DSAM Logo

Forskningsudvalgets opgaver og organisation

Forskningsudvalget er et af de stående udvalg i DSAM og er bl.a. bindeled til de akademiske almenmedicinske miljøer i Danmark. Udvalget har til formål at følge, støtte og styrke forskningsindsatsen inden for faget almen medicin. Udvalget fungerer blandt andet som rådgivende organ for DSAM i forskningsrelevante spørgsmål, hvor udvalget skal medvirke til at styrke de faglige beslutninger og initiativer i DSAM.

Forskningsudvalget har følgende sammensætning:

    • Mindst en repræsentant fra DSAM's bestyrelse, heraf et bestyrelsesmedlem med interesse for forskning (ordfører), som samtidig er formand for udvalget.
    • Et medlem fra hvert af forskningsmiljøerne i henholdsvis København, Odense, Ålborg og Århus med seniorkvalifikationer og reference til ledelsesniveau.
    • Som repræsentanter for FYAM og de yngre forskere deltager Ph.d.-Forums formand samt de tre næstformænd fra de miljøer, der ikke er repræsenteret via formanden.
    • DSAM's repræsentant i EGPRN (European General Practice Research Network). Denne repræsentant deltager i EGPRN's rådgivende udvalg og er repræsenteret i Internationalt udvalg (aktuelt vakant plads).
    • PLO tilbydes en observatørpost, udpeget af PLOs bestyrelse. (Aktuelt ønsker PLO ikke at besætte denne post)

Forskningsudvalget holder 2 -3 møder pr. semester.

Forskningsudvalget konstituerede sig efter valget i efteråret 2019, og vi sagde farvel til Dorte Jarbøl, praktiserende læge og professor på SDU. Stafetten blev givet videre til Anne Møller, formand for DSAM i region Sjælland og praktiserende læge og lektor ved KU. Der har været flere udskiftninger i udvalget i løbet af året, og det har desværre været svært at besætte alle vakante pladser i udvalget. Der mangler aktuelt en ung repræsentant fra København, en EGPRN repræsentant og desuden har PLO valgt ikke at benytte deres observatørpost i udvalget.

Fokusområder for det forgangne år

Forskningsudvalget skal styrke selskabets arbejde for at fremme forskning, som understøtter den praktiserende læge og de enkelte klinikker i fortsat at levere en ydelse af høj kvalitet til gavn for patienten og det samlede sundhedsvæsen. I løbet af året har vi i forskningsudvalget diskuteret hvad formålet med udvalget er, og det skete blandt andet i forbindelse med en invitation til at beskrive udvalgetsarbejde i Practicus (link til artikel).

Udvalgets fremmeste opgave er at støtte forskningsformidling, og det gør vi meget konkret i udvalget ved at varetage udgivelsen af ”DSAM's korte forskningsnyheder”. Vi har i det forgangne år arbejdet på at optimere denne formidling, og der justeres stadig på formatet baseret på henvendelser og feed back fra DSAM-medlemmer.

Der sker også formidling af forskningsarbejder i almen praksis ved Lægedage, hvor forskningsudvalget hvert år er repræsenteret. Også formatet af denne formidling diskuteres, men da Lægedage netop er aflyst, vil vi afvente næste års Lægedage og se på formen igen.

Forskningsudvalget bliver også hørt ift. tilrettelæggelsen af årsmødet og formanden for udvalget deltager i årsmødegruppen. Desværre er årsmødet 2020 også aflyst, og det store arbejde, der har været gjort det seneste år håber vi kan bære frugt i 2021 med et brag af et årsmøde.

Forskningsudvalget bruges også som et forum, hvor man kan tale om udfordringer omkring arbejdsforhold, organisation og undervisning i almen medicin på det forskellige forskningsenheder. Der har i den forbindelse været problemer for de yngre forskere, som har været diskuteret og som er taget med videre i Lægeforeningens Forskningsudvalg, hvor DSAM's forskningsudvalgsformand Anne Møller har en plads.

Derudover er udvalget med til at indstille kandidater til forskellige priser og laver vurdering af legatansøgninger.

Det internationale arbejde varetages af EGPRN-repræsentanten, som tidligere har været Anne Møller. Pladsen er imidlertid vakant hvad angår senior repræsentation, mens Negar Pourbordbari varetager de yngre kollegaers repræsenstation. Forårets konference blev aflyst pga. corona, og det ser ud til at også efterårets konference må forsøges gennemført online. Det har været interessant gennem EGPRN arbejdet at følge vores europæiske kollegaers forskellige udfordringer i en ny COVID-virkelighed. Vi er også gennem det internationale arbejde blevet inviteret til at deltage i forskningsprojekter på tværs af de europæiske lande.

Da forskning og akademi er vigtige punkter for forskningsudvalget, har vi også i udvalget taget sagen omkring manglende adgang til videnskabelige litteratur blandt praktiserende læger op. Det er taget med videre i Lægeforeningens Forskningsudvalg uden større held, men nu tager DSAM's formand sagen op i relevante medier i et forsøg på at få politikerne i tale i denne sag. Vores indsats for at højne kvaliteten af arbejdet i almen praksis må ikke bremses af manglende adgang til relevant videnskablig litteratur.

Som bekrevet i Prakticus-artiklen nævnt ovenfor er den vigtigste opgave for forsknignsudvalget at have fingeren på pulsen ift. forskning i almen praksis. Der er behov for, at der i alle miljøerne er en person, der melder ind til udvalget, så vi på den måde sikrer os bedst mulige vidensdeling.

Anne Møller, formand for Forskningsudvalget, september 2020