftet. Det blev besluttet at lave et skema med uddannelseslandskabet, og det blev drøftet, at temaet måske med fordel kan tages op på fx et kommende repræsentantskabsmøde.

Opfølgning

Sekretariatet laver et skema på baggrund af Bolettes oplæg.

4. Nordisk Kongres 2019

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til bestyrelsens deltagelse i Nordisk Kongres 2019 i Aalborg den 17. - 20. juni 2019 med hel eller delvis betaling af DSAM.

Baggrund

DSAM er vært og arrangør for næste års Nordiske Kongres i Almen Medicin, som finder sted i Aalborg. De fem nordiske lande er på skift arrangør af denne event. 

Der er i DSAM's budget afsat ialt 100.000 kr. til deltagelse i Nordisk Kongres, og sekretariatet foreslår følgende:

Den valgte bestyrelse kan søge om op til 10.000 kr. til dækning af registrering og middag, overnatninger, rejseudgifter og evt. tabt arbejdsfortjeneste.

Observatører, der ikke har mulighed for betaling andetsted fra, kan søge om dækning af registrering og middag.

BEMÆRK at registrering og tilmelding til middag vil ske via et specielt link, som vil blive udsendt pr. mail i det nye år. Der vil ikke blive dækket for registrering via kongressens hjemmeside. 

Det forventes, at kongressen bliver godkendt af Efteruddannelsesfonden, således at tabt arbejdsfortjeneste kan søges derfra. 

Referat

Det var opbakning til sekretariatets forslag, og det blev desuden besluttet, at Anne Mette Torp, der arrangerer prækongressen, skal have dækket sine udgifter af DSAM.

Opfølgning

Sekretariatet giver Anne Mette Torp besked om bestyrelsens beslutning og sender mail til bestyrelsen samt Annemette Torp med detaljer om tilmelding.

5. Folkemøde 2019

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, om der skal udpeges en delegation til Folkemødet 2019 og i så fald, hvem der skal repræsentere DSAM.

Baggrund

DSAM har de senere år været repræsenteret på Folkemødet. Sidste år var DSAM repræsenteret med tre repræsentanter fra bestyrelsen, to FYAM-medlemmer og en journalist fra DSAM. Fokus for sidste år var bl.a. at teste DSAM’s synlighedskampagne og deltage i aktuelle debatter. Sidste år deltog delegationen i samlet set 20 debatter, hvor DSAM’s input blev tilkendegivet, og det forventes således, at DSAM igen vil blive inviteret til at deltage i debatter ved næste folkemøde.

Året før deltog kun en fra bestyrelsen pga. Nordisk Kongres på Island, som de fleste bestyrelsesmedlemmer deltog i.

Folkemødet 2019 er placeret i ugen op til Nordisk Kongres. Der er Folkemøde 13.-16. juni på Bornholm og Nordisk Kongres 17.-20. juni i Aalborg. Det vil altså se snævert med ud med fuld deltagelse i begge. Og sekretariatet må forventes ikke at kunne deltage, da der er meget forberedelse op til Nordisk Kongres, og alle i sekretariatet har forskellige roller i planlægningen og udførelsen.

DSAM har forhåndsreserveret 3 værelser i Allinge sammen med PLO-delegationen, og der er afsat 50.000 kr. i budgettet til dækning af udgifter i forbindelse med Folkemødet.

Det skal derfor afklares, om der skal sendes tre repræsentanter afsted og i så fald hvem. Evt. kan sekretariatet oprette en tråd på intra, hvor alle der er interesserede i at repræsentere DSAM kan melde ind. Det kan herefter besluttes, hvem der bedst repræsenterer DSAM på næste bestyrelsesmøde.

Referat

Det blev drøftet, at det er vigtigt at være tilstede på Folkemødet både for at reklamere for synlighedskampagnen og være med i debatterne. Sekretariatet opretter en tråd på intra, hvor bestyrelsesmedlemmer kan melde ind, hvis de ønsker at være en del af DSAM-delegationen. Herefter besluttes det på bestyrelsesmødet i februar, hvem der bedst repræsenterer DSAM, hvis flere end tre viser interesse.

Niels Kristian Kjær tilbød som back up at ville flyve tre bestyrelsesmedlemmer fra Bornholm til Aalborg, hvis der ikke findes alternative transportmuligheder.

Opfølgning

Sekretariatet undersøger transportmuligheder og opretter en tråd på intra, hvor bestyrelsesmedlemmer kan melde ind, hvis de ønsker at være en del af DSAM-delegationen.

6. FAQta-ark Hjemmefødsler

Hjemmefødsler

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og indstiller FAQta-ark om hjemmefødsler til præhøring.

