DSAM Logo

Forum for Yngre Almenmedicinere er DSAM's gruppe af yngre læger, der er under uddannelse til speciallæge i almen medicin.

Der er cirka 1.500 FYAM'ere. 

FYAM er organiseret i FYAM-udvalget, der har syv medlemmer og fem suppleanter, som vælges elektronisk forud for FYAM's årsmøde eller på selve årsmødet. Det tilstræbes, at der er en ligelig fordeling med et medlem fra hver region foruden formanden. Et medlem er udpeget af DSAM's bestyrelse.

FYAM repræsenteres med mindst et medlem i DSAM's regionsbestyrelser.

Herudover er FYAM repræsenteret i DSAM's bestyrelse og i alle DSAM's stående udvalg: Videreuddannelsesudvalget, Kvalitetsudviklingsudvalget, Forskningsudvalget og Internationalt udvalg.

FYAM er bl.a. også repræsenteret i Styregruppen for Lægedage, som er et fælles PLO/DSAM-udvalg.

FYAM har sin egen yngre læge-redaktør på DSAM's medlemsblad Practicus.

FYAM nedsætter arbejdsgrupper til løsning af ad hoc-opgaver, f.eks. planlægningen af vores årsmøde og andre aktiviteter. Arbejdsgrupperne refererer direkte til FYAM-udvalget.

Se aktive FYAM-medlemmer og meget andet på FYAM's egen hjemmeside fyam.dk