DSAM Logo

Projektvurderinger 2021

Der blev i løbet af 2021 indsendt i alt 18 anmeldelser til MPU-udvalget. Dette er 11 færre end i 2020, hvor der blev modtaget 29 anmeldelser. Alle afgørelser findes på DSAM’s hjemmeside og kan ses her.

Knap halvdelen – i alt 8 stk. – kom fra de almenmedicinske forskningsafdelinger. 1 projekt blev indsendt af en medicinalvirksomhed. De resterende 9 projekter kom fra hospitalsafdelinger og forskningsinstitutioner med andre specialer. 7 projekter blev vurderet til at være relevante for almen praksis, og praktiserende læger blev anbefalet at deltage, mens 6 projekter blev vurderet som værende mindre relevante for almen praksis, hvorfor udvalget lod den enkelte praktiserende læge selv vurdere, om projektet havde interesse. 1 projekter blev vurderet som værende af så lille interesse for almen praksis, at udvalget frarådede praktiserende læger at deltage i disse. 4 projekter blev ikke vurderet, enten fordi de blev trukket tilbage af anmelder eller fordi de blev vurderet som værende kvalitetsudviklingsprojekter.

Behandlingstiden m.m.

Behandlingstiden var gennemsnitlig 14 dage, heri er indregnet ferietid, og sagsbehandlingstiden svingede fra kun et par dage op til mere end en måneds tid. Anmeldelser med lang svartid var ofte forårsaget af, at anmeldelsen manglede forskellige oplysninger, som udvalget efterfølgende måtte efterspørge.

Honorar for dataindsamling 2021

Udvalget vurderede ansøgninger om honorering af lægers merarbejde med dataindsamling og indstillede projekter i en prioriteret rækkefølge til bestyrelsen for Fonden for Almen Praksis efter ansøgningsfristens udløb den 15. marts 2021.

Der blev samlet behandlet 7 ansøgninger, og der var ansøgninger for i alt 402.262 kr. De enkelte ansøgningers størrelse varierede og lå fra 5.545 kr. til 109.581 kr. Det årlige puljebeløb var som vanligt på 600.000 kr., og projekter for 362.681 kr. blev indstillet.

Alle ansøgere blev fundet støtteegnede, og alle, der havde søgt om ≤ 70.000 kr., blev bevilget det ansøgte beløb af Fonden for Almen Praksis.

Øvrigt

Udvalget har i januar 2021 haft møde med lederne af de 4 forskningsenheder med henblik på forventningsafstemning til såvel ansøgningernes kvalitet som til sagsbehandlingen, idet udvalget oplevede at bruge tiltagende ressourcer på sagsbehandingen. Det har medført visse ændringer, som er blevet rettet op i forhold til sagsbehandlingen herunder opdatering af hjemmesiden.

Praktiske oplysninger

Udvalgets vedtægter, indsendelsesprocedure, skema til anmeldelse samt skema til ansøgning om honorar til praktiserende lægers dataindsamling kan ses her.

Udvalgets sammensætning

Udvalget består p.t. af: Lise Dyhr (formand – udpeget af DSAM), Niels Bentzen (næstformand – udpeget af DSAM) indtil januar 2022, herefter Niels Saxtrup, Thomas Birk Kristiansen (udpeget af PLO) indtil januar 2022, herefter Niels Ulrich Holm og Karin Zimmer (udpeget af PLO).

Lise Dyhr, formand for udvalget

15. september 2022