DSAM Logo

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen havde indstillet Tue Flindt Müller, der blev valgt uden modkandidater.

2. Konstatering af fremmøde

Tue Flindt Müller takkede for valget og oplyste, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt i henhold til DSAM’s vedtægter. Der var afbud fra 1 repræsentant. Dagsordenen blev godkendt, og der blev spurgt, om der var noget under eventuelt, hvilket Troels Mengel-Jørgensen havde.

3. Formandens beretning

Anders Beich gennemgik formandens beretning.

Anders fortalte, at selskabet i år har 50-års jubilæum under navnet Dansk Selskab for Almen Medicin, og at mange af festlighederne desværre er blevet udskudt pga. situationen med coronavirus.

Anders fortalte om baggrunden for at etablere DSAM’s corona-taskforce og arbejdet med at kondensere og formidle relevant viden til medlemmerne, daglige presseoptrædener, koordinering med myndigheder mm. gennem mange måneder.

Det blev fremhævet, at forårsrepræsentantskabsmødet, der skulle have haft fokus på strategi, desværre måtte aflyses pga. situationen med coronavirus. Anders fortalte, at der var ambitioner om at involvere repræsentantskabet endnu mere – fx ved konkrete spørgsmål fra bestyrelsen til repræsentantskabet på intras.

Anders orienterede om, at bestyrelsen har udgivet et politikpapir, der sætter rammer og kurs for fremtidens vejledningsarbejde. Der blev orienteret om, at der er udgivet en række vejledninger på print siden sidste repræsentantskabsmøde, og at der også netop er udgivet det andet FAQta-ark i DSAM’s historie (om UVI). Anders orienterede om de vejledninger, der er i proces, og at det kunne være relevant at inddrage repræsentantskabet i udvælgelse af fremtidige vejledninger.

Der blev sagt tak til sekretariatet for at sikre en stabil kurs i en tid med mange forandringer. Der blev budt særlig velkommen til sekretariatets nye medarbejder Anette Sonne Nielsen, der er ansvarlig for kvalitets- og vejledningsområdet.

Anders orienterede om, at der løbende drøftes, hvordan samarbejdsrelationerne kan udvikles i relationen mellem PLO og DSAM. Der blev sendt en hilsen til Christian Freitag med tak for godt samarbejde.

Det blev fremhævet, at det er problematisk, at adgangen til original videnskabelig litteratur er blevet lukket, og at der i selskabet arbejdes for at få den tilbage, da det er fundamentet for det daglige arbejde i praksis – ligesom det for en jurist er at have adgang til lovsamlinger.

Endelig fortalte Anders om fagets måske vigtigste ingrediens: Dømmekraft.

4. Drøftelse af formandens beretning

Der blev fremført og drøftet spørgsmål og kommentarer til beretningen. Der var enighed om, at moderne hjælpemidler ikke kan erstatte det personlige møde. Og det blev drøftet, hvordan man kan sikre en formidling af dette - før det er for sent - og sammenhæng af emnet på tværs af selskabet (udvalg, observatører mm.). Der blev orienteret om, at forskningsenhederne er i gang med at forske i området. Der blev drøftet et behov for, at spørgsmål der forskes i kommer fra klinikerne.

Der var enighed om, at det er problematisk, at der ikke er adgang til videnskabelig original litteratur.

Der var tak til DSAM’s corona taskforce for indsatsen undervejs i epidemien. Det blev drøftet, at det ville være skønt med et overblik over alle relevante vejledninger for almen praksis, og der blev orienteret om, at KiAP aktuelt har kigget på denne opgave.

Det blev foreslået at lave et FAQta-ark om, hvor meget man kan fortynde praksis. Hvad er de ideelle rammer for at udøve faget (fx at bevare telefontid med lægen, at der skal være et max antal ansat personale pr. læge). Det blev fremhævet, at DSAM’s jubilæumskampagne har fokus på kontinuitet og at der findes evidens ift. betydningen af dette.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

5. Beretninger fra udvalg under selskabet

De stående udvalg fik mulighed for at give en mundtlig beretning, og der var mulighed for at stille spørgsmål.

Anne Møller, Forskningsudvalget, orienterede om arbejdet i udvalget, herunder at de bruger tid på formidling af forskning og gerne vil bede om feedback på det nye nyhedsbrev.

Roar Maagaard, VIA-udvalget, orienterede om, at arbejdet har lidt under situationen med coronavirus, men pt. kører uddannelserne med de begrænsninger, der er. Aktuelt arbejdes der med målbeskrivelsen.

Roar Maagaard, Internationalt udvalg, orienterede om, at det meste af arbejdet foregår på ZOOM, og at alle kongresser aflyses i indeværende år.

Jesper Bossel Holst Christensen, FYAM-udvalget, orienterede om, at mange aktiviteter var lukket pga. situationen med coronavirus. Jesper fortalte om kampagnen ”her i lægehuset kan du møde uddannelseslæger”, som er i gang med at blive udbredt. FYAM-udvalget har desuden haft et meget flot e-valg med kamp om pladserne.

Claus Rendtorff, Kvalitetsudvalget, orienterede om, at Kvalitetsudvalget har været sovende, men nu er i gang igen. Der er planer om at styrke udvalget på forskellige områder.

6. Drøftelse af disse beretninger

Beretningerne blev kort drøftet.

7. Godkendelse af DSAM’s regnskab, Sara Krabbes regnskab og budget samt fastsættelse af kontingenter for det følgende år

Revisor Tine Kristiansen Bünger gennemgik DSAM’s regnskab 2019, Sara Krabbe Legatets regnskab 2019 og DSAM-budget 2021.

Der var enkelte spørgsmål til DSAM’s regnskab, som herefter blev godkendt.
Sara Krabbe Legats regnskab 2019 blev godkendt.

DSAM-budgettet 2021 blev godkendt med uændrede kontingentsatser.

8. Uddeling af Talentpris 

Talentprisen blev uddelt til Kasper Lorenz Johansen, der takkede for prisen.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. DSAM’s love § 6, stk. 1-11

Christina Kjerulff meldte sig som kandidat til posten som det frie bestyrelsesmedlem (speciallæge) og fortalte om sin motivation for at indgå i bestyrelsen. Christina blev valgt uden modkandidater.

Lasse Eck Karlsen meldte sig som kandidat til posten som det frie bestyrelsesmedlem (FYAM) og blev valgt uden modkandidater.

Claus Rendtorff takkede for repræsentantskabets opbakning og for sin tid i bestyrelsen, ligesom formanden takkede Claus for sin utrættelige indsats for selskabet og faget.

Tove Kristjansen meldte sig som suppleant til bestyrelsen (speciallæge) og blev valgt uden modkandidater.

Maria Bach Nikolajsen meldte sig som suppleant til bestyrelsen (FYAM) og blev valgt uden modkandidater.

10. Valg af revisorer, jf. DSAM’s love § 7

Bestyrelsen havde indstillet RI Revision til genvalg. RI revision blev genvalgt.

11. Forslag fra medlemmer

Der var ikke modtaget forslag fra medlemmer.

12. Eventuelt

Bolette Friderichsen fortalte, at der var et ønske om at inddrage repræsentantskabet mere i den fremtidige kurs for selskabet + løbende aktuelle problemstillinger. Der var positive tilkendegivelser fra repræsentantskabet i forhold til dette.

Daniel spurgte ind til, om hans måde at håndtere sin post i PLO’s Kommuneudvalg var i overensstemmelse med repræsentantskabets ønsker og fik opbakning.

Referent: Louise Hørslev, sekretariatschef