DSAM Logo

- et udvalg under Videreuddannelsesudvalget


Formål med udvalget: 

Kursusudvalgets opgave er løbende at følge den teoretiske del af uddannelsen til speciallæge i almen medicin.

Udvalget skal sikre en løbende udvikling, kvalitetssikring samt koordinering af undervisningen på de 3 kursussteder, samt administrere tildelingen af kursuspladser på de teoretiske kurser på vegne af Sundhedsstyrelsen.

Udvalget referer til VIA-udvalget (videreuddannelsesudvalget), og er underlagt de beslutninger dér tages i dette forum. Alle tre kursusledere er associerede medlemmer af VIA-udvalget.

Udvalgets opgaver:

 • Udvalget forestår en løbende revision af masterplanen; emnernes relevans og dækning overvejes og evalueres –i samarbejde med VIA-udvalget.
 • Evalueringer fra alle 3 kursussteder gennemgås, således at gode evalueringer kan tjene til gensidig inspiration og udvikling.
 • Indholdet af kurset på de 3 forskellige kursussteder koordineres.
 • Udvalget fungerer som konfliktløsningsinstans for problemer, der ikke kan løses lokalt.
 • Tildelingen af kursuspladser administreres på vegne af Sundhedsstyrelsen.
 • Drøfte eventuelle forbedringer i undervisning – det være sig emner/placering af emner i faserne.
 • Faglig sparring på tværs af de tre kursussteder.
 • Planlægning af underviserseminar, som forsøges afholdt hvert andet år.

Udvalgets sammensætning:

 • Tre kursussteder – 4 personer fra hvert sted:
  • Èn kursusleder fra hvert kursussted – heraf fungerer den ene som formand for udvalget.
  • Èn underviserrepræsentant fra hvert kursussted. Underviseren vælges af undervisergruppen. Valgperioden er 2 år med maksimal funktionstid på 6 år.
  • Èn kursist fra hvert kursussted. Kursisten skal være i gang med sit HU-forløb. Foreslås valgt blandt kursister på nystartet kursushold, således at funktionstiden kan blive mindst 2 år.
  • Desuden deltager sekretærerne fra de tre uddannelsessteder i møderne.
  • Formanden for VIA udvalget deltager som observatør i møderne.

Mødefrekvens, mødeform (fx elektronisk) og løbetid:

 • Møder afholdes 2 x årligt. Mødested går på skift mellem Odense, København og Aarhus.
 • Tidsrummet for mødeafholdelse er almindeligvis kl. 17.00-20.00.

Sekretariatsmedarbejder tilknyttet:

 • Sekretær Anni Veje Henriksen (Aarhus) varetager pt. opgaver i forbindelse med indkaldelse til møder samt referatskrivning.

Økonomi:

 • Der budgetteres med 2 møder årligt. Budget til mødeafholdelse aftales med DSAM.

Kommissorium godkendt d. 22. oktober 2019 af DSAMs' bestyrelse