Baggrund

En arbejdsgruppe med Ole Olsen i spidsen har udarbejdet et udkast til FAQta-ark om hjemmefødsler.

Pernille Vieth, som har været udpeget af DSAM til en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen om samme emne har tidligere kommenteret udkastet, og hendes bemærkninger er taget til efterretning.

FAQta-arket er tænkt som støtte for den praktiserende læge i kommunikationen med gravide kvinder/par.

Det anbefales, at FAQta-arket sendes til præhøring hos de sædvanlige parter; KL, DR, SST og PLO samt hos Jordemoderforeningen og DSOG.

Referat

Det blev drøftet, at det er et godt papir, men lidt omstændeligt. Fx kan der med fordel være en klar opdeling af evidens, gode råd etc. i en boks, og disse ord kan så stryges fra selve teksten. Det blev drøftet, om FAQta-arket for meget er en anbefaling af hjemmefødsler. Det blev påpeget, at undersøgelserne, der henvises til, er på et meget selekteret materiale, og der var et ønske om, at vejledningsredaktøren formulerer, hvad det betyder, at undersøgelserne er på et meget selekteret materiale fx i form af en indledning, der kan gå igen i flere FAQta-ark.

Det blev foreslået at lave et fokusgruppeinterview blandt praktiserende læger på samme vis som med diabetesvejledningen, når FAQta-arket har været i præhøring. Der skal i det interne interview spørges til anvendelighed og brugbarhed af arket. Herefter skal det opdateres, forelægges bestyrelsen igen og så  offentlig høring.

Opfølgning

Sekretariatet går videre med at planlægge fokusgruppe for FAQta-arket på samme vilkår, som det er besluttet omkring diabetes-vejledningen (punkt 7).

Arbejdsgruppen opdaterer i samarbejde med vejledningsredaktøren FAQta-arket i henhold til ovenstående og fokusgruppens feedback.

7. Diabetes-vejledningen i offentlig høring

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og indstiller diabetes-vejledningen til offentlig høring.

Baggrund

Arbejdsgruppen har indarbejdet kommentarer fra præhøringen og forholdt sig til beslutningen på det lukkede bestyrelsesmøde 21. september 2018: Det blev besluttet, at Jette Kolding og arbejdsgruppen deler vejledningen i to og laver den første del (behandlingsdelen) omhandlende diagnose, kontrol og behandling klar til offentlig høring.

På den baggrund bedes bestyrelsen drøfte det foreliggende udkast og indstille vejledningen til offentlig høring. Da der kun er afsat kort tid til drøftelse af vejledningen på bestyrelsesmødet, kan I allerede nu skrive kommentarer på intras, hvor vejledning og bilag er samlet.

Referat

Jette Kolding Kristensen og Anders Beich orienterede om, at punktet var blevet drøftet på det lukkede møde for bestyrelsen:

Det blev drøftet, om diabetes-vejledningen er klar til offentlig høring. Der var et ønske om at sikre, at vejledningen er anvendelig og brugbar i almen praksis inden den sendes i offentlig høring.
Det blev foreslået at efterlyse en DGE-gruppe eller dele af en klynge til at give feedback i form af et fokusgruppe-interview med for eksempel Flemming Bro som facilitator. Det blev besluttet, at der skal tilbydes 2-timers konsulenthonorar til de, der skal læse vejledningen og vurdere anvendelighed samt honorering af den tid, de bruger til fokusgruppeinterviewet. Herefter skal vejledningen tilrettes, forelægges bestyrelsen og efterfølgende i offentlig høring. Fokusgruppeinterviewet erstatter den del af offentlig høring, hvor vejledningen sendes ud til 60 tilfældige praktiserende læger/yngre læger
.

Opfølgning

Sekretariatet og Jette Kolding Kristensen følger op på bestyrelsens beslutning.
Arbejdsgruppen opdaterer vejledningen i samarbejde med vejledningsredaktøren i henhold til fokusgruppens feedback.

8. Tillæg til politikpapir ”Principper for RKKP databaser”

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter tillæg til politikpapir ”Principper for RKKP databaser”.

Baggrund

Bestyrelsen har tidligere vedtaget politikpapiret ”Principper for RKKP databaser”. Dokumentet er siden blevet opdateret en gang, og bestyrelsens RKKP-ansvarlige Annette Houmand foreslår, at der kommer endnu en opdatering til dokumentet. Formålet er at gøre det nemmere for sekretariat og Annette Houmand at sagsbehandle henvendelser fra RKKP.

Det foreslås, at der som tillæg til politikpapiret udarbejdes et skema, som RKKP sekretariatet bedes udfylde, inden de henvender sig til DSAM vedr. oprettelse af ny database. Sekretariatet og RKKP har på et dialogmøde i september drøftet ovenstående, og RKKP har vist interesse i at være med til at udarbejde et skema. Dog ønskes bestyrelsens input til skemaet først.

