DSAM Logo

Bliv en familielæge i udvikling!

Blandt DSAM’s og FYAM’s medlemmer søges ressourcepersoner med erfaring og ekspertise samt interesse for udviklingsarbejde. Bidrag til en global bevægelse gennem Partners in Practice.

Primær sundhedstjeneste – Now more than ever!

WHO og andre internationale aktører på sundhedsområdet advokerer i stigende grad for, at den mest omkostningseffektive og rationelle drift af et sundhedsvæsen opnås, hvor der er generel adgang til lægehjælp for alle i form af en frontlinjefunktion – almen praksis – og et højt specialiseret såkaldt sekundært sundhedsvæsen, hvortil patienter kan viderehenvises efter visitation.

Dansk almen praksis hører til blandt verdens bedste. Den er velorganiseret og omkostningseffektiv trods et princip om gratis og lige adgang til sundhedsydelser for alle. Den karakteriseres ved at sikre befolkningen bred, kvalificeret lægehjælp, samtidig med at den effektivt viderevisiterer til mere specialiserede aktører og koordinerer patientforløb i det samlede sundhedsvæsen.

Enhver dansker ved det, kender det og tager det som en selvfølge, og for enhver dansk praktiserende læge er denne sammenhæng implicit. Sådan ser det imidlertid ikke ud på verdensplan, hverken for mennesker med behov for sundhedsydelser eller for sundhedsprofessionelle. På trods af enorme fremskridt i den globale sundhedstilstand gennem de sidste 30 år er forskellene i sundhedsparametre mellem verdens lande blevet større. Paradoksalt nok har fremskridtene øget polariseringen mellem rige og raske på den ene side og fattige og syge på den anden.

Partners in Practice – en medspiller for global sundhed

Danmark og dansk almen praksis har en forpligtelse til at medvirke til en forbedring af verdens sundhedstilstand. Dansk Selskab for Almen Medicin har en lang tradition for internationalt samarbejde i undervisning, forskning og kvalitetsudvikling, og der er formentlig mange blandt selskabets medlemmer, der fra anden side har erfaring med udviklingsarbejde, f.eks. under studietiden via IMCC eller gennem ansættelser i Danida, MS, Ibis, Læger uden Grænser eller andre NGO’er.

Partners in Practice – International Development Programme of General Practitioners (PiP) – er opstået som en interessegruppe under DSAM og har senere dannet et selvstændigt selskab, der kan indgå i forpligtende internationale relationer og udvikle, facilitere og implementere projekter med udviklingsperspektiv indenfor almen praksis.

PiP er således dedikeret til at fremme udviklingen af primær sundhedstjeneste på verdensplan, herunder i særlig grad almen praksis, ved at indgå i partnerskaber med internationale institutioner. Under programmet kan tilbydes en bred vifte af aktiviteter fra koordinationen af større programmer til mindre rådgivningsprojekter. Projekter kan være af vidt forskellig karakter og kompleksitet – de kan f.eks. spænde fra større projekter med mange andre samarbejdspartnere til mindre mere direkte projekter.

Har du måske en ide til et fremtidigt projekt?

Partners in Practice formes af sine aktive medlemmer, og kan være en platform for projekter, der falder indenfor programmets interesseområde. PiP stiller sig til rådighed som sparringspartner og facilitator i bestræbelserne på at realisere et bæredygtigt projekt, hvis der blandt DSAM’s medlemmer findes andre ideer til mulige udviklingsprojekter.

Så hold dig ikke tilbage: Kontakt PiP på mail: pippartnersinpractice@gmail.com

Bliv en familielæge i udvikling!

 - 5,8 KB

 - 33 KB

 - 21 KB

 - 22,3 KB