DSAM Logo

Beretning 2019

DSAM nedsatte primo januar 2018 sit eget kvalitetsudvalg i forlængelse af, at PLO hav¬de valgt at oprette eget kvalitetsudvalg. Det betød, at det tidligere kvalitetsudviklingsudvalg blev lukket.

DSAM’s Kvalitetsudvalg har nu været i gang i knap 2 år. Udvalget mødes flere gange om året bl.a. med det formål at tage en status på arbejdet i undersporene. Her er der nogle af sporene, som er meget aktive og andre, der ”hviler” og skal revurderes.

Desuden fungerer udvalget som rådgivende udvalg for bestyrelsen og har bl.a. givet deres anbefaling af en forespørgsel, om DSAM ville være medvært på en europæisk kvalitetskonference.

I det forgange år har der været et særligt fokus på græsrodssporet, indikatorsporet og patientsikkerhedssporet.

Græsrodssporet har haft særligt fokus på at oprette en videnbank, der samler og formidler information om allerede levende, lokale kvalitetsprojekter i almen praksis.

Græsrodssporet er ved at indsamle viden om disse projekter og har parallelt arbejdet på at finde den rette løsning til at formidle disse. En nærmere plan for færdiggørelse af vidensbanken er drøftet på det seneste bestyrelsesmøde.

I Indikatorsporet er man aktuelt ved at lægge sidste hånd på et dokument, som er målrettet klyngeformændene. Dokumentet opsummerer DSAM’s faglige syn på arbejdet med indikatorer og giver konkrete anbefalinger til klyngerne. Det er målet, at dokumentet skal layoutes og distribueres til klyngerne i løbet af vinteren 2019.

Patientsikkerhedssporet har udarbejdet udkast til et DSAM politikpapir for patientsikkerhedsområdet. Udkastet har været drøftet i Kvalitetsudvalget og i det fælles patientsikkerhedsudvalg og blev godkendt af bestyrelsen i efteråret 2019. Find papiret her.

Der er holdt møder med Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) med henblik på at gøre tilsynene i almen praksis mere pædagogiske.

Patientsikkerhedsudvalgets (fælles udvalg mellem DSAM og PLO) fremtid har været drøftet både i PLO og DSAM-regi, og arbejdet er højt prioriteret af DSAM. En formel mødestruktur og kommissorium for arbejdet skal dog revitaliseres.

På RKKP-området er DSAM repræsenteret i 8 databaser, og der er udarbejdet et politikpapir for området. Find papiret her.

Der afholdes møde med de udpegede RKKP-repræsentanter i forbindelse med DSAM’s årsmøde.

Det videre arbejde

Når bestyrelsen konstituerer sig og et revideret kvalitetsudvalg træder sammen, vil det være hensigtsmæssigt at gennemgå kommissoriet med henblik på at tilrette det, så det bliver mere tidssvarende. Det skal desuden sikres, at sporerne er rigtige og peger i den rigtige retning.

Anders Beich, formand for Kvalitetsudvalget