Referat

Annette Houmand redegjorde for baggrunden for indstillingen. Det blev præciseret, at RKKP skal udfylde og sende skemaet til DSAM ved anmodninger om deltagelse i databaser.

Der var opbakning til skemaet, dog med den tilføjelse, at i spørgsmålet: ”På hvilke områder formodes den konkrete dataindsamling at øge kvaliteten af patientbehandlingen i almen praksis” tilføjes: og på tværs af sektorer?”.

Opfølgning

Annette H. tager bestyrelsens drøftelser til efterretning og opretter en tråd på intra med revideret forslag til skema og evt. justerede principper.

9. Tema til Forårsrepræsentantskabsmøde 2019

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter tema for repræsentantskabsmødet i marts.

Baggrund

På bestyrelsesmødet den 23. oktober blev det besluttet at afholde forårsrepræsentantskabsmøde den 9. marts 2019. Sekretariatet er i gang med at finde et egnet sted i Lillebæltsområdet, der kan nås med tog. Bestyrelsen bedes drøfte, hvilket tema de ønsker for mødet og i forlængelse heraf evt. nedsættelse et udvalg, der arbejder videre med planlægning af dagen i samarbejde med sekretariatet. På bestyrelsesmødet den 23. oktober blev det drøftet, at regional struktur/vedtægtsændringer kunne være et tema.

Referat

Anders Beich spurgte, om der var opbakning til datoen, hvilket der blev tilkendegivet.

Forskellige emner blev drøftet, herunder den regionale struktur, prodata, realistic medicine i dansk kontekst samt det nære sundhedsvæsen.

Der blev orienteret om, at der i Region Nord i det nye år holdes temadag i form af et fremtidsværksted. Det blev foreslået at lave en tråd fra dette til repræsentantskabsmødet.

Opfølgning

Sekretariatet og formandskab laver oplæg til program for internat og repræsentantskabsmøde, der lægges på intra til kommentering.  

Sekretariatet booker Hindsgavl Slot til repræsentantskabsmødet.

10. DSAM udvalg/interessegrupper - professionalisering

Indstilling

Det indstilles, at alle udvalg og aktive interessegrupper i samarbejde med sekretariatet sørger for at:

- der findes opdateret kommissorium på hjemmesiden
- hjemmesiden er opdateret med aktuelle oplysninger

Baggrund

Bestyrelsen har tidligere drøftet professionalisering af udvalg og interessegrupper, og det opfordres til, at de enkelte formænd til udvalgene/interessegrupperne kigger på hjemmesiden og ser, om der skal ændres noget. Endvidere skal det opfordres til, at der afholdes møder digitalt, når det kan lade sig gøre. Vi minder også om, at alle udvalg og interessegrupper kan få oprettet et debatforum på Intras til kommunikation mellem møderne. 

Referat

Det blev besluttet at undersøge, hvordan DSAM bedst kan understøtte, at flere møder afholdes digitalt.Lægeforeningens virtuelle møderum blev fremhævet som et sted at søge inspiration.

Opfølgning

Sekretariatet undersøger,hvordan DSAM bedst kan understøtte, at flere møder afholdes digitalt.

11. Spørgsmål til orienteringspunkter

Her vil det være muligt at stille spørgsmål til de de orienteringspunkter, der følger nederst i dagsordenen.

12. Eventuelt

Der blev redegjort for en henvendelse fra Lægeforeningen, der ikke længere ønsker at hoste DSAM’s e-learning. Der blev orienteret om, at vi beder Lægeforeningen opsige abonnementerne, forudsat at vi kan få filerne retur til evt. senere brug.

13. Vedtægtsændringer for TPL

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter om forslag til vedtægtsændringer for TPL kan godkendes og om, der er øvrig feedback til TPL vedr. vedtægterne.

Baggrund

På bestyrelsesmødet i november 2017 blev der drøftet vedtægtsændringer for TPL.

Der kom dog aldrig en formel godkendelse/endelig beslutning fra DSAM, og det har TPL brug for.

Punktet har været lagt på intras, hvor der har været kommentarer, og der er derfor brug for, at bestyrelsen drøfter punktet på mødet.

Referat

Anders Beich redegjorde for baggrunden for punktet.

Det blev besluttet, at bestyrelsen kan tilslutte sig vedtægtsændringerne, hvis der i stedet for ”aktive medlemmer af PLO” står: 

"Kun læger som er medlemmer af DSAM, som er speciallæger i almen medicin og som har beskæftigelse i almen praksis kan ansættes som redaktører i Månedsskrift for Almen Praksis. Såkaldte junior redaktører, dvs. læger i der er i et hoveduddannelsesløb til almen praksis er ikke omfattet af denne regel.”

