DSAM Logo

Udvalgets formål og opgaver

Det internationale udvalg har til formål at optage og udbygge internationale kontakter af særlig interesse for faget almen medicin samt at repræsentere DSAM og faget almen medicin i relevante internationale fora. 

Dette sker bl.a. via:

 • Fælles videnskabelige tidsskrifter (SJPHC & EJGP)
 • Deltagelse i fælles almenmedicinske kongresser
 • Medlemskab af og deltagelse i det europæiske samarbejde WONCA Europe

WONCA Europe har følgende udvalg, som DSAM efter behov kan være repræsenteret i:

 • EGPRN (forskning)
 • EQuiP (kvalitetsudvikling)
 • EURACT (uddannelse)
 • VdGM (yngre almenmedicinere)
 • EUROPREV (forebyggelse)
 • EURIPA (landdistriktslæger)

Udvalgets sammensætning

Det internationale udvalg er et af DSAM's faste udvalg og består af:

 • En repræsentant fra DSAM’s bestyrelse med interesse for det internationale arbejde, som også er udvalgets formand
 • En repræsentant i EGPRN udpeget af Forskningsudvalget
 • En repræsentant i EQuiP udpeget af Kvalitetsudvalget
 • Det danske EURACT Council medlem og med Videreuddannelsesudvalgets accept
 • En repræsentant i WICC udpeget af DSAM’s bestyrelse
 • FYAM’s internationale repræsentanter (en repræsentant og en suppleant), der repræsenterer VdGM og Hippokrates
 • En repræsentant fra PiP (Partners in Practice)
 • Eventuelle repræsentanter fra de mindre udvalg i WONCA Europe, EUROPREV og EURIPA, udpeget af DSAM’s bestyrelse
 • PLO tilbydes en observatørpost, udpeget af PLO

Mødefrekvens

Det internationale udvalg afholder to møder om året.

Sekretær

Selskabet stiller sekretær til rådighed, som deltager i møderne.

Økonomi

DSAM’s bestyrelse og Repræsentantskab beslutter hvert år, hvor stor en del af selskabets kontingentindtægter, der skal gå til det internationale arbejde.