DSAM Logo

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen havde indstillet Anne Møller, der blev valgt uden modkandidat.

2. Konstatering af fremmøde

Dirigenten takkede for valget og oplyste, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt i henhold til DSAM’s love. 20 ud af 24 repræsentantskabsmedlemmer eller suppleanter var til stede, og repræsentantskabet blev således erklæret beslutningsdygtigt.

3. Formandens beretning

Anders Beich orienterede om, at der havde været et link til en forkert foreløbig formandsberetning, men at dette nu var rettet.  Anders Beich fremhævede de forskellige områder, der er redegjort for i formandsberetningen. 

4. Drøftelse af formandens beretning

Lise Dyhr uddybede, at ICPC3 drøftes i både Forsknings- og Kvalitetsudviklingsudvalget for at få flere øjne på.
Johan Ludvig Reventlow udtrykte en bekymring for, hvordan det kan sikres, at der kan rettes i de elektroniske vejledninger, når der er ny viden på området.
Jon Eik Zwisler udtrykte en kritik over, at valghandlingen i Region Syddanmark var blevet afbrudt, uden at regionsbestyrelsen var blevet orienteret. Anders Beich redegjorde for, at han havde stoppet valghandlingen, idet han mener, at valghandlingerne skal foregå samtidigt i alle regioner. Bolette Friderichsen udtrykte ros til sekretariatet for deres håndtering af at overgå til elektroniske valg.
Christian Freitag udtrykte ros til samarbejdet med DSAM og nævnte håndtering af KOL-kampagnen, kræftområdet, dataområdet og DSAM’s tilgang til medlemmerne som eksempler. Afslutningsvis sendte han en tak til sekretariatet for det gode samarbejde mellem DSAM’s og PLO’s sekretariat.

5. Beretninger fra udvalg under selskabet

Der var fremlagt skriftlige årsberetninger fra de faste udvalg, og dirigenten spurgte, om nogle af formændene havde yderligere kommentarer. Lene Therkelsen, formand for FYAM, orienterede om, at de i FYAM havde brugt meget tid på prækonferencen for WONCA, der arbejdes på ny hjemmeside og større medlemsinddragelse. Claus Rendtorff orienterede om, at der stort set kun var nye medlemmer i Kvalitetsudviklingsudvalget og fremhævede nogle af de ting, de havde taget fat på, herunder et katalog over mulige nationale kvalitetsudviklingsprojekter.

6. Drøftelse af disse beretninger

Derefter spurgte dirigenten, om der var nogle kommentarer til beretningerne, hvilket ikke var tilfældet. 

7. Godkendelse af DSAM’s regnskab, Sara Krabbes regnskab og budget samt fastsættelse af kontingenter for det følgende år

DSAM’s revisor RIR v/partner Tina Doktor var til stede for at fremlægge DSAM’s regnskab for 2015.

Regnskabet blev gennemgået og efterfølgende blev det godkendt af repræsentantskabet med følgende bemærkninger:

  • Der var ønske om, at interessegruppen omkring ”dem, der har størst behov” også fremgår af budgettet. Karin Mette Thomsen pointerede, at hver interessegruppe skal fremsende navn på gruppe og budget og herefter vil de fremgå på oversigten.
  • Der blev besluttet at beregne, hvad det vil koste, at DSAM’ere får samme honorar som PLO’ere i for udvalgsarbejde.
  • Det blev besluttet at få opdelt lønninger til sekretariat og formand separat i budgettet.
  • Det blev drøftet, om der skal henlægges midler til en eventuel momssag. Revisoren anbefalede ikke at ændre i budgettet, da der er likvide midler til at finansiere en eventuel momssag. Det blev besluttet at følge revisorens anbefaling 

 Regnskab for Sara Krabbes Legat blev gennemgået og godkendt.

8. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. DSAM’s love § 6, stk. 1

Der blev valgt 2 medlemmer blandt repræsentantskabet til bestyrelsen, nemlig:

Maria Bach Nikolajsen blev valgt som FYAM-repræsentant uden modkandidater.
Claus Rendtorff blev valgt som DSAM-repræsentant uden modkandidater.

Der skulle vælges to suppleanter til bestyrelsen:

Der var ikke nogen kandidater fra FYAM, og det var derfor ikke muligt at vælge en suppleant.
Cecilie Thorning blev valgt som DSAM-repræsentant uden modkandidater.

9. Valg af revisorer, jf. DSAM’s love § 7

Bestyrelsen indstillede RIR Revision, Roskilde, til genvalg. RIR Revision blev valgt. 

10. Forslag til vedtægtsændringer

Der var ikke modtaget forslag.

11. Forslag fra medlemmer

Cecilie Thorning redegjorde for sit forslag, der handler om håndtering af, at der ikke er kandidater nok til poster i de regionale bestyrelser og i DSAM’s bestyrelse.  I Region Hovedstaden er der en interesseret kandidat, som ikke har været opstillet, fordi han for sent havde tilkendegivet sin interesse. Det blev drøftet, om der skal afholdes et nyt valg på den baggrund eller om vedkommende skal inkluderes i bestyrelsen for et år – uden valg. Repræsentantskabet stemte herefter om, hvorvidt der skal være suppleringsvalg for de poster, der er ubesatte eller ikke: 18 stemte for. Der skal således afholdes suppleringsvalg i år.

Ellen Louise Kristensen påpegede, at repræsentantskabet tidligere havde besluttet, at DSAM’s love skulle revideres. Karin Mette Thomsen oplyste, at en arbejdsgruppe havde været i gang, men at man havde afventet forslag fra FYAM. Dette forslag fra FYAM er først nu på trapperne. Det blev igen drøftet, at DSAM’s love bør gennemgås.  Bolette Friederichsen mente, at det bør fremgå af DSAM’s love, at de to valgte bestyrelsesmedlemmer fra Repræsentantskabet også bør lave et skriftligt valgoplæg. Johan Reventlow var uenig i dette. Karin Mette Thomsen påpegede, at en revision af lovene kræver et klart politisk mandat om, hvilke ændringer der skal finde sted.

Trine Jeppesen havde fremsendt et forslag omkring valgbarhed til DSAM og interessekonflikter. Forslaget blev drøftet, og der var forskellige synspunkter til emnet. Grundlæggende er der brug for en bredere diskussion om interessekonflikter, som skal diskuteres på et senere tidspunkt. Der blev også forslået, at der skal være en grundlæggende diskussion af, hvad der kendetegner faget almen medicin i fremtiden.

12. Eventuelt

Anders Beich sagde tak til de afgående medlemmer af bestyrelsen.

Anne Møller takkede for god ro og orden.

Referent: Louise Hørslev