DSAM Logo

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen havde indstillet Tue Flindt Müller, der blev valgt uden modkandidat.

2. Konstatering af fremmøde

Tue Flindt Müller takkede for valget og oplyste, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt i henhold til DSAM’s vedtægter. Der var afbud fra tre repræsentanter. Dagsordenen blev godkendt, og der blev spurgt, om der var noget under eventuelt. Det var der ikke. Den nye bestyrelse blev præsenteret.

3. Formandens beretning

Anders Beich gennemgik formandens beretning. Han pointerede, at det gik godt for selskabet, når det handler om indflydelse. Der bliver lyttet meget til selskabet, og der er respekt for det, selskabet siger.

Der var stor ros til sekretariatet, som dagligt løser de opgaver, der er, og bakker op.

Anders Beich fortalte, at han glæder sig til samarbejdet med det nye repræsentantskab og bestyrelse. Han opfordrede til, at man endelig må blande sig, hvis man oplever, at man er uenig i den linje, der fremføres. Med udgangspunkt i den skriftlige beretning fremhævede Anders Beich de udfordringer og muligheder, der er den kommende tid.

Anders Beich orienterede om, at med udgangspunkt i de reviderede vedtægter, der blev vedtaget i 2017, er formålet med selskabet udover det internationale samarbejde, kvalitetsudvikling, forskning og uddannelse - også netværk, repræsentation, udvikling og formidling.

De vigtigste samarbejder blev nævnt, herunder Dansk Psykologforening, som der er samarbejde med omkring den nye sorgdiagnose. Anders Beich orienterede om, at der er holdt møde med Rigsrevisionen omkring implementering af lægemiddelanbefalinger. De er i gang med en rapport, der udkommer i november. Ligeledes er der holdt møder med Kræftens Bekæmpelse omkring deres kampagner med henblik på, at de øger specificiteten i deres kampagner. Alle samarbejder har været præget af gode processer.

På vejledningsområdet er der en arbejdsgruppe i gang med at opspore alle vejledninger, der skriver noget om, hvad Almen Praksis skal. Indtil videre har gruppen fundet 93 vejledninger, hvor Almen Praksis er nævnt. På vejledningsområdet er der ligeledes et politikpapir på vej, der med udgangspunkt i Realistisk Medicin danner rammen om det fremtidige arbejde.

Anders Beich orienterede om status på kvalitetsarbejdet. Anders Beich takkede de regionale bestyrelser for deres arbejde og betonede, at det var vigtigt, at de regionale bestyrelser giver indspark centralt, når der er noget vigtigt at bringe videre. Endelig blev det fremhævet, at der er medlemsfremgang, en solid økonomi i selskabet, og der ses frem til jubilæumsåret, hvor synlighedskampagnen ”Det gør en forskel, at vi kender hinanden” er i fokus. Og der blev sendt en stor tak til PLO og øvrige organisationer i faget og ikke mindst alle DSAM’s udpegede.

4. Drøftelse af formandens beretning

Der var enkelte spørgsmål og kommentarer til beretningen, bl.a. omkring medlemsfremgang, ICPC (sorg som diagnose) og vejledningsområdet, som blev drøftet.

Troels Mengel-Jørgensen orienterede i tilknytning til DSAM’s vejledninger om, at DAUS (Dansk Almenmedicinsk UltralydsSelskab, som udspringer af DSAM) i samarbejde med CAMAAU i Aalborg arbejder på at udvikle actioncards, som laver overskuelige scanningsvejledninger, som er relevante for almen praksis, bl.a. spiralplacering, væske i knæled, aortadiameter mm. Disse lægges på Lægehåndbogen og kan muligvis være en del i en fremtidig DSAM-vejledning.

Claus Rendtorff orienterede om møderne med Styrelsen for Patientsikkerhed, der finder sted i regi af patientsikkerhedssporet. Anne Møller foreslog, at der med fordel kan arbejdes på at tænke strukturen igennem med de regionale bestyrelser. Lise Dyhr og Maria Bach Nicolajsen talte for at bevare en regional struktur, da der er forskellige behov og vilkår regionalt. Det blev ligeledes foreslået, at der skal være ”krav” til kolleger om at rumme uddannelseslæger, da det hænger sammen med kvalitet og udvikling.

Formandens beretning blev godkendt.

5. Beretninger fra udvalg under selskabet

De stående udvalg fik mulighed for at give en mundtlig beretning, og der var mulighed for at stille spørgsmål.

6. Drøftelse af disse beretninger

Beretningerne blev kort drøftet.

7. Godkendelse af DSAM’s regnskab, Sara Krabbes regnskab og budget samt fastsættelse af kontingenter for det følgende år

Revisor Tine Kristiansen Bünger gennemgik DSAM’s regnskab, Sara Krabbe Legatets regnskab og DSAM-budget 2020.

DSAM’s regnskab 2018 blev godkendt.
Sara Krabbe Legats regnskab 2018 blev godkendt.
DSAM-budgettet 2020 blev godkendt.

8. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. DSAM’s love § 6, stk. 1-11

Der var formandsvalg, og ved repræsentantskabsmødet start var der kun en kandidat, nemlig den nuværende formand Anders Beich. Der var ikke modkandidater, og Anders Beich blev derfor valgt enstemmigt for den kommende toårige periode.

Der skulle ligeledes vælges suppleanter til bestyrelsen for frie medlemmer for henholdsvis DSAM og FYAM. Pernille Vieth stillede op som suppleant for det frie medlem for DSAM. Der var ikke andre kandidater, og Pernille Vieth blev derfor valgt. Maria Bach Nikolajsen stillede op som suppleant for FYAM og blev valgt uden modkandidater.

9. Valg af revisorer, jf. DSAM’s love § 7

Bestyrelsen havde indstillet RI Revision, til genvalg. RI revision blev genvalgt.

Der skulle ligeledes udpeges to lægefaglige revisorer. Marius Jensen ønskede at genopstille og blev valgt. Troels Mengel-Jørgensen stillede ligeledes op og blev valgt.

10. Forslag fra medlemmer

Der var ikke modtaget forslag fra medlemmer.

11. Eventuelt

Marianne Puge bad om lov til at fortælle om det arbejde, hun laver indenfor det tværsektorielle arbejde, hvilket repræsentantskabet godkendte. Marianne fortalte om arbejdet og opfordrede til, at en DSAM’er indgår i PLO’s Kommuneudvalg.

Anders Beich afsluttede med at sige tak for genvalget og glædede sig til de to næste år, som bliver hans sidste periode som formand.

 

Referent: Louise Hørslev, sekretariatschef