DSAM Logo

Forskningsudvalget har i det forløbne år haft fokus på at styrke viden og udveksling mellem DSAM og ressourcepersoner indenfor såvel forskning som kvalitetsudvikling mhp. synergi. Vi har bl.a.brugt nogle møder på at konkretisere behovet for data (dvs. hvilke og hvordan) set fra forskersynspunktet med deltagelse af ressourcepersoner fra såvel DAK-e som PLO og DSAM´s dataudvalg. Vi har taget afsæt i de drøftelser, som bestyrelsen allerede havde gjort sig på den afholdne temadag om emnet. Emnet er komplekst og indeholder såvel juridiske som etiske og praktiske udfordringer.

Den kommende periode vil vi arbejde videre med en såkaldt datamatrix, der beskriver behov på forskellige niveauer, udfordringer og muligheder. Vi har – også med input udefra - diskuteret ønsker til diagnosekodning i og med at WICC (Wonca´s international Classification Comitté) har anmodet om støtte til udvikling af ICPC 3. Dels mhp. korrektion af tidligere uhensigtsmæssigheder, men også for at kodningen i højere grad kan kommunikere med det øvrige sundhedsvæsen især primærsektoren omkring efterspurgte forhold. Det er besluttet, at DSAM medvirker til en opdatering med fokus på områder af relevans for dansk almen praksis.

Udvalget har afsluttet sit arbejde med et nyt kommissorium. Det afventer respons fra enkelte forskningsledere og bestyrelse. Lise Dyhr har overtaget posten som formand i Udvalget, til denne proces er afsluttet.

Udvalget har tidligere haft megen fokus på formidling og rekruttering, bl.a. via nyhedsmail, afholdelse af forskningsdag og i 2016 to seancer på Lægedage, hvor vi forsøgte at diskutere og få input til relevante forskningsemner, set fra klinikerens synspunkt. Vi har tilgode at evaluere disse indsatser, og hvor mange ressourcer vi vil anbefale, at der lægges heri. Det samme gælder emner med relation til forskningssamarbejde med industrien.

2016-2017 har også stået i overenskomstens tegn. Såfremt den nye overenskomst vedtages, vil der måske naturligt dukke emner op i forbindelse med kvalitetarbejde/klynger og evaluering, som Udvalget kan bidrage med input til.


Lise Dyhr
22. september 2017