DSAM Logo

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen havde indstillet Tue Flindt Müller, der blev valgt uden modkandidat.

2. Konstatering af fremmøde

Tue Flindt Müller takkede for valget og oplyste, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt i henhold til DSAM’s vedtægter. Der var afbud fra to repræsentanter. Dagsordenen blev godkendt, og der blev spurgt, om der var noget under eventuelt. Daniel Kaminski Rotenberg indmeldte et punkt under eventuelt.

3. Formandens beretning

Anders Beich gennemgik formandens beretning.

4. Drøftelse af formandens beretning

Der var ros til formandens beretning. Det blev nævnt, at defensiv medicin kunne være et mål til at undgå overdiagnostik. Det blev drøftet, om realistisk medicin har en bedre klang.

Der var en appel om, at de psykiatriske vejledninger, når de bliver opdateret, bliver korte, à la dem som RADS laver.

Det blev foreslået, at DSAM laver et udvalg, der hedder ”En læge til alle i DK”. Det blev drøftet, at kampagnen, der er nævnt i formandsberetningen, er et godt initiativ i den forbindelse, og at Rekrutteringsudvalget arbejder for ”en læge til alle i DK”.

Det blev foreslået, at dem, der har ekspertisen på området fx omkring ressourceforløb, udtaler sig i pressen i stedet for formanden for selskabet. Der blev suppleret med, at det hjælper at råbe op, og dem der gør det ofte bliver inviteret ind på Christiansborg. Der blev opfordret til at henvende/koordinere med Lægeforeningens Attestudvalg, som arbejder med sager som disse. Sluttelig appellerede formanden til, at repræsentanter, der har input til håndtering af pressesager, henvender sig, så snart de får kendskab til sagen.

Formandens beretning blev godkendt.

5. Beretninger fra udvalg under selskabet

Dorte Jarbøl, formand for Forskningsudvalget, fortalte, at der er udarbejdet et kommissorium, som er godkendt i bestyrelsen. Forskningsudvalget ønsker i stigende grad at blive inddraget i debatter vedr. forskning.

Roar Maagaard, formand for Videreuddannelsesudvalget, fortalte, at der på kommende møde er repræsentanter med fra alle fire universiteter for at sikre sammenhæng. Der blev opfordret til, at flere melder sig som tutorlæger.
Det blev påpeget, at DSAM’s formål ikke er rekruttering, men udvikling af kvaliteten af specialet.

Annemette Pihl Lundberg, formand for FYAM, fortalte at der havde været fokus på fordeling af opgaver i udvalget, og at FYAM har fået ny hjemmeside.

Lise Dyhr, formand for interessegruppen ”Giv mest til dem, der har størst behov” fortalte, at der er lavet en hvidbog, der kvalificerer emnet, og som snart bliver lanceret.

6. Godkendelse af DSAM’s regnskab, Sara Krabbes regnskab og budget samt fastsættelse af kontingenter for det følgende år

Louise Hørslev fremlagde regnskab for DSAM 2017, Sara Krabbes legat 2017 og budget 2019. Regnskab og budget blev godkendt uden bemærkninger.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. DSAM’s love § 6, stk. 1-11

I lige år vælger repræsentantskabet 2 bestyrelsesmedlemmer blandt medlemmerne af repræsentantskabet. Den ene vælges af og blandt FYAM-medlemmerne, og den anden af og blandt de øvrige medlemmer, som ikke er henført under FYAM.

Hvert år vælger repræsentantskabet en speciallæge i almen medicin og et medlem, der er henført til FYAM, som suppleanter til bestyrelsen.

Claus Rendtorff blev uden modkandidater valgt som frit medlem af bestyrelsen.

Pernille Vieth blev uden modkandidater valgt som suppleant til bestyrelsen.

Lasse Karlsen Eck blev uden modkandidater valgt som medlem af bestyrelsen for FYAM.

Maria Bach Nikolajsen blev uden modkandidater valgt som suppleant i bestyrelsen for FYAM. 

8. Valg af revisorer, jf. DSAM’s love § 7

Den statsautoriserede revisor vælges for et år ad gangen. De lægelige revisorer vælges i ulige år for to år ad gangen.

Louise Hørslev redegjorde for anbefaling af skift til ny revisor. Det blev godkendt at skifte revisor, således at selskabet fremadrettet bruger RI revision.

9. Forslag fra medlemmer

Der var ingen forslag fra medlemmer.

10. Eventuelt

Daniel Kaminski Rotenberg ønskede opbakning til at gå videre med at foreslå en ændring i FMK, så måden der laves recepter på ændres. Hensigten er, at det primært bliver et anliggende mellem apoteket og patienten, hvilke pakker der skal udleveres inden for den dosering, som lægen har ordineret.

Tue Flindt Müller orienterede om, at Attest-udvalget allerede er i gang med lignende sag og gerne arbejder videre med sagen. Tue opfordrede til, at Daniel Kaminski Rotenberg sender relevant materiale, herunder korrespondance med FMK til Attest-udvalget. Niels Ulrich Holm supplerede med, at PLO er involveret i FMK-arbejdet, og der er forskellige hensyn at tage, hvad enten man er leverandør eller styregruppe. Niels Ulrich Holm opfordrede til, at DSAM sender en formel henvendelse til PLO om at arbejde videre med problemstillingen.

Referent: Louise Hørslev, sekretariatschef