Opfølgning

Niels Kristian Kjær bringer bestyrelsens beslutning videre til TPL.

ORIENTERINGER

14. Nyt fra sekretariatet

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

Sekretariatet har haft fokus på at følge op på det netop afholdte bestyrelsesmøde og lave indstillinger klar til det kommende bestyrelsesmøde.

Desuden er der fokus på at gøre klar til Lægedage i Bella Centret og almindelig drift, herunder fylder arbejdet med Nordisk Kongres en del.

Snart tages der fat på at planlægge internat og forårsrepræsentantskabsmøde.

Bogholderiet er også så småt gået i gang med forberedelserne til årsafslutningen – herunder skiftet til ny revisor. Og hermed en opfordring til alle om at indsende deres mødegodtgørelsesskemaer samt diverse udlæg i god tid inden årets udgang.

Referat

Nyt fra sekretariatet.

Opfølgning

Ingen.

15. Nyt fra Kvalitetsudvalget

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

Siden seneste orientering om Kvalitetsudvalget (på bestyrelsesmødet den 21. juni 2018) er der sket følgende i kvalitetsudvalget og sporene herunder.

Græsrodssporet er ved at tilrettelægge

• indsamling af kvalitetsprojekter
• finde en løsning til at formidle disse i en videnbank
• udvikle en projektplan for hvordan der sikres ejerskab og udbredes viden om projektet.

Græsrodssporet består p.t. af fem medlemmer, hvoraf tre er tilknyttet sporet som rådgivende resursepersoner. Sporet ønsker at blive suppleret med en erfaren DSAM’er, der kan indgå i indsamling, formidling og beskrivelse af de lokale kvalitetsprojekter.

Indikatorsporet har udarbejdet beskrivelser af en indikator til to af de otte fokusområder, som sporet har udpeget som de væsentligste indsatsområder. Derudover har sporet udarbejdet et udkast til præambel til indikatorkataloget med begrebsafklaring, beskrivelse af valget af indikatorer m.m. Indikatorsporet tager en fuld arbejdsdag den 9. december for at tage fat på beskrivelser af de næste indikatorer samt drøfte form og formidling af indikatorkataloget.

Patientsikkerhedssporet arbejder med at forkorte DSAM’s politikpapir for patientsikkerheds-området, efter at det har været til kommentering i forskellige udvalg og DSAM’s bestyrelse. Derudover arbejder sporet – blandt andet i samarbejde med PLO – om at afklare udvalgets fremtid, herunder formål, opgaver og medlemmer.

Referat

Nyt fra kvalitetsudvalget.

Opfølgning

Ingen.

16. Nyt fra FYAM-udvalget

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

FYAM-udvalget afholder første udvalgsmøde efter valget den 14. november. Alle poster på valg, på nær en, blev besat ved e-valg eller valg på årsmødet. Den sidste post er allerede indsuppleret frem til valget 2019. Derudover vil FYAM-udvalget på næste udvalgsmøde vælge udpegninger til andre udvalg på vegne af FYAM-udvalget.

FYAM vil være repræsenteret på Lægetorvet under LÆGEDAGE ved udvalgsmedlemmer og vi vil have fokus på fortsat at lancere dette års FYAM-kampagne ”Er patientens problem løst?” samt relancere supervisions- og forskningskampagnerne for nye FYAM-medlemmer, der ikke tidligere har hørt om disse.

Referat

Orientering fra FYAM-udvalget.

Opfølgning

Ingen.

17. Høringer og udpegninger

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

DSAM bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar og udpege almen medicinere til arbejdsgrupper og udvalg. Her orienteres bestyrelsen om de høringer og udpegninger, der er sket siden sidste møde. 

Udpegninger:

  1. Diverse: Retningslinjer for håndtering af influenza Johan Reventlow
  2. SST: Fagligt oplæg til smertebehandlingsplan Gitte Krogh Madsen

 Se den komplette liste over udpegede via dette link

Høringer:

  1. Høringssvar vedrørende Vejledning om allergen immunterapi
  2. Høringssvar vedrørende Forslag til lov om ændring af Sundhedsloven (endnu ikke offentliggjort på hjemmesiden)
  3. Høringssvar vedrørende Oplæg til Regionale Datastøttecentre
  4. Høringssvar vedrørende Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser
  5. Høringssvar vedrørende Retningslinjer for udredning af antibiotika-allergi med særligt fokus på penicilliner

Se alle høringssvar i deres fulde længde via dette link

Referat

Overblik over høringer og udpegninger.

Opfølgning

Ingen.